ပ်ိဳတိုင္းႀကိဳက္ ေဒၚလာ

ယုံၾကည္မႈအားနည္းေနဆဲ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးမွာ ယခုႏွစ္တြင္လည္း ဆက္လက္ေပ်ာ့ေနမည္ျဖစ္ၿပီး ယမန္ႏွစ္ကဲ့သို႔ ႐ုတ္ခ်ည္း အတက္အက်ၾကမ္းသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး မေပၚေပါက္ရန္ ဗဟိုဘဏ္က စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေျခ ရွိ၊ မရွိ အေျခအေနမွာ ႀကီးမားသည့္စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အလႈပ္အခတ္နည္းပါးခဲ့ေသာ ေဒၚလာေဈးမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ မထင္မွတ္ေလာက္ေအာင္ အတက္အက်ၾကမ္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္းေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းမွာ ၂၀ မွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ထိုးတက္သြားရာ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးမွာ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ၂၀ မွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ က်ဆင္းသြားျခင္းျဖစ္သည္။ တရားဝင္ေငြေၾကးေဈးကြက္ႏွင့္ ျပင္ပေဈးကြက္မွာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အားၿပိဳင္ေနရဆဲျဖစ္ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းျဖစ္ခဲ့သည့္ ေဒၚလာေဈးအလႈပ္အခတ္မ်ားအရ ျပင္ပေဈးကြက္ကပင္ ပိုမိုအားႀကီးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ထိုအေျခအေနသည္ ေငြေၾကးေဈးကြက္တစ္ခုလုံးတည္ၿငိမ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ဗဟိုဘဏ္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစၿပီး ေဈးကြက္အတြင္း ႐ုတ္ျခည္းအတက္အက်ျဖစ္မႈကို ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ရန္ ခက္ခဲေစသည္။

ယင္းအျပင္ ကမၻာ့စီးပြားေရးအေျခအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေဈးကြက္မ်ား၏ ႐ိုက္ခတ္မႈကို ခုခံႏိုင္စြမ္းနည္းပါးသည့္ ျမန္မာ့ေငြေၾကး ေဈးကြက္မွာ ထိန္းသိမ္းရခက္သည့္အေနအထားတြင္သာ ရွိေနသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးစ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္စ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ကုန္သြယ္ေရးလိုေငြ၊ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြမ်ားမွာ ဆက္လက္ရွိေနမည္ျဖစ္ရာ ေဒၚလာလိုအပ္ခ်က္လည္း ျမင့္တက္ေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏႈန္းရွင္အျဖစ္ စတင္ခဲ့ၿပီး ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ျပည္ပမွ ႏိုင္ငံျခားေငြလႊဲေငြပို႔မ်ား၊ ျပင္ပႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးေဈးကြက္၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ေရာက္မႈအေျခအေနႏွင့္ ျပည္တြင္းပို႔ကုန္တိုးျမႇင့္ေရး စသည့္ မ်က္ႏွာစာ တိုင္းတြင္ အားနည္းေနဆဲျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ က်ပ္၊ ေဒၚလာႏွစ္မ်ိဳးလုံးျဖင့္ ေခ်းေငြခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ေဒၚလာလိုအပ္ခ်က္ကို အထိုက္အေလ်ာက္ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား၏ က်ပ္ေငြလိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ က်ပ္-ေဒၚလာ လဲလွယ္ႏႈန္းကို အတက္အက် မၾကမ္းေစရန္ အသင့္အတင့္ကုစားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္း ေငြေၾကးေဈးကြက္တည္ၿငိမ္ေရးမွာ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား ျပည္တြင္းေဈးကြက္သို႔ က်ယ္ျပန္႔စြာ ဝင္ေရာက္လာေရး၊ ပို႔ကုန္ပမာဏႏွင့္ အမ်ိဳးအစားတိုးတက္လာေရးႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္၏ ျမန္ဆန္ထိေရာက္ေသာ ေငြေၾကးမူဝါဒေရးရာ စီမံေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားေပၚ မူတည္ေနသည္။

စံခ်ိန္မ်ားကို ခ်ိဳးဖ်က္ေနဆဲ ျမန္မာ့ေ႐ႊ

တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ စံခ်ိန္တင္ေဈးႏႈန္းတင္ရမွေက်နပ္သည္မွာ ျမန္မာ့ေ႐ႊေဈးျဖစ္သည္။

ေ႐ႊေဈးသမိုင္းတစ္ေလၽွာက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္သည္ စံခ်ိန္သစ္တင္ႏိုင္သည့္ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့ေ႐ႊေဈးမွာ တစ္က်ပ္သားလၽွင္ က်ပ္ဆယ္သိန္းအထက္သို႔ ေရာက္သြားသည္။၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေ႐ႊတစ္က်ပ္သား က်ပ္ကိုးသိန္းခြဲေက်ာ္အထိ အျမင့္ဆုံး စံခ်ိန္တင္ခဲ့ၿပီး ယမန္ႏွစ္က ထိုစံခ်ိန္ကို အသာေလး ေက်ာ္တက္ခဲ့ျပန္သည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ လက္ဝတ္အဆင္တန္ဆာအျဖစ္ ေဈးကြက္သီးသန္႔ ခြဲျခားႏိုင္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ ထိုႏွစ္ခုမွာ ေရာေထြးေနၿပီး စီးပြားေရးလန္႔သည့္အခ်ိန္တိုင္း ေ႐ႊေဈးပါ ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။

ျမန္မာ့ေ႐ႊ၏ ထူးျခားခ်က္မွာ တက္ၿပီး လၽွင္ ျပန္က်႐ိုးမရွိဘဲ ေတာက္ေလၽွာက္ဆက္တက္သြားျခင္းျဖစ္ၿပီး ထို႔ေၾကာင့္ပင္ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ စံခ်ိန္အသစ္တင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ျမန္မာ့သည္းေျခႀကိဳက္ေ႐ႊမွာ ေဈးတက္ေသာ္လည္း မရွိ ဝမ္းစာ၊ ရွိတန္ဆာ ျမန္မာျပည္သူတို႔ေၾကာင့္ ပုံမွန္အတိုင္း အေရာင္းအဝယ္လည္ပတ္ေနဦးမည္ျဖစ္သလို ျပည္တြင္းေဒၚလာေငြလဲႏႈန္း၊ ကမၻာ့ေ႐ႊေဈး၊ ႏိုင္ငံတကာေဒၚလာေငြေၾကး ေဈးကြက္မ်ားေပၚ တည္မွီေနသည့္အတြက္ မည္သည့္ေဈးကြက္တက္သည္ျဖစ္ေစ၊ က်သည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာ့ေ႐ႊေဈးမွာ အတက္သို႔ ဆက္သြားေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

ေျပးလမ္းေပၚ ေရာက္လာသည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့ေဈးကြက္ စတင္ခဲ့သည္မွာ သုံးႏွစ္အတြင္း ဝင္ေရာက္လာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အသိပညာေပးနည္းပါးျခင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ နားလည္မႈအားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ စေတာ့ေဈးကြက္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ကာလမ်ားအတြင္း ႐ုန္းကန္ေနရဆဲျဖစ္သည္။

ယမန္ႏွစ္တြင္ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီသစ္ သုံးခုခန္႔ ဝင္ေရာက္လာရန္ ေမၽွာ္မွန္းထားေသာ္လည္း တစ္ခုသာဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီအေရအတြက္မွာ ငါးခုသာရွိေသးသည္။ စေတာ့ေဈးကြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေရးအတြက္ ယမန္ႏွစ္အတြင္း ရွယ္ယာေရာင္းဝယ္သည့္အႀကိမ္ေရ တိုးျမႇင့္ျခင္း၊ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ေရာင္းဝယ္ႏိုင္ျခင္း၊ ေကာ္မရွင္ခႏႈန္းထားမ်ား ေလၽွာ႔ခ်ျခင္း စသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ေျဖေလၽွာ႔မႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေမၽွာ္မွန္းသေလာက္ ေဈးကြက္မေကာင္းလာေသးေပ။

စေတာ့ေဈးကြက္စတင္သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အေရာင္းအဝယ္ပမာဏ က်ပ္ဘီလီယံ ၇၀၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၂၂ ဘီလီယံႏွင့္ ယမန္ႏွစ္တြင္ ၁၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံတို႔ျဖစ္ရာ လူထု၏ စိတ္ပါဝင္စားမႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေျခအေနမွာ အက်ဘက္သို႔သာ ဦးတည္ေနသည္။

ယမန္ႏွစ္မ်ားကတည္းက စာရင္းဝင္ကုမၸဏီျဖစ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ ဂရိတ္ေဟာ္ခမ္းကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာအဂ႐ိုအိတ္ခ်ိန္းကုမၸဏီတို႔ ယခုႏွစ္တြင္ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီျဖစ္လာပါက ေဈးကြက္အေျခအေန အနည္းငယ္ ျပန္ေကာင္းလာႏိုင္သလို ကုမၸဏီအမ်ိဳးအစားလည္း ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာမည္ျဖစ္သည္။

စေတာ့ေဈးကြက္ စတင္ခ်ိန္က အလုအယက္ေဈးႀကီးေပး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ခဲ့ရသည့္ ရွယ္ယာေဈးမ်ားမွာလည္း တအိအိၿပိဳဆင္းလာကာ သုံးႏွစ္အၾကာတြင္ အမွန္တကယ္ ဝယ္လိုေရာင္းလိုသည့္ ႏႈန္းထားတစ္ခုသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာသည့္အတြက္ ယခုႏွစ္သည္ အေရာင္းအဝယ္ျပန္လည္ေကာင္း လာမည့္ႏွစ္ဟု ယူဆရသည္။

ေမြးကင္းစအေျခအေနမွ မတ္တတ္ရပ္လမ္းေလၽွာက္သည့္ အ႐ြယ္ေရာက္လာေသာ စေတာ့ေဈးကြက္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူဦးေရ တိုးတက္လာေရး၊ အာမခံ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အထူးျပဳကုမၸဏီ စသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာရန္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည္ဆိုပါက ယခုႏွစ္သည္ စေတာ့ေဈးကြက္ ျပန္လည္ဦးေမာ့မည့္ႏွစ္ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီ ဥပေဒသစ္အရ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားပါဝင္မႈကို ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံျခားသား တစ္ဦးခ်င္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံအခ်ိဳ႕ ဝင္ေရာက္လာပါက ေန႔စဥ္ရွယ္ယာေရာင္းဝယ္မႈမွာ လက္ရွိအေျခအေနထက္ ပိုမိုမ်ားျပားလာႏိုင္ဖြယ္ရာရွိသည္။

ယမန္ႏွစ္၏ သုံးသပ္ခ်က္အရ စေတာ့ေဈးကြက္ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးက်ယ္ျပန္႔လာရန္ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ ေျဖေလၽွာ႔မႈလုပ္႐ုံႏွင့္ မလုံေလာက္ဘဲ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အမွန္တကယ္ ဝင္ေရာက္လာေစမည့္ မက္လုံးမ်ား၊ အသိပညာေပးမႈ မ်ားအျပင္ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီသစ္မ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာရန္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အႀကံေပးလုပ္ငန္းမ်ား ထြက္ေပၚလာရန္ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေျခအေန အတက္အက်ေပၚတြင္ မ်ားစြာမွီတည္ေနသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ အထက္ပါအခ်က္မ်ားအားလုံး အက်ဘက္၊ အဆိုးဘက္တြင္ ရွိမေနပါက ျမန္မာ့စေတာ့ေဈးကြက္ ျပန္လည္ဦးေမာ့မည့္ႏွစ္၊ ေျပးလမ္းေပၚ စတင္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မည့္ ႏွစ္ျဖစ္သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *