အေကာင္အထည္ေဖာ္သူ  

ျမန္မာႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ လိုအပ္ေနသည္မွာမူ၀ါဒေကာင္းမ်ား သာမကပါ။ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားလည္း အထူးလိုအပ္ေနသည္။

‘တကယ္က အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္သူ လိုေနတာဗ်။’

လက္ရွိဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းၾကီးမ်ားကို အစိုးရႏွင့္ လက္တြဲကာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ အေတာ္ၾကီးၾကီး မိတ္ေဆြက ေျပာသည္ကို ယေန႔တိုင္ ကၽြန္ေတာ့္နားထဲ စြဲေနသည္။ လက္ရွိ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး၊ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ စကားစျမည္ေျပာေနၾကရင္း ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ လစ္ဟာေနေသာ ကြက္လပ္မ်ားအေၾကာင္းသို႔ ေရာက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။

မွန္ပါသည္။ သူ႔စကားကို ကၽြန္ေတာ္ခ်က္ခ်င္းသေဘာတူလိုက္မိသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ စိတ္ထဲတြင္လည္း ထိုအတိုင္းပင္ ရွိေနေသာေၾကာင့္။

မူ၀ါဒေကာင္းမ်ားကို ကိုယ့္ႏိုင္ငံတြင္းမွ ပညာရွင္မ်ား၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား မရွိလ်င္ ျပည္ပမွ ပညာရွင္မ်ားေခၚယူျပီးေရးဆြဲႏိုင္သည္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံက ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္လ်င္ အကူအညီေပးေနေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အကူအညီျဖင့္ ရွာေဖြႏိုင္သည္၊ ေခၚယူႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္သူမွာမူ ျမန္မာတို႔ ကိုယ္တိုင္သာ ျဖစ္ရေပမည္။

လြတ္လပ္ေရးရျပီး ျမန္မာ့သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ စီမံကိန္းၾကီးမ်ားကို ႏွစ္တိုႏွစ္ရွည္စသည္ျဖင့္ ခ်ဖူးေပါင္းမ်ားျပီ။ ဟုတ္ဟုတ္ျငားျငား မေအာင္ျမင္သျဖင့္ ျမန္မာတို႔သည္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးတြင္ ဓားမ ေနာက္ပိတ္ေခြး ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ကိုယ့္ေနာက္တြင္ ရွိသည္ဟု စိတ္ေအးခဲ့ေသာ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယားတို႔ ေနာက္ကိုပင္ အခ်ိဳ႔နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ေမာၾကီးပမ္းၾကီးလိုက္ေနၾကရသည္။ စီမံကိန္းစီးပြားေရးစနစ္ဟု ကင္ပြန္းတပ္ခံရေသာ္လည္း တကယ္တမ္းတြင္ စီမံကိန္းခ်သေလာက္ မေအာင္ျမင္သျဖင့္ နာမည္တြင္သည္သာ အဖတ္တင္သည္။ ျပႆနာမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတြင္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္သူဆိုသည္မွာ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ရသူ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ရွိေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို သုံးျပီး အလုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရသူျဖစ္သည္။ ျပည့္စုံေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားသည္ မေအာင္မျမင္ျဖစ္ေလ့ရွိသည္မွာ မထူးဆန္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ အရင္းအျမစ္မ်ားခ်ိဳ႕တဲ့သေလာက္ ျပႆနာမ်ားေပါမ်ားသည့္ ႏိုင္ငံတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားသည္ သူ႔ထက္သူ လူစြမ္းေကာင္းျဖစ္ဖို႔လိုသည္။ အရင္းအျမစ္ နည္းနည္းႏွင့္ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ လိုသည္။ နည္းနည္းႏွင့္ က်ဲက်ဲ၀ိုင္းႏိုင္ရမည္။ ခက္သည္က ျမန္မာ့ပညာေရးသည္ နိမ့္ခဲ့သျဖင့္ ထိုပညာေရးေအာက္မွ ထြက္လာသူမ်ားသည္ ပညာေရးအားနည္းလိမ့္မည္။ ထိုအခါ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး၊ ႏိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ေစလႊတ္ေရး၊ ျပည္ပအေတြ႔အၾကဳံရွိေရးႏွင့္ စာဖတ္အားေကာင္းေရးတို႔ အေရးၾကီးလာသည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားသည္ ယခင္က တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရယႏၱရားတြင္းမွ လာသည္။ ယခုအခါ ေရြးေကာက္ပြဲေခတ္၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ျဖစ္သျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံမ်ားပါ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ား ျဖစ္လာသည္။ ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားအျပင္ ျပင္ပမွတဆင့္ ၀င္လာသူမ်ားပါ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ား ျဖစ္လာသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ေရာ ျပည္နယ္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ရပ္ေက်းအဆင့္တို႔တြင္ပါ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူအမ်ိဳးစုံ လာသည္။ ေကာင္းသည္။ ထိုစနစ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အႏွစ္ႏွစ္အလလက ေတာင့္တခဲ့ရသည္ မဟုတ္ပါလား။ ျပင္ပမွ ၀င္လာသူမ်ားတြင္ အျမင္သစ္မ်ား၊ သမားရိုးက်မဟုတ္ေသာအျမင္မ်ား၊ အားအင္မ်ား ပါလာႏိုင္သည္။ တစ္ဖက္တြင္ ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ား ျဖစ္သည့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားႏွင့္ အသစ္၀င္လာေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားၾကား ေရခ်ိန္ညိႇရန္ လိုသည္။

ေခတ္ေျပာင္းသြားသည္ျဖစ္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္နည္းမ်ားသည္လည္း အသစ္ျဖစ္လာသည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ယခင္ကကဲ့သို႔ လူတစ္ေယာက္ႏွစ္ေယာက္ တစ္ဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ႏွင့္ မျပတ္ေတာ့ဘဲ လူမ်ားမ်ား၊ အဖြဲ႔မ်ားမ်ားႏွင့္ စကားေျပာလာရသည္။ ထိုသို႔ေျပာရသျဖင့္  ေကာင္းသည္မ်ားရွိသလို ေပ်ာ့ကြက္မ်ားလည္း ရွိမည္ပင္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္က်င့္ရွိသူမ်ားပင္ ေခတ္သစ္တြင္ စမ္းတ၀ါး၀ါးျဖစ္ေနသည္။ သူတို႔၏ အားနည္းခ်က္လည္း ပါသလို ေခတ္သစ္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္လည္း ပါသည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္က်င့္မရွိသူမ်ားမွာပင္ လုပ္ရင္း သင္ေနရသည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္နည္းေဟာင္းမ်ားသည္ မေကာင္းေသာေၾကာင့္ ပစ္ရသည္မ်ား ရွိသလို အေကာင္အထည္ေဖာ္နည္းသစ္မ်ား အံ၀င္ခြင္က် မျဖစ္ေသးသည္လည္း ပါသည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္နည္းသစ္မ်ားေနာက္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သူ အသစ္ေရာ အေဟာင္းေရာ ယက္ကန္ယက္ကန္လိုက္ေနၾကရသည္မွာမူ ေသခ်ာသည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားၾကား အဖြဲ႔ကြဲေနျခင္း၊ တစ္ဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ သံသယ၀င္ေနျခင္းမ်ားကိုမူ အားလုံး သေဘာေပါက္ၾကသျဖင့္ အထူးအေထြ မေျပာလိုေတာ့ပါ။ သံသယမ်ားေနလွ်င္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ေႏွးေကြးမည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္စဥ္၏ အရည္အေသြးက်မည္။ ျပည္သူသာ နစ္နာမည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္သူသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူလည္းျဖစ္သည္။ တစ္ကိုယ္ေရဘ၀တြင္ပင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မခ်ႏိုင္သူ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ညံ့ဖ်င္းသူသည္ ျပည္သူ႔အတြက္၊ ႏိုင္ငံအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ဖို႔ မလြယ္ပါ။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူသည္ ကိုယ့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ိဳးဆက္ကို နားလည္ရမည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မည့္ နယ္ပယ္ ဘာသာရပ္ကို တီးမိေခါက္မိရွိရမည္။ မည္သူ႔ကို တိုင္ပင္ရမည္ကို သေဘာေပါက္ရမည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ရဲရမည္။ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကင္းရမည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္သူအခ်ိဳ႔သည္ ေတြေ၀ေနသည္ကို ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်မီ ေသခ်ာစြာစဥ္းစားျခင္းသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူေကာင္း၏ လကၡဏာျဖစ္ေသာ္လည္း မဆုံးျဖတ္ႏိုင္သည့္အတြက္ ေတြေ၀ေနလွ်င္၊ အဆုံးအျဖတ္မွားသြားမည္ကို ေၾကာက္ေနလွ်င္မူ မည္သည့္အရာကိုမွ် အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားသည္ လူမွန္ေနရာမွန္ ေရာက္ရန္လည္းလိုသည္။ ထက္ျမက္သည္ခ်င္းတူလွ်င္ပင္ သူ႔ေနရာႏွင့္သူ အံ၀င္ခြင္က်မျဖစ္လွ်င္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားလိုသည္ထက္ ပိုၾကဳံေတြ႔ရမည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားကို ေနရာခ်သူမ်ားသည္ မိမိေနရာခ်ထားသူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ လားရာကို အစဥ္အျမဲအကဲျဖတ္ေနဖို႔ လိုသည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားကို အမိျမန္မာႏိုင္ငံက အလိုရွိေနပါသည္။

ေဇယ်သူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *