ျပင္ဆင္သင့္သည္ဟုယူဆေသာ ၂၀၀၈ ေျခ/ဥ မ်ား (အပိုင္း ၅)

အလယ္သက္တမ္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ (Mid-term Election)

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၉ အရ မဲေပးခြင့္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားက ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၃၀ ရွိပါသည္။ အလားတူ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄၁ အရ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၈ ဦးကို မဲေပးခြင့္ရွိသည့္ႏိုင္ငံသားမ်ားက ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒအခန္း (၉) တြင္ ပုဒ္မ ၃၉၁ မွ ၄၀၃ အထိ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ ယခင္ တပ္မေတာ္အစိုးရက ျပ႒ာန္းထားသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား၊ ယခင္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ထားသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားလည္း ရွိပါသည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွစၿပီး ယေန႔အထိ က်င့္သုံးေနသည့္ ‘အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား’ (General Elections) ကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပရပါသည္။ ထိုသို႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္စီရင္စုမ်ားအဆင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္းက်င္းပျခင္းတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိသကဲ့သို႔ အားသာခ်က္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အသက္ဝင္လာၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၀ တြင္ျဖစ္ေစ၊ ၂၀၁၅ တြင္ျဖစ္ေစ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ရာတြင္ တစ္ၿပိဳင္တည္း က်င္းပရျခင္းအားျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ တစ္ႀကိမ္တည္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ရွိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို မဲေပးခြင့္ရရွိၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေငြ အကုန္အက်နည္းစြာျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမာက္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အားသာခ်က္ ရွိပါသည္။

အားနည္းခ်က္အေနႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အႏွစ္သာရျဖစ္သည့္ တရားမၽွတၿပီး လြတ္လပ္သည့္ ပုံမွန္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို အခ်ိန္မွန္မွန္ျပဳလုပ္ရာတြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အသိပညာအားနည္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးမ်ားဆိုင္ရာ ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ အမွားအယြင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ၎အျပင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားအားလုံးသည္လည္း ျမန္မာစာေပျဖင့္ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာစာကိုနားမလည္သည့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအတြက္ ၎တို႔ အမွန္တကယ္လိုလားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ အခက္အခဲရွိႏိုင္ပါသည္။

လက္ရွိက်င့္သုံးေနသည့္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာထက္ ပိုၿပီးအေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ အလယ္သက္တမ္းေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္ (Mid- term) ကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိသည့္အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ အထက္လႊတ္ေတာ္ (ဆီးနိတ္) ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ (ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္) တြင္ က်င့္သုံးေနသည့္ အလယ္သက္တမ္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္ အားနည္းခ်က္ႏွင့္ အားသာခ်က္မ်ားကို သုံးသပ္ရာတြင္ ေအာက္ပါေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည္ကို တင္ျပလိုပါသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ ၅၀ သည္ ျပည္နယ္တြင္ ျပည္နယ္ဧရိယာ အက်ယ္အဝန္းႀကီးသည္ျဖစ္ေစ၊ ေသးသည္ျဖစ္ေစ အဆိုပါျပည္နယ္မ်ားအတြင္း ေနထိုင္ၾကသည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ား လူဦးေရနည္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မ်ားသည္ျဖစ္ေစ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ႏွစ္ဦးကို ေ႐ြးခ်ယ္ၾကသျဖင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ (ဆီးနိတ္) တြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္စုစုေပါင္း ၁၀၀ ရွိပါသည္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမကိုအေျခခံၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၃၅ ဦးႏွင့္ မဲေပးခြင့္မရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေျခာက္ဦး ရွိပါသည္။ (မွတ္ခ်က္။ မဲေပးခြင့္မရွိသည့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ျပည္နယ္ ၅၀ တြင္မပါသည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အစိတ္အပိုင္းမွ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေျခာက္ဦး ျဖစ္ပါသည္။)

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ သမၼတ၏ သက္တမ္းသည္ ေလးႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္သည္ ေျခာက္ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ သက္တမ္းသည္ ၂ ႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ မတူညီသည့္ သက္တမ္းမ်ား သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားျခင္းေၾကာင့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားရွိသကဲ့သို႔ ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ေကာင္းက်ိဳးအေနႏွင့္ သမၼတ၏ပါတီ၊ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ပါတီႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ပါတီမ်ား တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေ႐ြးေကာက္ခံရသည့္ အေနအထားျဖစ္လာရန္ မျဖစ္သကဲ့သို႔၊ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အျခားၿပိဳင္ဘက္ပါတီမ်ားက သမၼတ၊ အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တို႔ကို ေမာင္ပိုင္စီးႏိုင္သည့္အခြင့္အေရးကို ပိတ္ပင္ထားျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ပါတီတစ္ခုမွ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္သက္တမ္း ေျခာက္ႏွစ္ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ကို ေမာင္ပိုင္စီးကာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားမွ ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဒီမိုကေရစီနစ္ကို ႏိုင္လိုမင္းထက္မျပဳႏိုင္ရန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ သုံးပုံတစ္ပုံႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ သုံးပုံ တစ္ပုံကို အလယ္သက္တမ္းေ႐ြးေကာက္ပြဲ (Mid- term) ) စနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ထိန္းၫွိထားပါသည္။ အနီးစပ္ဆုံး ဥပမာအေနျဖင့္ လက္ရွိသမၼတ ေဒၚနဲလ္ထရမ့္ ေ႐ြးေကာက္ခံသည့္အခ်ိန္တြင္ ရီပတ္ပလီကန္အမတ္မ်ားအေနႏွင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္တြင္ အမ်ားစုျဖစ္ေနခဲ့ေသာ္လည္း သမၼတ ေဒၚနဲန္ထရမ့္၏ သမၼတသက္တမ္း ၂ ႏွစ္၊ အလယ္ သက္တမ္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္အခ်ိန္တြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၌ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမ်ားက အမ်ားစုျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သမၼတေဒၚနဲန္ထရမ့္အေနႏွင့္ မိမိလုပ္ခ်င္သည့္ဆႏၵအတိုင္း မကၠစီကို-အေမရိကန္ နယ္စပ္တံတိုင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ သာဓကမ်ား ရွိလာပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိတည္ဆဲေ႐ြးေကာက္ပြဲအရ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္က်င္းပသည့္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲအစား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၈ ဦး၏ထက္ဝက္ ကိုယ္စားလွယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ၂ ႏွစ္ခြဲတြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၃၀ ၏ ထက္ဝက္ ကိုယ္စားလွယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ၂ ႏွစ္ခြဲတြင္ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြသင့္ပါသည္။

ထိုသို႔ အလယ္သက္တမ္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို က်င္းပျခင္းအားျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား မ်ားျပားလာႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ပုံမွန္အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္းေၾကာင့္ ပါတီတစ္ခုမွ အျခားပါတီတစ္ခုသို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ ေျခ/ဥ ခုံ႐ုံးႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ စသည့္ အျပတ္အသတ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ နစ္နာမႈမ်ားလည္း ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ အေတြ႕အႀကဳံရွိသည့္သူမ်ားႏွင့္ တက္သစ္စပုဂၢိဳလ္မ်ားအၾကား အလယ္သက္တမ္း (Mid- term) ) ေ႐ြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ဖလွယ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသျဖင့္ လက္ရွိတည္ရွိေနသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ျပင္ဆင္သင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပရပါသည္။

(ေဒါက္တာ ဆလိုင္းငြန္က်ဳံးလ်န္ (Andrew) သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ Indiana University – Maurer School of Law မွ ဥပေဒသိပၸံပါရဂူဘြဲ႕ Doctor of Juridical Science (SJD) ရရွိထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါသည္။ ) 

ေဒါက္တာ ဆလိုင္း ငြန္က်ဳံးလ်န္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *