ဘဏ္လုပ္ငန္း မ်က္ႏွာစာသစ္

ရာစုႏွစ္တစ္ဝက္ခန္႔ ေခတ္ေနာက္က်က်န္ေနေသာ ျမန္မာ့ဘဏ္ေလာကမွာ ယခုႏွစ္တြင္ အလွည့္အေျပာင္း ႀကီးႀကီးတစ္ခုျဖင့္ ႀကဳံရေတာ့မည္။

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ က်ပ္၊ ေဒၚလာႏွစ္မ်ိဳးလုံးျဖင့္ ေငြေခ်းခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားအတြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္လာသလို တစ္ဖက္တြင္ အေတြ႕အႀကဳံရွိ အင္အားေတာင့္တင္းေသာ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား၏ လုပ္ကိုင္နည္းနာမ်ားကို လက္ေတြ႕လႊဲေျပာင္းရယူႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းလည္း ရွိေနသည္။

ဗဟိုဘဏ္၏ စည္းမ်ဥ္းေလးခ်က္ေၾကာင့္ ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲျဖစ္ေနေသာ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား မ႐ႉႏိုင္မကယ္ႏိုင္ျဖစ္ကာ ယမန္ႏွစ္က ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းႏိုင္မႈ အက်ပ္ဆိုက္ခဲ့ရသည္။ ေငြပိုထုတ္ေခ်းေငြ (Overdraft) ယဥ္ေက်းမႈလႊမ္းမိုးသည့္ ျမန္မာ့ဘဏ္ေလာက၏ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျချမင့္မားလာမႈကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ ဗဟိုဘဏ္က စည္းမ်ဥ္းေလးခ်က္အျပင္ ေနာက္ထပ္အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ရၿပီး ေျခလြန္လက္လြန္ျဖစ္ေနေသာ၊ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသာ ေခ်းေငြမ်ားကို ကာလလတ္ေခ်းေငြအျဖစ္ တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲေနရသည့္ အခ်ိန္အခါျဖစ္သည္။

ျပည္သူလူထုအပ္ႏွံေငြမ်ားကို ဘဏ္ႏွင့္ နီးစပ္ေသာအသိုင္းအဝိုင္း၊ ႏွီးႏႊယ္ပတ္သက္ေသာ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ထုတ္ေခ်းခဲ့ၿပီး ေဈးကြက္ျဖန္႔ၾကက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား အသက္မွန္မွန္႐ႉရန္ပင္ ခက္ခဲေနဆဲ။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး၏ အဓိကေမာင္းႏွင္အားျဖစ္ေသာ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ SME ေခ်းေငြေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ထုတ္ေခ်းမႈမွာ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား၏ စုစုေပါင္းေခ်းေငြ၏ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္တြင္သာ ရွိသည္။

ဘဏ္မ်ား၏ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမႈမွာ မေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေပၚတြင္ အဓိကအားျပဳထားဆဲျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေငြလည္ပတ္မႈစာရင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းသဘာ၀ေပၚ အေျခတည္သုံးသပ္ကာ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းရန္ ဗဟိုဘဏ္ကခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားတြင္ ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္မရွိသေလာက္နည္းပါးေနဆဲျဖစ္သည္။

ယင္းကြက္လပ္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္လၽွင္ ေခ်းေငြလည္ပတ္မႈအားေကာင္းကာ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို မ်ားစြာေထာက္ကူေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားထက္ ေဈးကြက္ေဝစုနည္းပါးေသာ္လည္း စုစုေပါင္းပိုင္ဆိုင္မႈအခ်ိဳးအစားမ်ားျပားသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ လက္ရွိအစိုးရ၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းတြင္ပါဝင္ရာ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ားကို ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားနည္းတူ ေျပာင္းလဲလၽွင္ ျမန္မာ့ဘဏ္ေလာကအတြက္ အက်ိဳးမ်ားစြာျဖစ္ထြန္းလာမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္သူလူထု၏ အပ္ႏွံေငြမ်ားစြာရွိေနေသာ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ား၏ စာရင္းဇယားကို အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ရန္မဆိုထားႏွင့္ ဘဏ္အားလုံး၏ အခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ပင္ အျပည့္အဝ ႀကီးၾကပ္ႏိုင္ခြင့္မရေသးသည့္ အေနအထားကို ဦးစြာေျပာင္းလဲရန္လိုသည္။

သမား႐ိုးက်ဘဏ္လုပ္ငန္းမွာ မ်ားစြာေခတ္ေနာက္က်က်န္ေနေသာ္လည္း နည္းပညာအေျခခံ ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္မွာ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အကူအညီေၾကာင့္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္လာၿပီး ျပည္သူအားလုံး ေငြေၾကးက႑တြင္ ပါဝင္လာေရးကို မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ မိုဘိုင္းလ္ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ အီလက္ထ႐ြန္နစ္ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ OK  Dollar M-Pitesan ကဲ့သို႔ ဘဏ္မဟုတ္ေသာ သီးျခားေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေၾကာင့္ ဘဏ္ႏွင့္ အလွမ္းေဝးေသာ ျပည္သူမ်ားပါ ေငြေၾကးေဈးကြက္တြင္းပါဝင္လာၿပီး ေဈးကြက္လည္ပတ္မႈ ပိုမိုေကာင္းလာမည့္အျပင္ ေငြသားကိုင္ေဆာင္သုံးစြဲမႈ ယခင္ထက္ အနည္းငယ္ ေလ်ာ့နည္းလာမည္ျဖစ္သည္။

တည္ေထာင္ၿပီးျဖစ္ေသာ ေခ်းေငြသတင္းအခ်က္အလက္ကုမၸဏီ ခရက္ဒစ္ဗ်ဴ႐ို၏လုပ္ငန္းမ်ား ယခုႏွစ္အတြင္း စတင္ႏိုင္ပါက ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းႏိုင္မႈတိုးတက္ေရးကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစကာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ လိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မားေနေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ေထာက္ကူႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ပိုမိုတက္ႂကြသည့္ ဗဟိုဘဏ္ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ယမန္ႏွစ္က ျမင္ေတြ႕ရခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္လည္း အလားတူဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါက ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္းတြင္ ေအာက္က်ေနာက္က်ျဖစ္ ေနေသာ ျမန္မာ့ဘဏ္ေလာကကို ေခတ္ႏွင့္ မ်က္ျခည္မျပတ္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေပမည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ နယ္ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ အီလက္ထ႐ြန္နစ္ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းကိုသုံးစြဲမႈ ဆက္လက္ျမင့္တက္ျခင္း၊ Overdraft မဟုတ္ေသာ ေခ်းေငြစစ္စစ္မ်ား ပိုမိုေပၚေပါက္လာျခင္း၊ ဗဟိုဘဏ္၏ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းေကာင္းမြန္လာျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား ဝင္ေရာက္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္သည္ ျမန္မာ့ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေငြေၾကးေဈးကြက္ကို ယမန္ႏွစ္ထက္ သာလြန္သည့္အေျခအေနသို႔ ေရာက္ေစမည့္ႏွစ္ ျဖစ္သည္။

ပေလယာအသစ္ဝင္လာမည့္ အာမခံေဈးကြက္

တစ္ခ်ိန္က အားေကာင္းေမာင္းသန္ရွိခဲ့ေသာ အာမခံေဈးကြက္မွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ခ်ိနဲ႔သြားၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေကာင္းေကာင္း နာလန္မထူႏိုင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။

ပုဂၢလိကအာမခံလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ရေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း လူဦးေရသန္း ၅၀ ေက်ာ္ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာမခံထားရွိမႈအေျခအေနမွာ လြန္စြာနည္းပါးေနဆဲျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ အာမခံအမ်ိဳးအစားသစ္အခ်ိဳ႕ ထပ္မံေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အတိုးရရွိခံစားႏိုင္မည့္ အသက္အာမခံ အမ်ိဳးအစားကို မိတ္ဆက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္သူလူထု၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပန္ရခ်က္ တိုင္းတာသည့္ေပတံျဖစ္ေသာ ဘဏ္တိုးႏႈန္းႏွင့္ယွဥ္လၽွင္ နည္းပါးျခင္းႏွင့္ အာမခံ၏ အက်ိဳးေက်းဇူး၊ သေဘာသဘာ၀ တို႔ကို အသိပညာေပးမႈနည္းေသးျခင္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေနလူထုအခ်ိဳ႕မွလြဲ၍ အာမခံကို စိတ္ဝင္စား သူမရွိေပ။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အာမခံမထားသူ မရွိသေလာက္ျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရးအာမခံကို မျဖစ္မေနထားရွိၾကေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ က်န္းမာေရးအာမခံမွာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ဆြဲေဆာင္မႈနည္းပါးၿပီး ေအာင္ျမင္မႈမရေပ။

ယခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားအာမခံလုပ္ငန္းမ်ားကို ရာႏႈန္းျပည့္ သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္း ပုဂၢလိက အာမခံလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ရာ ႐ုန္းကန္ေနရဆဲ ျမန္မာ့အာမခံေလာကအတြက္ အလွည့္အေျပာင္းႏွစ္ျဖစ္သည္။ သက္တမ္းရင့္ ႏိုင္ငံျခားအာမခံလုပ္ငန္းမ်ား၏ အာမခံအမ်ိဳးအစားသစ္မ်ား၊ မ်ားျပားသည့္ အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဈးကြက္တြင္း ဝင္ေရာက္လာပါက ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ဝင္စားမႈ ျမင့္တက္လာႏိုင္ၿပီး အာမခံေဈးကြက္ ပိုက်ယ္ျပန္႔လာမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္သူလူထုအားလုံး ပါဝင္ေစမည့္ အာမခံအမ်ိဳးအစားသစ္မ်ား၊ ဥပမာ – က်န္းမာေရးအာမခံႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အာမခံအမ်ိဳးအစားမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မွသာလၽွင္ ျမန္မာ့အာမခံက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အရွိန္ျမင့္လာမည္ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ျပည္သူအားလုံး ပါဝင္ႏိုင္မည့္ ေအာင္ျမင္ေသာ အာမခံအမ်ိဳးအစားသစ္မ်ား ေပၚထြက္လာျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားအာမခံလုပ္ငန္းမ်ား ယခုႏွစ္အတြင္း ဝင္ေရာက္လာျခင္းႏွင့္ အာမခံပရီမီယံေၾကးမ်ားကို ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္မည့္ ခိုင္မာသည့္ေဈးကြက္မ်ား ေပၚထြက္လာပါက ယခုႏွစ္သည္ ျမန္မာ့အာမခံေလာက အေျပာင္းအလဲစတင္မည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *