႐ုန္းႏိုင္မွ တန္ကာက်မည့္ စီးပြားေရး

၂၀၁၉ တြင္ ကမၻာ့စီးပြားေရး အေျခအေန တုံ႔ဆိုင္းႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား ထိုတုံ႔ဆိုင္းသည့္ဒဏ္ကို အမ်ားနည္းတူ ျမန္မာႏိုင္ငံလည္းခံရဖြယ္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခခံမ်ားသည္ အားနည္းသည့္အတြက္ ခံရလၽွင္ ပိုနာဖြယ္ရွိသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးတိုးတက္ႏႈန္းမ်ား၊ ကမၻာတစ္ခုလုံးစီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္းမ်ားႏွင့္ယွဥ္လၽွင္ အေျခအေနေကာင္းေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္တိုးတက္ႏႈန္းမ်ားထက္ အနည္းငယ္ ေလ်ာ့က်သြားသည္။

ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ေရးဝါဒ Protectionism သည္ ကမၻာတြင္ ျပန္လည္ေခါင္းေထာင္ထလာၿပီး ယခင္ကကဲ့သို႔ ေဒသအလိုက္ သို႔မဟုတ္ ကမၻာ့အဆင့္ ႏိုင္ငံအုပ္စုအလိုက္ ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား အလုပ္မျဖစ္ေတာ့ဘဲ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်င္း ကုန္သြယ္ေရးစာခ်ဳပ္မ်ားထိုးႏိုင္မွ ကိုယ့္ႏိုင္ငံထြက္ကုန္မ်ား အေကာက္ခြန္သက္သက္သာသာျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏိုင္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ကုန္မ်ား တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းႏိုင္ရန္ အစိုးရ၏အခန္းက႑ ပိုမိုလိုအပ္လာမည္။

ရခိုင္အေရးေၾကာင့္ ျမန္မာ့႐ုပ္သြင္ ဆက္လက္ထိခိုက္ေနမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္သည္ ဆက္လက္အထိနာမည္။ အထူးသျဖင့္ အေနာက္ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ခရီးသြားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မည္။ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္သည္ ၂၀၁၉ တြင္ ဆက္လက္အထိနာမည္။

ျမန္မာ့႐ုပ္သြင္က်ဆင္းမႈသည္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္သာမက အျခားစီးပြားေရးနယ္ပယ္မ်ားကိုပါ သက္ေရာက္ၿပီး ၂၀၁၉ တြင္ ဥေရာပသို႔ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္မ်ားကို ေပးထားသည့္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ကုန္သြယ္မႈအထူးအခြင့္အေရး GSP အစီအစဥ္ကို ရခိုင္အေရးေၾကာင့္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း ရွိ၊ မရွိသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေပၚ မ်ားစြာသက္ေရာက္မည္။ ထိုအစီအစဥ္သာ႐ုပ္သိမ္းလၽွင္ လူသိန္းေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္အကိုင္ထိခိုက္ႏိုင္သည့္အျပင္ ေနာက္ထပ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားလည္း ျမန္မာကို ေရွာင္ၾကလိမ့္မည္။ တ႐ုတ္ စသည့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ျမန္မာသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လာဖြယ္ရွိေသာ စက္႐ုံမ်ားသည္ ဥေရာပသမဂၢ၏ အခြန္သက္သာခြင့္ဆက္ ရ၊ မရကို ခ်ိန္ဆေနၾကသည္။

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို ႏိုင္ငံသားပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း ေငြေခ်းခြင့္အပါအဝင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ေပးထားသျဖင့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အရင္းေငြမ်ား စီးဝင္လာမည္။ ႏိုင္ငံျခားအာမခံလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဈးကြက္ဖြင့္ေပးလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအခ်ိဳ႕ ဝင္လာႏိုင္သည္။ လက္လီႏွင့္ လက္ကားေရာင္းဝယ္ေရးကို ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းမ်ားအား ဖြင့္ေပးလိုက္သည့္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေမၽွာ္လင့္ရသည္။

ေက်ာက္ျဖဴဆိပ္ကမ္းႏွင့္ မူဆယ္- မႏၲေလး ရထားလမ္းစီမံကိန္းကဲ့သို႔ ျမန္မာ- တ႐ုတ္ စီးပြားေရးစႀကၤ ံဝင္ စီမံကိန္းမ်ား စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လၽွင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ စီးပြားေရးလႈပ္ရွား ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား အရွိန္ရလာႏိုင္သည္။ ရန္ကုန္-မႏၲေလးရထားလမ္းကဲ့သို႔ ဂ်ပန္၏ အေျခခံအေဆာက္အဦတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားသည္လည္း ၂၀၁၉ တြင္သာ စႏိုင္လၽွင္ အလားတူအက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း Myanmar Sustainable Development   Plan ပါ စီမံကိန္းမ်ား စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္လၽွင္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေစာေစာစလၽွင္ စႏိုင္သလို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လႈပ္ရွားလာမည္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ ၂၀၁၉ တြင္ ဆက္ျမင့္မားသည့္အတြက္ ကုန္ေဈးႏႈန္းဒဏ္ကို ျပည္သူလူထု ဆက္ခံရမည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း လႈပ္ရမ္းခဲ့ေသာ ေဒၚလာေငြ လဲလွယ္ႏႈန္းသည္ ၂၀၁၉ တြင္ မေသခ်ာ မေရရာျဖစ္ေနဦးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဗဟိုဘဏ္အေနႏွင့္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ပိုမိုတည္ၿငိမ္ေအာင္ ကိုင္တြယ္ႏိုင္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ရသည္။

၂၀၁၉ တြင္ အစိုးရအသုံးစရိတ္တက္လာဖြယ္ရွိသည္။ စီးပြားေရးကို အစိုးရ၏ ဦးစားေပးအျဖစ္ တြန္းတင္ႏိုင္မွသာ တန္ကာက်မည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *