ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ဘဂၤါလီအက်ပ္အတည္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အာဆီယံ၏ ဝင္ေရာက္မစြက္ဖက္ေရးမူကို ေဝဖန္

ISEAS - Yusof Ishak Institute

စင္ကာပူ၊ ဇန္နဝါရီ ၆

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ဘဂၤါလီအက်ပ္အတည္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝင္ေရာက္မစြက္ဖက္ေရးမူကို ေဝဖန္ခဲ့ၿပီး ပိုမိုတက္ၾကြေသာခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားသင့္ေၾကာင့္ စင္ကာပူနုိင္ငံအေျခစိုက္ အာဆီယံေလ့လာေရးဌာန ISEAS- Yusof Ishak Institute ၏ အြန္လိုင္းသုေတသန စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

‘အာဆီႏိုယံႏိုင္ငံမ်ား၏ အေျခအေန -၂၀၁၉’ ဟု အမည္ေပးထာသည့္ သုေတသနစစ္တမ္းကို အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားရိွ ေဒသတြင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ မူဝါဒေရးရာ၊ သုေတသနေရးရာ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ မီဒီယာမ်ားမွ လူ ၁,၀၀၈ ဦးကို အြန္လိုင္း သုေတသနစစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါ သုေတသနစစ္တမ္းတြင္ “ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္အက်ပ္အတည္း (ဘဂၤါလီအက်ပ္အတည္း) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အာဆီယံအေနျဖင့္ မည္သို႔ တုံ႔ျပန္သင့္သနည္း။” ဆုိသည့္ ေမးခြန္းကို ေျဖဆိုသူ ၁,၀၀၂ ဦးက ေျဖၾကားရာတြင္ ‘ အာဆီယံအေနျဖင့္ ဘာမွ်မလုပ္ဘဲ ေနျခင္းထက္ ပိုမိုတက္ၾကြေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင့္ ေျဖဆိုၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ “ဘာမွ်မလုပ္ဘဲေနျခင္း” ဆိုသည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေျဖဆိုသူမ်ားကပင္ ႏွစ္သက္ျခင္းျခင္းမရိွဘဲ ေျဖဆိုသူအားလုံ၏ ၁၄ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း( အနိမ့္ဆုံးလည္းျဖစ္) ကသာ လက္ခံသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ေျဖဆိုသူအားလုံး၏ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက ျမန္မာအစိုးရ၊ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၊ ရခုိင္္ႏွင့္ ဘဂၤါလီ (မူရင္း-ရိုဟင္ဂ်ာ) အသိုင္းအဝုိင္းအၾကား အာဆီယံအေနျဖင့္ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းေပးျခင္းသည္ တိုးတက္မႈရရိွရန္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖဆိုၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းအလိုက္ အဆုိပါအျမင္ကို ေထာက္ခံသူ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေျဖဆိုသူ ၅၉ ဒသမ ၂ ရာခိုုင္ႏႈန္း၊ အင္ဒိုနီးရွားမွ ေျဖဆိုသူ ၇၉ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းထိရိွသည္။

ရခိုင္အက်ပ္အတည္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒုတိယ အႏွစ္သက္ဆုံးအေျဖမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပရိွ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္စခန္း( မူရင္း-ရိုဟင္ဂ်ာ) မ်ားကို လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီအေထာက္အပ့ံမ်ား ပိုေပးရးျဖစ္ၿပီး ယင္းျမင္ကို ေထာက္ခံသူ ၅၀ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွသည္။ ျမန္မာအေပၚ သံတမန္ေရးဖိအားေပးရန္ေျဖဆိုသူမ်ားမွာ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းထိရိွေၾကာင္း အဆိုပါ စစ္တမ္းအရသိရသည္။

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးေရးကို ဘရူႏုိင္း(၇၇ ဒသမ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ ဖိလစ္ပိုင္ ( ၇၁ ဒသမ ၂ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ စင္ကာပူ (၆၆ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း) တို႔က အေျခခံတုံ႔ျပန္မႈအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။

အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ၾကားဝင္ေႏွာက္ယွက္မႈကို ျဖစ္ေစေသာ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေရးလုပ္ငန္းကို ထိပ္တန္းဦးစားေပးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ၾကသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ အင္ဒိုနီးရွား ( ၇၉ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ လာအို (၅၁ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ မေလးရွား( ၇၂ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ ထိုင္း ( ၆၆ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ ဗီယက္နမ္ (၆၇ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ ျမန္မာ (၅၉ ဒသမ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း) ထိရိွေၾကာင္း အဆိုပါ စစ္တမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံမွ ေျဖဆိုသူမ်ားကမူ လူသားျခင္းစာနာမႈဆိုင္ရာအေထာက္အပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္မႈ ႏွစ္ခုစလုံးကို ထိပ္တန္းဦးစားေပးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ၾကၿပီး ( ၆၂ ဒသမ ၅ ရာခိုုင္ႏႈန္း) အထိ ရိွသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *