ေရခဲမွတ္နီးနီး ေအးစက္လာေသာ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္ေန႔မွ မတ္ ၁ ရက္ေန႔အထိ)

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၁၅,၅၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၉၅ ဒသမ ၅၇ သန္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ပိုမ်ားခဲ့သည္။

စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ အျမင့္ဆုံး ၃၇၆ ဒသမ ၃ (ယခင္သီတင္းပတ္တြင္ ၃၇၉ ဒသမ ၃၉) ႏွင့္ အနိမ့္ဆုံး ၃၇၅ ဒသမ ၂၅ (ယခင္သီတင္းပတ္တြင္ ၃၇၃ ဒသမ  ၂) အတြင္း ရွိခဲ့သည္။

သီတင္းပတ္ေလးပတ္ဆက္တိုက္ အေရာင္းအဝယ္က်ဆင္းမႈ ရပ္တန္႔သြားသည္။

FMI ရွယ္ယာ

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၆၅၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၅၈ ဒသမ ၉၅ သန္းခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ငါးဆနီးပါး ပိုမ်ားခဲ့သည္။

ရွယ္ယာေဈးမွာ ေဈးကြက္တစ္ပတ္လုံး ၈၈၀၀ က်ပ္တစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အနိမ့္ဆုံးေဈး ၈၈၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးကြက္ပိတ္သည့္ တတိယေျမာက္သီတင္းပတ္ ျဖစ္သည္။

MTSH ရွယ္ယာ

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၇၈၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၂၂ ဒသမ ၇၅ သန္းခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။

ရွယ္ယာအဖြင့္ေဈး ၂၉၅၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၂၉၅၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၂၈၅၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၂၉၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

MCB ရွယ္ယာ

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာ ၉၄ စု၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၀ ဒသမ ၆၈ သန္းခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ရွယ္ယာအဖြင့္ေဈး ၇၁၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၇၃၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၇၁၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၇၃၀၀က်ပ္ ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

FPB ရွယ္ယာ

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာ ၅၉၂ စု၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၁၂ ဒသမ ၅၆ သန္းအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။

ရွယ္ယာအဖြင့္ေဈး ၂၁,၅၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၂၂,၀၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၂၁,၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၂၁,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးကြက္ပိတ္ခဲ့သည္။

TMH ရွယ္ယာ

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာ ၂၃၅ စု၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၀ ဒသမ ၆၃ သန္းခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္ သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။

ရွယ္ယာအဖြင့္ေဈး ၂၇၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၂၇၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၂၆၅၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၂၇၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

သီတင္းပတ္ ၄၆ ပတ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္အနည္းဆုံးစံခ်ိန္ ျဖစ္သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *