ႏွစ္ဘီလီယံတန္ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဒြိဟမ်ား

ဓာတ္ပံု - မိုးေက်ာ္လြင္

ရန္ကုန္စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

အလွမယ္ထက္ထက္ထြန္းႏွင့္ အျခားေသာလူငယ္မ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား အျပင္ လူ႐ႊင္ေတာ္မ်ားလည္း ရန္ကုန္ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္သူတိုင္း ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရရွိမည့္ ပထမဦးဆုံးေသာ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲလည္း ျဖစ္သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ရန္ကုန္ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကမူ တစ္အိမ္ေထာင္တစ္မဲသာ ေပးခြင့္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ထိုသို႔မဟုတ္ေတာ့။ လူတစ္ကိုယ္ မဲတစ္ျပားေပးခြင့္ရၿပီ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၇၇ ဦး စာရင္းသြင္းခဲ့ၿပီး အရည္အခ်င္းမျပည့္၍ ထုတ္ပယ္ခံရသူေလးဦးႏွင့္ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ႏုတ္ထြက္သူတစ္ဦး စုစုေပါင္း ငါးဦးရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူ ၂၇၂ ဦး ရွိသည္။

အဆိုပါ ၂၇၂ ဦးအနက္ ၁၀၅ ဦးကို ေ႐ြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျပည္သူ႕ေငြက်ပ္ ႏွစ္ဘီလီယံ အကုန္က်ခံက်င္းပမည့္ ရန္ကုန္စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒြိဟ ျဖစ္စရာမ်ားရွိသည္။

မၿပိဳင္မီက ႏိုင္ႏွင့္သည္

ရန္ကုန္စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ စည္ပင္ကိုယ္စားလွယ္အတြက္ ေျခာက္ေနရာေ႐ြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္စည္ပင္နယ္နိမိတ္တြင္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္ရွိရာ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ဥကၠ႒ေနရာအတြက္ ၃၃ ေနရာ၊ စည္ပင္အဖြဲ႕ဝင္ (၁) အတြက္ ၃၃ ေနရာ၊ စည္ပင္အဖြဲ႕ဝင္ (၂) အတြက္ ၃၃ ေနရာေ႐ြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္သည္။

ထူျခားသည္မွာ မၿပိဳင္မီကပင္ ႏိုင္ႏွင့္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားလည္း ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။

အလိုအေလ်ာက္စည္ပင္ဥကၠ႒

ရန္ကုန္စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္တြင္ တစ္ဆက္တည္း သုံးႏွစ္ဆက္တိုက္ေနထိုင္ကာ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ပါက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ေ႐ြးခ်ယ္ခံႏိုင္ေၾကာင္း စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

ရန္ကုန္စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ YCDC နယ္နိမိတ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္တစ္ဦးႏႈန္းျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာ ဥကၠ႒ ၃၃ ဦးေ႐ြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းေနရာအတြက္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူ စုစုေပါင္း ၉၉ ဦး ရွိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္မလိုဘဲ အလိုအေလ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ဥကၠ႒ ျဖစ္သြားမည့္သူမ်ားျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ၎တို႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ ဥကၠ႒ ေနရာအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူတစ္ဦးသာရွိေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ဥကၠ႒မ်ား အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

လသာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အလုံၿမိဳ႕နယ္သည္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ဥကၠ႒ေနရာအတြက္ မၿပိဳင္မီက ႏိုင္ႏွင့္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္သည္။ အဆိုပါၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဥကၠ႒ေနရာအတြက္တစ္ဦးစီသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကေၾကာင္း ရန္ကုန္စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။

လသာၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္ဥကၠ႒အတြက္ ဦးေက်ာ္စိုးေအာင္ႏွင့္ အလုံၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ဥကၠ႒ေနရာအတြက္ ဦးစန္းလြင္တို႔က ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္။ ၎တို႔သည္ NLD ကိုယ္စားျပဳဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္သူတစ္ဦးစီသာရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလိုအေလ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

အလုံဥကၠ႒ေနရာအတြက္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူ ဦးစန္းလြင္သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ တစ္သီးပုဂၢလအေနႏွင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး အႏိုင္ရခဲ့သူျဖစ္သည္။ ယခုအခါတြင္မူ NLD ပါတီ ေနာက္ခံျဖင့္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္လိုသူ ျဖစ္သည္။

အလိုအေလ်ာက္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ အဖြဲ႕ဝင္(၁)

စည္ပင္ဥကၠ႒ေနရာကဲ့သို႔ပင္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္အဖြဲ႕ဝင္ (၁) ေနရာအတြက္လည္း မၿပိဳင္မီကပင္ ႏိုင္ႏွင့္သူမ်ား ရွိသည္။

YCDC စာရင္းဝင္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္ ရွိေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္အဖြဲ႕ဝင္(၁)အတြက္ ၃၃ ဦး ေ႐ြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူက ၇၄ ဦး ရွိသည္။ မၿပိဳင္မီက ႏိုင္ႏွင့္သည့္ သုံးၿမိဳ႕နယ္ရွိသည္။

သဃၤန္းကၽြန္း၊ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္အဖြဲ႕ဝင္(၁)ေနရာအတြက္ တစ္ဦးစီ သာ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္ရာ ၿပိဳင္ဘက္ မရွိေခ်။ ထိုေၾကာင့္ အလိုအေလ်ာက္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္အဖြဲ႕ဝင္ (၁) မ်ား ျဖစ္လာၾကမည္ျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပံု – မိုးေက်ာ္လြင္

အလိုအေလ်ာက္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ အဖြဲ႕ဝင္(၂)

လာမည့္ ရန္ကုန္စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္အဖြဲ႕ဝင္ (၂) ေနရာ အတြက္ ၃၃ ဦး ေ႐ြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းေနရာအတြက္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူ ၇၂ ဦး ရွိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၿပိဳင္ဘက္မရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား သို႔တည္းမဟုတ္တစ္ဦးသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္မူ အလိုအေလ်ာက္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္အဖြဲ႕ဝင္(၂)မ်ား ထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။

ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကင္း၊ လသာႏွင့္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္ငါးခုတြင္အဖြဲ႕(၂) ေနရာအတြက္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူတစ္ဦးစီသာရွိသည့္အတြက္ မၿပိဳင္မီကပင္ အႏိုင္ရေနသည့္သေဘာပင္။

“တစ္ဦးတည္းမဲဆႏၵနယ္ ၁၀ ေနရာရွိတယ္။ ယွဥ္ၿပိဳင္စရာ မလိုေတာ့ဘူး။ ႏိုင္သြားတဲ့ သေဘာေပါ့ ”ဟု ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္ စာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ကိုးကား၍ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ုံးအဖြဲ႕ဝင္ ဦးဇင္မင္းလႈိင္က ဆိုသည္။

တစ္ဘီလီယံတန္မဲေပးခြင့္

မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ က်ပ္ေငြႏွစ္ဘီလီယံသုံးစြဲမည္ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရသည္ မဲေပးခြင့္ရွိသူအေရအတြက္သိရွိေရး လူဦးေရ စာရင္းေကာက္ရန္အတြက္ က်ပ္တစ္ဘီလီယံအသုံးျပဳေၾကာင္း စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခိုင္က ဆိုသည္။

ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တစ္ဆက္တည္း အနည္းဆုံးတစ္ႏွစ္ေနထိုင္ကာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္သူတိုင္း ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ေၾကာင္း စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

“တစ္ဘီလ်ံကေတာ့ လူဦးေရေကာက္တဲ့ စာရင္းမွာ သုံးတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးၿပီး ေဆာင္႐ြက္သြားရတာ ျဖစ္တယ္။ ဒီပမာဏအတြင္းမွာပဲ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ အၾကမ္းဖ်င္း သိပါတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

က်န္သည့္ တစ္ဘီလီယံျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ လိုအပ္သည့္ မဲပုံးႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူျခင္း၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ လက္ကမ္းစာေစာင္႐ိုက္ႏွိပ္ျခင္း၊ ေၾကညာျခင္းႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားအတြက္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြတို႔အတြက္ သုံးစြဲသည္။

တစ္နည္းဆိုရေသာ္အသက္၁၈ႏွစ္ျပည့္သူတိုင္းမဲေပးႏိုင္ေရးအတြက္က်ပ္တစ္ဘီလီယံသုံးစြဲျခင္းပင္။

၆၆/၆ ဂယက္

ရန္ကုန္စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ကာ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္တြင္ တစ္ႏွစ္ေနထိုင္သူသည္ မဲေပးႏိုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။ ဤပုံစံျဖင့္ပင္ ရန္ကုန္စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဲေပးခြင့္ရွိသူစာရင္းကို ေကာက္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ယင္းအခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက တင္သြင္းခဲ့သည္။

စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ၅၁ ရက္အလိုတြင္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းပုံစံ ၆၆/ ၆ ရွိသူသာ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသည့္အခ်က္ အပါအဝင္ မဲေပးခြင့္ျပ႒ာန္းခ်က္ နည္းဥပေဒထဲမွ ပုဒ္မငါးခုကို ျပင္ဆင္ရန္ တိုင္းဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းျမင့္က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပရန္ နီးကပ္ခ်ိန္က်မွ ၿပိဳင္ပြဲစည္းမ်ဥ္းကို ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္ျပင္ဆင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ပုဒ္မငါးခုျပင္ဆင္ရန္ အဆိုပါတင္ျပမႈကို ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က လက္ခံခဲ့ေသာေၾကာင့္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးကာ ျပင္သင့္ မသင့္ ဆုံးျဖတ္ရမည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ရက္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္သာ က်န္ေတာ့သည့္ အခ်ိန္အထိ လႊတ္ေတာ္တြင္ ယင္းကိစၥအတြက္ ေဆြးေႏြးသံမၾကားရေသးေခ်။

ရန္ကုန္စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကမူ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား အမည္စာရင္းကို ေၾကညာမည္ဟု အဆိုပါေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ဦးေအာင္ခိုင္က ဆိုသည္။

အသံတိတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ

ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသာ မဟုတ္။ ျပည္သူ႕ရပိုင္ခြင့္လည္း ျဖစ္သကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီေသြးေၾကာလည္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏွစ္ဘီလီယံတန္ ရန္ကုန္စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ကား အသံတိတ္လွသည္။

ရန္ကုန္စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အလွမယ္ထက္ထက္ထြန္း၊ သီးေလးသီး အၿငိမ့္မွ လူ႐ႊင္ေတာ္ေဂၚဇီလာ၊ လူငယ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေနလင္းဇင္၊ နာမည္ႀကီးေဇာတိကဦးခင္လႈိင္၊ အလုပ္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီႏြယ္႐ိုးကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ဦးေက်ာ္စိုးထြဋ္၊ နာမည္ႀကီးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ဦးဝင္းခ်ိဳတို႔လည္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။

ဤမၽွ လူသိမ်ားသူမ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ ရန္ကုန္စည္ပင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္း သိပ္မၾကားရေပ။ စိတ္ဝင္တစားေျပာဆိုမႈလည္း မရွိေသး။

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာဥကၠ႒ေနရာအတြက္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ သီးေလးသီး ေဆးေရာင္စုံအၿငိမ့္မွ လူ႐ႊင္ေတာ္ေဂၚဇီလာက စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ မီဒီယာအပိုင္းတြင္ ေၾကညာမႈအားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ လူစိတ္ဝင္စားမႈနည္းျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

“ေ႐ြးေကာက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ဖြတာေတြမ်ားလို႔ ဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲက နည္းနည္းေလး လႈပ္လာတာ” ဟု ၎က သုံးသပ္သည္။

ရန္ကုန္စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခိုင္က ႏွစ္ဘီလီယံတန္ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအေပၚ ျပည္သူစိတ္ဝင္စားမႈနည္း၊ မနည္းကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီးမွသာ သိႏိုင္မည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

သာေကတၿမိဳ႕နယ္ (၂) ရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သူ ေဒၚယြန္းစႏၵီတို႔ မိသားစုတြင္ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲေပးရန္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မီသူ ခုနစ္ဦးရွိေသာ္လည္း မဲေပးရမည့္ ပုံစံကို တိက်စြာမသိဟုဆိုသည္။ ရပ္ကြက္အတြင္း လိုက္လံေၾကညာျခင္းလည္း မရွိ။ အျခားသူမ်ား ေျပာသံၾကားမွသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရွိမွန္း သိရွိျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒၚယြန္းစႏၵီက ဆိုသည္။

စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ သူသိသမၽွကို ေဒၚယြန္းစႏၵီက ယခုကဲ့သို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

“အလွမယ္ထက္ထက္ထြန္း ၿပိဳင္တယ္ဆိုတာကလြဲရင္ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်န္တာ ဘာမွမသိဘူး”

ပို႔ပို႔

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *