ဆင္မ်ား၏ ေဝဒနာျပတိုက္

ခႏၶာကိုယ္အလယ္ပိုင္းေနရာရွိ ထူထဲလွေသာ အေရျပားမ်ား ျဖတ္ေတာက္ျခင္းခံထားရၿပီး ေျမေပၚတြင္ သတၱဝါတစ္ေကာင္လဲက်ေသဆုံးေနသည္။

ေက်ာ႐ိုးတစ္ေလၽွာက္ ဓားရာေပး၍ တစ္ေပသာသာ သားေရအလႊာလိုက္ခြာက်ထားသည့္ ေက်ာျပင္ႀကီးကလည္း မျမင္ရက္စရာ အဆီတဝင္းဝင္း ေသြးတစိုစို။ သနားကင္းသည့္ အစင္းလိုက္ဓားမြန္းရာတို႔ကလည္း ေက်ာႏွစ္ဖက္အျပည့္ပင္။ မ်က္လုံးအိမ္တြင္းမွလည္း မ်က္ရည္မ်ား စီးက်ေနသည္။

ထိုေသဆုံးေနေသာ သတၱဝါမွာ ႏို႔တိုက္သတၱဝါထဲတြင္ ခြန္အားအႀကီးဆုံးျဖစ္ေသာ ဆင္တစ္ေကာင္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး အႏၲရာယ္သို႔ က်ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ဝမ္းနည္းဖြယ္အသတ္ခံရေသာ ထိုျမင္ကြင္းကို ျပတိုက္ထဲတြင္ ျပသထားျခင္းျဖစ္သည္။ အေရခြံမ်ား ျဖတ္ေတာက္ခံရကာ ေသဆုံးေနေသာ ယင္းဆင္႐ုပ္တုပုံစံမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ရခိုင္႐ိုးမ ဆင္ေဘးမဲ့ေတာအနီးတြင္ သက္ႀကီးဆင္တစ္ေကာင္ အသတ္ခံခဲ့ရမႈကို ပန္းပုထုထားျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းျမင္ကြင္းမ်ိဳး ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔တြင္ ျဖစ္ပြားေနၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ ထပ္မံမျဖစ္ေစရန္ ပန္းပုထုကာ သတိေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္လည္း အဆိုပါျပတိုက္ေပၚေပါက္လာသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေလသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

ဆင္မ်ားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အင္အားအႀကီးဆုံးျဖစ္သည္။

အင္အားႀကီးမားသည့္ ဆင္မ်ားတျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့နည္းလာေနၿပီ။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားထဲမွ ႏိုင္ငံ ၁၃ ႏိုင္ငံတြင္သာ အာရွဆင္မ်ား ေနထိုက္က်က္စားသည္။ အာရွေတာဆင္႐ိုင္းမ်ား၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ တည္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေတာဆင္႐ိုင္းေကာင္ေရ ၂၀၀၀ ခန္႔သာ ရွိေတာ့သည္။

ဆင္ထြက္ပစၥည္းမ်ား တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈခံေနရၿပီး ဆင္စြယ္မ်ားကို ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေနခ်ိန္တြင္ ဆင္မ်ားအသတ္ခံရမႈ ပိုမ်ားလာသည္။ အာရွဆင္မ်ားကို ယခင္က ဆင္စြယ္လိုခ်င္၍ သတ္ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆင္အစြယ္သာမက ဆင္အေရခြံ၊ ဆင္အစိတ္အပိုင္းအားလုံး ရယူၾကသည္။

အာရွေဒသတြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံၿပီးလၽွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည့္ ဆင္ေကာင္ေရအမ်ားဆုံး ပိုင္ဆိုင္သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေနမႈကို တားဆီးရန္ႏွင့္ ဆင္မ်ား ေရရွည္ရွင္သန္ႏိုင္ေစရန္ ဆင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသည္။ ယင္းအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆုံး ဆင္ျပတိုက္ကို ရန္ကုန္တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္၌ မတ္လ ၃ ရက္က ဖြင့္လွစ္ထားသည္။

၁၉ ရာစုက တည္ေဆာက္ထားသည့္ ရန္ကုန္တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္ရွိ သဘာ၀သမိုင္းျပတိုက္တြင္ ဆင္ျပတိုက္ကို ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

“ဆင္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာမ်ားစြာ၊ သမိုင္းေၾကာင္းအစဥ္အလာမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ဆင္ျပတိုက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ခင္းက်င္းျပသထားတာ အခုထိမရွိေသးပါဘူး” ဟု သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

ေတာဆင္႐ိုင္းမ်ား သတ္ျဖတ္ခံရမႈေၾကာင့္ ေတာဆင္႐ိုင္းေကာင္ေရ တစ္ေန႔တျခားနည္းပါးလာၿပီး အဖိုးတန္ဆင္မ်ား ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္သည့္အတြက္ အသိပညာေပးသည့္အေနႏွင့္ ဆင္ျပတိုက္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္ သဘာ၀သမိုင္းျပတိုက္ ဆင္ျပတိုက္အဝင္ေပါက္တြင္ ဆင္ျပတိုက္အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းထားသည္။

ဆင္ေျခရာႏွင့္ လူေျခရာတိုင္းကာ ဆင္ႀကီးမည္မၽွႀကီးမားေၾကာင္းလည္း ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္ရန္ ျပသထားေလသည္။

ဆင္ျပတိုက္တြင္ ဆင္ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းကို ကိုယ္တြယ္ထိေတြ႕ရျခင္းက ျပတိုက္အတြင္း ေလ့လာသူမ်ား၏ စိတ္ကိုပိုမိုဖမ္းစားႏိုင္သည္။ ဆင္စြယ္၊ ဆင္အံသြားကို ထိေတြ႕ရျခင္းက ဆင္မ်ား၏ အသက္ရွင္ရပ္တည္ျခင္းကို ပိုအေလးထားႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။

ဆင္ျပတိုက္တြင္ သဘာ၀ေတာထဲတြင္ေနထိုင္သည့္ ေတာဆင္႐ိုင္းမ်ားအေၾကာင္း၊ အိမ္ေမြးဆင္( သစ္ဆြဲဆင္) မ်ားအေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းျပသထားသည္။ ျမန္မာ့ဘုရင္မ်ားလက္ထက္က ဆင္အသုံးျပဳပုံမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

ယင္းအျပင္ ဆင္ျပတိုက္တြင္ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ခံစားရမည့္ ျပကြက္မ်ားလည္း ရွိေလသည္။

ျမန္မာ့ဘုရင္မ်ားလက္ထက္ကတည္းက ျမန္မာ့ဆင္မ်ားကို အသုံးျပဳလာျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရင္တိုင္းခန္းလွည့္ျခင္းအျပင္ စစ္တိုက္ပြဲမ်ားတြင္လည္း အသုံးျပဳမႈမ်ားသည္။ ဆင္မ်ားကို ရတနာတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ တန္ဖိုးထားၾကသည္။

ဆင္ျပတိုက္တြင္ ျမန္မာဘုရင္မ်ား ေနာက္ဆုံးလက္ထက္ ဆင္ျဖဴေတာ္ နိဗၺာနပစၥယနာဂရာဇာ ဆဒၵန္ဆင္မင္း၏ အစြယ္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ျပသထားသည္။

နိဗၺာနပစၥယနာဂရာဇာ ဆဒၵန္ဆင္ျဖဴေတာ္သည္ လူႏွင့္ရင္းႏွီးသျဖင့္ လူ႕စကားကို ေကာင္းစြာနားလည္ၿပီး လူ၏အလိုဆႏၵမ်ားကို သိရွိေၾကာင္း၊လူတို႔စားသည့္အစားအစာမ်ားကို စားကာ ေ႐ႊခြက္ျဖင့္သာ အစာေကၽြးေၾကာင္း မွတ္တမ္းေရးသားထားသည္။

ယင္းအျပင္ ဆင္ျဖဴေတာ္သည္ ဥပုသ္ေန႔မ်ားတြင္ ဘုရားဖူးထြက္ျခင္း၊ ရဟန္းမ်ားကို သကၤန္းကပ္ျခင္း၊ ဆြမ္းကပ္ျခင္း၊ ပရိတ္တရားနာျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေၾကာင္းလည္း မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။ ယင္းအျပင္ ဆင္ျဖဴေတာ္သည္ ငလ်င္လႈပ္ျခင္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္သည္။

ျမန္မာ့ဘုရင္မင္းဆက္ ဘႀကီးေတာ္မင္း ၊ ေ႐ႊဘိုမင္း၊ ပုဂံမင္း၊ မင္းတုန္းမင္း တရားႀကီးအထိ နိဗၺာနပစၥယနာဂရာဇာ ဆဒၵန္ဆင္မင္းႀကီးသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ တိုင္ စံျမန္းေနထိုင္ခဲ့သည္။ ဆင္ႀကီးေသဆုံးၿပီးေနာက္တြင္ အစြယ္ကိုျဖတ္ယူထားၿပီး က်န္သည္ကို မီး႐ႈိ႕ခဲ့သည္။

ထိုဆင္စြယ္ကို ဆင္ျပတိုက္တြင္ ျပသထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဆင္ျပတိုက္တြင္ ျမန္မာ့ဆင္ျဖဴေတာ္ ရတနာကိုးစီးအေၾကာင္းလည္း ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆင္ႏွင့္လူမ်ား တရင္းတႏွီးေနလာၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဂၤလိပ္တို႔ သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆင္မ်ားကို သစ္ဆြဲရာ၌ အသုံးျပဳလာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ သစ္ေတာမ်ားထဲတြင္ ကၽြန္း၊ ပ်ဥ္းကတိုး သစ္မာမ်ားထုတ္ယူရာ၌ သစ္ဆြဲရန္အတြက္ ဆင္မ်ားကို အသုံးျပဳလာခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္မွစၿပီး ယေန႔သစ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆင္မ်ားကို အသုံးျပဳလာသည္။

သစ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳသည့္ဆင္၏ အသုံးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဆင္တန္ဆာတို႔ကိုလည္း ဆင္ျပတိုက္တြင္ ျပသထားသည္။

ဘူမိသက္တမ္း ႏွစ္ ငါးသန္းမွ ႏွစ္သန္းခန္႔ရွိ ေပလီယိုလိုဆိုဒြန္၏ ေအာက္အံသြားမ်ားကိုလည္း ျပသထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရက သစ္အလုံးလိုက္ ထုတ္လုပ္မႈကိုရပ္ဆိုင္းလိုက္သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး သစ္ဆြဲဆင္မ်ား အလုပ္ရပ္ဆိုင္းသြားရသည္။ ထိုဆင္မ်ား အလုပ္အကိုင္ရရွိေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ဆင္စခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္လာ သည္။

ဆင္ျပတိုက္တြင္ ဆင္ေပၚလူစီးရာတြင္ ပါဝင္သည့္ အသုံးအေဆာင္မ်ားကို ခင္းက်င္းျပသထားသည္။ ဆင္ေက်ာေပၚတြင္ လူထိုင္သည့္ေနရာ ‘က” ( Saddle)၊ ခေလာက္၊ လည္ပတ္ႀကိဳး၊ ဝမ္းပတ္ႀကိဳး၊ သားေရခ်ပ္ ႏွင့္ ၿမီးသိုင္းႀကိဳးမ်ားအေၾကာင္း ပုံႏွင့္တကြရွင္းျပထားသည္။

ထိုျပခန္းမ်ားအျပင္ ဆင္အ႐ိုးစုမ်ားကို ဆင္အေကာင္ပုံစံတိုင္းတပ္ဆင္ထားသည့္ အ႐ိုးစုကြက္ကိုလည္း ျပသထားသည္။ ထိုအ႐ိုးစုရွင္ဆင္ နာမည္မွာ မိုခမ္းမူျဖစ္ကာ အသက္ ၅၇ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းစာသားေရးခ်ိတ္ထားသည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ ဆင္မ်ားအတြက္ အႀကီးမားဆုံးအေရးႀကီးျပႆနာမွာ တရားမဝင္ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ေနျခင္းပင္။ ဆင္မ်ား၏ အသက္အႏၲရာယ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည့္အေၾကာင္းရင္းမွာ ဆင္ႏွင့္ ျပဳလုပ္သည့္အသုံးအေဆာင္မ်ားကို လူမ်ား ဝယ္ယူဝတ္ဆင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဆင္စြယ္အသားျဖင့္ ထုလုပ္ထားသည့္ ပန္းပု႐ုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဓား႐ိုးတြင္ ဆင္စြယ္တပ္ကာ အလွဆင္ထားသည့္ ဓားမ်ားကို ဆင္ျပတိုက္တြင္ ျပသထားၿပီး အသုံးမျပဳသင့္အေၾကာင္းလည္း ေရးသားထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သဘာ၀ေတာထဲတြင္ ေနထိုင္သည့္ ေတာဆင္႐ိုင္းမ်ားမွာ ဆင္စြယ္အတြက္သာမက ဆင္အေရခြံ ဆင္အစိတ္အပိုင္း အားလုံးအတြက္ သတ္ျဖတ္ခံေနရသည္။

ဆင္အေကာင္အေရအတြက္ အတိအက်ကို ေကာက္ယူႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း FAO ၏ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ယူထားေသာစာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမြးျမဴထားသည့္ ဆင္အေကာင္အေရ ၆၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္။

လက္ရွိတြင္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္း၊ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ားတြင္ေနထိုင္သည့္ ဆင္အေကာင္ေရ ၂၀၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။ အိမ္ေမြးဆင္အေကာင္ေရ ၅၀၀၀ ရွိေၾကာင္း သဘာ၀ဝန္းက်င္ႏွင့္ သားငွက္တိရစၧာန္ထိန္းသိမ္းေရးဌာနထံမွ သိရသည္။

ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ေတာဆင္႐ိုင္းမ်ား တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့ပါးလာျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ ေတာဆင္႐ိုင္းမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။

အာရွဆင္မ်ားမွာ မ်ိဳးဆက္ပ်က္သုဥ္းလုဆဲေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ႏွင့္ ပန္းမန္သစ္ပင္မ်ား ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈဆိုက္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ( CITES ) မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ မ်ိဳးစိတ္စာရင္းတြင္ ပါဝင္သည္။ မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ရန္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ မ်ိဳးစိတ္ျဖစ္သည္။

ယင္းေၾကာင့္ ဆင္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား စုေပါင္းကာ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။ ပထမဆုံးဆင္ျပတိုက္ကို ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ ( WWF) က ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဆင္ျပတိုက္ဖြင့္လွစ္ျခင္းမွာ ဆင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အသိပညာျမႇင့္တင္ေပးေရးကို ပိုမိုအားေကာင္းေစေၾကာင္း၊ အသိပညာေပးသလို တရားဥပေဒအရ အေရးယူမႈမ်ားကိုလည္း ယွဥ္တြဲေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း WWF-ျမန္မာ၏ ဌာေနၫႊန္ၾကားေရးမႉး ခရစၥတီး ဝီလ်ံက ေျပာၾကားသည္။

“ ဒါမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေတြအေၾကာင္းသိဖို႔၊ ၾကည့္ဖို႔ဆိုရင္ ျပတိုက္ထဲမွာသာ သြားၾကည့္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္မွာပါ” လို႔ ၎က ဆိုသည္။

အာရွဆင္ ျမန္မာ့ဆင္မ်ားမ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ႏိုင္သည့္ မ်ိဳးစိတ္ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ဆင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ားပါဝင္ႏိုင္ရန္၊ ဆင္မ်ား၏ ဓေလ့စ႐ိုက္မ်ားကိုသိရွိေစရန္ ဆင္ျပတိုက္ကို ဖြင့္လွစ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုျပတိုက္တြင္ လက္ရွိႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ ဆင္မ်ား၏ ဒုကၡမ်ား၊ ေဝဒနာမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ဆင္မ်ား၏ တည္ရွိေနမႈအေျခအေန၊ ဆင္မ်ားခံစားေနရသည့္ အႏၲရာယ္အမ်ားအေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားနားလည္ေအာင္ ျပတိုက္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (WCS) ျမန္မာႏိုင္ငံအစီအစဥ္မွ အႀကီးတန္းနည္းပညာပိုင္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သူ ဦးေစာထူးသာဖိုးက ဆိုသည္။

“ မရွိေတာ့ျပတဲ့အေျခအေနမ်ိဳးမဟုတ္ေတာ့ဘဲနဲ႔ ဒီကေန၊ ေနာက္ထပ္ ျပတိုက္ကေန ဗဟုသုတပြားေပးဖို႔။ကေလးေတြ ေက်ာင္းသားေတြ လာၾကည့္ၿပီးေတာ့ ဆင္ရဲ႕အသတ္မခံရတဲ့ အေျခအေနကို သိေနေအာင္” ဟု ၎က ဆိုသည္။ 

 

ဥမၼာလြင္

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *