စနစ္က်၍ အရွိန္ဆက္ရေနမည့္ ဥပေဒျပဳေရး

ဓာတ္ပံု - မိုးေက်ာ္လြင္

သုံးႏွစ္သားရွိလာၿပီျဖစ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ျပန္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒ေနရာမ်ား အေျပာင္းအလဲျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း အရွိန္က်မသြားခဲ့သလို ပို၍လည္း စနစ္က်လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ယခုဇန္နဝါရီလကုန္တြင္ သုံးႏွစ္ျပည့္ေျမာက္မည္ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါးနပ္ကၽြမ္းက်င္ေနၿပီလည္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ထဲတြင္ ဥပေဒေပါင္း ၃၆ ခုကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းအတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒ၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဗီဒီယိုဥပေဒ စသည့္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ရသည့္ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအပါအဝင္ ေဟာင္းႏြမ္းေနၿပီး ေခတ္ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေတာ့သည့္ ဥပေဒတို႔ကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အလားတူပင္ လူမ်ားစြာႏွင့္ ေန႔စဥ္ထိေတြ႕ေနရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လူေနမႈဘ၀မ်ားတြင္ တိုက္႐ိုက္သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ၊ ေတာင္သူလယ္သမားအက်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရးဥပေဒကဲ့သို႔ေသာ ဥပေဒတို႔ကိုလည္း ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။

ဓာတ္ပံု – မုိးေက်ာ္လြင္

 

စည္းႏွင့္ ေဘာင္ႏွင့္ နည္းလမ္းတက်ျပတ္သားစြာကိုင္တြယ္တတ္သည့္ ဦးဝင္းျမင့္ေနရာတြင္ ဆက္ခံေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ သေဘာထားေပ်ာ့ေပ်ာင္းသူ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဥပေဒကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ရာ လႊတ္ေတာ္ကို ႏိုင္နင္းစြာဆက္လက္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားလည္း ျဖစ္၊ ျပည္သူ႕စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းလည္း ျဖစ္သည့္ ၎သည္ လက္က်န္ကာလတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ နာယကအျဖစ္လည္း ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ဖန္ ၎သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္နီးကပ္သည့္ ဆက္ဆံေရးရွိခဲ့သူျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္၏ သေဘာသဘာ၀မ်ားႏွင့္ယဥ္ပါး၍ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔ကို ကိုင္တြယ္ေရးတြင္ ပို၍ လိမၼာပါးနပ္မည္ျဖစ္သည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ သူရဦးေ႐ႊမန္း၏ အနီးကပ္လူယုံတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းသူျဖစ္လင့္ကစား ဦးေ႐ႊမန္းႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား ေခ်ာေမြ႕မႈမရွိေသာ ဆက္ဆံေရးေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ သတိထားေစာင့္ၾကည့္မႈရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ သူရဦးေ႐ႊမန္း ကိုင္တြယ္ထိန္းေက်ာင္းခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္၏အစဥ္အလာမ်ားမွလည္း ေဖာက္ထြက္မည့္ သူမဟုတ္ဟူေသာ အကဲျဖတ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွစ၍ ႀကီးမားသည့္ သေဘာထားေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ ေဖာ္ျပလာသည္တို႔ရွိေနရာ လႊတ္ေတာ္တြင္းက တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္လည္း ဥပေဒျပဳေရးတြင္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ား သိသာစြာေလ်ာ့ပါးလာဖြယ္ရွိသည္။ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔က အာဏာရပါတီျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) ပါတီက က်င္းပသည့္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အခမ္းအနားသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က သဝဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့ရာ အာဏာရပါတီႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား စိမ္းကားမေနသည့္ ဆက္ဆံေရးရွိေနေၾကာင္း ျပသေနျခင္းျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပံု – မုိးေက်ာ္လြင္

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ျဖစ္သည့္ မန္းဝင္းခိုင္သန္းသည္လည္း လႊတ္ေတာ္အေပၚ ဩဇာေညာင္းသူလည္း ျဖစ္ရာ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္သည္ ရာႏႈန္းျပည့္မဟုတ္သည့္တိုင္ အားနည္းသည္ဟူ၍လည္း မဆိုသာသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္။

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ထဲတြင္ ပ်မ္းမၽွႏွစ္လမွ သုံးလဝန္းက်င္ၾကာျမင့္မည့္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးေလးႀကိမ္က်င္းပရန္ လ်ာထားသည္။ အစည္းအေဝးနားရက္ႏွင့္ ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားကို ဖယ္လိုက္ပါက အစည္းအေဝးက်င္းပရက္ ၁၅၀ ေက်ာ္သာရွိေနရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမတြင္ ကြင္းဆင္းကာ ျပည္သူ႕အသံနားေထာင္ေရးတို႔ကို မၽွတစြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္လိမ့္မည္။

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ျပ႒ာန္းၿမဲျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာဥပေဒ၊ အခြန္အေကာက္ဥပေဒႏွင့္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒတို႔အပါအဝင္ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ၊ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈဆိုင္ရာဥပေဒ၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကာကြယ္ထိမ္းသိန္းေရးဥပေဒ၊ စားသုံးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒ စသည့္ အႏုပညာ၊ စာေပေလာကသားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအထိ အက်ဳံးဝင္မည့္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းရန္ရွိေနသည္။

သို႔ေသာ္ စက္တင္ဘာလအတြင္းက ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္းရင္းသားမ်ားအပါအဝင္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၊ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕၏ မေက်နပ္သံမ်ားေပၚထြက္ခဲ့ရာ လာမည့္ ဥပေဒမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာအမ်ားျပည္သူ၏ သေဘာထားမ်ား၊ ေျမျပင္အေျခအေနမ်ားကို ေသခ်ာေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီးမွ ဥပေဒေရးဆြဲႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးသည္။

ဓာတ္ပံု – မိုးေက်ာ္လြင္

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လႊတ္ေတာ္သည္ NLD ပါတီက အျပတ္အသတ္လႊမ္းမိုးထားသည္ျဖစ္ရာ တစ္ပါတီထဲ၏ သေဘာဆႏၵထက္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားပါတီငယ္မ်ား၏ သေဘာထားတို႔ကိုလည္း အေလးထားရန္လည္း လိုေနသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားတြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ တစ္ပါတီထဲက ဗိုလ္က်စိုးမိုးသည့္ လႊတ္ေတာ္ဆိုသည့္ ေဝဖန္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရကိုထိန္းေက်ာင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားတြင္ ရွိခဲ့သည့္ ေလ်ာ့လ်ဲအားနည္းမႈသည္ ယခုႏွစ္အတြင္းတြင္လည္း ဆက္လက္ရွိေနဖြယ္ရွိေနသည္။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားရွိေနရာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္သည္ အာဏာရပါတီ တစ္နည္းအားျဖင့္ အစိုးရအတြက္ အမွတ္ေကာင္းမ်ားရရွိရန္ လိုအပ္ေနရာ အစိုးရပုံရိပ္က်ေစမည့္ ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ိဳးကိုလည္းလႊတ္ေတာ္ကေရွာင္ရွားႏိုင္ေျခရွိေနသည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ ယေန႔ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င္းပေနေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ မတူဘဲ ၿပီးခဲ့သည့္ သက္တမ္းက သူရဦးေ႐ႊမန္းစတင္ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ပုံစံအတိုင္း ဆက္လက္စခန္းသြားေနျခင္းျဖစ္ရာ ေဒသတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု မတူညီေသာ အေျခအေနမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္စိတ္ဝင္စားမႈ၊ သက္ဆိုင္ပတ္သက္မႈမရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို တစ္စုတစ္စည္းတည္း တစ္ေနရာတည္းတြင္ အမ်ိဳးသားဝတ္စုံအျပည့္အစုံျဖင့္ အခ်ိန္အကုန္ခံနားေထာင္၊ ေဆြေႏြး၊ ဆႏၵမဲေပး၊ အတည္ျပဳေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ ယင္းအေျခအေနအတိုင္း ၂၀၁၉ တြင္လည္း ေတြ႕ျမင္ေနရဦးမည္ျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ သမၼတဦးဝင္းျမင့္သည္ သူ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အရွိန္ရလ်က္ရွိၿပီး နာမည္ေကာင္းထြက္ကာ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလာသည္ႏွင့္အမၽွ လႊတ္ေတာ္သည္ သမၼတႏွင့္ မၿပိဳင္ႏိုင္ဘဲ သမၼတေနာက္သို႔ ေရာက္သြားလိမ့္မည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ သမၼတကို ထိန္းေက်ာင္းဖို႔ထက္ သမၼတကသာ လႊတ္ေတာ္ကို လႊမ္းမိုးထိန္းေက်ာင္းသြားႏိုင္ေျခ ပို၍မ်ားလိမ့္မည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *