တိုင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္

“ႏိုင္ငံေရးသမားသည္ ေနာက္လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ၾကည့္သည္။ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္သည္ ေနာက္လာမည့္မ်ိဳးဆက္ကို ၾကည့္သည္” ဟူေသာ နာမည္ႀကီးစကားကို ၾကားဖူးၾကလိမ့္မည္။ မ်က္ေတာင္ေမႊးတစ္ဆုံးသာၾကည့္သူႏွင့္ တိုင္းျပည္၏ ေရရွည္အက်ိဳးကိုၾကည့္သူဟု ခြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။

စင္စစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္လႈပ္ရွားခြင့္ရလာသည္မွာ မၾကာေသးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားကိုယ္တိုင္ပင္ ရွားပါးေနေသးေသာ္လည္း ထိုရွားပါးသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔အထဲမွပင္ ႏိုင္ငံ့ေရရွည္အေရး၊ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအေရးကို အျမင္က်ယ္က်ယ္ျဖင့္ ၾကည့္သူတို႔ အလြန္လိုအပ္ေနသည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားသည္ ေနာက္လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ၾကည့္သည္ဆိုေသာ္လည္း ထိုသို႔ၾကည့္ခြင့္ရလာသည္မွာပင္ မၾကာေသးဘဲ ေနာက္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ၾကည့္ခြင့္ရရန္ပင္ မယုံမရဲ ရွိေနရေသးသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကိုသာ ဂ႐ုစိုက္မည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအတြက္ ထိုေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား ပုံမွန္ဆက္လက္က်င္းပႏိုင္ေအာင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို တည္ေဆာက္ေပးမည္၊ ႏိုင္ငံကို အေျခခိုင္ေအာင္တည္ေဆာက္ေပးမည္မွာ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

၂၀၂၀တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး အာဏာရပါတီေရာ၊ အာဏာမရသည့္ပါတီေရာ အျခားႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို စိတ္ေစာေနသည့္အတြက္ လက္ရွိသူတို႔လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အေရးႀကီးတာဝန္မ်ားကို ေမ့ေနလၽွင္၊ ေပါ့ေလ်ာ့ေနလၽွင္ ႏိုင္ငံအတြက္ အလြန္နစ္နာမည္ျဖစ္သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရလိုေဇာႏွင့္ ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရးအေၾကာင္းျပ ဗိုလ္ဝင္ခံၾကမည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံအတြက္ ေရရွည္နစ္နာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လတ္တေလာ လူၿပိန္းႀကိဳက္သည့္ မူဝါဒမ်ားကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲေဇာကပ္ကာ မ်က္စိမွိတ္က်င့္သုံးမည္ကိုလည္းေကာင္း အျခားႏိုင္ငံမ်ား သင္ခန္းစာအရ The Voice Journal က စိုးရိမ္မိပါသည္။

မျဖစ္ႏိုင္မွန္းသိေသာ္လည္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမားအားလုံးကို တိုင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ားသာ ျဖစ္ေစလိုသည္။ ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးသည့္အတြက္ ျဖစ္သည္။ 

 

အယ္ဒီတာ
၃၁.၁.၂၀၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *