ကစားၾကသည္ ဆိုရာဝယ္၊ အရပ္ဘက္ – စစ္ဘက္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ထပ္မံတင္ျပခ်က္

ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ

ယခုတစ္ေလာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၏ ‘ေဟာ့ထ္’ အျဖစ္ဆုံး အေၾကာင္းအရာကို ေျပာပါဆိုလၽွင္ ‘၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိစၥ’ ဟု ဆိုရမည္ထင္သည္။ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္း လႊတ္ေတာ္ပ ပညာတတ္ေတြ၊ ပညာရွင္ေတြ ေျပာၾကဆိုၾကသည့္အခါတိုင္း ဥပေဒ႐ႈေထာင့္က ခ်ဥ္းကပ္ၾကသည္က မ်ားသည္။ လမ္းေပၚမွ ႏွစ္ဖက္ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ၾကည့္လိုက္လၽွင္မူ သူတို႔ရင္ထဲမွ ႏိုင္ငံေရးမေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို ေတြ႕လိုက္ရသလိုျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္ စာေရးသူအေနႏွင့္ အေျခခံဥပေဒမွာ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ‘ဥပေဒေရးရာ’ ဟု ဆိုရသည့္တိုင္ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ‘ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ’ ဟု ထင္သည္။

အားလုံးသိၾကသည့္အတိုင္း ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ယခင္ တပ္မေတာ္အစိုးရေခတ္က တပ္မေတာ္၏ စပြန္ဆာျဖင့္ ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒက ဖန္တီးေပးႏိုင္သည္မွာ ‘ပဲ့ကိုင္ဒီမိုကေရစီ’ (Guided Democracy) သာျဖစ္သည္။ ‘စစ္ဘက္ လႊမ္းမိုးေသာ အေျပာင္းအလဲ’ (Military Dominant Transition) ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ပင္ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ အေျပာင္းအလဲကို လက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သလို ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစုမ်ားအတြက္လည္း ဘက္ေပါင္းစုံပိတ္ဆို႔ထားေသာ အေျခအေနမွ ‘ထြက္ေပါက္မဟာဗ်ဴဟာ’ အျဖစ္ ေဖာက္ထြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေျပာၾကစတမ္းဆိုလၽွင္ ထိုစဥ္ကာလက ၂၀၀၈ ထက္ပို၍လည္း ေမၽွာ္လင့္ႏိုင္သည္ေတာ့မဟုတ္ပါ။ သို႔တေစ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရဆိုလၽွင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရးကိုေသာ္လည္းေကာင္း ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ အဆုံးသတ္ႏိုင္ဖို႔ အမွန္ပင္အခက္အခဲရွိပါသည္။ သို႔အတြက္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ၫွိႏႈိင္းျပင္ဆင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္ ‘အေျခခံဥပေဒကိစၥမွာ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ’ ဟု ဆိုရျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းအရ မေျဖရွင္းဘဲ လက္နက္ႏွင့္ စာရင္းရွင္းခဲ့ၾကသည္မွာ ျမန္မာ့အစဥ္အလာတစ္ခုလိုပင္ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ သို႔တိုင္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး၏ ‘ခါးသည္း၊ နာၾကည္း၊ ေနာင္ၾကဥ္စရာမ်ား’ ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၿပီးေသာအခါ ႏိုင္ငံေရးနည္း (တစ္နည္း) ‘ေစ့စပ္ၫွိႏႈိင္းအေျဖရွာျခင္း’ (Negotiation) ဘက္ ဦးလွည့္လာခဲ့ၾကသည္။ သည္တြင္ ေစ့စပ္ၫွိႏႈိင္းရင္းမွ ‘ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္မႈမ်ား’ (Confrontation) ႏွင့္ မလြဲမေရွာင္သာ ရင္ဆိုင္လာရျပန္သည္။

ဤအဆင့္တြင္ ႏွစ္ဖက္သေဘာထားႀကီးစြာႏွင့္ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ဆိုလၽွင္မူ ‘ေစ့စပ္ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးစားပြဲ’ ေပၚသို႔ ျပန္ေရာက္လာႏိုင္ပါသည္။ ဤသို႔မဟုတ္ဘဲ စိတ္လိုက္မာန္ပါ ဆုံးျဖတ္ၾကလၽွင္ေတာ့ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲထဲ ျပန္လည္လိမ့္က်သြားႏိုင္သည္။ ယခုေရာက္ရွိေနေသာအဆင့္မွာ အႏၲရာယ္ႀကီးလွေသာ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေရးအဆင့္ ျဖစ္သည္။

အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၏ အေျခခံမူတစ္ခုမွာ ‘အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး’ ဟု ထင္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနေသာ စာတစ္အုပ္ကို ကိုးကားလိုသည္။ လာရီဒိုင္းမြန္းႏွင့္ မက္ပလက္တနာတို႔တည္းျဖတ္ေသာ ‘အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ’ (Civil-Military Relations and Democracy) ဆိုေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ဤစာအုပ္မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ ‘ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲ’ ႏွင့္ ‘အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး’ ကို ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕အႀကဳံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဆက္စပ္စဥ္းစားစရာမ်ားပါလိမ့္မည္ထင္၍ ထုတ္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

၁။ တည္ၿငိမ္ေသာ ဒီမိုကေရစီသို႔ သြားရာလမ္းတြင္ ေက်ာ္လႊားဖို႔ အခက္အခဲဆုံး အတားအဆီးတစ္ခုမွာ ‘အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး’ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔တိုင္ ဤအတားအဆီးမွာ ဘယ္လိုမွ ေက်ာ္ျဖတ္လို႔ မရႏိုင္ေသာ အခက္အခဲကား မဟုတ္ပါေခ်။

၂။ စစ္ေဘာင္က်ယ္လာျခင္းႏွင့္ စစ္ဘက္အာဏာသိမ္းမႈတို႔မွာ ႏိုင္ငံေရးက တြန္းပို႔လိုက္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ႏွင့္အမၽွ စစ္ဘက္အေပၚ အရပ္ဘက္လႊမ္းမိုးမႈ ျပန္လည္ရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရသည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္လည္း ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္သာ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

၃။ ဤသို႔ ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ‘တျဖည္းျဖည္း အရွိန္ျမႇင့္တင္ေရး’ (Incrementalism) နည္းနာျဖင့္ ႀကိဳးစားသည္က ပို၍ အက်ိဳးမ်ားဖြယ္ရွိသည္။

၄။ အရပ္ဘက္၏ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ၫွိႏႈိင္းျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္မတိုင္မီ စတင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွာ ဆန္႔က်င္ဘက္အက်ိဳးဆက္မ်ား ေပၚထြက္လာႏိုင္သည္။ (စစ္ဘက္လႊမ္းမိုးမႈမ်ားကို ၾကာသင့္သည္ထက္ ပိုၾကာသြားႏိုင္သည္။)

၅။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္၏ အဆင့္တိုင္း၊ အခ်ိန္တိုင္းတြင္ အရပ္ဘက္ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ ရင္းႏွီးေပးဆပ္ရမႈမ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေလ်ာ့ပါးသက္သာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကရမည္။ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မၾကာခဏ ေျပာေလ့ရွိေသာ ‘လူထုသက္သာ ေစမည့္နည္းလမ္း’ သေဘာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။)

၆။ အျပန္အလွန္ အေလၽွာ႔ေပးေစ့စပ္ၾကရမည့္ျဖစ္စဥ္မ်ိဳး ေပၚထြက္လာေစရန္ လိမၼာပါးနပ္စြာ ဂ႐ုဓမၼထားၿပီး ေဆာင္႐ြက္ဖို႔လိုသည္။ ဤေနရာတြင္ မည္သို႔ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ိဳးကို စစ္ဘက္က မည္ေ႐ြ႕မည္မၽွအတိုင္းအတာထိ လက္ခံႏိုင္ေလာက္သည္ကို ႀကိဳတင္တြက္ဆႏိုင္ဖို႔ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။

၇။ အရပ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ အဆင့္ေနရာ၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ (တရားဝင္) ဝင္ေငြကို လက္ခံေပးဖို႔ သေဘာတူလၽွင္ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈမ်ား အားေကာင္းလာႏိုင္ပါသည္။

၈။ အရပ္သားႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ခ်ည့္နဲ႔အားနည္းၿပီး ကြဲၿပဲေနေသာအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ စစ္ဘက္က ႏိုင္ငံေရးထဲသို႔ နယ္ကၽြံလာတတ္သည္။ အရပ္သားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အကြဲအၿပဲႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ႐ႈံးနိမ့္မႈမ်ားက ေမြးထုတ္လိုက္ေသာ အာဏာေလဟာနယ္ထဲသို႔ စစ္ဘက္က ဝင္ေရာက္လာျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

၉။ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြေဒၚလာ ၃,၀၀၀ အထက္ရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အာဏာသိမ္းဖို႔ ႀကိဳးစားသည္မ်ားပင္မရွိပါ။ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ ေဒၚလာ ၁,၀၀၀ အထက္ရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အာဏာသိမ္းဖို႔ ႀကိဳးစားသည္မ်ား ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္သည္က မ်ားပါသည္။ ေအာင္ျမင္ေသာအာဏာသိမ္းမႈမ်ား ေပၚထြက္လာတတ္သည္မွာ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြေဒၚလာ ၁,၀၀၀ ေအာက္ရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသာျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ အာဏာသိမ္းမႈကို အေကာင္းဆုံးကာကြယ္နည္းမွာ ‘စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ’ ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

တစ္ၿပိဳင္တည္းလား၊ လြယ္တာက အရင္စမလား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ကား ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံဆိုင္ရာျပင္ဆင္ေရး ဒီဘိတ္ႀကီးမွာ တျဖည္းျဖည္း အရွိန္ျပင္း၍ ျပင္း၍ လာေနသည္။ ႀကိဳတင္ၫွိႏႈိင္းမႈ အလ်ဥ္းမရွိဘဲ ‘ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ’ ဖြဲ႕စည္းရန္ အာဏာရ NLD ပါတီမွ ႀကိဳးပမ္းလာရာ တပ္မေတာ္သားအစုအဖြဲ႕ႏွင့္ USDP ပါတီက ကန္႔ကြက္သည္။ ဤအခ်ိန္မွာပင္ USDP မွ ဦးေဆာင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄၃ ဦးက ပုဒ္မ ၂၆၁ ကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ သီးျခားတင္ျပသည္။ အဆိုပါ တင္ျပခ်က္ကိုပင္ သီးျခားျပင္ဆင္ရန္ မသင့္၍ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းရန္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉးက တင္ျပလာရာ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ မတ္တတ္ရပ္ကန္႔ကြက္မႈေတြ လၽွံက်လာေတာ့သည္။

ပူးေပါင္းေကာ္မတီအတြင္းေရးမႉး၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ယခုလို အေၾကာင္းျပထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

၁။ အေျခခံဥပေဒပါ နိဒါန္းမွစ၍ ေနာက္ဆက္တြဲဇယားမ်ားအထိ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္ျဖစ္ရာ ပုဒ္မတစ္ခုခ်င္းစီ ျပင္ဆင္ရန္ သင့္ျမတ္မႈမရွိေၾကာင္း …၊

၂။ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံမွ အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း (၁) အရ ‘ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းရမည္’ ဆိုေသာအခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ လိုေၾကာင္း …၊

၃။ သို႔အတြက္ ပုဒ္မတစ္ခုခ်င္းစီကို ျပင္ဆင္သည္ထက္ ဆက္စပ္ေနေသာ ပုဒ္မမ်ားကို တစ္ၿပိဳင္တည္းျပင္ဆင္သြားသင့္ေၾကာင္း … စသျဖင့္ တင္ျပသြားပါသည္။

ဤတြင္ စာေရးသူအေနႏွင့္ ဆိုခဲ့ပါအတြင္းေရးမႉးအစီရင္ခံစာႏွင့္ မတူေသာ နည္းနာတစ္ရပ္ကို ‘ဖ်တ္’ ခနဲ ေတြးမိပါသည္။ အဆိုပါနည္းနာကို တင္ျပခဲ့သူမွာ ယေန႔ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သူ NLD ဥကၠ႒ကိုယ္တိုင္ျဖစ္သည္။

စာေရးသူ အမွတ္မမွားဘူးဆိုလၽွင္ ယခင္သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ပဥၥမအႀကိမ္ေတြ႕ဆုံအၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုလို …’အေျခခံဥပေဒကေတာ့ လြယ္တာက စျပင္ရမွာပဲ။ ခက္တာေတြကေတာ့ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ၫွိႏႈိင္းၿပီးမွ ျပင္လို႔ရမယ္ …’ ဆိုေသာစကားပင္။ အင္မတန္လက္ေတြ႕က်ၿပီး ေကာင္းေကာင္းအလုပ္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ နည္းနာဟု စာေရးသူက ထင္ထားသည္။

‘ဗဟိုခ်က္’ ႏွင့္ ကစားျခင္း

‘ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ မည္သည့္ပုဒ္မမ်ိဳးကို ျပင္ျပင္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေထာက္ခံမွသာ ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ျဖစ္၍ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အမ်ားဆုံးလႊမ္းမိုးထားသည့္ NLD ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ ၫွိၫွိႏႈိင္းႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္မွသာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ …။’

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္

SNLD ပါတီမွ မိုင္း႐ႈးအမတ္ ဦးစိုင္းထြန္းေအး၏ အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းခ်က္မွ

အစိုးရေရာ တပ္မေတာ္ပါ အေလးထားစဥ္းစားသင့္သည့္ တိုက္တြန္းခ်က္ဟု ထင္ပါသည္။ သည္ပုံအတိုင္းဆိုလၽွင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ USDP တင္ျပသည္ကို NLD က ကန္႔ကြက္၊ NLD တင္ျပသည္ကို တစ္ဖက္မွ ကန္႔ကြက္ႏွင့္ ေနာက္ဆုံး ‘ဘာအေျဖမွမရ’ ျဖစ္သြားႏိုင္စရာ ရွိသည္။ ‘ဒီပုံအတိုင္း မိုးႀကီးခ်ဳပ္သြားလၽွင္ …’

ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ထိုင္ရင္း စကားစပ္မိရာ ငယ္ေပါင္းသူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က ယခုလို ေျပာသည္။

“ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ကစားတာပဲ …။ ကစားပါေစ …၊ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေန တာပဲေလ …”

သူ႕စကားကို စာေရးသူက အႏုလုံ ပဋိလုံစဥ္းစားေနမိသည္။

‘ကစားေတာ့ ကစားၾကတာပင္’၊ သို႔ေသာ္ မတူဟုထင္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ႏိုင္ငံေရးဆိုလၽွင္ေတာ့ တစ္မ်ိဳး။ အႏိုင္-အ႐ႈံးရွိႏိုင္သည္။

‘အႂကြင္း သုညဂိမ္း’ (Zero-Sum Game) သေဘာမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ကိစၥမရွိ …။ သို႔တေစ … အေျခခံဥပေဒႏွင့္ဆိုင္ေသာ (ထိုထက္ပို၍ ဆိုရလၽွင္) အေျခခံဥပေဒ၏ ‘ဗဟိုခ်က္’ (Hub) ေနရာတြင္ရွိေနေသာ ‘အရပ္ဘက္ – စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးျပႆနာ’ မွာ ဤလို ‘ဂိမ္း’ မ်ိဳးမဟုတ္။ ျဖစ္လည္း မျဖစ္သင့္ …။ အစိုးရ (NLD) ေရာ၊ တပ္မေတာ္ပါ ဘယ္သူမွ ႐ႈံးလို႔မျဖစ္။ ႏွစ္ဖက္လုံးႏိုင္မွျဖစ္မည္။ ဒါမွလည္း တစ္တိုင္းျပည္လုံး အက်ိဳးမ်ားလိမ့္မည္။ ‘အႂကြင္းသုညမဟုတ္ ဂိမ္း’ (Nonzero-sum Game) ျဖစ္သည္။ မတူဟု ထင္သည္။ 

ေက်ာ္ဝင္း
၁၂ မတ္လ၊ ၂၀၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *