ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳႏွစ္ ႏိုင္ငံေရး

၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၏ အႀကိဳႏွစ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျပင္းထန္မည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ၂၀၂၀ အတြက္ လူေ႐ြးၾက၊ လူစုၾက၊ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ၾက၊ ျပင္ဆင္ၾကမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီအေျခခိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ပင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနီးလၽွင္ ပါတီ၊ ဂိုဏ္းဂဏစြဲမ်ား ျပင္းထန္လာၿပီး ႏွစ္ျခမ္းသုံးျခမ္းကြဲတတ္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပိုဆိုးမည္။

၂၀၁၉ ႏွစ္စ လြတ္လပ္ေရးေန႔တြင္ AA ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ ရဲကင္းမ်ားကို တိုက္လိုက္ျခင္းသည္ ၂၀၁၉ ႏိုင္ငံေရး၏ သြင္ျပင္လကၡဏာကို ထင္ဟပ္သည္။

ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စတင္ကတည္းက အားေကာင္းလာသည့္ လူမ်ိဳးစြဲ အမ်ိဳးသားေရး Ethnic Nationalism  ၂၀၁၉ တြင္ ပိုမိုအားေကာင္းလာမည္။ ထိုအားေကာင္းလာသည့္ လႈိင္းကို ႏိုင္ငံေရးအုပ္စုမ်ားစြာက တက္စီးၾကမည္။

လက္ရွိႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ၂၀၂၀ အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆြဲၾကသည့္အတြက္ ပါတီတြင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား မ်ားျပားမည္။ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ပါတီကိုသာမကဘဲ လူကိုပါ အတန္အသင့္ၾကည့္မည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္မည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ မွတ္တမ္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကပါ စကားေျပာလာမည္ျဖစ္ရာ မဲရရန္ အေျခအေနေကာင္းသည့္ ရပ္မိရပ္ဖ၊ ပညာတတ္မ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္စည္း႐ုံးၾကမည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီသစ္မ်ား ထပ္မံေပၚေပါက္လာႏိုင္ေသာ္လည္း ေလာက္ေလာက္လားလား ပါတီသစ္မ်ား ေပၚေပါက္ရန္ ခဲယဥ္းသည္။

ရခိုင္အေရးကို အေျခခံသည့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖိအားေပးမႈမ်ားကို တန္ျပန္မည့္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေတြ႕ရမည္။ ထိုလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အထိကူးၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပါ ဆက္သြားလိမ့္မည္။

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ သြယ္ဝိုက္ျပင္ဆင္ၾကလိမ့္မည္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အေျခစိုက္ရာေဒသမ်ားတြင္သာမက ဩဇာသက္ေရာက္မႈရွိေသာ ေဒသမ်ားရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လက္ခ်င္းခ်ိတ္ရန္ ႀကိဳးစားၾကလိမ့္မည္။ အင္အားႏွင့္ အစဥ္အလာတို႔အေပၚ မူတည္ၿပီး လက္နက္ကိုင္က ဦးေဆာင္မႈေနရာယူျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီက ဦးေဆာင္မႈေနရာယူျခင္းတို႔သာ ကြာမည္။ တိုင္းရင္းသားအမ်ိဳးအစားခ်င္းတူညီေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ခ်င္း မတူညီေသာေဒသမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား ေနရာလု မဲလုတိုက္ပြဲမ်ားသည္ ေျမေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ ေတာတြင္းတြင္လည္းေကာင္း ပိုျဖစ္ပြားႏိုင္မည္။

လက္ရွိႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ အျခားပါတီမ်ား၊ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္၊ ယာယီမဟာမိတ္ျပဳရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးလႈပ္ရွားၾကမည္။ ၂၀၁၉ သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလသာျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၉ ႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္ဖြဲ႕ျခင္းသည္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၏ ရလဒ္မ်ားကို ခန္႔မွန္းၿပီး ဖြဲ႕ၾကမည့္အတြက္ ၂၀၁၉ ႏိုင္ငံေရးသည္ ၂၀၂၀ ႏိုင္ငံေရးကို ႀကိဳတင္ၿပီး သက္ေရာက္မည္။

ႏိုင္ငံေရးကို ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တစ္ခုတြင္းတြင္သာမက အျခားနယ္ပယ္မ်ားတြင္လည္း အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျမင္ေတြ႕ရလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အစဥ္အလာအားျဖင့္ ပတ္သက္သည့္ အေရးမ်ားတြင္သာမက လူစိတ္ဝင္စားမည့္ မည္သည့္အေရးတြင္မဆို ႏိုင္ငံေရးအရ ဝင္ေရာက္ဖ်ာခင္းၾကသည့္အတြက္ အေရးအားလုံးသည္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္လာမည္။

Facebook ႏိုင္ငံေရးသည္ ေအာက္ေျခဆင္းလက္ေတြ႕ႏိုင္ငံေရးထက္ လုပ္ရလြယ္သည့္အတြက္ Facebook ေပၚတြင္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ပိုျပင္းထန္လာမည္။ လူမ်ိဳးစြဲႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ လူမ်ိဳးေရးအမုန္းတရားမ်ား မပြားစီးေအာင္ Facebook ၏ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္စြမ္းက စကားေျပာမည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္သည္ ႏိုင္ငံေရးတြက္ကိန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွစ္ျဖစ္သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *