သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ စစ္ေဆးခြင့္ကို ဆန္းစစ္ျခင္း

ဓာတ္ပံု - မိုးေက်ာ္လြင္

ရတနာပုံတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡဌာနမႉးႏွင့္ သတင္းသမားမ်ားအၾကားက ျပႆနာအေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈကို တကၠသိုလ္ဆရာအသိုင္းအဝိုင္းက ကန္႔ကြက္ေနၾကသည္။

စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ငါးဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီက တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး ရတနာပုံတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡဌာနမႉး အပါအဝင္ သတင္းသမားမ်ားကိုပါ စုံစမ္းေမးျမန္းရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။

စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျဖစ္ေသာ ပါေမာကၡဌာနမႉးကို စစ္ေဆးရန္ပါဝင္ေနျခင္းကို တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမအသိုင္းအဝိုင္းက လက္မခံဘဲ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကၿပီး ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအေပၚ စစ္ေဆးမႈကို သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနကသာ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုထားၾကသည္။

သတင္းမီဒီယာေကာင္စီကမူ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈသည္ သတင္းမီဒီယာနည္းဥပေဒအခန္း (၅) ပုဒ္မ ၂၀ (ဂ) တြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္အတိုင္း အမ်ားျပည္သူကို ထုတ္ျပန္ရန္ စုံစမ္းျခင္းျဖစ္ၿပီးစုံစမ္းမႈ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ေခ်ပထားသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီက ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးခြင့္ရွိ မရွိကို တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ သတင္းသမားမ်ားအၾကားတြင္ အျငင္းပြားလ်က္ရွိသည္။

အျငင္းပြားမႈ နိဒါန္း

ထိုသ ို႔အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစသည့္ မူလအရင္းခံအေၾကာင္းတရားရွိသည္။ ယင္းအျဖစ္အပ်က္မွာ ၿပီးခဲ့သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္က မႏၲေလးၿမိဳ႕ ရတနာပုံတကၠသိုလ္အေရွ႕၌ ရတနာပုံတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (ဗ.က.သ) က ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ မႏၲေလးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဈာပနသ႐ုပ္ေဖာ္ပြဲမွ စတင္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါသ႐ုပ္ေဖာ္ပြဲတြင္ သတင္းယူေနေသာ မႏၲေလးအေျခစိုက္သတင္းသမားမ်ားကို ရတနာပုံတကၠသိုလ္၊ အဏုဇီ၀ေဗဒဌာနမႉး ပါေမာကၡေဒါက္တာ ခင္သက္ေက်ာ္က ႏႈတ္ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မႏၲေလးအေျခစိုက္သတင္းသမားမ်ားက သတင္းမီဒီယာေကာင္စီသို႔ တိုင္တန္းျခင္းျဖစ္သည္။

ဆရာမ၏ ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုမႈသည္ သတင္းသမားမ်ား၏ သတင္းရယူပိုင္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ရာေရာက္သျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးရန္ ဇန္နဝါရီလပထမပတ္တြင္ တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆႏၵျပပြဲ၌ သတင္းသမားမ်ားသတင္းရယူေနစဥ္ ေဒါက္တာခင္သက္ေက်ာ္က “႐ိုက္၊ ႐ိုက္။ ေျမႇာက္ပင့္ေပးတဲ့ သတင္းေထာက္ေတြကို ႐ိုက္။ စပြန္ဆာရလို႔ လုပ္စားေနတဲ့ ေကာင္ေတြ။ အဲဒီလူေတြကို ႐ိုက္။ ကေလးေတြကို ေျမႇာက္ထိုးပင့္ေကာ္နဲ႔ လမ္းမွားေရာက္ေအာင္ လုပ္ေနတဲ့လူေတြကို ႐ိုက္”ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း မႏၲေလးအေျခစိုက္ သတင္းသမားမ်ားအဖြဲ႕၏ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ ကိုလင္းထူးက ေျပာဆိုသည္။

တိုင္ၾကားခ်က္မွန္ကန္မႈရွိ မရွိကို သိရွိႏိုင္ရန္ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီက စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီဖြဲ႕ကာ ဇန္နဝါရီ ၅ ရက္တြင္ စတင္စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေကာ္မတီႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ ေျဖရွင္းခ်က္ေပးရန္ ရတနာပုံတကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္က ျငင္းဆိုထားသည္။

စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီသည္ စုံစမ္းၿပီးပါက အျဖစ္အပ်က္ကို အစီရင္ခံစာေရးသားကာ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီသို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး သတင္းမီဒီယာေကာင္စီက အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ ထုတ္ျပန္မည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ စစ္ေဆးမည္ဟူေသာ စကားရပ္အပါအဝင္ ေကာ္မတီဖြဲ႕စစ္ေဆးမႈကို ရတနာပုံတကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အစည္းအ႐ုံးက လက္မခံဘဲ ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ကာ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးဆိုသည့္ စကားရပ္သည္ ေကာင္စီအေနႏွင့္ လုပ္ပိုင္ ခြင့္ကို ေက်ာ္လြန္က်င့္သုံးရာေရာက္ၿပီး ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိပါးသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

စစ္ေဆးခြင့္ရွိ မရွိ

တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ စုံစမ္းမႈကို လက္ခံေသာ္လည္း စစ္ေဆးဆိုေသာ စကားရပ္အပါအဝင္စစ္ေဆးရန္  ႀကိဳးပမ္းမႈကို လက္မခံၾကေပ။

“ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကေန ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို စစ္ေဆးမယ္ဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈန္းက လက္ခံႏိုင္စရာ မရွိဘူးေပါ့။ အခု စစ္ေဆးတယ္ဆိုတာက အထက္စီးက ေျပာတဲ့သေဘာ ရွိတာေပါ့”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္  (MTF) ဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိုင္းခိုင္မ်ိဳးထြန္း က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းတစ္ဦးကို သက္ဆိုင္ရာမိခင္ဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ စစ္ေဆးမည္ဆိုျခင္းကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း MTF ၏ အတြင္းေရးမႉးလည္းျဖစ္၊ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္မွ ကထိကလည္းျဖစ္သူ ေဒါက္တာေဇာ္မ်ိဳးလႈိင္က ေျပာဆိုသည္။

“စုံစမ္းစစ္ေဆးတယ္ဆိုတဲ့ စကားလုံးက တရားခံတစ္ေယာက္ကို သုံးတဲ့ စကားလုံးမ်ိဳး သုံးထားတယ္။ ဆရာေတြဘက္က တန္ျပန္ၿပီးေတာ့ ဒီထက္ျပင္းထန္တာေတြလည္း မလုပ္ခ်င္လို႔ ဥပေဒအခ်က္အလက္ေတြကိုပဲ ေထာက္ျပလိုက္တဲ့ သေဘာ”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕ပင္လၽွင္ အရာထမ္းမ်ားကို တရားစြဲဆိုမည္ဆိုပါက သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနခြင့္ျပဳမွသာ တရားစြဲႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္းကလည္း မီဒီယာေကာင္စီ၏ လုပ္ရပ္သည ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ေက်ာ္လြန္ေနေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

“ဝန္ထမ္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က အကာအကြယ္ေတာင္ ေပးရဦးမယ္။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ကို အဲဒီလို လုပ္လို႔ မရဘူး”ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အျငင္းပြားမႈသည္ သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္ဆရာမ်ားၾကားတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ စကားရပ္အျငင္းပြားမႈသာျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာေကာင္စီတြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး (၁) ဦးျမင့္ေက်ာ္က ဆိုသည္။

“အျဖစ္အပ်က္ဘယ္လိုျဖစ္ပ်က္တယ္ဆိုတာကို စုံစမ္းေမးျမန္းတယ္ပဲ ေျပာေျပာ၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးတယ္ပဲေျပာေျပာ။ သူတို႔က ဒီစကားလုံးအေပၚမွာ Sensitive (အကဲဆတ္) ျဖစ္တယ္ေပါ့။ ဒီဟာက လုပ္ထုံးလုပ္နည္းျပႆနာထက္ကို ရပ္တည္မႈနဲ႔ မီဒီယာအေပၚမွာထားတဲ့ သေဘာထားလို႔ ထင္တယ္”ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းသည္ သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ ရတနာပုံတကၠသိုလ္ဆရာမတို႔၏ ျပႆနာမည္ကဲ့သို႔ျဖစ္ခဲ့သည္ကို သိရွိေစရန္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ေက်ာ္က ေျပာဆိုသည္။

“အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းေတြက မီဒီယာရဲ႕သတင္းရယူခြင့္ဆိုတာကို နားမလည္တာေပါ့။ အဲဒါကို ေကာင္စီအေနနဲ႔လည္း ေျပာရမယ့္ ဝတၱရားရွိတယ္။ က်င့္ဝတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွာ သတင္းသမားေတြ ေဖာက္ဖ်က္ရင္လည္း ေကာင္စီကေတာ့ ေျပာရမယ့္ ဝတၱရားရွိတယ္”ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

သတင္းမီဒီယာေကာင္စီသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကိုယ္တိုင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ အဖြဲ႕တစ္ခု  ျဖစ္ၿပီး သတင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သူမဆို တိုင္ၾကားလာပါက စစ္ေဆးေပးရေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ဥပေဒ၏ အားနည္းခ်က္ေလာ

သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ ရတနာပုံတကၠသိုလ္မွ ဆရာမတို႔အၾကား ျပႆနာ ကို သတင္းမီဒီယာေကာင္စီက ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးရန္ ႀကိဳးစားျခင္းအား ႀကိဳဆိုေသာ္လည္း စစ္ေဆးဆိုသည့္ စကားရပ္ သုံးႏႈန္းမႈအေပၚ မႏွစ္သက္ေသာ သတင္းမီဒီယာသမားအခ်ိဳ႕လည္း ရွိသည္။

စစ္ေဆးဆိုသည့္ စကားရပ္ အပါအဝင္ စစ္ေဆးျခင္းကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကသာ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုသူက သတင္းစာဆရာဦးသီဟေသြး ျဖစ္သည္။

“ၾကားဝင္ၫွိႏႈိင္းေပးတာမ်ိဳးကေတာ့ မီဒီယာေကာင္စီက လုပ္ခြင့္ရွိတယ္။ ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေပးတယ္။ အေျဖရွာေပးတယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥကိုပဲ လုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ျမင္တယ္။ အဲဒါပဲလုပ္ေပးရင္ မနည္းအက်ိဳးရွိလာမွာပါ”

သို႔ေသာ္ ဥပေဒပညာရွင္အခ်ိဳ႕ကမူ သတင္းမီဒီယာဥပေဒတြင္စစ္ေဆးခြင့္ရွိသည္ဟု မျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း သတင္းမီဒီယာေကာင္စီတြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာရွိေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

သတင္းမီဒီယာေကာင္စီသည္ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၊ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္တို႔ကဲ့သို႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကိုယ္တိုင္ ခန္႔အပ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒအႀကံေပးဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

“သတင္းမီဒီယာဥပေဒထဲမွာ မပါ႐ုံနဲ႔ လုပ္ခြင့္မရွိဘူးလို႔ ေျပာလို႔မရပါဘူး။ ေကာင္စီသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေကာ္မရွင္တစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ သူ႕မွာ စုံစမ္းစစ္ေဆးခြင့္ရွိတယ္။ သက္ေသေတြ ေခၚယူခြင့္ရွိတယ္။ ဒါကို ရာဇဝတ္က်င့္ထုံးဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္”ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

သတင္းသမားမ်ားက ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းပါေမာကၡတစ္ဦးကို တရားမစြဲဘဲ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီမွ တစ္ဆင့္ လူမႈေရးအရ ၫွိႏႈိင္းသည့္လမ္းေၾကာင္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီက စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က သူ႕အျမင္ကို ေျပာဆိုသည္။

စစ္ေဆးသည္ဆိုသည့္ စကားရပ္အေပၚ သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈ ေပၚေပါက္လာရသည္မွာ သတင္းမီဒီယာဥပေဒတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

သတင္းမီဒီယာဥပေဒတြင္ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီသည္ မည္သည့္အေျခအေန၌ မည္မၽွလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ျပ႒ာန္းမထားသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္လာရၿပီး ထို႔ေၾကာင့္ သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျပ႒ာန္းရန္လိုအပ္ေနေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ေထာက္ျပသည္။

အျငင္းပြားမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီကမူ စုံစမ္းမႈမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္  ျဖစ္ၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ေကာင္စီထံ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါေကာင္စီထံမွ သိရသည္။

စုံစမ္းစစ္ေဆးဆိုသည့္ စကားရပ္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရန္ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ဆရာမအသိုင္းအဝိုင္းက ေတာင္းဆိုထား ေသာ္လည္း သတင္းမီဒီယာေကာင္စီဘက္က ေျပာင္းလဲေပးရန္ မေသခ်ာေသးေပ။

ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈအတိုင္း ေျပာင္းလဲေဆာင္႐ြက္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိကို ဦးျမင့္ေက်ာ္ထံ ေမးျမန္းခဲ့ရာ ယခုကဲ့သို႔ ဆိုသည္။

“ေျပာင္းမယ္။ မေျပာင္းဘူးဆိုတာက ေကာင္စီမွာ အစည္းအေဝးထိုင္ တိုင္ပင္ၿပီးမွ ေျပာလို႔ရပါလိမ့္မယ္။ သူတို႔ဘက္က ေကာင္စီကို လိပ္မူၿပီး စာပို႔ဖို႔ေတာ့ လိုမွာေပါ့။ သူတို႔ ထုတ္ျပန္တာက လူထုသိေအာင္ ထုတ္ျပန္တာလို႔ပဲ သေဘာေပါက္ပါတယ္”

ဇင္လင္းထက္ ၊ မုိးယံခ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *