အၫႊန္းကိန္း ၄၀၀ ေအာက္ ပထမဆုံးေရာက္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္ေန႔မွ ၁၁ ရက္ေန႔အထိ)

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာ အစု ၁၆,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၁၀၉ သန္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ အျမင့္ဆုံး ၄၀၄ ဒသမ ၇၈ (ယခင္သီတင္းပတ္တြင္ ၄၀၇ ဒသမ ၆၆) ႏွင့္ အနိမ့္ဆုံး ၃၉၃ ဒသမ ၆၃ (ယခင္သီတင္းပတ္တြင္  ၄၀၅ ဒသမ ၀၂) အတြင္း ရွိခဲ့သည္။

ရွယ္ယာငါးခုလုံး ေဈးက်ဆင္းခဲ့ၿပီး စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ ၃၉၃ ဒသမ ၆၃ ျဖင့္ စေတာ့သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္ အနိမ့္ဆုံး စံခ်ိန္တင္ခဲ့သည္။

FMI ရွယ္ယာ

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာ ၃၄၁၀ စု၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၃၃ ဒသမ ၆၆ သန္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာေဈး က်ဆင္းခဲ့သည္။

ရွယ္ယာအဖြင့္ေဈး ၉၇၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၁၀,၀၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၉၇၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၉၉၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးကြက္ပိတ္ခဲ့သည္။

အဝယ္ဘက္တြင္ အစု ၃၀၀၀ ခန္႔ ဝယ္ရန္ က်န္ၿပီး အေရာင္းဘက္တြင္ အစု ၁၆,၀၀၀ ေက်ာ္ေရာင္းရန္ က်န္သည္။

MTSH ရွယ္ယာ

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစ ၉၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၂၇ သန္းခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာအဖြင့္ေဈး ၃၀၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၃၀၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၂၉၅၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၂၉၅၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

အဝယ္ဘက္တြင္ အစု ၅၇၀၀ ေက်ာ္ဝယ္ရန္က်န္ၿပီး အေရာင္းဘက္တြင္ အစု ၉၀၀၀ ေက်ာ္ ေရာင္းရန္က်န္သည္။

ေဈးကြက္ပိတ္ရက္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၂၀,၀၀၀ ကို ၂၉၅၀ က်ပ္ျဖင့္ Block Trading ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

MCB ရွယ္ယာ

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာ ၃၅၃ စု၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၂ ဒသမ ၄၈ သန္း အေရာင္းအဝယ္ရွိခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာအဖြင့္ေဈး ၆၄၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၇၂၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၆၄၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၇၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

ၾဃB ကုမၸဏီအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္  ႏုတ္ထြက္သတင္းေၾကာင့္ ေဈးကြက္ဖြင့္ရက္တြင္ ရွယ္ယာေဈး ႐ုတ္ခ်ည္းက်ဆင္းခဲ့ၿပီး က်န္ရက္မ်ားတြင္ ေဈးျပန္လည္တည္ၿငိမ္ခဲ့သည္။

အဝယ္ဘက္တြင္ အစု ၁၂၀၀ ေက်ာ္ဝယ္ရန္က်န္ၿပီး အေရာင္းဘက္တြင္ အစု ၃၀၀ ေက်ာ္ ေရာင္းရန္က်န္သည္။

FPB ရွယ္ယာ

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာ ၁၈၂၄ စု၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၄၁ သန္းေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၂၈ ပတ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံး ျဖစ္သည္။

ရွယ္ယာအဖြင့္ေဈး ၂၂,၅၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၂၃,၀၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၂၂,၅၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၂၂,၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးကြက္ပိတ္ခဲ့သည္။

ယမန္ႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေနာက္ပိုင္း ပထမဆုံး အႀကိမ္ ရွယ္ယာေဈး ၂၂.၅၀၀ က်ပ္သို႔ ျပန္က်ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဝယ္ဘက္တြင္အစု၄၀၀ေက်ာ္ဝယ္ရန္ က်န္ၿပီးအေရာင္းဘက္တြင္အစု၃၂၀၀ခန္႔ေရာင္းရန္က်န္သည္။

TMH ရွယ္ယာ

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာ ၁၇၄၇ စု၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၄ ဒသမ ၈ သန္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာအဖြင့္ေဈး ၂၈၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၂၈၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၂၇၅၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၂၇၅၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးကြက္ပိတ္ခဲ့သည္။

အဝယ္ဘက္တြင္ အစု ၁၃၀၀ ေက်ာ္ ဝယ္ရန္က်န္ၿပီး အေရာင္းဘက္တြင္ အစု ၂၂,၀၀၀ ေက်ာ္ ေရာင္းရန္က်န္သည္။           

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *