အေျခခံပညာသင္႐ိုးသစ္ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ စစ္တမ္းျပဳစုမည္

ရန္ကုန္၊ေဖေဖာ္ဝါရီ၂၂

သူငယ္တန္း၊ Grade 1 ႏွင့္  Grade 2 အေျခခံပညာသင္႐ိုးသစ္၏ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကို ေလ့လာသုံးသပ္ထားသည့္ စစ္တမ္းတစ္ေစာင္ထြက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“စစ္တမ္းတစ္ေစာင္ထြက္ေအာင္ လုပ္မွာပါ။ အဲဒီစစ္တမ္းက ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနကိုလည္း တြန္းအားေပးလို႔ ရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လႊတ္ေတာ္မွာလည္း ေျပာႏိုင္မယ္ေပါ့။ စစ္တမ္းျပဳစုေနပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

အဆိုပါစစ္တမ္းကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Westminster Foundation for Democracy (WFD) အဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းကာအေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ယင္းစစ္တမ္းအတြက္ မည္သူမဆို သင္႐ိုးသစ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္အထိ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီသို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာတင္ေအာင္က ေျပာဆိုသည္။

ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ သင္ၾကားေပးေနမႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ လူမႈဘ၀ဖူလုံေရး၊ သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၿပီးသူမ်ား၏ လက္ရွိအေျခအေနတို႔ကို အႀကံျပဳေပးပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းေကာ္မတီက ေၾကညာထားသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အြန္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ [email protected] သို႔ စာေပးပို႔ႏိုင္ၿပီး ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ပညာေရး ျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီ၊ ေရးရာေဆာင္အမွတ္ (I- 13) သို႔လည္း စာျဖင့္ ေပးပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *