အိမ္ေထာင္စုစာရင္းရွိမွ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဲေပးခြင့္ရမည္ဟု စည္ပင္နည္းဥပေဒျပင္ဆင္မႈ ယခုက်င္းပမည့္ ရန္ကုန္စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ မဆိုင္ဟုဆို

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သည္ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒကို မတ္လ ၁ ရက္တြင္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ယင္းျပင္ဆင္မႈတြင္ပါဝင္သည့္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းပုံစံ ၆၆/၆ ရွိမွ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဲေပးခြင့္ရမည္ဟူေသာ အခ်က္သည္ မၾကာမီက်င္းပမည့္ ရန္ကုန္စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္မဆိုင္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းျမင့္က The Voice Journal သို႔ ေျပာၾကားသည္။

မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ရန္ကုန္စည္ပင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ားစာရင္းကို ထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုျပင္ဆင္လိုက္သည့္နည္းဥပေဒအတိုင္း ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိ သူစာရင္းကို ေကာက္ယူမည္ဆိုပါက လက္ရွိေကာက္ယူထားေသာ စာရင္းမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ရမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၉ ေနာက္ပိုင္းတြင္က်င္းပမည့္ ရန္ကုန္စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္မူ အဆိုပါအခ်က္သည္ အက်ဳံးဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းျမင့္ကေျပာဆိုသည္။

“ဒါက မဲစာရင္းေၾကညာၿပီးသြားၿပီဆိုေတာ့။ ေနာက္ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်မွ ျဖစ္သြားၿပီ။ ေနာက္စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္ရင္ ဒီတိုင္းလုပ္ရမယ္ဆိုၿပီးျဖစ္သြားၿပီ။ ဒီဟာ (မတ္လ ၃၁ ရက္ စည္ပင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ) အတြက္ မဟုတ္ဘူး” ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

ရန္ကုန္စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ား စာရင္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၃ ဒသမ ၄ သန္းရွိကာ အဆိုပါစာရင္းကို ယာယီအိမ္ေထာင္စုဇယားျဖင့္ ေနထိုင္သူမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းေကာက္ယူထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံမွ သိရွိရသည္။

ရန္ကုန္စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒသည္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ မဲစာရင္းျပဳစုသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒအခ်ိဳ႕ကို ျပင္ဆင္ရန္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *