ျမန္မာ့ဆန္ ဥေရာပသြားေတာလား ဝိေရာဓိ

ျမန္မာသည္ အီးယူသို႔ ဆန္တင္ပို႔ေရး အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တန္းတူယွဥ္ၿပိဳင္ရေတာ့မည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့ဆန္တန္ခ်ိန္ သုံးသိန္းကို ဥေရာပသို႔ တင္ပို႔ခဲ့သည္။ ယင္းပမာဏသည္ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔သည့္ပမာဏႏွင့္ယွဥ္ပါက လြန္စြာနည္းပါးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဥေရာပေဈးကြက္ကိုက အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္ျခင္း၊ ဥေရာပသို႔တင္ပို႔ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္ျခင္းတည္းဟူေသာ အရည္အေသြးစံခ်ိန္ စံၫႊန္းဆိုင္ရာ နာမည္ေကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ဥေရာပေဈးကြက္သည္ ျမန္မာအတြက္ လိုအပ္ဆဲျဖစ္သည္။

ယခင္ကမူ ထိုသို႔တင္ပို႔မႈအေပၚတြင္ ဥေရာသမဂၢက အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား ေပးထားခဲ့သည္။ အဆိုပါအခြန္ကင္းလြတ္ခဲ့သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆုံးႏိုင္ငံမ်ားသို႔ေပးေသာ ဥေရာပသမဂၢ၏ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ (Everything but Arms  – EBA) ျဖစ္သည္။ ယင္းအခြန္ကင္းလြတ္ ခြင့္သည္ GSP ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေပ။

သို႔ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္တြင္ ျမန္မာႏွင့္ ကေမၻာဒီယားတို႔မွတင္ပို႔သည့္ ဆန္မ်ားကို အခြန္ေကာက္ခံမည္ဟု အီးယူက ေၾကညာခဲ့သည္။ သုံးႏွစ္ဆက္တိုက္အခြန္ေကာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ အခြန္ေကာက္ခံမႈသည္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္တြင္ စတင္အသက္ဝင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားမွ တင္ပို႔ေသာ ဆန္လုံးရွည္တစ္တန္လၽွင္ ပထမႏွစ္တြင္ ယူ႐ိုေငြ ၁၇၅၊ ဒုတိယႏွစ္တြင္ ၁၅၀ ႏွင့္ တတိယႏွစ္တြင္ ၁၂၅ ယူ႐ို အခြန္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ အခြန္ေကာက္ခံရျခင္းအတြက္ ဥေရာသမဂၢတြင္လည္း အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားရွိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ငါးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားတို႔မွ ဥေရာပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈသည္ ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္လာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားတို႔၏ အခြန္လြတ္ ဆန္တင္ပို႔မႈ တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမၽွ ဥေရာပထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ ေဈးကြက္ေဝစုမွာလည္း ယခင္ ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိရာမွ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ က်ဆင္းသြားသည္ဟု အီးယူက ဆိုသည္။ ျမန္မာႏွင့္ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတို႔မွ ဆန္တင္ပို႔မႈသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၉၀၀၀ သာရွိရာမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္သို႔ အေရာက္တြင္ တန္ခ်ိန္ ၃၆၀,၀၀၀ ေက်ာ္ထိ ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အီးယူအဖြဲ႕ဝင္ အီတလီႏိုင္ငံက တိုင္တန္းခဲ့သည္။ အီးယူအဖြဲ႕ဝင္ ၂၈ ႏိုင္ငံတြင္ ဘူေဂးရီးယားႏွင့္ ေပၚတူဂီတို႔အပါအဝင္ ဆန္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ ရွစ္ႏိုင္ငံရွိသည္။ ဘူေဂးရီးယားႏွင့္ ေပၚတူဂီတို႔ကလည္း အီတလီကို ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။

အီးယူေကာ္မရွင္သည္ အဆိုပါကိစၥအတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လမွ စတင္၍ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာဆန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္သို႔လည္း စုံစမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလ ပထမပတ္အတြင္းက အီးယူအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ အီးယူတြင္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ ၂၈ ႏိုင္ငံရွိၿပီး ျမန္မာ့ဆန္အခြန္ေကာက္မည့္ အစီအစဥ္ကို မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ရာ ၁၃ ႏိုင္ငံက ေထာက္ခံၿပီး ရွစ္ႏိုင္ငံက ကန္႔ကြက္ခဲ့ကာ ေျခာက္ႏိုင္ငံက ၾကားေနခဲ့သည္။ အခြန္ေကာက္မည့္အစီအစဥ္ေအာင္ျမင္ရန္ ၁၆ ႏိုင္ငံ၏ ေထာက္ခံမႈလိုအပ္သည္။

အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားျခင္း၏ မူလရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို အားေပးကူညီရန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အခြန္ျပန္ေကာက္မည့္အစီအစဥ္မွာ မူလရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ထိခိုက္ေစသည္ဟု အီးယူအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕က ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း လိုအပ္ပါက အီးယူအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ရမည္ဟူသည့္ မူလည္းရွိရာ အီးယူေကာ္မရွင္က အခြန္ျပန္ေကာက္ရန္ ယခုကဲ့သို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢ GSP ကဲ့သို႔ အထူးအခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ကို ဆုံး႐ႈံးရန္အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရလ်က္ရွိသည္။ ယခု ဆန္ကိစၥတြင္လည္း လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားဟု ေခါင္းစဥ္မတပ္ထားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားကမူ ထိုသို႔ပင္ယူဆၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ ကေမၻာဒီးယားတြင္ အတိုက္အခံမ်ားကိုႏွိမ္နင္းသည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက ႐ႈတ္ခ်ေနခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။

ကေမၻာဒီးယားသို႔ ေပးအပ္ထားသည့္ EBA အစီအစဥ္ကို EU က ႐ုတ္သိမ္းမည့္အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး “အတိုက္အခံေတြကို ေသေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ အဲဒါကိုျဖတ္ေပါ့” ဟု ကေမၻာဒီယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္က ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ဖႏြမ္းပင္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အတိုက္အခံေတြကို ရွင္သန္ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ အဲဒါမလုပ္နဲ႔။ အတူစကားလာေျပာပါ” ဟု သူက ဆိုထားေသးသည္။

ဤအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ပင္ ျမန္မာႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတို႔မွ ဆန္တင္ပို႔မႈအေပၚ အခြန္ေကာက္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက ယူဆၾကသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တင္ပို႔မည့္ဆန္ မ်ားကို အခြန္ေကာက္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပည္ပဆန္တင္ပို႔မႈ၏ ခန္႔မွန္း ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို အီးယူသို႔ မႏွစ္က တင္ပို႔ခဲ့သည္။ ယင္းတင္ပို႔မႈတြင္ ဆန္လုံးရွည္သာမက အျခားေသာဆန္မ်ားႏွင့္ ဆန္ကြဲမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အီးယူေဈးကြက္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ႀကီးမားေသာ သက္ေရာက္မႈမရွိ။

“သက္ေရာက္မႈအေနနဲ႔ ႀကီးႀကီးမားမားရွိလားဆိုေတာ့ ႀကီးႀကီးမားမားေတာ့လည္း မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း အထိုက္အေလ်ာက္ ရွိတာေပါ့” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးရဲမင္းေအာင္က ဆိုသည္။

အီးယူသည္ ျမန္မာ့ဆန္တင္ပို႔မႈတြင္ ဆန္လုံးရွည္တင္ပို႔မႈကိုသာ ကန္႔သတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အီးယူ၏ ဆန္လုံးရွည္ သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ၆ မီလီမီတာႏွင့္ အထက္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၆ မီလီမီတာေအာက္ ဆန္မ်ားကိုမူ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျဖင့္ တင္ပို႔ႏိုင္ေသးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အီးယူသို႔ ဆန္ကြဲမ်ားစြာ တင္ပို႔လ်က္ရွိျပန္ရာ ဆန္ကြဲတင္ပို႔မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈ မရွိဟု ျပည္တြင္းဆန္လုပ္ငန္းရွင္ ဦးေနလင္းဇင္က ဆိုသည္။

“၅.၅ တို႔၊ ၅.၈ တို႔ရွိတယ္။ အဲဒါေတြကို မၿငိဘူး။လက္ရွိေဈးကြက္မွာရွိတဲ့ မေနာသုခတို႔၊ ဆင္းသုခတို႔က မၿငိဘူး။ အဓိကေတာ့ ဆန္ကြဲ (တင္ပို႔တာ) ဆိုေတာ့ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးေတာ့ မထိခိုက္ဘူး” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ကေမၻာဒီးယားသည္ အီးယူထံမွ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ကို ၁၀ ႏွစ္ခန္႔ ခံစားထားရၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကမူ ငါးႏွစ္ခန္႔သာ ရွိေသးသည္။ အီးယူက ျမန္မာဆန္တင္ပို႔မႈအေပၚ အခြန္ေကာက္ျခင္းမွာလည္း အမ်ားထင္သကဲ့သို႔ ျမန္မာဆန္တင္သြင္းသူမ်ားထံမွ အခြန္ေကာက္ျခင္းမဟုတ္ေပ။ အီးယူသို႔ တင္သြင္းသူမ်ားထံမွ အခြန္ေကာက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း တင္သြင္းသူမ်ားကို အခြန္ေကာက္ျခင္းသည္ တင္ပို႔သူမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဈးကြက္အထိ သက္ေရာက္မႈရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

“အထိနာတာကေတာ့ Rice  Industry ဆိုတာ Chain တစ္ခုပဲေလ။ Export ပို႔တယ္ဆိုတာက ေနာက္ဆုံးအေနအထားေပါ့။ EU က အဓိကဝယ္တာကေတာ့ Quality ဆိုဒ္ေတြ ဝယ္တာေပါ့။ ဒီဘက္မွာ ေဈးေကာင္းရတဲ့အတြက္ Exporaters ေတြက လာဝယ္တဲ့အတြက္ Millers ေတြက ေခတ္မီစက္ေတြနဲ႔ သုံးတယ္။ ေဈးေကာင္းေကာင္းရေတာ့ သုံးႏိုင္တယ္ေပါ့။ အဲဒီလိုမ်ိဳး Investment လုပ္ထားတာမ်ိဳးကို စက္ပိုင္ေတြက ဒီေဈးကြက္တစ္ခု ဆုံးသြားၿပီဆိုရင္ သူေမၽွာ္မွန္းထားတဲ့ ေဈးကြက္မရေတာ့ဘူးေပါ့။ ေဈးကြက္မွာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈနည္းသြားတယ္ဆိုရင္ ဝယ္သူေဈးကြက္ျဖစ္သြားၿပီေပါ့” ဟု ျပည္ပပို႔ဆန္လုပ္ငန္းရွင္ ဦးမ်ိဳးသူရေအးက ရွင္းျပသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အီးယူသို႔ ဆန္တင္ပို႔ရာတြင္ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ ယွဥ္ၿပိဳင္တင္ပို႔ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

“ေဈးကြက္လည္း လုံး၀ပိတ္သြားတာေတာ့မဟုတ္ဘူး။ အခြန္ေပးၿပီးေတာ့ သြားတဲ့ဟာမ်ိဳးျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေအာင္ပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က ႀကိဳးစားရမွာေပါ့” ဟု ဦးရဲမင္းေအာင္က ဆိုသည္။

အထူးသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔အခ်ိန္တြင္ ထိုင္း၊ ပါကစၥတန္၊ အိႏၵိယအျပင္ ကေမၻာဒီယားတို႔ႏွင့္ အၿပိဳင္အဆိုင္ ဥေရာပသို႔ ဆန္တင္ပို႔ႏိုင္ေရး ႀကိဳးစားရမည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

ထို႔ျပင္လည္း ဆန္စပါးက႑တြင္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ သိသာစြာတိုးျမင့္လာျခင္းမရွိေခ်။ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏိုင္ငံဟု ေႂကြးေၾကာ္ေသာ္လည္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ ထင္သေလာက္ တက္လာျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း ဆန္စပါးက႑တြင္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၀၂ သန္းသာရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ စာရင္းမ်ားကို ၾကည့္လၽွင္ ဤအခ်က္ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။

ကမၻာ့ေဈးကြက္တြင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္၍ ျမန္မာ့ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ကား လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။

“ဒီေနရာမွာ Banking ပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ညီတူညီမၽွျဖစ္ႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုအပ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာေတြမွာ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္တဲ့ Investment ေတြေပါ့ေနာ္။ Infrastructure Investment ေတြ လိုအပ္တာေပါ့ေနာ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳးေတြနဲ႔ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပန္ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားရမွာေပါ့ေနာ္” ဟု ဦးရဲမင္းေအာင္က ေထာက္ျပသည္။

ျမန္မာ့ဆန္စပါးက႑သည္ ပုဂၢလိကအသင္းအဖြဲ႕ အားေကာင္းမႈေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္းတိုးတက္လာခဲ့သည္မွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ကတည္းက ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ဆန္ ၃ ဒသမ ၆ သန္းကို ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ ျခင္းျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ႏိုင္ခဲ့ေသးသည္။

ဆန္ေလာကသားမ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္၏ အကြက္ျမင္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးဆန္ေသာ ႐ႈျမင္ခ်က္မ်ားအၾကား ဆန္စပါးက႑ ဤကဲ့သို႔ တိုးတက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအဖုအထစ္ရွိေနခ်ိန္တြင္ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ဆန္ေရာင္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဆန္စပါးက႑ ပုဂၢလိကေနာက္သို႔ အစိုးရ၏မူဝါဒအရ အားေပးေထာက္ခံမႈမ်ားႏွင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးမႈမ်ားမွာမူ အကန္႔အသတ္မ်ားစြာရွိေနခဲ့သည္။ အီးယူက ဆန္တင္ပို႔မႈအတြက္ အခြန္ေကာက္မည့္ကိစၥတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ တာဝန္ရွိသူ မ်ားကပင္ လိုက္လံေျဖရွင္းျပခဲ့ေသးသည္။

ပုဂၢလိက၏ သြက္လက္ျမန္ဆန္မႈေနာက္တြင္ အစိုးရသည္ အထေႏွးလ်က္ရွိသည္ကား အမွန္ပင္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က တျခားဟာေတြထက္ ပိုၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အကူအညီရခ်င္တယ္။ အစိုးရခ်င္း (G to G) ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေတာ့ ေရာင္းခ်တဲ့ကိစၥေတြကို ပိုၿပီးအားထည့္ၿပီးေတာ့ လုပ္တာမ်ိဳးေပါ့” ဟု ဦးရဲမင္းေအာင္က ဆိုသည္။

အီးယူ၏ အခြန္သည္ သုံးႏွစ္ဟုဆိုထားသည္။ ထိုအခါ သုံးႏွစ္ၿပီးေနာက္တြင္ ျမန္မာ့ဆန္ကို အီးယူသို႔ အခြန္လြတ္တင္ပို႔ ခြင့္ ျပန္လည္ရရွိမည္လား။

ျပည္ပပို႔ဆန္လုပ္ငန္းရွင္ ဦးမ်ိဳးသူရေအးကမူ သူ႕အျမင္ကို ယခုလိုဆိုသည္။

“အလားအလာက ျပန္ရဖို႔ေတာ့ နည္းတယ္။ သူက သုံးႏွစ္ၿပီးရင္ Review ျပန္လုပ္မယ္ေျပာတာ။ သုံးႏွစ္ၿပီးရင္ ျပန္ေပးမယ္လို႔ ကတိေပးထားတာ မဟုတ္ဘူး” 

 

ရဲႏိုင္ဦး၊ မင္းမင္းစံ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *