အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ ျပန္ၫွိရမည့္ကာရန္

“ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီဟာ တပ္မေတာ္ကေပးသေလာက္ပဲ ရမွာပါ”

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လြန္ခဲ့သည့္ ခုနစ္ႏွစ္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္းက ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းက တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးသည္ မည္မၽွအေရးႀကီးေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ သူ၏ပါတီ (အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္-NLD) က အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ပင္မမ႑ိဳင္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးတို႔ကို စီးမိုးထားႏိုင္ခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ သုံးႏွစ္ဝန္းက်င္တိုင္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပါဝင္ျခယ္လွယ္ေနခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား ဆက္ဆံေရးသည္ မည္သို႔ရွိေနၿပီနည္း။ မည္ဆီသို႔ ဦးတည္ေနသနည္း။

ေ႐ြးေကာက္ခံ အရပ္သားအစိုးရႏွင့္ ပင္မလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္တို႔၏ ဆက္ဆံေရးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥတြင္ မ်ားစြာအေရးပါလ်က္ရွိေၾကာင္း အားလုံးက သေဘာေပါက္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ လာမည့္ႏွစ္ထဲတြင္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ရွိေနၿပီး အာဏာရပါတီအေနႏွင့္လည္း အာဏာကို ဆက္လက္ကိုင္ထားႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေနာက္ထပ္ျပန္လည္အႏိုင္ရရွိရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိရာ သူ၏ပုံရိပ္ကို အေကာင္းဆုံးျပသရန္ ႀကိဳးစားလာသည္။ လူထု၏ မေက်နပ္ျခင္း၊ စိတ္ကြက္ျခင္း၊ စိတ္ပ်က္ျခင္းတို႔ကို ႏွစ္မ်ားစြာခံခဲ့ရသည့္ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္လည္း အတိတ္၏အရိပ္ဆိုးမွ လြတ္ေျမာက္၍ လူထု၏ဩဘာသံကို ရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္လိုေနသည္။ အဆိုပါအေျခအေနမ်ားက အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကားက ဆက္ဆံေရးအေပၚ သက္ေရာက္႐ိုက္ခတ္လ်က္ရွိျပန္သည္။

လတ္တေလာ ေနာက္ဆုံးျဖစ္ရပ္အေနႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို NLD က ျပင္ဆင္ရန္လုပ္ ေဆာင္လာမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္က စိုးရိမ္တႀကီး ကန္႔ကြက္ခဲ့သလို ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္လည္း ျပႆနာ မ်ား ေပၚဦးမည့္အသြင္ေဆာင္ေနသည္။ တစ္ဖက္တြင္ NLD အေနႏွင့္လည္း သူ၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကတိကို မျဖစ္ ျဖစ္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပလိုေနသည္ သို႔မဟုတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း ျပသလိုေနသည္။

“ဒါက ေ႐ြးေကာက္ပြဲသေဘာသဘာ၀ပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ကေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔ နီးလာေလေလ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈက ပိုခက္လာေလေလ” ဟု ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးက ဆိုသည္။

၎သည္ ပဋိပကၡႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း(MIPS) ၏ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာလည္း ျဖစ္သည္။

အာဏာရပါတီႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔၏ ဆက္ဆံေရးသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည္။

ထို႔မတိုင္မီႏွစ္မ်ားစြာတြင္ ၎တို႔သည္ ဆန္႔က်င္ဘက္အသြင္ သို႔မဟုတ္ အတိုက္အခံအျဖစ္သာ ရွိေနခဲ့သည္။ NLD သည္ တပ္မေတာ္အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ေရး ေတာက္ေလၽွာက္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သလို တပ္မေတာ္ကလည္း NLD ကို ေခ်မႈန္းျခင္းျဖင့္သာ တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။ NLD အေနႏွင့္ အာဏာရလာသည့္အခါ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အဆင္ေျပမွ ေျပပါမည္ေလာ၊ မည္သို႔ စခန္းသြားၾကမည္နည္းဆိုသည့္ ေမးခြန္းႏွင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ား၊ မွန္းဆခ်က္မ်ားစြာရွိခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအကဲခတ္သူမ်ားစြာကလည္း ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကသည္။

ဆက္ဆံေရးသည္ အစဦး၌ပင္ တာထြက္မေကာင္းခဲ့ပါ။

လႊတ္ေတာ္အစပိုင္းရက္မ်ားထဲတြင္ပင္ NLD ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက တင္သြင္းသည့္ အဆိုတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္က သိသိသာသာကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံပိုင္ေျမ၊ စက္႐ုံႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကသို႔ ငွားရမ္းေရာင္းခ်မႈမ်ားကို ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအဖြဲ႕က အာဏာမလႊဲေျပာင္းမီအခ်ိန္ကေလးတြင္ အေဆာတလ်င္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ကို လႊတ္ေတာ္က ဟန္႔တားေပးရန္အတြက္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုလဲမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က အေရးႀကီးအဆို တင္သြင္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ျဖစ္သည္။ (ယင္းအခ်ိန္သည္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကို စတင္လည္ပတ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈသည္ မတ္လကုန္မွျဖစ္ရာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ျဖစ္သည္။)

ယင္းအဆိုကို တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မတ္တပ္၍ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသည္ပင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း မတ္တပ္ရပ္ကန္႔ကြက္မႈ ပထမဆုံးအႀကိမ္လည္းျဖစ္ၿပီး အာဏာရပါတီႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔၏အၾကားက သေဘာ ထားမ်ားကို ထင္ထင္ရွားရွားကို ျပသလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္အၿပီး မၾကာခင္မွာပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းကို NLD က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းလိုက္ျပန္ရာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အျငင္းအခုံ ျဖစ္လာရ ျပန္သည္။

အဆိုပါဥပေဒသည္ သမၼတျဖစ္ခြင့္မွ ကန္႔သတ္ျခင္းခံထားရသည့္ ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႀကီးမားသည့္ ႏိုင္ငံေရးရာထူးတစ္ခုဖန္တီးေပးရန္အတြက္ျဖစ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအရည္အခ်င္းဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို မျပင္ဆင္ႏိုင္ေသးမီ သစ္မရခင္ ဝါးေပါင္းကြပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းခဲ့သူ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၄) မွ ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔က ဆိုသည္။ ယင္းသည္ အေျခခံဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္ျခင္းျဖစ္သည္ ဟုဆိုကာ တပ္မေတာ္က ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ အေနႏွင့္ သုံးႏွစ္ဝန္းက်င္ၾကာလာသည့္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ေက်လည္ပုံမျပေသး။

သုံးႏွစ္တာအတြင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယင္းလုပ္ရပ္သည္ အေျခခံ ဥပေဒကို အထင္ရွားဆုံးေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္မႈဟု ၿပီးခဲ့သည့္ေဖေဖာ္ဝါရီလကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ ဒုတိယဥကၠ႒ျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းညီက သတင္းေထာက္မ်ားသို႔ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ခံယူထားၿပီး ယင္းဘက္မွ အၿမဲတေစ ကာကြယ္၊ ခုခံရပ္တည္ခဲ့သည္။

အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကားက အေျခအေနသည္ ထိုကဲ့သို႔ ဆန္႔က်င္ဘက္အျမင္မ်ားတြင္ အေျခခံ၍ ရွိေနခဲ့သည္ခ်ည္းေတာ့ မဟုတ္ခဲ့ေပ။ သေဘာထားညီၫြတ္ခဲ့သည္မ်ား၊ တစ္သံတည္းထြက္ခဲ့သည္မ်ားလည္း ရွိေနခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ကို ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက အေရးယူ၊ ဒဏ္ခတ္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္လာခ်ိန္တြင္ အစိုးရသည္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိတ္ဆိတ္ေနေပးခဲ့သည္။ ယင္းအေျခအေနမ်ားအတြင္း ၎တို႔၏ ဆက္ဆံေရးအေနအထားသည္ ေႏြးေထြးေနခဲ့ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံထြက္ေပၚလာသည့္ ေတြ႕ဆုံမႈမွတ္တမ္းဓာတ္ပုံမ်ား၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ႏွစ္ဦးစလုံးထံတြင္ လႈိက္လွဲသည့္ အၿပဳံးတို႔ကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လမ်ားအတြင္းက ရခိုင္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ AA အဖြဲ႕ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အစိုးရေရာ၊ တပ္မေတာ္ကပါ တစ္သေဘာတည္းရွိခဲ့ၾကၿပီး AA ကို တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းျခင္းတြင္ ညီၫြတ္ခဲ့ၾကသည္။

လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႕တြင္ တပ္မေတာ္က ဝန္ႀကီးဌာနသုံးခုကို ကိုင္တြယ္ထားႏိုင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားသည္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ျဖစ္သည္။ အဆိုပါဝန္ႀကီးမ်ားအေနႏွင့္လည္း သမၼတ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္ဟု ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးက ဆိုသည္။ ယင္းအျပင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ တပ္မေတာ္ဝန္ႀကီး (နယ္။လုံ- လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး)မ်ားသည္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားေကာင္းသည့္အျပင္ ယင္းဝန္ႀကီးမ်ားကို အစိုးရကပင္ ျပန္လည္အားကိုးအားထားျပဳေနရသည္။

“ေအာက္ေျခမွာ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အပိုင္းမွာလည္း တပ္မေတာ္နဲ႔ အစိုးရပိုင္းမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြကေတာ့ တစ္စုံတစ္ရာရွိပါတယ္၊ အားေကာင္းမႈေတြ ရွိပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔က NLD ပါတီ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အခမ္းအနားသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က သဝဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ႏွစ္သစ္တြင္ က်န္းမာေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေပးခဲ့သည္။ ယင္းလုပ္ရပ္သည္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ NLD အၾကား ဆက္ဆံေရးအျမင့္ဆုံးေရခ်ိန္မွတ္တြင္ ရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ သိပ္မၾကာပါ။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလကုန္ပိုင္းတြင္ NLD ၏ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥသည္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ကဆုန္ေပါက္၍ ေရာက္ရွိလာၿပီး တပ္မေတာ္သည္လည္း သူ၏ မူလရပ္တည္မႈသေဘာထားဆီ ျပန္၍ေရာက္ရွိသြားကာ ဘက္ႏွစ္ဖက္ အၾကားက အေျခအေနသည္ တင္းမာသည့္အေနအထား ျဖစ္လာသည္။

“လႊတ္ေတာ္ထဲက တင္းမာမႈကလည္း ေဒၚေအာင္စုၾကည္ရဲ႕ NLD နဲ႔ တပ္မေတာ္ရဲ႕ တင္းမာမႈလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္” ဟု ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ NHK သတင္းဌာန၏ ဝါရင့္သတင္းေထာက္လည္းျဖစ္၊ ႏိုင္ငံေရးသုံးသပ္သူလည္းျဖစ္သည့္ ဦးသီဟေသြးက ဆိုသည္။

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ NLD ၏ လုပ္ေဆာင္မႈသည္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္မေလ်ာ္ညီ၊ အေျခခံဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္လ်က္ရွိသည္ဟု တပ္မေတာ္ကဆိုသည္။ အေျခခံဥပေဒသည္ တပ္မေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္မရဘဲ မည္သည့္ပုဒ္မကိုမၽွ ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ NLD သည္ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ကို ႀကိဳတင္ၫွိႏႈိင္းပုံ မျပ။ ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီကို တပ္မေတာ္က အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္ေနသည့္ၾကားက ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္။ ယင္းအေျခအေနမ်ားကပင္ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲျဖစ္သည့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ပါတီအႀကီးအကဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔အၾကား ႀကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္ ရွိမထားေၾကာင္း ျပသေနသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ ေန႔က စစ္တိုင္းငါးတိုင္းတြင္ စစ္ေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္က တစ္ဖက္သတ္ အပစ္ရပ္ေၾကညာခဲ့သည္။ ယင္းသည္ တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားျဖစ္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ႀကိဳတင္ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့။ သမၼတ႐ုံးႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားထံမွ ၾကားသိရမႈအရ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ရန္ မိနစ္ပိုင္းအလိုတြင္မွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အျပန္အလွန္ပင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥအတြင္ လုပ္ေဆာင္မည့္အစီအစဥ္ကို NLD က တပ္မေတာ္ကို ႀကိဳတင္အသိမေပးခဲ့။

တပ္မေတာ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္လၽွင္ သူ႕မူဝါဒႏွင့္သူ ရွိေနၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ရပ္ခံမႈမ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲေနတတ္သည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ သူ႕အမွတ္၊ ကိုယ့္အမွတ္လုေနတဲ့သေဘာကို အခုခ်ိန္အထိ ျမင္ေနရေသးတယ္” ဟု ဦးသီဟေသြးက ဆိုသည္။

ဆိုလိုသည္က အစိုးရေရာ၊ တပ္မေတာ္ေရာက မိမိပုံရိပ္ျမႇင့္တင္ေရး၊ လူထုကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေရးတို႔တြင္ အားၿပိဳင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥ၏ အျခားတစ္ဖက္သည္ ႏိုင္ငံေရးပုံရိပ္ကို ျမႇင့္တင္လိုမႈမ်ား ပါဝင္ေနသည္။ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းသည္ လူထုအမ်ားစု၏ လိုလားခ်က္ျဖစ္ရာ ယင္းကိုလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္အတူ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ဩဇာလည္း တက္လာမည္ျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ယင္သို႔ျပင္ဆင္လိုက္ျခင္းအတြက္ တပ္မေတာ္၏အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ထိပါးသြားမည္ျဖစ္ရာ ယင္းကို တပ္မေတာ္ကလည္း ကာကြယ္လိုေနသည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္ထဲတြင္ တပ္မေတာ္သည္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးဟူသည့္ေႂကြးေၾကာ္သံျဖင့္ လူထု၏ႏွလုံးကို သိမ္းက်ဳံးရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

တပ္မေတာ္သည္ ေ႐ြးေကာက္ခံအစိုးရအေပၚ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ပုံမရ။ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို စိုးရိမ္ေနေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၏ ေျပာစကားမ်ားက ေဖာ္ျပေနသည္။

“ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုႏွစ္)နဲ႔ အလုပ္လုပ္ရတာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ကို ရယူရတာဟာ အခက္အခဲရွိတယ္ဆိုတဲ့ အသံေတြ ပိုမိုၾကားလာရပါတယ္” ဟု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလက NCA (တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္) သုံးႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားတြင္ ၎က ေျပာဆိုသည္။

“ယခင္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္မွာလည္း ဒီႏိုင္ငံကို ဒီအေျခခံဥပေဒနဲ႔ စီမံေဆာင္႐ြက္သြားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သလို တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးကိုလည္း အေျခအေနတစ္ခုအထိ တြန္းတင္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္နဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနယ္ပယ္ေတြမွာလည္း ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တိုင္မ်ားကို စိုက္ထူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္” ဟု အေျခခံဥပေဒကို ထိပါးေျပာဆိုေနမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎က ေစာင္းပါးရိပ္ခ်ည္ သတိေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ The Asahi Shimbun သတင္းဌာနႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက ယခုလို ေျပာဆိုခဲ့ေသးသည္။

“အခု လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ေဆြးေႏြးေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလမ္းေၾကာင္းဘက္မွာ ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ ကိစၥေတြ၊ ျပည္သူလူထုဘက္က ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ ကိစၥေတြ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ တိုင္းျပည္က ႏိုင္ငံေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ လုံၿခဳံေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း တည္ၿငိမ္ဖို႔ေတာ့ နည္းနည္းလိုအပ္ေနေသးတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဖာ္ျပေနတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

မၾကာေသးခင္ရက္ပိုင္းက သူရဦးေ႐ႊမန္းဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ကို လႊတ္ေတာ္က ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည္။

ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ေရးတြင္ ကန္႔ကြက္ထားသည့္ တပ္မေတာ္၏ အလိုဆႏၵႏွင့္ သြား၍ကိုက္ညီသေယာင္။

သူရဦးေ႐ႊမန္းႏွင့္ပတ္သက္လၽွင္ တပ္မေတာ္က မလိုလားသည့္ သေဘာထားရွိေနၿပီး သူဦးေဆာင္သည့္ ေကာ္မရွင္ကိုလည္း ေတာက္ေလၽွာက္ ကန္႔ကြက္ေနခဲ့သည္။ အဆိုပါေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းသည္ မလိုလားအပ္သည့္ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္က ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ဖ်က္သိမ္းရန္ကိုလည္း ႀကိဳးစားခဲ့သည္။

သူရဦးေ႐ႊမန္းသည္ ယခင္က တပ္မေတာ္တြင္ နံပါတ္သုံးအဆင့္ရွိ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း လႊတ္ေတာ္နာယကႏွင့္ ဥကၠ႒တာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ထိုစဥ္က သမၼတဦးသိန္းစိန္အပါအဝင္ တပ္မေတာ္၏ ဆႏၵမ်ားကို ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ပါတီဥကၠ႒အျဖစ္မွ အတင္းဖယ္ရွားခံခဲ့ရသလို တပ္မေတာ္ကို ေသြးခြဲလႈံ႔ေဆာ္သူအျဖစ္လည္း တပ္မေတာ္ဘက္က ႐ႈျမင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူရဦးေ႐ႊမန္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ NLD ႏွင့္ နီးကပ္သြားခဲ့ရာ သူ႕အေပၚထားသည့္ တပ္မေတာ္၏သေဘာထားကို ပို၍တင္းမာေစခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ႏိုင္ငံေရးရာထူးလက္မဲ့ျဖစ္သြားခဲ့သည့္ သူရဦးေ႐ႊမန္းႏွင့္ သူ႕ဘက္ေတာ္သားအခ်ိဳ႕ကို လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေရးပါသည့္ ရာထူးေနရာမ်ား ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။ ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ရန္ NLD အေနႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ကန္႔ကြက္မႈတို႔ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

မၾကာေသးခင္ကမူ အဆိုပါ သူရဦးေ႐ႊမန္း၏ေကာ္မရွင္ကို လႊတ္ေတာ္က ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္။ တရားဝင္အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ သူရဦးေ႐ႊမန္းသည္ ပါတီသစ္တည္ေထာင္လိုက္ၿပီး ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူထားရာ လုပ္ငန္းႏွစ္ခုကို တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ မသင့္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ေနာက္ကြယ္တြင္ ျပႆနာမ်ား ရွိေနသည္။

ေကာ္မရွင္ကို ရပ္ဆိုင္းရန္အတြက္ NLD အေနႏွင့္ သူရဦးေ႐ႊမန္းကို ႀကိဳတင္အသိမေပးဘဲ ႐ုတ္တရက္လုပ္ေဆာင္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းေကာ္မရွင္ကို ေနာက္ထပ္သက္တမ္းတစ္ႏွစ္တိုးရန္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပစဥ္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာတြင္ NLD ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မေထာက္ခံေတာ့ဘဲ ကန္႔ကြက္မဲေပးခဲ့ၾကသည္။ ယင္းကိစၥကို NLD ပါတီက သူ႕ကို ႀကိဳတင္အသိမေပးခဲ့ေၾကာင္း သူရဦးေ႐ႊမန္းက ေနာက္ပိုင္းတြင္ မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာဆိုသည္။ သူ႕ပုံက အံ့ဩစိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနပုံ။

ေကာ္မရွင္ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျခင္းအတြက္ တပ္မေတာ္၏သေဘာထားႏွင့္ တူသေယာင္။ ယင္းက အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိစၥအတြက္ စိတ္ဝမ္းကြဲလ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနကို တစ္နည္းတစ္ဖုံ သက္သာသြားေစႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းျဖစ္စဥ္တြင္ တပ္မေတာ္အတြက္ သင္ခန္းစာတစ္ခု ရွိေနလိမ့္မည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ NLD အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကိစၥတြင္ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။

တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း သူရဦးေ႐ႊမန္းသည္ NLD သို႔မဟုတ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သြားေရာက္ပူးေပါင္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆုံးတြင္ ျပန္လည္ဖယ္ထုတ္ခံရသည္။

ယင္းက အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကားက ဆက္ဆံေရးကို အဆိုးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစမည္ဟု ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက သုံးသပ္သည္။ ၎သည္ ျမန္မာ့မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူဝါဒေလ့လာေရးအဖြဲ႕ (ISP Myanmar)၏ ျပင္ပဆက္ဆံေရးဒါ႐ိုက္တာ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးပညာရွင္မ်ား၏ အဆိုအရ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အရပ္သားအစိုးရအၾကား ဆက္ဆံေရးေကာင္း မရွိလၽွင္ ႏိုင္ငံ၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္လည္း ခရီးတြင္မည္မဟုတ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တပ္မေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ လုံးလုံးလ်ားလ်ားရွိေနခဲ့ၿပီး ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ျဖစ္ထြန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရမ်ားလက္ထက္ က ခ်န္ထားခဲ့သည့္ ဘက္စုံခၽြတ္ၿခဳံက်ေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပန္လည္တည္ ေဆာက္ေနရသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။

“စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ ျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲမြဲျပာက်၊ ဒုကၡေရာက္ေနခဲ့ရသည့္ ျပႆနာကို ေနာက္တက္လာသည့္ အရပ္သားအစိုးရက သိသာထင္ရွားစြာေအာင္ျမင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္လၽွင္ စစ္တပ္မွ ျပန္လည္အာဏာသိမ္းမႈမ်ား ရွိလာႏိုင္၏။ ထို႔အတူ စစ္အာဏာပိုင္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ စစ္တပ္၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားက အလြန္အကၽြံ ထိပါးလာျပန္လၽွင္လည္း ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္သြားႏိုင္၏။ ဤသည္ထက္ ပို၍အေရးႀကီးသည္မွာ စစ္ဘက္အုပ္စိုးမႈကာလအတြင္းက စစ္အာဏာပိုင္မ်ား၊ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ျပစ္မႈမ်ားကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူျခင္းမ်ိဳးကို ၎တို႔က အေၾကာက္ဆုံးျဖစ္၏။ အရပ္ဘက္မွ ဥပေဒျဖင့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လၽွင္ ၎တို႔ကလည္း လက္နက္ျဖင့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ၾကမည္သာ ျဖစ္၏။” ဟူ၍ ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါးရွင္ ဆရာသန္းစိုးႏိုင္က သူ၏ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။

ယခုမူ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရတို႔ အၾကားက ဆက္ဆံေရးအေျခအေနသည္ တင္းမာသည့္အသြင္ျပင္ကို ေဆာင္ေနသည္။

အဆိုပါအင္အားစုႏွစ္ခုအၾကား မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ကာ ႏိုင္ငံ၏ကိစၥရပ္မ်ား၊ အေျခအေနမ်ား၊ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းႏိုင္မႈသည္လည္း အားနည္းလ်က္ရွိသည္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္းမ်ားႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ခံေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆုံႏိုင္သည့္ ကာ/လုံ (အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ)ကဲ့သို႔ေသာ အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပႏိုင္ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ယင္းကို တစ္ႀကိမ္မၽွ မက်င္းပေသး။ ယင္းႏွင့္ အားသဏၭာန္တူသည့္ ေတြ႕ဆုံမႈမ်ိဳးကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးေဆာင္၍ ႏွစ္ႀကိမ္သုံးႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ရွိသည္။

လူမ်ားစြာကမူ အဆိုပါေတြ႕ဆုံမႈကို ေစာင့္ေမၽွာ္လ်က္ရွိသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က ႏိုင္ငံျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ေလးပြင့္ဆိုင္ သို႔မဟုတ္ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕ဆုံရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားက ေတာင္းဆိုခဲ့ဖူးသည္။ ယခုမူ ကိစၥအခ်ိဳ႕သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ ေတြ႕ဆုံႏိုင္လၽွင္ ေျပလည္မည့္အေျခအေနမ်ားရွိေနသလို သူတို႔၏ ဆက္ဆံေရးေကာင္းကိုလည္း တည္ေဆာက္ႏိုင္လိမ့္မည္။

“အခုခ်ိန္က်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္ ေလးပြင့္ေတြ၊ ေျခာက္ပြင့္ေတြေတာင္ မလိုေတာ့ဘူးဗ်။ ႏွစ္ပြင့္၊ သုံးပြင့္ေလာက္ ဆိုင္ရင္ကို ျဖစ္ေနၿပီ။ ဆိုေတာ့ အဲဒီေလာက္လည္း မဆိုင္ႏိုင္ေသးဘူးလားေပါ့။ မေျပာတတ္ဘူး” ဟု ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက ဆိုသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အတိုက္အခံပါတီ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) ကလည္း အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ မူၾကမ္းတစ္ခုကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းထားသည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ NLD ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုပါဝင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက သေဘာက်ပုံမျပ။ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္က USDP ၏ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆိုပါေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာတင္ျပရာတြင္ ယခု USDP ၏ ကိစၥကို NLD က လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ထဲသို႔ ထည့္သြင္းသင့္သည္ဟု ဆိုသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ USDP ၏ ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈသည္ အေသးအဖြဲျဖစ္ၿပီး အႀကီးစားျပင္ဆင္မည့္ NLD ၏လုပ္ေဆာင္မႈထဲသို႔ တစ္ပါတည္းေရာ ထည့္ရန္ ျဖစ္သည္။

ယင္းကို တပ္မေတာ္သားမ်ားက မေက်နပ္ေပ။

“ဒါဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဥပေဒနဲ႔ မညီေတာ့ပါဘူး။ လြဲသြားပါၿပီ” ဟု တပ္ မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္က မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာဆိုသည္။

ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ လာမည့္ႏွစ္ထဲတြင္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲရွိေနၿပီး သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားကလည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရေသးကို အာ႐ုံစိုက္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ အာဏာရပါတီသည္လည္း ထိုနည္းတူ။ ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ လာမႈႏွင့္အတူ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈကလည္း ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ဒါသည္ပင္ သဘာ၀ျဖစ္သည္ဟု ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

“တစ္ဖက္ကလည္း အဲဒီလိုမ်ိဳး ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ႏွစ္ဖက္ၾကားထဲမွာ တစ္စုံတစ္ရာ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈက ပိုမ်ားလာၿပီးေတာ့ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြက်လို႔ရွိရင္ ပိုအားနည္းသြားႏိုင္တာေပါ့ဗ်ာ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

သူ႕အဆိုအရ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အထိ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ ဆက္ဆံေရးအေျခအေနသည္ ယခုအတိုင္းပင္ ဆက္လက္ရွိေနလိမ့္မည္။ တည့္သည့္အခါလည္း တည့္မည္။ ကြဲသည့္အခါ ကြဲ။ ဥပမာအားျဖင့္ သူရဦးေ႐ႊမန္းေကာ္မရွင္ ကိစၥ၊ ႏိုင္ငံတကာဖိအားျပႆနာ။

တစ္နည္းအားျဖင့္ တက်က္က်က္ ျဖစ္ေနမည္။

ေသခ်ာသည္မွာ ႏွစ္ဖက္စလုံးသည္ မိမိကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအေပၚအေျခခံ၍ ကစားၾကမည္ျဖစ္သည္။ NLD သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကတိျဖစ္သည့္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပရန္ တာဝန္ရွိေနသည္။ တပ္မေတာ္ အေနႏွင့္လည္း ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ၏ ၿငိဳျငင္ျပစ္တင္မႈ ျပႆနာတို႔ ရွိေနသည္။ ယင္းအေျခအေနမ်ားက ၎တို႔၏ သေဘာထားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအေနအထားကို တည္ေဆာက္ပုံေဖာ္လိမ့္မည္။

ေကာ္မရွင္႐ုပ္သိမ္းခံရၿပီးေနာက္ မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာဆိုခဲ့သည့္ သူရဦးေ႐ႊမန္း၏ စကားကိုပင္ ယခုဇာတ္လမ္းက အမွတ္ရေစသည္။

“ႏိုင္ငံေရးဆိုတာက အင္မတန္မွာ က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္၊ သိမ္ေမြ႕ပါတယ္။ တစ္ခါ တစ္ခါမွာလည္း မူယာမာယာေတြမ်ား တတ္ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား သေဘာထားကြဲလြဲမႈအခ်ိဳ႕

– ႏိုင္ငံပိုင္ ေျမ၊ စက္႐ုံႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကသို႔ ငွားရမ္းေရာင္းခ်မႈမ်ားကိစၥ
– ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကိစၥ
– သူရဦးေ႐ႊမန္းေကာ္မရွင္
– အေရးေပၚစီမံမႈအက္ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ကိစၥ
– ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးျခင္းအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းျခင္း
– ေျမာက္ပိုင္းသုံးဖြဲ႕ (AA, MNDAA, TNLA) ကို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ တပ္မေတာ္သတ္မွတ္လိုမႈ
– ကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္ႏွင့္ အစီရင္ခံစာ
– ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ားပါဝင္သည့္ ရခိုင္စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္
– အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းေရး

အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ား

– လႊတ္ေတာ္မ်ား
– ကာ/လုံအစည္းအေဝးမ်ား
– ကာ/လုံ + အစည္းအေဝးမ်ား
– ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
– ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ညီလာခံမ်ား

 

ေအာင္မ်ိဳးထက္ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *