စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ထိေရာက္ေစခ်င္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို အဆင္းရဲဆုံးႏိုင္ငံမ်ား LDC စာရင္းဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက မရွိမဲ့ရွိမဲ့ ျမန္မာေငြက်ပ္သန္းႏွစ္ေထာင္၊ ေငြမာ ေဒၚလာ တစ္သန္းခြဲခန္႔ အကုန္ခံၿပီး မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ထိုေငြသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အက်ိဳးရွိမည့္ အျခားကိစၥမ်ား လုပ္ေဆာင္၍ ရေသာ္လည္း ယခုေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ သုံးစြဲလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ကြက္လပ္မ်ားစြာရွိေနသည္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနသူတိုင္း သိၾကၿပီးျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အျခားကြက္လပ္ကို ျဖည့္ႏိုင္သည့္ေငြကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ သုံးလိုက္ျခင္းျဖစ္ရာ ပါတီအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ေျခတက္တို႔အတြက္ ေျခေသြးေသာေ႐ြးေကာက္ပြဲ၊ ႏိုင္ၿပီးလၽွင္လည္း သာမန္အစိုးရတြင္း လုပ္သည့္ကိုင္သည့္ အေတြ႕အႀကဳံယူေသာပြဲ၊ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား လူသိမ်ား နာမည္လြယ္လြယ္ရေအာင္ ဝင္ၿပိဳင္ၾကေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲထက္ ပိုေစခ်င္သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွ ၿမိဳ႕အက်ိဳး၊ ႏိုင္ငံအက်ိဳး ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာ လူေကာင္းမ်ား တက္လာေစခ်င္သည္။ လူေကာင္းမ်ားတက္လာလၽွင္ ထိုလူေကာင္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ေကာင္းေကာင္း ရေစခ်င္သည္။ ျပည္သူလူထုက ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္မ်ားအနက္မွ အေျပာႏွင့္အလုပ္ ညီႏိုင္သူမ်ားကို ေသခ်ာစြာ စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး တင္ေျမႇာက္သင့္သလို ေ႐ြးေကာက္ခံၿပီးလၽွင္လည္း သက္ဆိုင္ရာမ်ားက လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးရန္လိုသည္။ ထိုသို႔ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက လူမွန္ ေနရာမွန္ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ႏိုင္ရန္ သတင္းမီဒီယာမ်ားကလည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္တို႔ႏိုင္လၽွင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည့္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးကတိမ်ားကို သူတို႔စကားအတိုင္း ေဖာ္ျပ႐ုံသာမက ထိုကတိမ်ားတည္ႏိုင္ေခ်ရွိ၊ မရွိကိုလည္း တတ္ႏိုင္သမၽွ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ေဖာ္ျပရန္လိုအပ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လာသည့္ လူဦးေရအမ်ားဆုံး မွီတင္းေနထိုင္သည့္ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ၿပီး ကုန္သြယ္လမ္းေၾကာင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလမ္းေၾကာင္း၊ ခရီးသြားလမ္းေၾကာင္းမ်ား ေပါင္းဆုံရာျဖစ္သည့္အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ လူမႈစီးပြားေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည္။ ထိုရန္ကုန္တြင္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားႀကီး၊ ျပင္စရာအမ်ားႀကီး ရွိသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီးလၽွင္ အခ်ိန္လည္း ႏွစ္ႏွစ္သာက်န္ေတာ့သည္။

ခ်ိဳ႕ငဲ့ေသာႏိုင္ငံမွ ျပည္သူမ်ားပိုင္ေငြမ်ား အလဟႆ မျပဳန္းတီးေစခ်င္ပါ။ ကုန္သေလာက္ ထိေရာက္ေစခ်င္သည္။ 

 

အယ္ဒီတာ
၇.၃.၂၀၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *