၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား

ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ေမးခြန္းဟာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ကို အလြတ္က်က္မွတ္ေျဖဆိုမႈ ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ (Critical Thinking) နဲ႔ ေျပာဆိုဆက္ဆံႏိုင္မႈ (Communicative  Skills) ပိုမို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစဖို႔နဲ႔ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီတဲ့ ေမးခြန္းေတြျဖစ္လာေစဖို႔ ရည္႐ြယ္ၿပီး ေျပာင္းလဲမႈအနည္းငယ္ ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။ ေက်ာင္းသားအမ်ားစု ေျဖဆိုႏိုင္မယ့္ လြယ္၊ သင့္၊ ခက္ ေမးခြန္းေတြ ပါဝင္မွာျဖစ္လို႔ သင္ခန္းစာမ်ားကို ေက်ညက္စြာ ေလ့လာထားတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြအတြက္ အခက္အခဲရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ယခင္ႏွစ္မ်ားကလိုပဲ ေမးခြန္းပုဒ္ေရ စုစုေပါင္းကိုးပုဒ္ေမးမွာျဖစ္ၿပီး ေမးခြန္းအမ်ားစုဟာ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ပါ အေၾကာင္းအရာေတြကို အေျခခံၿပီးေမးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမးခြန္းနံပါတ္(၁) ကေတာ့ ယခင္ႏွစ္ေတြကအတိုင္း သင္ခန္းစာ ၁၄ ခု ထဲက စာပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ကို ေပးထားၿပီး အဲဒီစာပိုဒ္မွာပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ေမးခြန္းအမ်ိဳးအစားႏွစ္မ်ိဳးနဲ႔ ေမးမွာ ျဖစ္တယ္။

Question No. I (A) က Write the correct word or words to complete each sentence. ျဖစ္ပါတယ္။ ေပးထားတဲ့ စာေၾကာင္းကို အဓိပၸာယ္ ျပည့္စုံေအာင္ ကြက္လပ္ျဖည့္ေပးရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဝါက် ငါးေၾကာင္း ေပးထားၿပီး ေပးထားတဲ့ကြက္လပ္မွာ စာလုံးတစ္လုံး၊ ဒါမွမဟုတ္ စကားစုတစ္စုနဲ႔ ကြက္လပ္ကို ျဖည့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သတိျပဳရမွာက ေပးထားတဲ့ဝါက်ရဲ႕ တည္ေဆာက္ပုံေပၚ မူတည္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္သလို စကားလုံးေတြကို ေျပာင္းေရးေပးဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာ- စာပိုဒ္ထဲမွာ Noun သို႔မဟုတ္ Adjective နဲ႔ ေရးထားေပမယ့္ ျဖည့္ရမယ့္ ကြက္လပ္မွာ Verb ေျပာင္းၿပီး ျဖည့္ခ်င္ျဖည့္ရပါမယ္။ စာပိုဒ္ထဲမွာ Passive Voice နဲ႔ ေရးထားေပမယ့္ ျဖည့္ရမယ့္ကြက္လပ္မွာ Active Voice နဲ႔ ျဖည့္ခ်င္ျဖည့္ရပါမယ္။ ဥပမာ – စာပိုဒ္ထဲမွာ Different people have  different  ideas of beauty or  handsomeness. လို႔ ေပးထားေပမယ့္ေမးခြန္းမွာ Ideas  of beauty and  handsomeness ———- from  person to person. လို႔ေပးထားရင္ ဒီကြက္လပ္မွာ ျဖည့္ရမယ့္ စကားလုံးက Verb ျဖစ္ရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ Different ဆိုတဲ့ စာပိုဒ္ထဲက စာလုံးကို ဒီအတိုင္း ျပန္ကူးေရးလို႔မရပါဘူး။ Different ကို Differ လို႔ ေျပာင္းေပးမွ အေျဖမွန္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခါတစ္ရံ Active Voice ကို Passive Voice နဲ႔ ေျပာင္းဖို႔ လိုေကာင္း လိုပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာ – စာပိုဒ္ထဲမွာ Helen   was almost a wild child. No one  could control her. လို႔ ေပးထားေပမယ့္ ေမးထားတဲ့စာေၾကာင္းက Helen   could not ———- by anyone,    because she was almost a wild  child. လို႔ေပးထားမယ္ဆိုရင္ ဒီစာေၾကာင္းမွာ ျဖည့္ရမယ့္စကားလုံးဟာ Passive Voice  ျဖစ္ရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ control လို႔ ေျဖေပးလို႔မရပါဘူး။ be controlled လို႔ေရးမွ အေျဖမွန္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Question No. I (B) ကေတာ့ Answer each question in one  sentence. ျဖစ္ပါတယ္။ စာပိုဒ္ထဲမွာပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္ေတြကို ေမးတဲ့ ေမးခြန္းငါးခုေပးထားၿပီး ဒီေမးခြန္းေတြကို ေပးထားတဲ့စာပိုဒ္ထဲက အေျဖရွာၿပီး ျပည့္စုံတဲ့ဝါက်တစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ေျဖေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွတ္ျပည့္ရရွိဖို႔အတြက္ ေမးခြန္းမွာေမးတဲ့ အခ်က္အလက္ (Fact) ေရာ၊ သဒၵါ (Grammer) ပါ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျဖႏိုင္ေအာင္ မ်ားမ်ားေလ့က်င့္ထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ဥပမာ – She became  angry  and violent very easily and  threw things onto the floor or  at other people. လို႔ေပးထားၿပီး When  Helen became angry and violent, what did she do? လို႔ ေမးခဲ့ရင္ ေပးထားတဲ့စာပိုဒ္ထဲက စာေၾကာင္း She became angry and violent very  easily and threw things onto  the floor or at other people. ကို ျပန္ကူးခ်လို႔ မရပါဘူး။ ေမးထားတဲ့ ေမးခြန္းကို ျပန္ေကာက္ၿပီး When Helen   became angry and violent, she   threw things onto the floor or  at other people. လို႔ ျပန္ေျဖေပးရပါမယ္။

ဒါ့အျပင္ The beach resorts  at Pattaya and Phuket offer a  wide range of activities from  scuba diving and windsurfing  to golf. လို႔ေပးထားၿပီး What examples  of water sports are given in the  passage? လို႔ေမးခဲ့ရင္ The examples  of water sports (that are) given  in the passage are scuba diving  and windsurfing လို႔ ေျဖမွ မွန္ပါမယ္။ water sports ကို ေမးတာျဖစ္လို႔ Golf ကို ထည့္ေရးရင္ အမွတ္ျပည့္မရႏိုင္ပါဘူး။

တစ္ခါတစ္ရံ စာပိုဒ္ထဲက အေၾကာင္း အရာနဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး မိမိကိုယ္တိုင္ ဆုံးျဖတ္ ေျဖဆိုရတဲ့ ေမးခြန္းမ်ိဳးေတြလည္း ေမးႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ Some think that men  who are tall, dark and muscular  are handsome but for some,  those who are fair and slightly  built are cute …  Girls who are  tall usually long to be dainty  and small, and vice versa;  plump girls with rosy round  faces would love to be pale  and  delicate; slender girls with very  white skin hate their pale and  colourless look. ဆိုတဲ့ ဖတ္စာအုပ္ထဲက စာပိုဒ္ေပးထားၿပီး What kind of  boy or girl would you like to be? လို႔ေမးခဲ့ရင္ ေပးထားတဲ့စာပိုဒ္ကို ကိုးကားၿပီး I would like to be a tall, dark  and muscular boy.(သို႔မဟုတ္) I  would like to be a slender girl  လို႔ပဲ ေျဖလို႔ရပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ I would  like to be a beautiful girl လို႔ ေရးလို႔ရပါတယ္။ အဓိက ကေတာ့ ယုတၱိရွိတဲ့ အေျဖျဖစ္ဖို႔နဲ႔ သဒၵါမွန္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပ႒ာန္းစာအုပ္ပါ စာပိုဒ္မ်ားနဲ႔ ေမးခြန္းေတြကို အလြတ္က်က္မွတ္တာထက္ ေမးခြန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို မွန္မွန္ကန္ကန္ေျဖတတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ထားဖို႔လိုပါတယ္။ စာပိုဒ္ထဲက သက္ဆိုင္တယ္ထင္တဲ့ စာေၾကာင္းေတြကို တိုက္႐ိုက္ကူးခ်ေပးလိုက္တာမ်ိဳး မျပဳလုပ္ၾကဖို႔ သတိေပးခ်င္ပါတယ္။

ေမးခြန္းနံပါတ္ (၂) ကေတာ့ Fill  in each numbered blank with  a word from the list given.   There are five extra words.  Write down only the number  of the blank and the word that  fills it. ျဖစ္ပါတယ္။

ျပ႒ာန္းစာအုပ္မွာပါတဲ့ သင္ခန္းစာ ၁၄ ခုထဲက စာပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ေပးထားၿပီး ရွစ္လုံးေျမာက္ စကားလုံးေတြမွာ ကြက္လပ္ျဖည့္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြက္လပ္ေပါင္း ၂၀ ရွိၿပီး ဒီကြက္လပ္ေတြကို ျဖည့္စြက္ဖို႔ စကားလုံး ၂၅ လုံးကိုလည္း ေပးထားပါတယ္။ သတိျပဳရမယ့္အခ်က္ကေတာ့ စာလုံးငါးလုံး ပိုေပးထားတာပါပဲ။ စာပိုဒ္ႀကီး တစ္ပိုဒ္လုံးကို ျပန္ကူးေရးဖို႔ မလိုပါဘူး။ ကြက္လပ္နံပါတ္နဲ႔ အေျဖကိုသာ ေရးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေမးခြန္းဟာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ အဂၤလိပ္ စာတတ္ေျမာက္မႈကို ၿခဳံငုံစစ္ေဆးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမးခြန္းနံပါတ္ (၃) ကိုေတာ့ ယခင္ႏွစ္မ်ားနဲ႔မတူဘဲ III (A) နဲ႔ III (B) ဆိုၿပီး ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားပါမယ္။

III (A) Choose the  appropriate word to complete  the sentences. ျဖစ္ပါတယ္။ ဖတ္စာအုပ္ထဲမွ စကားလုံးမ်ားကို ကြက္လပ္ျဖည့္ ေမးခြန္းအေနနဲ႔ ဝါက်အသစ္မွာ ထည့္ေမးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေ႐ြးခ်ယ္ဖို႔ စကားလုံး သုံးလုံးေပးထားၿပီး မွန္တဲ့စကားလုံးကို ေ႐ြးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ – Space  travel is one of the ———– of  modern science and technology. လို႔ ေပးထားၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္စရာ A.  activities,  B. wonders, C. surprises လို႔ ေပးထားပါမယ္။ အေျဖမွန္က B. wonders လို႔ ေမးခြန္းနံပါတ္နဲ႔ အေျဖကို ေရးေပးရပါမယ္။ ေပးထားတဲ့ ဝါက်ရဲ႕အဓိပၸာယ္နဲ႔ ေ႐ြးခ်ယ္ဖို႔ ေပးထားတဲ့စကားလုံးေတြကို ဘယ္လိုသုံးရတယ္ဆိုတာသိရွိမွ အေျဖမွန္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ ဥပမာတစ္ခုကေတာ့ Animals can be classified —- different types. ျဖစ္ၿပီး ေပးထားတဲ့ စကားလုံးေတြက A. into, B. in,  C. onto ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ အေျဖမွန္က A. into ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးထားတဲ့ ဝါက်တစ္ေၾကာင္းလုံးကို ျပန္ကူးဖို႔မလိုပါဘူး။ နံပါတ္တပ္ၿပီး အေျဖကိုေရးရင္ ရပါတယ္။

III (B) ကေတာ့ Write the appropriate words or groups  of words to complete the lines  of verse. ျဖစ္ၿပီး ကဗ်ာခုနစ္ပုဒ္ထဲက ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ေတြကို ကြက္လပ္ျဖည့္ ေမးတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေမးခြန္းဟာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ သင္ယူ ထားတဲ့ ကဗ်ာေတြကို နားလည္မွတ္သားၿပီး ျပန္လည္ေရးသားႏိုင္မႈကို စစ္ေဆးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိတိက်က် ျပန္လည္ေဖာ္ျပဖို႔လိုတဲ့အတြက္ စာလုံးေပါင္း မွားယြင္းမႈမရွိေအာင္ သတိထားၾကဖို႔ လိုပါတယ္။

ေမးခြန္းနံပါတ္ (၄) ကေတာ့ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ကို ေက်ေက်ညက္ညက္ ေလ့လာထားမႈရွိမရွိ စစ္ေဆးဖို႔ ေမးခြန္းငါးခု ေမးထားပါတယ္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားကလို ေ႐ြးခ်ယ္စရာေပးမထားတာကို သတိျပဳမိဖို႔ လိုပါတယ္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားဟာ အခ်က္အလက္ေရာ သဒၵါပါ မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ ေျဖၾကားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ – What are nightmares and when do they occur? လို႔ ေမးထားတယ္ဆိုရင္Nightmares are terrifying dreams, a collection of confused thoughts and they occur towards dawn. လို႔ ျပန္ေျဖေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Name two advantages of self-service supermarkets. လို႔ ေမးခဲ့ရင္ Two advantages of self-service supermarkets are that there is no waiting to be served and there is a wide variety of choice. လို႔ ျပန္ေျဖေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ပုံစံတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Who said these words and to whom were they said? What do they  mean?

“She has manners, but she doesn’t have language.” ဆိုတဲ့ပုံစံလည္း ေမးႏိုင္ပါေသးတယ္။ ဒါဆိုရင္ Annie Sullivan said these words  to Mrs. Keller. They mean that  Helen knew how to behave in  her society but she could not  communicate with other people,  using language. လို႔ ေျဖေပးရပါမယ္။

ဒီေမးခြန္းေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျဖဆိုႏိုင္ဖို႔ သင္ခန္းစာ ၁၄ ခုလုံးမွာပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို အေသးစိတ္ဖတ္ၿပီး မွတ္သားထားဖို႔လိုပါတယ္။ ယခု ေျဖျပတဲ့ အေျဖေတြက နမူနာအေျဖမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုရင္းမွန္ကန္တဲ့ သဒၵါမွန္တဲ့ ဘယ္အေျဖကိုမဆို လက္ခံပါတယ္။

ေမးခြန္းနံပါတ္ (၄) အပုဒ္ငယ္ (၅) ကေတာ့ ကဗ်ာေတြထဲက စာေၾကာင္းႏွစ္ေၾကာင္းေလာက္ကို ေပးထားၿပီး ဆိုလိုရင္းအဓိပၸာယ္ကို ေရးခိုင္းတာျဖစ္ပါတယ္။ What do these lines mean? လို႔ ေမးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေမးခြန္းကို ေျဖႏိုင္ဖို႔ကေတာ့ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ကဗ်ာေတြရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို နားလည္သိရွိထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ကဗ်ာကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုတဲ့အခါ မွာ ဆိုလိုရင္းအဓိပၸာယ္ေရာ၊ သဒၵါေရာ မွန္ရပါမယ္။

ေမးခြန္းနံပါတ္ (၅) ကေတာ့ ယခင္ေမးခြန္းမ်ားနဲ႔ မတူေတာ့ပါဘူး။ စာပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ေပးထားၿပီး ေမးခြန္း ငါးခုကို ေျဖေပးရမွာျဖစ္ေပမယ့္ ေပးထားတဲ့စာပိုဒ္က ဖတ္စာအုပ္ထဲက စာပိုဒ္မဟုတ္ပါဘူး။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူတို႔ အသက္အ႐ြယ္နဲ႔ကိုက္ညီမယ့္ အေၾကာင္းအရာပိုင္း နဲ႔ Language တို႔ ပါဝင္တဲ့ စာပိုဒ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါမယ္။ ဥပမာ – စာပိုဒ္က

Forests and trees aren’t just pretty to look at. They do an important job making the earth’s environment suitable for life. They clean the air,  store water, preserve soil, and  provide homes for animals.  They also supply food, fuel,  wood products, and paper products for humans. လို႔ ေပးထားၿပီး What do forests and trees  provide animals and humans?  လို႔ေမးရင္ အေျဖက Forests and  trees provide homes for animals  and food, fuel, wood products,  and paper products for humans. လို႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ေျဖေပးရပါမယ္။

ဒါ့အျပင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ စာဖတ္ၿပီး နားလည္ႏိုင္စြမ္းကို စစ္ေဆးတဲ့အေနနဲ႔ စာပိုဒ္ထဲက အေၾကာင္းအရာကို တိုက္႐ိုက္မေမးဘဲ ဆက္စပ္ၿပီးေမးတဲ့ ေမးခြန္းမ်ိဳးေတြလည္း ေမးႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ – Paper ေတြကို Recycle လုပ္ႏိုင္တဲ့အေၾကာင္းပါတဲ့ ေအာက္ပါ စာပိုဒ္ကို ေပးထားၿပီး Paper  ေတြအျပင္ အျခားဘာေတြကို Recycle လုပ္လို႔ရလဲလို႔ ေမးတဲ့ေမးခြန္းမ်ိဳးေတြလည္း ေျဖဆိုႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။

How can you use less paper?  One answer is to reduce your  paper use by using both sides  of the paper when you photocopy,  write a letter, or write a paper  for school … A final answer is  to recycle used paper products  instead of throwing them away.  Most schools, offices, and  neighbourhoods have some  kind of recycling centre.

What other materials can we recycle apart from paper? လို႔ ေမးရင္ Apart from paper, we can  recycle plastic, glass, and iron. လို႔ ေျဖဆိုႏိုင္ပါတယ္။

ဒီလိုေမးခြန္းေတြဟာ open- ended ျဖစ္လို႔ အေျဖက တစ္ခုထက္မက ရွိပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့၊ သဒၵါမွန္တဲ့ မည္သည့္အေျဖကိုမဆို အမွတ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေမးခြန္းေတြက တစ္ပိုဒ္ကို (၂) မွတ္ေပးတဲ့ ေမးခြန္းေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ အေျဖတစ္ဝက္ေလာက္ မွန္ရင္လည္း အမွတ္တစ္ဝက္ ရႏိုင္ပါတယ္။

ေမးခြန္းနံပါတ္ (၆) ကေတာ့ capital, comma, semi-colon,  colon, full stop, question mark,  open and close inverted commas,   exclamation mark, apostrophe စတဲ့ Punctuation ေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္သုံးတတ္မႈကို စစ္ေဆးတဲ့ ေမးခြန္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ Punctuate the  following. လို႔ ေမးမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဓိကကေတာ့ Punctuation  ေတြကို ဘယ္လိုသုံးရမလဲဆိုတာ သိဖို႔လိုပါတယ္။ Punctuation  ေမးခြန္းအတြက္ အလြတ္က်က္မွတ္ဖို႔ မလိုပါဘူး။ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားမ်ား လုပ္ေပးဖို႔ပဲ လိုပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဝါက်ရဲ႕အစ စကားလုံးတို႔၊ လူနာမည္တို႔ကို Capital Letter နဲ႔ ေရးဖို႔၊ ဝါက်အဆုံးမွာ အဆိုဝါက်ျဖစ္ရင္ Full Stop သုံးဖို႔၊ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကေျပာတဲ့ စကားလုံးေတြကို ေပးထားရင္ အဲဒီစကားလုံးေတြရဲ႕ အစနဲ႔အဆုံးမွာ Inverted Comma ေတြသုံးဖို႔ သိရပါမယ္။

ေမးခြန္းနံပါတ္ (၇) မွာ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္း ပါဝင္ပါတယ္။ ပထမပိုင္း VII.(A) က Stylistic Transformation. Finish each sentence in such  a way that it means exactly the same as the sentence that  is given. လို႔ ေမးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေပးထားတဲ့ ဝါက် ၁၀ ေၾကာင္းကို အဓိပၸာယ္မေျပာင္းလဲေစဘဲ ျပန္ေရးေပးရမွာျဖစ္တယ္။ ဒီလို အဓိပၸာယ္မေျပာင္းလဲဘဲ တည္ေဆာက္ပုံ မတူတဲ့ဝါက်ေတြ န၀မတန္းနဲ႔ ဒသမတန္း ျပ႒ာန္းစာအုပ္ေတြထဲမွာ ပါပါတယ္။ အဲဒီေလ့က်င့္ခန္းေတြကို မ်ားမ်ားေလ့က်င့္ရင္ ဒီအပိုင္းကို ေကာင္းေကာင္း ေျဖဆိုႏိုင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယပိုင္း VII.(B) ကေတာ့ Using the prompts given, write a very short paragraph on: ဆိုၿပီး ေ႐ြးစရာ ႏွစ္ပုဒ္ေပးပါမယ္။ ေပးထားတဲ့ Prompt ေတြကိုသုံးၿပီး စာပိုဒ္တိုေလးတစ္ပိုဒ္ေရးရမွာ ျဖစ္တယ္။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးသား က်က္မွတ္ထားတာေတြကို ဘာမွမစဥ္းစားဘဲ ခ်ေရးတာမ်ိဳးမလုပ္ပါနဲ႔။ ကိုယ္ပိုင္ႏိုင္စြာေရးႏိုင္မယ့္တစ္ပုဒ္ကို ေ႐ြးပါ။ မလိုတာေတြထည့္ မေရးပါနဲ႔။ Write a very short paragraph ဆိုတာကို သတိျပဳပါ။ ေပးထားတဲ့ Prompt အားလုံးကို ျပန္သုံးၿပီး သဒၵါမွန္တဲ့ ဝါက်ေတြေရးရမွာမို႔လို႔ ကိုယ္ပိုင္ဝါက်ေတြ တည္ေဆာက္တတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ထားၾကပါ။

ဥပမာ – The moon: a nice place to visit? အေၾကာင္းကို ေရးခိုင္းတယ္ဆိုပါစို႔။ ေပးထားတဲ့ Prompt ေတြက moon – satellite – earth – it-  about 240,000 miles away – our  planet earth ျဖစ္ရင္ The moon  is a satellite of the earth, and  it is about 240,000 miles away  from our planet earth. လို႔ ဝါက်ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ တည္ေဆာက္တတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ထဲက စာပိုဒ္ေတြကို တိုက္႐ိုက္ေမးမွာ မဟုတ္လို႔ အလြတ္က်က္မွတ္တာထက္ မိမိကိုယ္တိုင္ ဝါက်ေတြကို တည္ေဆာက္ တတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ထားၾကပါ။

ေမးခြန္းနံပါတ္ (၈) ကေတာ့ Letter Writing ျဖစ္ပါတယ္။ Choose  a situation given below and  write a letter. Do not write more  than 300 words. လို႔ ေမးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေပးထားတဲ့ ေမးခြန္းႏွစ္ပုဒ္ထဲက ႀကိဳက္ရာတစ္ပုဒ္ကိုေ႐ြးၿပီး စာလုံးေရ ၃၀၀ ထက္မပိုေအာင္ ေရးသားေျဖဆိုရပါမယ္။ ဒီေမးခြန္းကို ေျဖဆိုတဲ့အခါ သတိျပဳရမယ့္အခ်က္ေတြကေတာ့ ေပးထားတဲ့ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ (၁) စာေရးသူ (Addresser) နဲ႔ စာလက္ခံရရွိမဲ့သူ (Addressee) ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ သိဖို႔လိုပါတယ္။ (၂) ဘာအေၾကာင္းအရာ ေရးရမလဲဆိုတာ ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ပါ။ ေရးခိုင္းတဲ့အေၾကာင္းအရာ တစ္ခ်က္ လား၊ ႏွစ္ခ်က္လားဆိုတာ ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ၿပီးမွ ေရးဖို႔လိုပါတယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ေမးခြန္းမွာ စာေရးသူ (Addresser) နဲ႔ စာလက္ခံရရွိမယ့္သူ (Addressee) ေတြရဲ႕ နာမည္ကိုေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိနာမည္၊ မိမိေက်ာင္း၊ မိမိၿမိဳ႕ စတာေတြကို လုံး၀ထည့္မေရးဖို႔ အထူးသတိေပးခ်င္ပါတယ္။ ဥပမာ –

You are Thida and you  live at No.7, Insein Road,  Yangon. Write to your aunt,  who has been teaching high  school students for nearly twenty years. Tell her how much you fear the matriculation examination and request her to give you some advice to  overcome your fear. ဆိုတဲ့ေမးခြန္းကိုၾကည့္ရင္ အေၾကာင္းအရာႏွစ္ခ်က္ ပါပါတယ္။ ပထမအခ်က္က how much you fear the matriculation examination နဲ႔ ဒုတိယအခ်က္က request her to  give you some advice to  overcome your fear ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိစာေမးပြဲကို ဘယ္လိုေၾကာက္ေၾကာင္း၊ ဒီလိုေၾကာက္႐ြံ႕မႈကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႔ အေဒၚထံက အႀကံဉာဏ္ေတာင္းလိုေၾကာင္းနဲ႔ အေဒၚျဖစ္သူက အထက္တန္းေက်ာင္းသားေတြကို ႏွစ္ ၂၀ နီးပါး သင္ၾကားေနတဲ့ ဆရာမျဖစ္လို႔ မိမိကို အႀကံဉာဏ္ေကာင္းေတြ ေပးႏိုင္မယ္လို႔ေမၽွာ္လင့္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္လုံးကို တိတိက်က် ဆီေလ်ာ္မႈရွိေအာင္ေရးမွ အမွတ္ေကာင္းေကာင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္းမွာ ေမးထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာကို ေသေသခ်ာခ်ာ မဖတ္ဘဲ အလြတ္က်က္ထားသမၽွ အားလုံးခ်ေရးတာမ်ိဳးဟာ ေမးထားတာနဲ႔ မဆီေလ်ာ္လို႔ အမွတ္ေကာင္းေကာင္းမရႏိုင္ပါဘူး။

ေမးခြန္းနံပါတ္ (၉) ကေတာ့ Write an essay of three paragraphs on ONE of the following. Do not write more than 500 words. ျဖစ္ပါတယ္။ ေပးထားတဲ့ ေခါင္းစဥ္သုံးခုထဲက မိမိအပိုင္ႏိုင္ဆုံး ေခါင္းစဥ္တစ္ခုကို ေ႐ြးၿပီးေရးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ – Places of recreation  in Myanmar ကို ကိုယ္က်က္ထားတာက Toursit Attractions in Myanmar ျဖစ္ခဲ့ရင္ အနည္းငယ္တူညီတယ္ ထင္ရေပမယ့္ တကယ္ေတာ့ ကြာျခားခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ္။ ကိုယ္ေဖာ္ျပတဲ့ေနရာေတြက Recreation အတြင္း သြားလို႔ရတဲ့ေနရာ၊ ကိုယ့္ကို ေပ်ာ္႐ႊင္စရာေတြေပးႏိုင္တဲ့ အပန္းေျဖလို႔ရတဲ့ေနရာေတြ ျဖစ္ရပါမယ္။ ဘုရားအေၾကာင္းေတြ၊ သမိုင္းဝင္ေနရာျဖစ္ေၾကာင္းေတြ ေရးသားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မဆီေလ်ာ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားေတြးေတာၿပီးမွ ေရးဖို႔လိုပါတယ္။

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲမွာ စာစီစာကုံးနဲ႔ ေပးစာေတြကို ေကာင္းေကာင္း ေရးႏိုင္ဖို႔ (၁) Organization – အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္ေတြကို နိဒါန္း၊ စာကိုယ္၊ နိဂုံး စသျဖင့္ အစီအစဥ္က်က် ေရးႏိုင္ရပါမယ္။ (၂) Relevancy- မိမိေရးရမယ့္အေၾကာင္းအရာနဲ႔ ဆီေလ်ာ္ တာကိုပဲ ေရးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လုံး၀သက္ဆိုင္မႈမရွိတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကိုေရးခဲ့ရင္ ဆီေလ်ာ္မႈမရွိလို႔ အမွတ္မရႏိုင္ပါဘူး။ (၃) Content – ေရးရမယ့္အေၾကာင္းအရာနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းတဲ့အခ်က္အလက္နဲ႔ ဥပမာေတြကို စိတ္ကူးစိတ္သန္းေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ဖန္တီးႏိုင္ဖို႔လိုပါမယ္။(၄) Language – သုံးတဲ့စကားလုံး ေဝါဟာရေတြမွန္ျခင္း၊ ေကာင္းျခင္း၊ လွျခင္း၊ ႂကြယ္၀ျခင္းနဲ႔ သဒၵါမွန္ျခင္း၊ ဝါက်ဖြဲ႕စည္းပုံ မွန္မွန္နဲ႔ ဝါက်အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေရးတတ္ရပါမယ္။ (၅) Presentation – ေရးတဲ့ အေၾကာင္းအရာကို စာဖတ္သူ စိတ္ဝင္စားေအာင္ ဖြဲ႕ႏြဲ႕တင္ျပႏိုင္စြမ္းရွိရပါမယ္။

ဒီေနရာမွာ ထပ္မံသတိေပးလိုတာကေတာ့ ေပးစာေရးရာမွာျဖစ္ျဖစ္၊ စာစီစာကုံးေရးရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ စာလုံးေရ ကန္႔သတ္ထားတာကို သတိရွိပါ။ ဆီေလ်ာ္မႈရွိတဲ့ ေပးစာေတြ၊ စာစီစာကုံးေတြကို က်စ္က်စ္လ်စ္လ်စ္ ထိထိမိမိ၊ သဒၵါမွန္မွန္နဲ႔ေရးဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ႏွစ္တိုင္းလိုလို စာစစ္ရာမွာ ေတြ႕ႀကဳံရတဲ့ အခက္အခဲကေတာ့ ေပးစာေတြ၊ စာစီစာကုံးေတြကို အရွည္ႀကီးေရးသားၿပီး ဆီေလ်ာ္တာေရာ၊ မဆီေလ်ာ္တာေတြေရာကို စုၿပဳံေရးသားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စာလုံးေရကန္႔သတ္လိုက္တဲ့အတြက္ မဆီေလ်ာ္တာေတြပါေနရင္ ဆီေလ်ာ္တာေတြ က်န္ခဲ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ စာမေရးခင္မွာ မိမိေရးသားမယ့္ အေၾကာင္းအရာကို ေသေသခ်ာခ်ာ အစီအစဥ္ခ်ၿပီးမွ ေရးသင့္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ေမးထားတဲ့အခ်က္ေတြ အားလုံးကို ထည့္သြင္းေရးသားႏိုင္ၿပီး အမွတ္ေကာင္းေကာင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုၾကမယ့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို အထူးမွာခ်င္တာကေတာ့ ျပ႒ာန္းစာအုပ္မွာပါတဲ့ သင္ခန္းစာ ၁၄ ခုလုံးက စာပိုဒ္ေတြအားလုံးကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာမွတ္သားဖို႔၊ စကားလုံးေတြရဲ႕ ေဝါဟာရေတြအျပင္ သူတို႔ကို ဘယ္လို အသုံးျပဳတယ္ဆိုတာကိုပါ သိရွိေအာင္ ေလ့လာဖို႔၊ ေပးထားတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြကို မ်ားမ်ားေလ့က်င့္ဖို႔၊ ကဗ်ာေတြကိုလည္း ႐ြတ္ဆိုႏိုင္႐ုံသာမက အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုတတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖို႔လိုပါတယ္။

ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအားလုံး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ကို အခက္အခဲမရွိ ထူးထူးခၽြန္ခၽြန္နဲ႔ ေျဖဆိုေအာင္ ျမင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း လိုက္ပါတယ္။ 

 

ေဒါက္တာ ပိုးပိုး
ပါေမာကၡ၊ ဌာနမႉး၊ အဂၤလိပ္စာဌာန၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *