ပထမေထာက္တိုင္၏ သုံးႏွစ္တာ

ႏိုင္ငံကို ေထာက္ကန္ထားသည့္ အေရးႀကီးဆုံးေထာက္တိုင္တစ္ခုသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔က သုံးႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ။

ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဟူ၍ ပင္မမ႑ိဳင္ႀကီးသုံးခုအနက္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ျဖစ္သည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံကို ေထာက္ကန္ထားသည့္ အဆိုပါေထာက္တိုင္တို႔ မည္သို႔မည္ပုံ ရွိခဲ့သနည္း။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အားေကာင္းေမာင္းသန္ျဖစ္ခဲ့ပါ၏ေလာဆိုသည္က သုံးႏွစ္တာအၾကာတြင္ ျပန္လည္ငဲ့ေစာင္းၾကည့္စရာ ျဖစ္လာသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) ပါတီက ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ ဝန္းက်င္ အႏိုင္ရလိုက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အားလုံးနီးပါးကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္မ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ၎တို႔ႏွစ္ရပ္ေပါင္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တို႔ကို အုပ္စီးႏိုင္ခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးကိစၥသည္ အဓိကတာဝန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းတစ္ခုထဲႏွင့္ လုံေလာက္သည္ဟု မဆိုႏိုင္။ အစိုးရကို အလြဲအေခ်ာ္မ်ားမွ ထိန္းေက်ာင္းတည့္မတ္ေရး၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ မိမိကိုေ႐ြးခ်ယ္ေပးလိုက္သည့္ ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္စားျပဳကာ ျပည္သူ႕ဆႏၵကိုေဖာ္ေဆာင္ေရးတို႔ပါ တာဝန္ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သုံးႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုကာ သတိေပးခဲ့သည္။

“ဒီမိုကေရစီထြန္းကားဖို႔အတြက္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးတဲ့ ပ်ိဳးခင္းတစ္ခုလို႔ ျမင္ေစခ်င္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္မ်ား

ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရသူမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအလိုက္ အခ်ိဳးက်ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရသူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တို႔ရွိၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စုတစ္ဝန္းလုံးဆိုင္ရာ အခြန္အေကာက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အရအသုံးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ဥပေဒျပဳေရးမ်ား စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္းစည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဟူ၍လည္း ရွိသည္။

မၾကာေသးခင္ရက္မ်ားက NLD သည္ ၎တို႔၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေႂကြးေၾကာ္သံတစ္ခုျဖစ္သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ စတင္ႀကိဳးပမ္းလာသည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ သုံးႏွစ္တာ အခ်ိန္ယူျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ္လည္း အဖုအထစ္၊ အျငင္းအခုံမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ေတာက္ေလၽွာက္ေဝဖန္ခံခဲ့ရသည့္ ဒီမိုကေရစီအႏိုင္က်င့္မႈ (အားႀကီးသူကႏိုင္စတမ္း) ဆိုသည့္ ျပႆနာကိုလည္း အဆုံးမသတ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။

လႊတ္ေတာ္ကို စတင္လိုက္ခ်ိန္တြင္ ပထမဦးဆုံးေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ဥပေဒသည္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႀကီးမားသည့္(သမၼတၿပီးလၽွင္ ဒုတိယအႀကီးဆုံး) ႏိုင္ငံေရးရာထူးကို အပ္ႏွင္းႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ထိုစဥ္ကပင္ တပ္မေတာ္၊ အတိုက္အခံပါတီႏွင့္ အနည္းစုျဖစ္သည့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၏ မေက်မနပ္ျဖစ္မႈသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္တြင္ အရာထင္ခဲ့သည္။

ထိုစဥ္ကပင္ ဒီမိုကေရစီအႏိုင္က်င့္မႈအျဖစ္ ေဝဖန္ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္မ်ားအေနႏွင့္ ယခုဆိုလၽွင္ သုံးႏွစ္တာကာလအတြင္း ပုံမွန္အစည္းအေဝး ဆယ္ႀကိမ္ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး ဆယ့္တစ္ႀကိမ္ ေျမာက္အစည္းအေဝးမ်ားကို က်င္းပလ်က္ရွိသည္။

သုံးႏွစ္တာကာလအတြင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္ ဥပေဒေပါင္း ၈၄ ခုကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔အနက္ ၃၇ ခုမွာ အေဟာင္းကို ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္ကာ ၃၈ ခုက အသစ္ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကိုးခုကမူ ႐ုပ္သိမ္းဖ်က္ဆီးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခင္အစိုးရမ်ားလက္ထက္က နာမည္ဆိုးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားၿပီး ျပည္သူလူထုကို အထိတ္တလန္႔ျဖစ္ေနေစခဲ့သည့္ ပုဒ္မ ၅(ည)၊ ပုဒ္မ ၁၀(က) တို႔ပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား၏ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ၊ အေရးေပၚစီမံမႈအက္ဥပေဒ စသည္တို႔ကို ခပ္ေစာေစာကပင္ ႐ုပ္သိမ္းပစ္ခဲ့သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးဆိုင္ရာဥပေဒ၊ ေတာင္သူလယ္သမားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာဥပေဒ စသည္တို႔ကို ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။

“ဥပေဒျပဳေရးအပိုင္းမွာေတာ့ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တဲ့ဟာကို လုပ္ႏိုင္ေနတယ္ဆိုတဲ့ဟာမ်ိဳးပဲ မွတ္ခ်က္ေပးရမွာေပါ့” ဟု OMI (Open Myanmar Initiative) မွ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအးေက်ာ္က ဆိုသည္။

OMI (Open Myanmar Initiative) သည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကတည္းက လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေမးခြန္းႏွင့္ အဆိုမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ၍ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းျခင္း စသည္တို႔ကို ေတာက္ေလၽွာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

ၿပီးစီးခဲ့သည့္ အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနႏွင့္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္ (ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က ၁၄၆၆ ခုႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ၁၀၄၉ ခု) ကို ေမးျမန္းၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

အဆိုမ်ားအေနႏွင့္ စုစုေပါင္း ၁၃၀ (ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က ၁၁၂၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ၁၈) ခု တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ က်န္အဆိုမ်ားကမူ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ကို လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ မသင့္သျဖင့္ ျငင္းပယ္ျခင္း၊ အခ်ိဳ႕မွာ ေဆြးေႏြးရန္က်န္ရွိေနျခင္းမ်ား ျဖစ္သည္။

ေမးခြန္း၊ အဆိုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍မူ ဦးေအးေက်ာ္က ယခုလို သုံးသပ္သည္။ အဆိုမ်ားအေနႏွင့္ အစိုးရကို ထိန္းေက်ာင္းမႈအပိုင္းတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနေသးေသာ္လည္း ေမးခြန္းမ်ားကမူ စိစစ္ထိန္းေက်ာင္းမႈအပိုင္းတြင္ ယခုေနာက္ပိုင္း ပိုမိုအားေကာင္းလာေနသည္ဟု ဆိုသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္အတူ NLD အေနႏွင့္ အစိုးရအျဖစ္ တာဝန္ယူႏိုင္ခဲ့သလို အျခားတစ္ဖက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုပါ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိထားရာ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပႆနာအခ်ိဳ႕ေနျပန္သည္။

NLD ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု ႀကီးစိုးသည့္ လႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္ NLD ၏ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ထိန္းေက်ာင္းရာတြင္ အားေပ်ာ့ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရနာမည္ပ်က္မည့္ကိစၥမ်ား၊ လူထုေထာက္ခံမႈက်ဆင္းေစမည့္ အစိုးရ၏လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္လၽွင္ လႊတ္ေတာ္က အသံထြက္မလာဘဲ အစိုးရကို အကာအကြယ္ျပဳေပးထားေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ(ANP) ၏ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကပင္ ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။

၎၏ အဆိုအရ လႊတ္ေတာ္သည္ အစိုးရႏွင့္ျပည္သူအၾကား ေပါင္းကူးေပးသည့္ တံတားသဖြယ္ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိလႊတ္ေတာ္သည္ တံတိုင္းတစ္ခုႏွယ္ ကာေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခုထိ ရွာလို႔မရဘူး။ အစိုးရကို ေထာက္ျပတာမရွိဘူး” ဟု ၎က ဆိုသည္။

လႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္ အစိုးရကို ထိန္းေက်ာင္းျခင္းကို တာဝန္ယူထားရသည္မွန္ေသာ္လည္း အစိုးရပုံရိပ္က်ေစမည့္ ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ားတြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ား ျဖစ္ခဲ့သလို ပါတီငယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဆႏၵကို လိုက္ေလ်ာႏိုင္မႈမ်ားတြင္ လည္း အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနခဲ့သည္။

အစိုးရကို ေထာက္ျပသည့္ ေဆြး ေႏြးခ်က္မႈမ်ားရွိခဲ့သည့္ အမတ္အခ်ိဳ႕ကို ပါတီတာဝန္မ်ားမွ ရပ္ဆိုင္းျခင္းမ်ားလည္း ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

“တကယ္ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ စိစစ္ထိန္းေက်ာင္းေရးလုပ္ငန္းေတြလုပ္တဲ့ေနရာမွာ နည္းနည္းလိုေနေသးတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္ေပါ့ေနာ္” ဟု ဦးေအးေက်ာ္က ဆိုသည္။

လႊတ္ေတာ္မ်ားအေနႏွင့္ သုံးႏွစ္တာကာလအတြင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္း၊ အစီအစဥ္ခ်ထား၊ ေရးဆြဲမႈအပိုင္းတြင္မူ အေတြ႕အႀကဳံအရ ပို၍ စနစ္က်လာသည္ကိုမူ ေတြ႕ရသည္။

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္လတြင္ အစည္းအေဝးက်င္းပမည္၊ အစည္းအေဝးနားရက္မ်ား မည္သို႔သတ္မွတ္ကာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္မည္ဆိုသည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ျပကၡဒိန္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ေရးဆြဲႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းလုပ္ရပ္သည္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ပထမအႀကိမ္သက္တမ္းတုန္းက မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေပ။

ေဒသႏၲရလႊတ္ေတာ္မ်ား

လႊတ္ေတာ္မ်ားအေၾကာင္းေျပာလၽွင္ ေဒသႏၲရလႊတ္ေတာ္မ်ားအေၾကာင္းသည္ ပို၍ အေရးပါသည္။

ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခု တြင္ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္မ်ားထားရွိၿပီး တစ္ၿမိဳ႕နယ္လၽွင္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးစီျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါလႊတ္ေတာ္မ်ားအေနႏွင့္ အေျခခံဥပေဒပါ ဇယား ၂ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္လၽွင္ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲျပ႒ာန္းႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဘ႑ာေငြစီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ေဒသစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စြမ္းအင္၊ သစ္ေတာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD အေနႏွင့္ ရခိုင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔မွလြဲ၍ က်န္လႊတ္ေတာ္ ၁၂ ခုကို အုပ္စီးႏိုင္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ(USDP) တို႔က အမ်ားစုအႏိုင္ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သုံးႏွစ္တာကာလအတြင္း ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးတို႔၏ လႊတ္ေတာ္မ်ားက လႈပ္လႈပ္ခတ္ခတ္ႏွင့္ ေရွ႕ကေျပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္လည္း အုတ္အုတ္က်က္က်က္ ရွိေနခဲ့သည္။

တိုင္းေဒသႀကီးသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ထူးျခားခ်က္မွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္မ်ားကဲ့သို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲမ်ားကို ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ႏိုင္ခြင့္မရွိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕အႀကီးအကဲဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက တိုက္႐ိုက္ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳေရးကိစၥတြင္သာ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္သုံးႏွစ္တာအတြင္း တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားအေနႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးအပိုင္းတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနခဲ့သည္ဟု MCERP (Myanmar Center to Empower Regional Parliaments) ၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးသိန္းႏိုင္က ဆိုသည္။

MCERP သည္လည္း ေဒသႏၲရလႊတ္ေတာ္မ်ား အားေကာင္းေမာင္းသန္ျဖစ္ေရး ရည္႐ြယ္၍ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕အေနႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဥပေဒျပဳေရးမွာကက်ေတာ့ အားနည္းနည္း နည္းတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

အားနည္းရျခင္းတြင္ အေၾကာင္းအခ်က္အခ်ိဳ႕က ေနာက္ကြယ္တြင္ ရွိေနသည္။

အခ်က္တစ္ခုက ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ျမစ္ဖ်ားခံေလသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုသည္က ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္မ်ားထက္ တစ္ဆင့္နိမ့္သည္။ ပါတီမ်ားအေနႏွင့္ အထူးသျဖင့္ အႏိုင္ရ NLD ပါတီအေနႏွင့္လည္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အရည္အခ်င္းအရ လက္ေ႐ြးစင္၊ ေဒါင္ေဒါင္ျမည္တို႔ကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ ဦးစားေပးေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ေဒသဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္မူ ဒုတိယတန္းစားမ်ားကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္လႊမ္းမိုးသည့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမွ ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳသည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးအေျခအေနသို႔ ကူးေျပာင္းရန္ ႏွစ္ရွည္တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သည့္ NLD အေနႏွင့္လည္း တပ္မေတာ္၏ ဖိႏွိပ္မႈ၊ ၿဖိဳခြင္းမႈတို႔ကို အလူးအလဲခံခဲ့ရကာ ပါတီတြင္ အရည္အခ်င္းရွိသည့္ကိုယ္ စားလွယ္ကို တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ လုံေလာက္စြာရရွိရန္ ခက္ခဲခဲ့ပုံေပၚသည္ဟု ဦးသိန္းႏိုင္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစြာသည္ ဥပေဒသမားမ်ား၊ ဥပေဒျပဳေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ျဖစ္မေန။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစြာသည္ ျပည္သူ႕အတြက္ တိုက္ပြဲဝင္သတၱိခဲမ်ားသာ ျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကဲ့သို႔ သူတို႔ေနာက္ကြယ္တြင္ ဥပေဒျပဳအေထာက္အကူေပးႏိုင္သူမ်ားလည္း မထားရွိႏိုင္။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္႐ုံးခန္းလည္း မထားႏိုင္၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားကိုလည္း ငွားရမ္းမထားႏိုင္။ ရသည့္ လစာႏွင့္လည္း ယင္းအေနအထားကို ကိုယ္ပိုင္ မဖန္တီးႏိုင္ေပ။ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လစာသည္ က်ပ္ငါးသိန္းျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ က်ပ္ဆယ္သိန္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္တြင္ပင္ ျပႆနာေပၚခဲ့ဖူးသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြင္းက ျဖစ္သည္။

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္သူ႕ဆႏၵအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ တူရာတူရာစု၍ ႐ုံးခန္းမ်ားထားရွိေပးရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သာေကတၿမိဳ႕နယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိဟု ျပန္လည္ေျဖဆိုခဲ့သည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားက ေရးဆြဲျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒမ်ားႏွင့္လည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္၊ လက္ရွိတြင္ သူရဦးေ႐ႊမန္း ဦးေဆာင္သည့္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္၏ လက္ထဲတြင္ ဥပေဒပါင္း ၂၀၀ ဝန္းက်င္က ေသာင္တင္လ်က္ရွိၿပီး ၎တို႔ကို မျပင္ဆင္ႏိုင္ေသး။

အဆိုပါဥပေဒမ်ား ျပင္ဆင္ၿပီးမွသာ ေဒသႏၲရလႊတ္ေတာ္မ်ားကလည္း အခ်ိဳ႕ေသာ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဥပေဒျပဳေရးတြင္ အားနည္းသည္ ဆိုသည့္မွတ္ခ်က္ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ၿပီး ဒိုးဒိုးေဒါက္ေဒါက္ တက္တက္ႂကြႂကြရွိလွသည့္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်ကလည္း လက္ခံသည္။

“ဥပေဒျပဳေရးကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမွန္ကေတာ့ အားနည္းခဲ့တဲ့အပိုင္းေတာ့ ရွိတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေဒသႏၲရလႊတ္ေတာ္မ်ားအေနႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနေသာ္လည္း အစိုးရကို ထိန္းေက်ာင္းျခင္း၊ ျပည္သူ႕ဆႏၵကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားတြင္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားရွိေနခဲ့ေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားက ေဖာ္ျပေနသည္။

အဆိုပါလႊတ္ေတာ္မ်ားအေနႏွင့္ ေဒသအစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပြတ္တိုက္မႈမ်ား၊ အျငင္းအခုံမ်ား၊ အားၿပိဳင္မႈမ်ားရွိေနသည္ကို ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ မြန္၊ ကခ်င္၊ ရခိုင္တို႔အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္အမ်ားစုေတြ ေတြ႕ႏိုင္သည္။

ရန္ကုန္ဆိုလၽွင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အားၿပိဳင္ပြဲသည္ လူအမ်ားစိတ္ဝင္စားျခင္းပင္ခံရသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္ ANP က စီးမိုးထားမႈႏွင့္အတူ အစိုးရကို ေစ့စပ္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးတစ္ဦးကို စြပ္စြဲျပစ္တင္၍ ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။

သုံးႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဒသႏၲရလႊတ္ေတာ္မ်ားအေနႏွင့္ ဘက္ဂ်က္စိစစ္ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကိစၥတြင္လည္း လက္စြမ္းထက္ခဲ့သလို ျပည္သူ႕ျပႆနာမ်ား ကူညီေျဖရွင္းေပးရာတြင္လည္း အေတာ္တြင္က်ယ္ခဲ့သည္ဟု ဦးသိန္းႏိုင္က ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္တြင္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္သည္ ေပ်ာက္ကြယ္ေနခဲ့သည္။ ရွိေနသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ ႏွစ္ရပ္သည္လည္း ယုံၾကည္အားကိုးဖြယ္ရာ မျဖစ္ခဲ့။

ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာသည့္အခါ လႊတ္ေတာ္မ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။ ယင္းသည္ပင္ ျပည္သူလူထုအေနႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အားကိုးရာအျဖစ္ ႐ႈျမင္သေဘာပိုက္ခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လူထုႏွင့္ နီးကပ္သူမ်ားျဖစ္ရာ ၎တို႔ကိုပင္ ပို၍ အားကိုးအားထားျပဳခဲ့ၾကသည္။

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးဖမ္းဆီးျခင္းကိစၥ၊ တရားမဝင္သစ္၊ ေ႐ႊ စသည္တို႔ ဖမ္းဆီးျခင္းကိစၥတို႔မွသည္ လယ္ယာေျမကိစၥမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ၾကရသည္။

“ကိုယ္စားျပဳေရးနဲ႔ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမွာကေတာ့ အားေကာင္းတယ္။ အားေကာင္းတယ္ဆိုတာက အစကတည္းကလည္း ဒီလူေတြ၊ ကိုယ္စားလွယ္ေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ျပည္သူ႕အတြက္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္က ရွိၿပီးသားကိုး။ ရွိၿပီးသားဆိုေတာ့ ေျမျပင္ကို ဆင္းၿပီးေတာ့လုပ္တာ အားသန္တယ္” ဟု ဦးသိန္းႏိုင္က ဆိုသည္။

အားေကာင္းလြန္းသျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မိမိ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္စည္းေဘာင္ကို သတိမဲ့ျဖစ္ကာ ေက်ာ္လြန္သြားတတ္သည္ပင္ရွိေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ေနာက္ကြယ္ကျပႆနာမ်ား

ေဒသႏၲရလႊတ္ေတာ္မ်ားအေနႏွင့္ ေနာက္ကြယ္တြင္ ျပႆနာအခ်ိဳ႕ ရွိေနပါေသးသည္။

ယင္းကား သက္ဆိုင္ရာေဒသ၏ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္သည္။ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား၏အၾကားက ဇာတ္လမ္းမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ားအေပၚတြင္ ဩဇာလႊမ္းမိုးထားႏိုင္ၾကသည္။

လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ လြတ္လပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ားသည္လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ တစ္တန္းထဲတြင္ရွိသူမ်ားျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အမ်ားစုသည္ ပါတီတြင္ အဆင့္ႀကီးမား၊ ဩဇာႀကီးမားသူ(အခ်ိဳ႕ဆိုလၽွင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္) မ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္က လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးသြားေစႏိုင္မႈကို ေဖာ္ျပေနေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက သတိထားမိၾကသည္။

“လႊတ္ေတာ္ကလည္း လႊတ္ေတာ္အလုပ္လုပ္၊ အစိုးရဘက္ကလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအလုပ္လုပ္။ သို႔ေပမယ့္လည္း တစ္ပါတီထဲျဖစ္ေနတဲ့အခါက်ေတာ့ ပါတီရဲ႕လမ္းၫႊန္မႈ (Guide Line) ရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈေအာက္မွာ ေရာက္သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈက အား တအားေလ်ာ့သြားတယ္ဗ်” ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ဆိုသည္။

အစည္းအေဝးမ်ား၊ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တို႔၏ ေနရာယူမႈကိုလည္း ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္လၽွင္ ယင္းအခ်က္ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္ဟု သူက ဆိုသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားက လႊတ္ေတာ္အေပၚ လႊမ္းမိုးထားႏိုင္သည့္အခါ လႊတ္ေတာ္၏ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္စြမ္းတြင္ ျပႆနာေပၚသည္။ အစိုးရပုံရိပ္ကို ထိခိုက္ေစမည့္ ေမးခြန္းမ်ား၊ အဆိုမ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တင္သြင္းလာသည့္အခါ ေခ်ာင္ထိုးခံရသည္မ်ားကို ႀကဳံရသည္။

အမည္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းမရွိေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္သုံး၊ ေလးခုသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အလိုအတိုင္းေဆာင္႐ြက္ေပးေနရသည္ဟုဆို ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးလမ္းေပၚတြင္ ေလၽွာက္လွမ္းေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီနည္းအရ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံထားရသည့္ အစိုးရအေပၚ ျပည္သူလူထုက စိတ္ပ်က္သြားမည္ကို မျဖစ္ေစလိုေသာသေဘာထားမ်ားက လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မ်ားထံတြင္ ရွိေနသည္ဟု ေဒသႏၲရလႊတ္ေတာ္မ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ MCERP မွ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးသိန္းႏိုင္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

“ဒီဘက္အစိုးရအဖြဲ႕ကို ထိခိုက္မယ္ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေတြက တစ္ပါတီထဲျဖစ္ေနတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ျပန္ၿပီးေတာ့ ျပန္ၫွိတာေတြေပါ့၊ အဲဒီဟာေတြလည္းရွိတဲ့လႊတ္ေတာ္ေတြ ရွိပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံ၏ ပထမေထာက္တိုင္တို႔ သုံးႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီ။

လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အခန္းက႑သည္ မည္မၽွအေရးပါပုံကို မၾကာေသးခင္ကပင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က မီးေမာင္းထိုးျပသြားေသးသည္။ ကခ်င္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔က ေတြ႕ဆုံစဥ္တြင္ ျမစ္ဆုံဆည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ျမစ္ဆုံကိစၥသည္ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာဆႏၵကိုလြန္ရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ျပန္လည္ေျဖဆိုခဲ့ၿပီး တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ၎ကိစၥကို လႊတ္ေတာ္က အဆုံးအျဖတ္ေပးလိမ့္မည္ဟု သူက ဆိုသည္။

လႊတ္ေတာ္တို႔အေနႏွင့္ မည္မၽွအေရးပါပုံကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေဟာင္းလည္းျဖစ္၊ လက္ရွိတြင္ သမၼတတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနသူလည္းျဖစ္သည့္ ဦးဝင္းျမင့္က သုံးႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့ေသးသည္။

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္စိုးသည့္ ျပည္သူလူထုက ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံထားရသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ လႊတ္ေတာ္သည္ အရွိန္အဝါႀကီးမားေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားက အေလး ထားတိုင္ပင္ရာ ပုဂၢိလ္မ်ားျဖစ္ရာ ဗဟုသုတႂကြယ္၀ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သမၼတက ဆိုသည္။

“အမ်ားက ေလးစားထိုက္တဲ့၊ ေလးစားအပ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အက်ိဳး၊ မဲဆႏၵျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးေတြကို တာဝန္ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ၾကဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။ 

 

ေအာင္မ်ိဳးထက္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *