မေလ်ာ္မကန္ေဘလ္ျဖတ္မႈအတြက္ ၆၆(ဂ)

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ား၏ ဖုန္းေဘလ္မွားယြင္းျဖတ္ေတာက္မႈျပႆနာကား လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြးေႏြးရသည္အထိ ႀကီးက်ယ္လာၿပီျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းမူ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားသည္ သာမန္ျပည္သူမ်ား မဟုတ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါမခ်န္ ဖုန္းေဘလ္မွားယြင္းျဖတ္ေတာက္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

သာေရး၊ နာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းကိစၥအဝ၀အတြက္ ဖုန္းေျပာဆက္သြယ္ရန္ ေခၽြးနည္းစာေငြေၾကးမ်ားထဲမွ ဖုန္းေဘလ္ျဖည့္သုံးစြဲေနရျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားက နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ မေလ်ာ္မကန္ေဘလ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ ေငြေၾကးမ်ားဆုံး႐ႈံးနစ္နာေနရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္စားသုံးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒအရ ေအာ္ပေရတာမ်ား၏ ဖုန္းေဘလ္မွားယြင္းျဖတ္ေတာက္မႈအေပၚ ၾကပ္မတ္စစ္ေဆးအေရးယူရန္ အစီစဥ္ရွိ၊ မရွိ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းေမးျမန္းသည္အထိ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

 “ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အသိမေပးဘဲ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းဟာ အဒိႏၷာဒါနကံ ခိုးယူျခင္းေျမာက္ပါတယ္” ဟု ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေမးခြန္းေမးျမန္းသည့္ မႏၲေလးတိုင္း၊ ေအာင္ေျမသာဇံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာလွမိုးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရသည္ ၅၄ သန္းအထိလာရွိၿပီး မိုဘိုင္းဖုန္းဆင္းကတ္အေရအတြက္ သန္း ၆၀ ေက်ာ္အထိ အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္။ အင္တာနက္အသုံးျပဳသူ သန္း ၃၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ အဆိုပါ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ကို အသုံးျပဳသူအမ်ားအျပားသည္ ေအာ္ပေရတာမ်ား၏ မေလ်ာ္မကန္ ဖုန္းေဘလ္ျဖတ္ခံေနရေၾကာင္း ေဒါက္တာလွမိုးက ဆိုသည္။

ဖုန္းေဘလ္မွားယြင္းျဖတ္ေတာက္ခံရသူမ်ားထဲတြင္ ေဒါက္တာလွမိုးကိုင္တိုင္လည္း ပါဝင္သည္။

မည့္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမွ အသုံးမျပဳေသာ္လည္း Game mania ၊ Go Game ကဲ့သို႔ ဂိမ္းဝန္ေဆာင္မႈရယူသည္ဟု စာတိုမက္ေဆ့မ်ားပို႔ကာ ဖုန္းေဘလ္ ၄၅၀ က်ပ္ အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖတ္ေတာက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ ထိုဂိမ္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဖုန္းအသုံးျပဳသူမ်ား သိပင္ မသိ။ သို႔ေသာ္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားသည္ အပတ္စဥ္ဂိမ္းဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ဖုန္းေဘလ္ ၄၅၀ က်ပ္ ျဖတ္ေတာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

သက္ဆိုင္ရာဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာထံသို႔ ဖုန္းေဘလ္မွားယြင္းမႈျဖတ္ေတာက္မႈကို ေျဖရွင္းရန္ ေတာင္းဆိုေသာ္လည္း ဖုန္းသုံးစြဲသူသည္ ဂိမ္းဝန္ေဆာင္မႈမွားယြင္းရယူထားျခင္းေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သို႔ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေအာ္ပေရတာမ်ားက ျပန္လည္ေျဖရွင္းသည္။

“ေလး၊ ငါး၊ ေျခာက္ခါေလာက္ Complain တက္မွသာလွ်င္ ျပန္လည္စစ္ေဆးေပးပါ့မယ္ဆိုတဲ့ အေျဖရတယ္။ ၿပီးတဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီကို မွားယြင္းျဖတ္ေတာက္မိတဲ့အတြက္ ေဘလ္ျပန္လည္ထည့္ေပးပါ့မယ္တဲ့”ဟု ေဒါက္တာလွမိုးက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ဖုန္းေဘလ္ မွားယြင္းျဖတ္ေတာက္ခံေနရသည့္ ဖုန္းသုံးစြဲသူ မည္မၽွအထိရွိေနမည္နည္း။ နည္းပညာႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈမရွိေသာ ဖုန္းအသုံးျပဳသူမ်ားကို ယင္းကဲ့သို႔ မွားယြင္းျဖတ္ေတာက္ေနလၽွင္ ေဘလ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကို သတိမျပဳႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေငြေၾကးမ်ားစြာ နစ္နာဆုံး႐ႈံးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

မိုဘိုင္းဖုန္းအသုံးျပဳသူ သန္း ၆၀ ရွိသည့္အနက္ တစ္ပတ္လၽွင္ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္မ်ိဳးအတြက္ လူတစ္သန္းခန္႔ မွားယြင္းျဖတ္ေတာက္မိလွ်င္ပင္ က်ပ္သန္းငါးရာ နစ္နာႏိုင္သည္။ တစ္လလၽွင္ က်ပ္ႏွစ္ဘီလီယံ၊ တစ္ႏွစ္လၽွင္ ၂၅ ဘီလီယံအထိ နစ္နာႏိုင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာလွမိုးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ ေအာ္ပေရတာေလးခုစလုံး ယင္းကဲ့သို႔ ဖုန္းေဘလ္မွားယြင္းျဖတ္ေတာက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ ျပည္တြင္းဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ား ဖုန္ေဘလ္မွားယြင္းျဖတ္ေနျခင္းသည္ ယခုမွ မဟုတ္။ ၂၀၁၈ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းကတည္းက ဖုန္းေဘလ္မွားယြင္းျဖတ္ေတာက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း The Voice Journal က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ဖုန္းအသုံးျပဳသူမ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။ လက္ရွိတြင္ ဖုန္းေဘလ္မွားယြင္းျဖတ္ေတာက္မႈမွာ ပိုမိုဆိုး႐ြားလာသည္။ ဖုန္းအသုံးျပဳသူမ်ား၏ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား၊ ေစာဒကတက္သံမ်ားလည္း ပိုမိုက်ယ္ေလာင္လာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္က ဂိမ္းေတြ ဘာေတြလည္း မယူပါဘူး။ အဲဒါကို ၅၅၀ က်ပ္ ျဖတ္သြားတယ္။ သူတို႔က(ေအာ္ပေရတာ) Message ေတြက ပို႔ေတာ့ ပို႔ေနတာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဘာမွမယူပါဘူး”ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္း ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ တယ္လီေနာဆင္းကတ္ အသုံးျပဳသူ ဦးေအာင္ႏိုင္ေဌးကလည္း ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္ပိုင္းက သူ႕အေတြ႕အႀကဳံကို ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ကုမၸဏီေလးခုရွိၿပီး ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္(MPT) အသုံးျပဳသူ ၂၁ သန္း၊ တယ္လီေနာ ၁၉ သန္း၊ အူရီဒူး ၁၀ သန္း၊ မိုင္တယ္ ၅ သန္းအသီးသီးရွိသည္။ MPT ႏွင့္ တယ္လီေနာသည္ ျပည္တြင္းဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္တြင္ အႀကီးဆုံးကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၿပီး မေလ်ာ္မကန္ ဖုန္းေဘလ္ျဖတ္ေတာက္မႈ အမ်ားဆုံး ကုမၸဏီႏွစ္ခုဟု ယူဆႏိုင္စရာအခ်က္မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။

အေၾကာင္းမွာ MPT ႏွင့္ တယ္လီေနာ Facebook Post တိုင္းတြင္ ဖုန္းေဘမွားယြင္းျဖတ္ေတာက္မႈအေပၚ မေက်နပ္သည့္ မွတ္ခ်က္မ်ားစြာရွိၿပီး အူရီဒူးႏွင့္ မိုင္တဲလ္ Facebook စာမ်က္နာတြင္မူ အဆိုပါမွတ္ခ်က္မ်ား နည္းပါးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ဂိမ္းဝန္ေဆာင္မႈယူသည္ဟုဆိုကာ ဖုန္းေဘလ္မွားယြင္းျဖတ္ေတာက္ေနျခင္းသည္ တယ္လီေနာျဖစ္သည္။ MPT သည္လည္း မည္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမွ မဝယ္ေသာ္လည္း ဖုန္းသုံးသူတို႔ထံမွ က်ပ္ ၈၀၀၊ က်ပ္ ၁၀၀၀၊ က်ပ္ ၃၀၀၀ စသည္ျဖင့္ ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း အဆိုပါဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္အသုံးျပဳသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ယင္းသို႔ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားအတြက္ သုံးစြဲသူမ်ား၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈမ်ားကို ေအာ္ပေရတာမ်ား၏ ေျဖရွင္းမႈမ်ားကလည္း သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ေက်နပ္မႈမျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း The Voice Journal က စုံစမ္းသိရွိရသည္။

ဂိမ္းဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အျခားမဆီမေလ်ာ္ေဘျဖတ္ေတာက္မႈျဖစ္ေပၚသည့္ အေၾကာင္းကို သိရွိႏိုင္ရန္ တယ္လီေနာျမန္မာ၏ လူထုဆက္ဆံေရးအရာရွိ ေဒၚေ႐ႊယင္းမာဦးထံ တယ္လီဖုန္း၊ အီးေမးတို႔ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေသာ္လည္း ယခုေဆာင္းပါးအၿပီးသတ္ခ်ိန္အထိ ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းမရွိေပ။

တယ္လီေနာျမန္မာ၏ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ သုံးစြဲသူမ်ားၾကား မေက်နပ္မႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနထံ ေပးပို႔ေသာ တိုင္ၾကားစာမ်ားက သက္ေသျပလ်က္ရွိသည္။

တယ္လီေနာအိမ္သုံးႀကိဳးမဲ့အင္တာနက္(Broadband) ဝန္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္ ေျပာင္းျခင္းအေပၚ မေက်နပ္သည့္ တိုင္ၾကားစာေပါင္း ၃၃၈ ခုရွိၿပီး တိုင္ၾကားမႈမ်ားအနက္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။ သုံးစြဲသူမေက်နပ္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ တယ္လီေနာျမန္မာကို စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနက ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေခၚယူညႇိႏႈိင္းခဲ့သည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ဖုန္းေဘလ္မ်ား မဆီမေလ်ာ္ျဖတ္ေတာက္ခံရသည္ဟူေသာ သုံးစြဲသူမ်ား၏ထင္ျမင္ခ်က္အေပၚ MPT က ယခုကဲ့သို႔ ေခ်ပသည္။ သုံးစြဲသူသည္ ဖုန္းအသုံးျပဳရာတြင္ ေနာက္ကြယ္၌ ဆြဲယူေနေသာ ေဒတာမ်ားကို မကန္႔သတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း MPT လူထုဆက္ဆံေရးဌာနမွ အမည္မေဖာ္လိုသည့္ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ေနာက္ခံအင္တာနက္ေဒတာမ်ား မကန္႔သတ္သျဖင့္ ေဘလ္ကုန္ျမန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က The Voice Journal သို႔ ေျဖၾကားသည္။ လူမႈကြန္ရက္ Facebook အသုံးျပဳရာတြင္ Facebook ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား၊ အျခားအင္တာနက္လင့္ခ္မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္သျဖင့္ ဖုန္းေဘလ္ပိုကုန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျဖဆိုသည္။

အသုံးျပဳသည့္ internet package အလိုက္ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ပမာဏကို စစ္ေဆးသုံးစြဲလၽွင္ ေဘလ္ကုန္သည့္ အေျခအေနကို အတိအက်သိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာနက ျပန္လည္ေျဖဆိုသည္။ သုံးစြဲသည့္ ေဒတာမ်ားစစ္ေဆးရန္ MPT Call Center ႏွင့္ MPT Facebook မွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ မွားယြင္းျဖတ္ေတာက္မႈမရွိႏိုင္ေၾကာင္းလည္း MPT က ယုံၾကည္လ်က္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ေအာ္ပေရတာမ်ားသည္ ေဘလ္မွားယြင္းျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးသာဦးက ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာဆိုထားသည္။

ဖုန္းေဘလ္မွားျဖတ္မိသည့္အတြက္ ေအာ္ပေရတာမ်ားက က်ပ္ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီ ေပးေလ်ာ္ခဲ့ရသည့္ သာဓကလည္းရွိေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

မွားယြင္းျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားအျပင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း ဖုန္းေဘလ္ တိက်မွန္ကန္စြာမျဖတ္သည့္ ျပႆနာလည္း ရွိေနျပန္သည္။ ပုံမွန္ဖုန္းေခၚဆိုခတစ္မိနစ္ (စကၠန္႔ ၆၀) ကို ၂၃ က်ပ္သတ္မွတ္လၽွင္ စကၠန္႔ ၆၀ ျပည့္ေျမာက္မွသာ ၂၃ က်ပ္ျဖတ္ေတာက္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၃၀ စကၠန္႔ေက်ာ္လၽွင္ပင္ ၂၃ က်ပ္ အျပည့္ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ပိုမိုျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း မိုဘိုင္းဖုန္းသုံးစြဲသူမ်ားက ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ အင္တာနက္ေဒတာအသုံးျပဳရာတြင္လည္း ဖုန္းအင္တာနက္ဖြင့္လိုက္သည္ႏွင့္ က်ပ္ ၅၀၊ ၁၀၀ ျဖတ္ေတာက္ခံရသည့္ သုံးစြဲသူမ်ားရွိသည္။ သုံးစြဲသည့္ ေဒတာပမာဏအလိုက္ ဖုန္းေဘျဖတ္ေတာက္သည့္ စနစ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အင္တာနက္ဖြင့္သည္ႏွင့္ က်ပ္ ၅၀၊ ၁၀၀ ခ်က္ခ်င္းျဖတ္ေတာက္ခံရျခင္းသည္ ေအာ္ပေရတာမ်ားက ဖုန္းေဘလ္ပိုမိုျဖတ္ေတာက္ျခင္းေၾကာင့္သာျဖစ္သည္ဟု သုံးစြဲသူမ်ားက သံသယရွိေနျပန္သည္။

“အခုေနာက္ပိုင္းဖုန္းေတြက ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္စနစ္ေတြ ပါလာတယ္။ ဒါပါလာေတာ့ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရေအာင္ ေဒတာေတြကို ဆြဲခ်လိုက္တာေပါ့။ အဲဒီအခါ ကိုယ္က နည္းနည္းပဲ ၾကည့္တယ္။ Facebook ပြတ္႐ုံပဲရွိေသးတယ္ အထဲမွာ ေဒတာက သုံးလိုက္တယ္” ဟု မိုင္တဲလ္ျမန္မာ၏  Chief External Relation Officer ဦးေဇာ္မင္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ မိုင္တဲလ္ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္တြင္ မွားယြင္းျဖတ္ေတာက္မႈနည္းၿပီး ဖုန္းေဘလ္ မွန္ကန္တိက်စြာျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း ၎က ထပ္မံေျပာသည္။

အင္တာနက္အသုံးျပဳသည့္အခါ မိမိအသုံးျပဳသည့္ ဖုန္းအက္ပလီေကးရွင္းတစ္ခုထဲကသာ ေဒတာဆြဲယူရန္ Background Data (ေနာက္ကြယ္တြင္ ဆြဲယူသည့္ ေဒတာ) အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားကို ပိတ္ပင္သင့္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ ယင္းသည္ မလိုလားအပ္ေသာ ေဘလ္ျဖတ္ေတာက္မႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္သည္။

ယေန႔ေခတ္သည္ အင္တာနက္ေခတ္ျဖစ္ၿပီး လူတိုင္းမိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးကို မျဖစ္မေနအသုံးျပဳေနၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ က်သင့္မည့္ ေငြေၾကးကို အသုံးျပဳသူမ်ားက ယုံၾကည္မႈျဖင့္ ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္အသုံးျပဳေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေအာ္ပေရတာမ်ားက သုံးစြဲသူမ်ားမသိဘဲ ေဘလ္ျဖတ္ေတာက္ေနသျဖင့္ ယုံၾကည္မႈကို အလြဲသုံးစားျပဳေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာလွမိုးက ဆိုသည္။

ထိုျပႆနာကို မည္သို႔ေျဖရွင္းမည္နည္း။ မည္သည့္ခၽြတ္ယြင္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ မွားယြင္းျဖတ္ေတာက္ခံရပါက သုံးစြဲသူျပည္သူမ်ားသာ နစ္နာမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအတြက္ ေအာ္ပေရတာမ်ားကို ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ေနေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးသာဦးက ေျပာၾကားသည္။

“တကယ္ခံစားရတာက သုံးစြဲသူေတြက ခံစားရပါတယ္။ သုံးစြဲသူေတြက သူတို႔ကို(ေအာ္ပေရတာေတြကို) လည္း Complaint လုပ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနကို တိုင္ၾကားေပးပါ။ တိုင္ၾကားေပးမယ္ဆိုရင္ ေတာက္ေလၽွာက္အေရးယူသြားပါမယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္အေရးယူျခင္းသည္ အဓိကအပိုင္းႀကီးသုံးပိုင္းရွိသည္။ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒအရ ေအာ္ပေရတာမ်ား မမွန္မကန္လုပ္ပါက သတိေပးျခင္း၊ လိုင္စင္ယာယီရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ လိုင္စင္အၿပီးပိတ္သိမ္းျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

သတိေပးျခင္းကို ေအာ္ပေရတာမ်ားက မမႈေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ လိုင္စင္ယာယီသိမ္းလၽွင္လည္း သန္းနဲ႔ခ်ီသည့္ သုံးစြဲသူမ်ား အဆက္သြယ္ျပတ္ေတာက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

မေလ်ာ္မကန္လုပ္ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားကို တားႏိုင္ရန္ တစ္နည္းရွိသည္။ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ၆၆ (ဂ) ကို အသက္ဝင္လာရန္ျဖစ္သည္။ ထိုပုဒ္မက ဆက္သြယ္ကြန္ရက္အသုံးျပဳ၍ ေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းခိုးယူျခင္း၊ လိမ္လည္ျခင္း၊ အလြဲသုံးစားျပဳျခင္း၊ အက်ိဳးပ်က္ဆီးေစျခင္းအတြက္ အေရးယူႏိုင္သည့္ ပုဒ္မ ျဖစ္သည္။ ထို႔ပုဒ္မကို မည္သူက အသုံးခ်မည္နည္း။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးသာဦးက ယခုကဲ့သို႔ ဆိုသည္။

“(၆၆-ဂ) ဒါကို အသုံးခ်ျပန္လုပ္ရင္ေတာ့ ရႏိုင္ပါတယ္။ ဒါကို အေလးထားၿပီး ျပန္လည္ေဆာင္႐ြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

ႏိုင္လင္းေအာင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *