ျပင္ဆင္သင့္သည္ဟုယူဆေသာ ၂၀၀၈ ေျခ/ဥ မ်ား (အပိုင္း ၃)

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံး

ယခင္ေရးသားခဲ့သည့္ ပထမေဆာင္းပါးတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ပီျပင္စြာတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး၊ ဗဟိုဦးစီးလႊမ္းမိုးမႈ ေလွ်ာ့ခ်သည့္အေနႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအသီးသီးရွိ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ကိုယ္စား ျပဳသည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပုဒ္မ (၂၆၁) ပါ အခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္သင့္သည္ဟု သုံးသပ္တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယေဆာင္းပါးတြင္ တရားမၽွၿပီး လြပ္လပ္သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ပုံမွန္က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ သက္တမ္း၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အကာကြယ္မ်ားကို ခိုင္မာေစရန္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း သုံးသပ္တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ယခု တတိယေဆာင္းပါးတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးမည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံးဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္သင့္သည္ဟု ယူဆေသာအခ်က္မ်ားကို တင္ျပလိုပါသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံ႐ုံး၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ပုဒ္မ ၃၂၂ တြင္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ အဆိုပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ခုံ႐ုံး၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမ်ားရယူရန္ တိုက္႐ိုက္တင္သြင္းခြင့္ရွိသူမ်ားမွာ သမၼတအပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေျခာက္ဦး၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ၂၈ ဦးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရစီရင္စုမွ ေျခာက္ဦး စုစုေပါင္း ၄၀ ဦး ျဖစ္ပါသည္။ သြယ္ဝိုက္နည္းျဖင့္ တင္သြင္းခြင့္ရွိသူမ်ားမွာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလုံး၏ အနည္းဆုံး ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အေရအတြက္ရွိေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုက္႐ိုက္ႏွင့္ သြယ္ဝိုက္နည္းမ်ားျဖင့္ တင္ခြင့္ရွိသူသည္ ၄၀ ဦးႏွင့္ အစုအဖြဲ႕ ႏွစ္စုျဖစ္ပါသည္။ လူဦးေရ သန္းေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္သည့္ ႏိုင္ငံ၏ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံးသို႔ လူပုဂၢိဳလ္ ၄၀ ဦးႏွင့္ အစုအဖြဲ႕ ႏွစ္ခုကိုသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳျခင္းသည္ သာမန္ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံး၏ အကာအကြယ္ရယူျခင္းကို အားနည္းေစသည္ဟု ယူဆပါသည္။

ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံ႐ုံးတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၂၂ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ ခုံ႐ုံးသို႔ တိုင္ၾကားခြင့္၊ ခုံ႐ုံး၏ အဆုံးအျဖတ္ခံယူခြင့္ ရွိသင့္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပုဒ္မ ၃၂၂ ပုဒ္မခြဲ ( ဂ ) တြင္ ‘ျပည္ေထာင္စု၊ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရစီရင္စုမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညိၫြတ္ျခင္း ရွိ-မရွိ စိစစ္ျခင္း’ ဟု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေစ၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အစိုးရမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရစီရင္စုမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚသို႔ သက္ေရာက္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားသည့္ ၎တို႔အား အပ္ႏွင္းထားသည့္ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ေဘာင္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ ညီ မညီကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံးထံတင္ျပၿပီး အဆုံးအျဖတ္ကို ခံယူရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ထိုနည္းတူစြာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားသည့္ ၎တို႔အား အပ္ႏွင္းထားသည့္ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ေဘာင္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ ညီ မညီကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ခုံ႐ုံးထံတင္ျပၿပီး အဆုံးအျဖတ္ကိုခံယူရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရစီရင္စုအစိုးရမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားသည့္ ၎တို႔အား အပ္ႏွင္းထားသည့္ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ေဘာင္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ ညီ မညီကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ခုံ႐ုံးထံတင္ျပၿပီး အဆုံးအျဖတ္ကို ခံယူရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ မည္သူမဆို မိမိတို႔အပ္ႏွင္းထားသည့္ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ေဘာင္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအေပၚတြင္ မွားျခင္း မွန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီျခင္း မညီျခင္း အမႈဖြင့္ၾကမည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု၊ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ရ စီရင္စုမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံးသို႔ တင္ျပခြင့္ အဆုံးအျဖတ္ခံယူခြင့္ရရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက ႏိုင္ငံသား မ်ားအေနႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အသိးသီး၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ေခါင္းငုံ႔ခံျခင္းမွအပ အျခားနည္းမရွိ ဆိုရေပမည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၃၅ တြင္ အေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံး၏သက္တမ္းသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္အညီ ငါးႏွစ္ျဖစ္သည္ဟုလည္းေကာင္း၊ သက္တမ္းကုန္ဆုံးေစကာမူ ခုံ႐ုံးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ခုံ႐ုံးအသစ္ဖြဲ႕စည္းၿပီးသည့္ အခ်ိန္အထိ ၎တို႔၏တာဝန္မ်ားကို ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သက္တမ္းႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သမၼတတို႔မွ အမည္စာရင္းတင္သြင္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည့္ ခုံ႐ုံးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အတြင္း ေ႐ြးေကာက္ခံပါတီမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေျပာင္းအလဲရွိသည္ႏွင့္ ၎တို႔၏တာဝန္သည္လည္း ၿပိးဆုံးသြားႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ေသာအေနအထားတြင္ လြတ္လပ္ၿပီးတရားမၽွတစြာျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား စိစစ္ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ရန္ အလြန္ခက္ခဲမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ – (၂၁) ရာစု ပင္လုံအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား လြတ္လပ္ၿပီး တရားမၽွတစြာေျဖရွင္းေပးမည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံ႐ုံးတစ္ခုရွိရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္လည္း ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးမည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံးတစ္ခုကို ျပ႒ာန္းၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ က်င့္သုံးေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လိုလားခ်က္သည္ ဖြဲ႕စည္းမႈပုံသဏၭာန္ (Structure) အပိုင္းတြင္ တူညီမႈရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ မည္မၽွအတိုင္းအတာအထိ လြတ္လပ္မႈရွိသည္၊ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔၏ ဖိအားေပးမႈကို မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တန္ျပန္ခြင့္ရွိသည္၊ တရားမၽွတစြာျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို သမာသမတ္က်က် ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ၎တို႔ကို အကာအကြယ္ေပးထားသည္ဆိုသည့္ အႏွစ္သာရ (Substance) ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ၫွိႏႈိင္းၾကရန္ လိုအပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမၽွတစြာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈ မ်ားကို အျမင့္ဆုံးအဆင့္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္ အႏွစ္သာရ (Substance) မ်ား ျဖည့္စြက္ရန္ လိုအပ္ေနသည္ဟု ယူဆမိပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။ 

 

ေဒါက္တာ ဆလိုင္း ငြန္က်ဳံးလ်န္

(ေဒါက္တာ ဆလိုင္း ငြန္က်ဳံးလ်န္ (Andrew) သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ Indiana University – Maurer School of Law မွ ဥပေဒသိပၸံပါရဂူဘြဲ႕ Doctor of Juridical Science (SJD) ရရွိထားသည့္ ဥပေဒသုေတသီျဖစ္သည္။)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *