ဒုတိယႏွစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ဓာတ္ပံု - မိုးေက်ာ္လြင္

၂၀၁၉သည္ သမၼတဦးဝင္းျမင့္၏ ဒုတိယႏွစ္ ျဖစ္သည္။

သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ေနရာတြင္ ၂၀၁၈ မတ္လကုန္ပိုင္းတြင္ ဦးဝင္းျမင့္ ေရာက္လာျခင္းသည္ လက္ရွိအစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဒုတိယအဆင့္ ျဖစ္သည္။ ဦးဝင္းျမင့္သည္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ထက္ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရၿပီး ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒပါ သမၼတတစ္ေယာက္ႏွင့္ ပိုၿပီးတူလာသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုေကာင္းေရးသည္ ဦးဝင္းျမင့္၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားတြင္ ပါဝင္ရာ သူ အေတြ႕အႀကဳံျပည့္၀လာသည့္ ဒုတိယႏွစ္ ၂၀၁၉ တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား ပိုအားေကာင္းလာဖြယ္ရွိသည္။

ျမန္မာ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ေက်ာ႐ိုးသဖြယ္ျဖစ္သည့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကို အရပ္သားထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ ျပည္ေထာင္စု႐ုံးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလိုက္သည့္ ရလဒ္မ်ားကို စတင္ခံစားရမည္။ ဦးစီးဌာနႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ျမန္ျမန္အသားက်သြားလွ်င္ ျမန္မာ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ အထူးသျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ ျမန္ဆန္သြက္လက္လာဖြယ္ရွိသည္။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ ၫႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ျဖစ္သူကို ဒုတိယဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္လိုက္သည့္ အတြက္ အေ႐ႊ႕အေျပာင္းကိစၥ ျမန္ျမန္အသားက်မည္။

ဓာတ္ပံု – မိုးေက်ာ္လြင္

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ေရးတြင္ အေရးပါသည့္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္လာသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ အသစ္ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးခဲ့သည့္ ထိုေကာ္မရွင္သည္ မူလရည္႐ြယ္ရင္း တာဝန္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ မ်ားစြာအားထုတ္ရဦးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ တစ္ႏွစ္အတြင္းတြင္ အေတြ႕အႀကဳံအခ်ိဳ႕ ရရွိခဲ့ၿပီး နာမည္ႀကီးအမႈအခ်ိဳ႕ကို အေရးယူခဲ့သျဖင့္ လူအမ်ားအာ႐ုံစိုက္ခဲ့ရသည္။ ဒုတိယႏွစ္သက္တမ္းတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို ပိုၿပီး တိုက္ဖ်က္ႏိုင္မည္၊ ‘ငါးႀကီးႀကီးမ်ားကို ပိုေၾကာ္’ ႏိုင္မည္။

ျမန္မာ့ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေရရွည္စီမံကိန္း Myanmar Sustainable Development Plan MSDP ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အခါတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ အားနည္းခ်က္ကို ျမင္ရမည္။ အထူးသျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနအခ်င္းခ်င္းအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအားနည္းျခင္းသည္ ထင္ရွားလာမည္။ MSDP ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားသည္ ကၽြဲကူးေရပါတိုးတက္လာမည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားစြမ္းေဆာင္ရည္ မတိုးတက္လွ်င္ MSDP သည္ မွန္းသေလာက္ ေအာင္ျမင္မည္မဟုတ္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားသည္ အေလ့အက်င့္ရလာသည္ႏွင့္ အမွ် လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္ေျခာက္ႏွစ္အတြင္းတြင္ စြမ္းရည္ပိုတက္လာသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၏ အင္ဂ်င္သဖြယ္ျဖစ္သည့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလိုက္သည့္ ၂၀၁၉ တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား ပိုသြက္လာမည္။ ဦးေဆာင္သည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေပၚမူတည္ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ စြမ္းေဆာင္မႈမွာမူ ကြာဟေနဦးမည္။

ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားသည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားသည္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ခြဲေဝအုပ္ခ်ဳပ္ရသည့္အတြက္ တစ္ျပည္နယ္အတြင္း အစိုးရ ႏွစ္မ်ိဳး အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္။ မတည္ၿငိမ္သည့္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအားနည္းမည္။ ၂၀၁၉ သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႀကိဳႏွစ္ ျဖစ္သည့္အတြက္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား လႈပ္ရွားမႈပိုမ်ားၿပီး ထိုျပည္နယ္မ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ရပိုခက္မည္။

Facebook အစိုးရဟု ေနာက္ေျပာင္တင္စားသည့္ Facebook ေပၚမွ အမ်ားျပည္သူအသံေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ လိုက္ပါျပဳျပင္သည္မ်ား ပိုၿပီးပင္ အရွိန္ရလာႏိုင္သည္။ Facebook ေပၚတြင္ ေျပာမွ လိုက္လုပ္ျခင္းကို အားမရျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ေျပာ၍ လိုက္လုပ္သည္ပင္ ေျပာင္းလဲခ်င္စိတ္ရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ Facebook အစိုးရ ၂၀၁၉ တြင္ ဆက္အားေကာင္းမည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *