ႏ္ိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ ခြဲျခမ္းေလ့လာျခင္း (၈)

ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ

ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ (International Political Economy – IPE) ဆိုတာ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား အေစာပိုင္းကာလမွာ စတင္ေပၚထြန္းလာတဲ့ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပညာရပ္ရဲ႕ နယ္ပယ္ခြဲတစ္ခုေပါ့။ ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးကာလ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးမွာ အဓိကလႊမ္းမိုးေနတာက လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြပဲ ျဖစ္တယ္။ စစ္ေအးကလည္း အရွိန္ညီးညီးနဲ႔ ေတာက္ေလာင္ေနတဲ့ကာလဆိုေတာ့ စစ္မက္ေရးရာေတြက ေနရာယူထားၾကတယ္။ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ၿဗိတိသၽွပညာရွင္ Susan Strange က ‘International Economics and International Relations: A Case of Mutual Neglect’ ဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါးပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပရာကေန IPE သေႏၶတည္လာတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

ေနာက္ေတာ့ Susan Strange ဟာ States and Markets (1988) ရယ္၊ The Retreat of the State (1996) ဆိုတဲ့ စာအုပ္ေတြနဲ႔ IPE ကို အခိုင္အမာတည္ေထာင္လာခဲ့တယ္။ တစ္ဖန္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လထုတ္ International Organization (Vol. 25; No. 3) ဆိုတဲ့ ပညာရပ္ဆိုင္ရာစာေစာင္မွာ Josef Nye နဲ႔ Robert Kohane တို႔က Transnational Relations and World Politics ဆိုၿပီး အထူးစာေစာင္ထုတ္ေဝရာကေန အေမရိကန္ပညာရွင္အသိုင္းအဝိုင္း မွာလည္း IPE ကို စတင္ေဖာ္ထုတ္လာခဲ့တယ္။ အဲဒီစာေစာင္မွာပဲ ေနာင္မွာ ကမၻာေက်ာ္ IPE ပညာရွင္ျဖစ္လာတဲ့ Robert Gilpin ကလည္း The Politics of Transnational Economic Relations ဆိုၿပီး ေဆာင္းပါးေရးခဲ့ပါေသးတယ္။
ေနာက္ေတာ့ Robert Gilpin ဟာ The Political Economy of International Relations (1987) ဆိုတဲ့စာအုပ္ရယ္၊ Global Political Economy: Understanding the International Economic Order (2001) ဆိုတဲ့ စာအုပ္ေတြနဲ႔ IPE ကို ခိုင္မာလာေစခဲ့တာပါပဲ။

အဂၤလိပ္နဲ႔ အေမရိကန္ပညာရွင္ေတြအၾကားမွာ Ontology နဲ႔ Epistemology မတူတာအေပၚအေျခခံၿပီး British School of IPE နဲ႔ American School of IPE ဆိုၿပီး ေက်ာင္းေတာ္သာ ႏွစ္ခုကြဲသြားတာ ေတြ႕ရတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ Ontology အရေျပာရမယ္ဆိုရင္ American School က (state-centric, privileging sovereign governments above all other units) ျဖစ္ၿပီး British School က (state as just one agent among many) ျဖစ္တယ္။ Epistemology အရဆိုရင္ေတာ့ American School က Positivism အေပၚမွာအေျခခံၿပီး British School u post- Positivism ကို အေျခခံတယ္လို႔ အၾကမ္းအားျဖင့္ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီကိစၥဟာ ဒီေလာက္ေတာ့ မ႐ိုးရွင္းလွပါဘူး။ American School of IPE မွာ နာမည္ေက်ာ္ေတြကေတာ့ Robert Gilpin တို႔ Stephen Krasner တို႔ Peter Katzenstein တို႔ Robert Kohane တို႔ျဖစ္ၿပီး British School of IPE မွာေတာ့ Susan Strange နဲ႔ Robert Cox တို႔ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ (Robert Cox ဟာ ကေနဒါသားျဖစ္ၿပီး သူဟာ Neo-Gramscianism ဆိုတဲ့ လက္ဝဲယိမ္းတဲ့ အယူအဆနဲ႔ နာမည္ပိုႀကီးတာပါ။)

ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ (International Political Economy – IPE) ဆိုတာဘာလဲ။ ပညာရွင္ေတြအၾကားမွာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကပါတယ္။ အျငင္းအခုံေတြလည္း ျဖစ္ေနၾကဆဲပါ။ ဒါေပမဲ့ International Politics နဲ႔ International Economics တို႔ရဲ႕ ပတ္သက္မႈဆိုတာကိုေတာ့ လက္ခံထားၾကပါတယ္။ အမ်ားဆုံးလက္ခံသုံးစြဲေနတဲ့ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကေတာ့ Robert Gilpin တင္ျပခဲ့တဲ့ …. ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးတြင္ ပါဝါရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ဓနရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္းတို႔ အျပန္အလွန္ႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္အင္တိုက္အားတိုက္ ထိေတြ႕တုံ႔ျပန္ေနမႈ (IPE is the reciprocal and dynamic interaction in international relations of the pursuit of wealth and the pursuit of power) . . . ဆိုတာပါပဲ။ Stephen Krasner ကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံတကာစီးပြား ဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပိုင္းျခားခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ (IPE is concerned with the political determinants of international economic relations) လို႔ ဆိုပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒဆိုတာကို ႏိုင္ငံ့နယ္ေျမျပင္ပတြင္ ဓနဖန္တီးျခင္း (creation of wealth beyond national border) ဆိုတာရယ္၊ ဓနဖန္းတီးျခင္းဟာ ကမၻာ့စနစ္အတြင္း အင္အားျဖန္႔ခြဲမႈကို မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္ေစတယ္ (how creation of wealth affects the distribution of power in international system) ဆိုတာရယ္၊ ဓနကို ပါဝါအျဖစ္ မည္ကဲ့သို႔ အသြင္ေျပာင္းသလဲ (how wealth is transformed into power) ဆိုတာေတြနဲ႔လည္း ပတ္သက္တယ္လို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။ ၁၉၇၈-၇၉ ခုႏွစ္ေလာက္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ကမၻာမွာတြင္က်ယ္ႏိုင္မႈနဲ႔ ၂၀၁၈-၁၉မွာ တြင္က်ယ္ႏိုင္မႈဟာ မတူေတာ့ပါဘူး။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဓနအင္အားကြာျခားသြားတာဟာ အဓိကက်တဲ့ အခ်က္ထဲမွာပါပါတယ္။ ဒီဓနအင္အားေတြေၾကာင့္ပဲ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြေပၚလာတာ က်ဆုံးသြားတာေတြကိုလည္း ေတြ႕ၾကရပါတယ္။ ကမၻာ့စနစ္မွာ ဧကမ႑ိဳင္၊ ဒြိမ႑ိဳင္၊ ဗဟုမ႑ိဳင္ေတြ ျဖစ္ပ်က္ေနတာဟာလည္း ဒီဓနအင္အား အေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔ အမ်ားႀကီး ပတ္သက္ေနပါတယ္။ ဓနဖန္တီး႐ုံ သက္သက္နဲ႔ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဓနကို ပါဝါ (Power) အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရး ေဘာဂေဗဒကို ထင္သာျမင္သာရွိေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္-ဓန-ပါဝါ ခ်ိတ္ဆက္မႈ (interaction between state, wealth, and power) လို႔ အလြယ္ေျပာလိုပါတယ္။

IPE မွာ အဓိကတင္ျပတဲ့ ႐ႈျမင္ခ်က္ေတြကေတာ့ Mercantilism ရယ္ Economic Liberalism နဲ႔ Structuralism ဆိုၿပီး သုံးမ်ိဳး ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

Mercantilism

ကုန္သြယ္စီးပြားဝါဒလို႔ ေခၚတဲ့ Mercantilism ကို IPE မွာ Economic Nationalism လို႔လည္း သိၾကပါတယ္။ ဒီကုန္သြယ္စီးပြားဝါဒ အယူအဆမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အခန္းက႑ဟာ အလြန္အေရးပါပါတယ္။ ႏိုင္ငံနယ္ေျမျပင္ပကိုထြက္ၿပီး ဓနဖန္တီးတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားဆက္ဆံေရးနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးေတြမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ဟာ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပတ္သက္ေနပါတယ္။ ဒီအယူအဆေအာက္မွာ ခ်မွတ္က်င့္သုံးတတ္တဲ့ မူဝါဒတစ္ခုကေတာ့ ‘ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရးမူဝါဒ’ (Protectionism) ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးဟာ အမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိႏိုင္တယ္လို႔ဆိုေပမယ့္ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝမႈမမၽွတျခင္း (Asymmetrical Distribution of gain) ဟာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ ပါဝါဆက္ဆံေရး (Power Relations) ကို ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္ဘယ္ေလာက္ အက်ိဳးအျမတ္ရွိမယ္ဆိုတာထက္ တစ္ဖက္သူက ကိုယ့္ထက္ဘယ္ေလာက္ ပိုအက်ိဳးအျမတ္ရသြားမလဲဆိုတဲ့ Relative Gain ကို တြက္ၾကပါတယ္။ ဒီကုန္သြယ္စီးပြားဝါဒ အယူအဆမွာ ‘ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ပါဝါျဖန္႔ခြဲမႈ’ (distribution of power between states) ဆိုတာ အဓိကက်တဲ့ ၫႊန္းကိန္းတစ္ခုျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအယူအဆေအာက္မွာ Relative Gain နဲ႔ Distribution of Power ဟာ ေသာ့ခ်က္ပဲ။ ဒီေနရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္က ဝင္ေရာက္ထိန္းေက်ာင္းေပးရမယ္။ Mercantilism မွာ ကိုယ္ကကုန္သြယ္တဲ့ေနရာမွာ အသာစီးရေနဖို႔အတြက္ ‘မ်ားမ်ားပို႔၊ နည္းနည္းသြင္း’ ဆိုတာမ်ိဳး လုပ္တာေပါ့။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံကလုပ္ငန္းေတြကို ကာကြယ္ေပးတာ၊ အေထာက္အပံ့ေပးတာေတြလုပ္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈ အသာစီးရေအာင္လုပ္ေဆာင္တာေတြ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

အရင္တုန္းကေတာ့ Classical Mercantilism ေခတ္မွာတုန္းကေတာ့ ကုန္သြယ္လို႔ထြက္လာတဲ့ အျမတ္အစြန္းေတြနဲ႔ ေ႐ႊေခ်ာင္းေတြ ဝယ္ၾကတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ေခတ္သစ္ Neo-Mercantilism မွာေတာ့ သဘာ၀သယံဇာတေတြလိုက္ဝယ္တယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ Neo-Mercantilism က်င့္သုံးေနပါတယ္လို႔ ေျပာဆို ေရးသားေနမႈေတြ ေတြ႕ၾကရမွာပါ။ ဓနဖန္တီးရာမွာတင္ မကပါဘူး။ ဓနကို ပါဝါအျဖစ္အသြင္ေျပာင္းရာမွာလဲ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕က႑ဟာ အေရးပါတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ စစ္ေရးပါဝါကို တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာေပါ့။ ဒါ့အျပင္ (ေနာက္ပိုင္းမွာတင္ျပမယ့္) Structural Power တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ပါဝင္ပတ္သက္မႈဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။

Economic Liberalism

Economic Liberalism ကို laissez-faire ဆိုတဲ့ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္မႈဆိုတာနဲ႔ IPE မွာ သိၾကပါတယ္။ လစ္ဘရယ္ေတြက ဓနဖန္တီးမႈကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္လုပ္ကိုင္တာကို အားေပးပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္က ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္တာကို မလိုလားၾကပါဘူး။ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားဆက္ဆံေရးေတြမွာ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရး (Free Trade) ကို တိုက္တြန္းၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးမွာ ပါဝါနဲ႔ပတ္သက္ရင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အျပင္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမဟုတ္တဲ့သူမ်ား (non-state actors) ေတြရဲ႕ က႑အေရးပါမႈကို တင္ျပၾကပါတယ္။ ဓနဖန္တီးျခင္းဟာ ႏိုင္ငံတကာစနစ္မွာ လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္ထားရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ပါဝါစုေဆာင္းရန္ဆိုတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္သက္သက္တစ္ခုတည္းအတြက္ မျဖစ္သင့္ဘူး။ ဓနဖန္တီးျခင္းဟာ ပါဝါအတြက္တင္သာ မဟုတ္ဘဲ ကမၻာ့ျပည္သူအမ်ားအက်ိဳးအတြက္ (ဥပမာ – ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေရး) သုံးသင့္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခါ ပါဝါဆိုတာ ႏိုင္ငံေတာ္ေတြရဲ႕ အထူးလုပ္ပိုင္ခြင့္ (Prerogative) ရွိတဲ့အရာမဟုတ္ဘူး။ ႏိုင္ငံမဟုတ္တဲ့သူမ်ား (non- state actors) – လူတစ္ဦးခ်င္းအပါအဝင္ – ဆီမွာလည္း ပါဝါရွိႏိုင္ပါတယ္။ ထူးျခားတဲ့ တင္ျပခ်က္တစ္ခုကေတာ့ ‘စီးပြားေရးနဲ႔ ေငြေၾကးက႑ႀကီးကို ႏိုင္ငံတကာျပဳလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ပါဝါနဲ႔နယ္ေျမခ်ိတ္ဆက္မႈ ၿပိဳကြဲသြားတယ္’ (the internationalization of the economy and finance broke the link between power and territory) ဆိုတာပဲ ျဖစ္တယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရင္ေတာ့ [ပိုင္နက္နယ္ေျမ အေျချပဳတဲ့] ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ပါဝါကို ေမာင္ပိုင္စီးထားမႈ (monopoly of power by the state) ဆုံး႐ႈံးသြားတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံမဟုတ္တဲ့သူမ်ား (non-state actors) ေတြလည္း ဓနေတြဖန္တီး၊ ပါဝါေတြက်င့္သုံးႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ႐ႈပ္ေထြးစြာ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္တည္မွီေနတဲ့ကမၻာ၊ မ်ားေျမာင္လွေသာကိစၥရပ္မ်ားနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ကမၻာမွာ ပါဝါဟာ ျပန္႔ကြဲသြားၿပီ (power is diffused in a world of complex interdependence and a world composed of multitude of issues) လို႔ ဆိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံစုံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုႀကီးေတြ (Multi-national Corporations)၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ နည္းနာေတြ (international institutions) ေတြနဲ႔ တစ္သီးပုဂၢလ (Individual) ေတြသည္ပင္လၽွင္ ပါဝါေတြရွိၿပီး က်င့္သုံးႏိုင္တဲ့ အေနအထားရွိလာတာကို ေထာက္ျပၾကပါတယ္။ ဓနကို ပါဝါအျဖစ္ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးႏိုင္တာဟာ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘူး။ ဓနမရွိသည့္တိုင္ေအာင္ ပါဝါရွိေနႏိုင္တဲ့ International Institutions ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဂ်ိးဇက္ႏိုင္းက ‘ပါဝါအႀကီးဆုံးႏိုင္ငံဆိုတာ စစ္ေရးစြမ္းရည္ အႀကီးက်ယ္ဆုံးရွိတဲ့ႏိုင္ငံမဟုတ္ဘူး။ မိမိကိုဝန္းရံဖို႔ မဟာမိတ္အမ်ားဆုံး စု႐ုံးႏိုင္တဲ့၊ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္တဲ့၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ အစီအစဥ္ကို ကိုယ့္စိတ္တိုင္းက် ကိုင္တြယ္ထားႏိုင္တဲ့ (agenda setting in international institutions) စြမ္းရည္ရွိျခင္းပါ’ လို႔ဆိုပါတယ္။

Structuralism

Structuralism ကိုေတာ့ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားမႈဝါဒလို႔ အၾကမ္းဖ်င္းဆိုႏိုင္မယ္ထင္ပါတယ္။ စနစ္ႀကီးတစ္ခု ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္ေနသလဲဆိုတာကို ႐ႈျမင္ၾကည့္တဲ့သေဘာပါ။ ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရး ေဘာဂေဗဒ (IPE) မွာ ဒီအယူအဆဟာ လက္ဝဲယိမ္းတဲ့အယူအဆလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ မတ္စ္ရဲ႕ အယူအဆေတြအေပၚမွာ အမ်ားႀကီးအေျခခံပါ တယ္။ မတ္စ္ရဲ႕ ဓနရွင္လူတန္းစားနဲ႔ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားတို႔ရဲ႕ လူတန္းစားပဋိပကၡကိုအေျခခံၿပီး စဥ္းစားတာပါ။ ဆိုရွယ္လစ္ေဘာဂေဗဒမွာ ေျပာၾကတဲ့ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားစုကိုပိုင္ဆိုင္တဲ့ ဘူဇြာလူတန္းစား (Bourgeoisie) က လုပ္အားသာရွိတဲ့ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား (Proletariat) ကို ကုန္လုပ္ဆက္ဆံေရးမွာ ေခါင္းပုံျဖတ္ၿပီး အပိုတန္ဖိုးထုတ္ ေသြးစုပ္တာကို ႏိုင္ငံတကာစီးပြားဆက္ဆံေရးမွာ စဥ္းစားတာပါ။

Dependency Theory ဆိုတာ ၁၉၆၀/၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွာ အလြန္ေခတ္စားခဲ့တဲ့ အယူအဆပါ။ ဆင္းရဲတဲ့ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေလးေတြဟာ အရင္းရွင္စီးပြားေရးကမၻာမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ့အရင္းရွင္ႏိုင္ငံေတြ အေပၚမွာ – ကုန္သြယ္ေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ နည္းပညာ စသည္ျဖင့္ – မွီခို တည္မွီေနရၿပီး အရင္းရွင္ႏိုင္ငံႀကီးေတြရဲ႕ ေသြးစုပ္ျခယ္လွယ္မႈကို ခံေနရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီလိုႏိုင္ငံငယ္ေလးေတြဟာ ‘independence without autonomy’ လို႔ ဆိုရေလာက္ေအာင္ပင္ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ ႏြံထဲနစ္ေနရတယ္။ အခ်ိဳ႕ေတြက aid-dependency ရွိတယ္။ အခ်ိဳ႕ေတြက market-dependency ရွိေနၾကတယ္။ မိမိႏိုင္ငံက ထြက္ကုန္ (မ်ားေသာအားျဖင့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ား) ဟာ အရင္းရွင္ကမၻာက ေဈးကြက္မွာေရာင္းရဖို႔ မ်က္ႏွာလုပ္ရ၊ အႀကိဳက္ေဆာင္ရတာေတြလုပ္ရတယ္။ ေဈးႏွိမ္ခံရတယ္။ Terms of Trade ဟာလည္း ‘ၾကာေလ ဟေလ’ ျဖစ္လာတယ္ဆိုတာ ေထာက္ျပၾကတယ္။ တစ္ခါ အရင္းရွင္ကမၻာက ဓနရွင္ေတြနဲ႔ ဒီႏိုင္ငံငယ္ Local Elites ေလးေတြက အက်ိဳး စီးပြားခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ေနၾကၿပီး အရင္းရွင္ကမၻာအတြက္ မ်က္ႏွာလို မ်က္ႏွာရ လုပ္ေပးၾကတယ္။ ဒီလိုနည္းနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံငယ္ေလးေတြရဲ႕ ဓနရွင္ႏိုင္ငံေတြအေပၚ မွီခိုတည္မွီမႈဟာ ခိုင္မာလာတယ္။ ဒီေတာ့ Global Capitalist Economy ကေန လြတ္ထြက္ဖို႔လုပ္ရမယ္။ ဒီေနရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အခန္းက႑ဟာ အေရးႀကီးတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာနဲ႔ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားစုကို ထိန္းခ်ဳပ္တာတို႔၊ အရင္းရွင္ကမၻာမွ ဓနစီးဝင္မႈေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္တာတို႔၊ သြင္းကုန္အစားထိုးမူဝါဒက်င့္သုံးတာတို႔ဟာ ဒီအယူအဆေတြေၾကာင့္ပါ။

Immanuel Wallerstein ကသူျပဳစုတဲ့ World-System Theory မွာဆိုရင္ ကမၻာႀကီးကို ဗဟိုခ်က္မမ်ား (Cores)၊ တစ္ဝက္တစ္ပ်က္အဖ်ားအနား (semi-peripheries) နဲ႔ အဖ်ားအနားမ်ား (Peripheries) ဆိုၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေတြကို အုပ္စုႀကီးသုံးခုခြဲၿပီး တင္ျပတယ္။ အရင္းအျမစ္ေတြဟာ အဖ်ားအနားကေန ဗဟိုခ်က္မမ်ားဆီသို႔ စီးဆင္းၿပီး၊ ဩဇာေတြဟာ ဗဟိုခ်က္မမ်ားဆီကေန အဖ်ားအနားမ်ားဆီကို စီးဆင္းသြားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အခ်ဳပ္ေျပာရရင္ေတာ့ ဓန-ပါဝါ- ႏိုင္ငံေတာ္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အခန္းက႑ဟာ အေရးႀကီးတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ဘယ္လူတန္းစားအတြက္ က်င့္သုံးေနတာလဲ။ ဓနဖန္တီးမႈမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ဟာ ဘယ္သူ႕အက်ိဳးစီးပြားအတြက္လုပ္ေနတာလဲဆိုတာေတြကို အေလးထားေျပာၾကတယ္။

Structural Power

ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ (IPE) မွာ အေရးပါတဲ့ Structural Power အေၾကာင္းေျပာပါမယ္။ Susan Strange က တင္ျပခဲ့တဲ့ကိစၥပါ။ structural power မွာ . . . (1) production and trade (2) money and finance (3) knowledge and technology (4) security ဆိုၿပီး ရွိပါတယ္။ Global Production and Trade မွာ ႀကီးစိုးထားႏိုင္တာဟာ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ပါ။ အခုေခတ္ႀကီးမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ကမၻာ့စက္႐ုံႀကီးရယ္လို႔ေတာင္ တင္စားေျပာေနၾကပါတယ္။ Global Money and Finance မွာ ႀကီးစိုးေနတာက Dollar, Euro, Yen စသည္ျဖင့္ ေငြေၾကးေတြရွိသလို Institution ေတြမွာ IMF နဲ႔ World Bank (WB) တို႔ရွိပါတယ္။ ADB လည္းရွိတာေပါ့။ IMF နဲ႔ WB ဆိုရင္ အေမရိကန္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားတယ္လို႔ေတာင္ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

အခုဆိုရင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကလည္း Yuan နဲ႔ ကမၻာ့စီးပြားေရးထဲကို ဝင္လာပါၿပီ။ AIIB ဆိုတာနဲ႔ Global Finance ေလာကထဲကိုဝင္လာၿပီး ဩဇာထူေထာင္ဖို႔ လုပ္လာတာေတြ႕ရမွာပါ။ Global Knowledge and Technology မွာ မ်က္ေမွာက္ကာလမွေတာ့ အေနာက္နဲ႔ အေမရိကန္တို႔က ဦးေဆာင္ေနၿပီး တ႐ုတ္ကလည္း မ်က္ျခည္မျပတ္ဘူးဆိုတာ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ WIPO ရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ မူပိုင္ခြင့္ (Patent) ေလၽွာက္ထားရာမွာ တ႐ုတ္က ဒုတိယေနရာမွာရွိေနပါၿပီ [US-56,624; China-48,882; Japan-48,208; Germany-18,982; S. Korea-15,763 လို႔ ဆိုပါတယ္။ ‘နည္းပညာပိုင္းမွာလည္း တစ္ခုေကာင္းဆိုသလို ထိပ္ကေျပးေနတဲ့ နည္းပညာ – ဥပမာ Artificial Intelligence ေတြလည္း ေတြ႕ေနရပါတယ္။ Global Security မွာေတာ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ႀကီးစိုးထားဆဲပါ။ သို႔ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ တည္ေဆာက္ေရး၊ ေခတ္မီတပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတင္သာမကဘူး။ သမုဒၵရာႏွစ္စင္းမွာ အင္အားျဖန္႔ၾကက္ႏိုင္ဖို႔ အားထည့္ေနတာေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ အခုအခါမွာ အာဖရိကတိုက္မွာ တ႐ုတ္စစ္အေျခစိုက္စခန္းရွိလာေနတာကို ေတြ႕ေနရပါတယ္။ အေမရိကန္တို႔ေျပာတဲ့ String of Pearls Strategy (ပုလဲသြယ္ဗ်ဴဟာ) ဆိုတဲ့ အခင္းအက်င္းေတြဟာ Global Security Structure ထဲ တ႐ုတ္ဝင္လာေနတယ္ဆိုတာကို ျပေနတာပါ။

ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒအေပၚ IPE ၏ သက္ေရာက္မႈ

ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ (IPE) ကေန ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒအေပၚ သက္ေရာက္မႈကိုေျပာရရင္ ဓနဖန္တီးမႈကေန ပါဝါအျဖစ္ေျပာင္းတာကို ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာပါပဲ။ Foreign Economic Relations Policy ဆိုရင္လည္း မမွားပါဘူး။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ဥပမာျပရရင္ . . . ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေလာက္ ႏိုင္ငံေတာ္က ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္နဲ႔ ဓနဖန္တီးတယ္။ ဓနႂကြယ္၀လာေတာ့ ပါဝါအျဖစ္ တည္ေဆာက္ဖို႔လုပ္တယ္။ Structural Power ေတြ အေရးႀကီးတဲ့အတြက္ အဲဒါေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔အတြက္ အစိုးရက မူဝါဒေတြ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္တယ္။ အခုေနမွာ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ေျပာေနOne Belt, One Road (ခါးပတ္တစ္ကြင္း၊ လမ္းတစ္စင္း) ဆိုတဲ့ မူဝါဒဟာ ဒါကို မီးေမာင္းထိုးျပေနတာေတြ႕ရတယ္။ Global Production and Trade Structure မွာ ဆက္လက္လႊမ္းမိုးထားႏိုင္ဖို႔ ကုန္ၾကမ္းေတြရရယူႏိုင္မယ့္ေနရာေတြ၊ ကုန္ေခ်ာေတြ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္မယ့္ေနရာေတြကို Belt and Road Initiative (BRI) နဲ႔ ခ်ိတ္ထားလိုက္တာပါပဲ။ BRI ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ရယ္၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလၽွာက္မွာရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာျဖစ္ေနတဲ့ Infrastructure Gap (အေျခခံအေဆာက္အဦ လိုအပ္ခ်က္) ေတြကို ျဖည့္ဆည္းဖို႔ AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) ႀကီးေထာင္ၿပီး global money and finance structure မွာပါ ဦးေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ကိုပါ လုပ္ထားတာကို ေတြ႕ႏိုင္မွာပါ။ ဒါဟာ Foreign Policy Analysis မွာ IPE ရဲ႕ အေရးပါမႈကို လွစ္ဟျပေနတာပါ။ 

 

ေမာင္ေအာင္မ်ိဳး

(စာေရးသူသည္ International University of Japan တြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေနေသာ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပညာရပ္ ပါေမာကၡျဖစ္ၿပီး In the Name of Pauk-Phaw: Myanmar’s China Policy since 1948 စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့သူျဖစ္သည္။)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *