လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနဦးမည့္ က်န္းမာေရး

photo - moe kyaw lwin

အရပ္သားအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ က်န္းမာေရးဘတ္ဂ်က္ သိသိသာသာတိုးျမႇင့္သုံးစြဲလာသည့္အျပင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကိုလည္း ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္လာခဲ့ရာ ကုန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ မ်ားစြာသိသာထင္ရွားခဲ့သည္။

အထူးသျဖင့္ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ အသစ္တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အထူးကုဆရာဝန္၊ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳ၊ သားဖြားစသည့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား အေရအတြက္တိုးျမႇင့္ခန္႔ထားျခင္း၊ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ဆီးခ်ိဳႏွင့္ ေသြးတိုးေရာဂါမ်ားကို အခမဲ့ကုသေပးျခင္း၊ ငွက္ဖ်ား၊ ေဆးယဥ္ပါးတီဘီႏွင့္ HIV ပိုးရွိ လူနာမ်ားကို အေရအတြက္ တိုးျမႇင့္ကုသေပးျခင္း၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ Mobile Tablet ၉၀၀၀ ေက်ာ္ ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း၊ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားမွ ေဆးတကၠသိုလ္တက္ေရာက္လိုသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အေရအတြက္ တိုးျမႇင့္လက္ခံျခင္း၊ သုေတသနလုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္း စသည္တို႔ကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ကုသေရးပိုင္းတြင္လည္း ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ စရိတ္သက္သာမႈေၾကာင့္ အစိုးရေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းတိုင္းလိုလို ျပည္သူလူထု၏ အားကိုးမႈပိုမိုရရွိလာခဲ့သည္။

၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘ႑ႏွစ္က က်န္းမာေရးအသုံးစရိတ္ ဘတ္ဂ်က္ က်ပ္ ၁၀၇၆ ဘီလီယံ သတ္မွတ္အသုံးျပဳခဲ့ရာမွ ယခု ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၁၁၃၁ ဘီလီယံ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္လိုက္သျဖင့္ ယင္းက႑အတြက္ ထပ္မံလိုအပ္ေနေသာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ပိုမိုတိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

Photo – Moe Kyaw Lwin

က်န္းမာေရးဗဟုသုတမ်ားပိုမိုရရွိလာျခင္း၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ယခင္ကထက္ပို၍ လက္လွမ္းမီလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအေနႏွင့္လည္း ပုံမွန္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈမ်ား၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံျခင္းမ်ား ပိုမိုေဆာင္႐ြက္လာၾကမည္ ျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ားအထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကား ေရပန္းစားေနသည့္ မ်က္ႏွာႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္အလွအပေရးရာအတြက္ ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္း၊ အဆီခ်ျခင္း၊ စက္ကိရိယာမ်ားျဖင့္ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္း၊ အစားအေသာက္ဆင္ျခင္ျခင္းတို႔မွာလည္း ဆက္လက္ၿပီး ေခတ္စားေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။

ရခိုင္အေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးက႑မ်ားတြင္ ႏ္ိုင္ငံတကာ၏ ဖိအားမ်ား ဆက္လက္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း က်န္းမာေရးက႑အတြက္မူ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေထာက္ပံ့ေနမႈမ်ားကား ရပ္သြားမည္မဟုတ္ဘဲ ဆက္လက္တည္ရွိေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။ တိုးျမႇင့္ထားသည့္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာပံ့ပိုးမႈမ်ားျဖင့္ ေဝးလံခက္ခဲသည့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ မိခင္ႏွင့္ ကေလးက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အာဟာရဆိုင္ရာ၊ HIV/AIDS၊ ငွက္ဖ်ား၊ ဆီးခ်ိဳ၊ ကင္ဆာ၊ တီဘီ၊ အသည္းေရာင္အသားဝါအစရွိသည့္ ေရာဂါမ်ားအတြက္ ကုသမႈႏွင့္ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ား၊ ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္း၊ လက္ေတြ႕အသုံးခ်သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္တိုးျမႇင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

အစိုးရေဆး႐ုံမ်ား ဝန္ေဆာင္မႈတိုးျမႇင့္လာသည့္ နည္းတူ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံမ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္ေရာဂါရွာေဖြေရးကိရိယာမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္တိုးျမႇင့္တပ္ဆင္လာၾကသလို ျပည္ပေဆး႐ုံကိုယ္စားလွယ္႐ုံးခြဲမ်ားလည္း ထပ္မံဖြင့္လွစ္လာၾကဦးမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအသည္းေဖာင္ေဒးရွင္း၊ နာေရးကူညီမႈအသင္း သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း၊ ေ႐ႊပါရမီေဖာင္ေဒးရွင္းကဲ့သို႔ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအစိုးရ မဟုတ္ေသာ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားမွာလည္း တစ္တပ္တစ္အားပါဝင္ျဖည့္ဆည္းေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။ 

Photo – Moe Kyaw Lwin

မည္သို႔ပင္ တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ေစကာမူ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ရယူသည့္ ျပည္သူလူထုအေနႏွင့္ အျပည့္အဝရရွိဦးမည္ မဟုတ္ဘဲ ေက်နပ္မႈမွာလည္း နည္းပါေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ ပါဝင္ပတ္သက္ေနၾကသူ State Holder မ်ား၊ ကုသမႈခံယူသူမ်ားႏွင့္ ကုသေပးသူမ်ားပါ က်န္းမာေရးက်င့္ဝတ္ကို ေစာင့္ထိန္းလ္ိုက္နာရန္ လိုအပ္ေနဦးမည္။ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနသာမက ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္းကဲ့သို႔ က်န္းမာေရး NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ ဆုံးျဖတ္မႈအဆင့္ဆင့္ကို ေလၽွာ႔ခ်ၿပီး လူဦးေရ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိေနသည့္ ေက်းလက္ေဒသ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ က်န္းမာေရးအသိပညာျပန္႔ပြားေရးတို႔ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္႐ြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *