‘အထ’ ေႏွးေနဦးမည့္၂၀၁၉ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးကြက္

ေလးလံထိုင္းမႈိင္းေနေသာ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေဈးကြက္ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အားသစ္ေထာက္ လႈပ္ႏႈိးႏိုင္မည္ဟု အေကာင္းေမၽွာ္လင့္စရာမ်ားရွိေသာ္လည္း ‘အထ’ ေႏွးၿပီး အားယူရဦးမည္ျဖစ္သည္။

NLD အစိုးရ တာဝန္ယူခ်ိန္မွစတင္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ အထပ္ျမင့္တိုက္မ်ား ေဆာက္လုပ္မႈကို ယာယီရပ္ဆိုင္းသည့္အခ်ိန္မွစကာ ရန္ကုန္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးကြက္ က်ဆင္းလာရာ အစိုးရသက္တမ္း တစ္ဝက္ေက်ာ္ခ်ိန္ထိ ျပန္လည္နာလန္မထူႏိုင္ေသးေပ။ သို႔ေသာ္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးကြက္ကို လႈပ္ႏႈိးႏိုင္မည့္ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအုံနည္းဥပေဒ ျပ႒ာန္းျခင္း၊ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမတံဆိပ္ေခါင္း အခြန္ႏႈန္းထား ေလၽွာ႔ခ်လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုင္းမႈိင္းေသာ ေဈးကြက္အဆိုးဂယက္တြင္ အသက္႐ႉေခ်ာင္ခဲ့သည္။

အေဆာက္အအုံတစ္ခု၏ အခန္းေပါင္း ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ႏိုင္ငံျခားသားသို႔ ေရာင္းႏိုင္မည့္ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအုံနည္းဥပေဒသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ထဲထဲဝင္ဝင္လႈပ္ရွား အသက္ဝင္လာမည္ဆိုပါက ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း အေရာင္းဝယ္ ေကာင္းမြန္လာဖြယ္ရွိသည္။ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ားသည္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမက႑၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းကြန္ဒိုတိုက္ခန္း အေရာင္းအဝယ္ ေကာင္းမြန္လၽွင္ ၿခံႏွင့္ ေျမ အေရာင္းအဝယ္ တစ္ႏြယ္ငင္ တစ္စင္ပါ တိုးတက္မည္။ အေမရိကန္ ေဒၚလာေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္း မတည္ၿငိမ္ျခင္းေၾကာင့္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးကြက္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ မ်က္ေစ့က်ႏိုင္သည္။

၂၀၁၈ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ခဲ့သည့္အေျခအေနမ်ားသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေဈးကြက္ကို အေကာင္းျမင္ ပုံေဖာ္ႏိုင္သည္။ တိုးတက္လာမည့္အေျခအေနကို အဖ်က္အေမွာင့္ျပဳမည့္ မေမၽွာ္မွန္းႏိုင္ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာလည္းရွိသည္။ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးကြက္သည္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ၊ ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ (FDI) စီးဝင္မႈႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္ႏႊယ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးဖိအား၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးတိုးတက္ႏႈန္း ေႏွးေကြးႏိုင္ေသာ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေဈးကြက္တိုးတက္ႏႈန္းလည္း ေႏွးႏိုင္သည္။

စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခား အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကတို႔က အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ရာတိုက္ခန္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္မႈ အားေကာင္းလာႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို ျပည္တြင္း၌ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ပိုမိုေပးလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးကို အေထာက္အပံ့ရႏိုင္ၿပီး အိမ္ရာ၊ တိုက္ခန္းေဖာ္ထုတ္မႈကိုလည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း စတင္မည့္ ရန္ကုန္-ဒလ ျမစ္ကူးတံတားစီမံကိန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ၿခံ၊ ေျမ ေဈးမ်ား အေရာင္းအဝယ္ပိုျဖစ္ႏိုင္သည္။

အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးႏႈန္းမ်ား လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ေဈးႏႈန္းမ်ားေအာက္ ဆက္လက္က်ဆင္းသြားဖြယ္မရွိေၾကာင္း အက်ိဳးေဆာင္မ်ားက ခန္႔မွန္းေသာ္ျငား ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး တုံ႔ေႏွးသည့္ကာလအတိုင္း ေဈးထပ္ေအးႏိုင္ဖြယ္ အရိပ္အေယာင္မ်ားလည္း ရွိေနသည္။ လက္ရွိေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေ႐ႊေခတ္ဟု သတ္မွတ္ရမည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဈးႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လၽွင္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်လ်က္ရွိသည္။

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈအမ်ားဆုံး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ေနထိုင္သည့္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား အိမ္ရာတိုက္ခန္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္အိပ္မက္ ယခင္ထက္စာလၽွင္ နီးလာသေယာင္ရွိေသာ္လည္း အခ်ိန္ကာလတစ္ခု ေစာင့္ဆိုင္းရဦးမည္။ အလႊာအတန္းစားေပါင္းစုံ လက္လွမ္းမီ အဆင္ေျပမည့္ ႏွစ္ရွည္ဘဏ္ေခ်းေငြစနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအေပၚမူတည္ကာ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးကြက္ အေျပာင္းအလဲ ရွိလာႏိုင္သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *