လူမွန္ေနရာမွန္

‘လူမွန္ေနရာမွန္’ ဆိုေသာ စကားကို The Voice Journal တြင္ မၾကာခဏေတြ႕ေနရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဖန္တစ္ရာေတ ႐ိုးအီေနမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လိုအပ္ခ်က္ႀကီးမားဆဲျဖစ္သည့္အတြက္ ဆက္လက္ေျပာဆိုေနရဦးမည္။

လူမွန္ေနရာမွန္ ျဖစ္ေရးသည္ ထိပ္ပိုင္းေနရာမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးဆုံး ျဖစ္သည္။ ထိပ္ကစလြဲလၽွင္ ေတာက္ေလၽွာက္သြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရတို႔ကဲ့သို႔ ေခါင္းေဆာင္မႈေပးရသည့္ေနရာမ်ားတြင္ လူမွန္ေနရာမွန္ေစရန္ အထူးသတိထားရမည္။

လူမွန္ေနရာမွန္ျဖစ္ေရးသည္ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ လိုအပ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဆင္းရဲမြဲေတၿပီး လူသားရင္းျမစ္ခ်ိဳ႕တဲ့သည့္ႏိုင္ငံတြင္ ပိုၿပီးအေရးႀကီးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ပင္ ယခုကဲ့သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္႐ြက္ေနခ်ိန္တြင္ လူမွားေနရာမွန္၊ လူမွန္ေနရာမွား၊ လူမွားေနရာမွားပါက လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုလုံး လြဲသြားႏိုင္၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး တုံ႔ေႏွးသြားႏိုင္၊ ‘မူ’ မွားႏိုင္သည့္အတြက္ ပိုၿပီးပိုၿပီး အေရးႀကီးသည္။ ထို႔ျပင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီကာလသည္ ေရပြက္ပမာသာျဖစ္ရာ တိုေတာင္းေသာအခ်ိန္ေလးကို အက်ိဳးရွိရွိအသုံးခ်ႏိုင္ရန္လိုသည္။

လူမွန္ေနရာမွန္ျဖစ္ရန္ လူေ႐ြးခ်ယ္ေရးစနစ္ မွန္ကန္ထိေရာက္ေရး နံပါတ္တစ္ျဖစ္သည္။ လူေ႐ြးခ်ယ္ေရးစနစ္ကို ပီပီျပင္ျပင္ တည္ေဆာက္မထားႏိုင္သေ႐ြ႕ လူမွားေနရာမွား ျဖစ္ေနမည္သာ။

မူကို လူကဆြဲသည္။ ႏိုင္ငံကို၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးတို႔ကို၊ နယ္ပယ္အသီးသီးတို႔ကို လူက ဦးေဆာင္ရသည္။ လူမွန္ေနရာမွန္ မျဖစ္ေသးလၽွင္ ျမန္ျမန္ျဖစ္ေစလိုသည္။ 

 

အယ္ဒီတာ
၁၄.၃.၂၀၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *