၂၁ရာစုအတြက္သင္ခန္းစာ၂၁ခု

(၁) မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္

သမိုင္းကို နိဂုံးမခ်ဳပ္ႏိုင္ေသး

လူသားေတြသည္ အခ်က္အလက္ေတြ၊ ကိန္းဂဏန္းေတြ၊ အီေကြးရွင္းေတြထက္ ပုံျပင္ေတြႏွင့္ စဥ္းစားေလ့ရွိၾကသည္။ ပုံျပင္က ႐ိုးေလလြယ္ေလ ပိုေကာင္းေလျဖစ္၏။ လူတိုင္း၊ အုပ္စုတိုင္း၊ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ကိုယ္ပိုင္ပုံျပင္ေတြ၊ ဒ႑ာရီေတြ ရွိၾကသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၀ ရာစုတြင္ နယူးေယာက္၊ လန္ဒန္ႏွင့္ ဘာလင္မွာရွိေသာ ကမာၻ႔ေရေပၚဆီ လူ႕မလိုင္ေတြသည္ လြန္ေလၿပီးေသာ အတိတ္ကို ရွင္းျပႏိုင္ၿပီး ကမာၻ႔အနာဂတ္ကိုလည္း မွန္းဆႏိုင္သည္ဟုဆိုၾကေသာ မဟာပုံျပင္ႀကီးသုံးပုဒ္ကို စီကုံးဖန္တီးခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတို႔မွာ ဖက္ဆစ္ပုံျပင္၊ ကြန္ျမဴနစ္ပုံျပင္ႏွင့္ လစ္ဘရယ္ပုံျပင္တို႔ျဖစ္ၾကသည္ဟူ၏။ ဒုတိယကမာၻစစ္က ဖက္ဆစ္ပုံျပင္ကို ေနာက္ေကာက္ခ်လိုက္ၿပီးေနာက္ ၁၉၄၀ ေႏွာင္းပိုင္းႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၈၀ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားအၾကား ကမာၻသည္ လစ္ဘရယ္ပုံျပင္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပုံျပင္ႏွစ္ပုဒ္တည္း၏ စစ္ေျမျပင္ျဖစ္လာသည္။ မ်ားမၾကာမီကြန္ျမဴနစ္ပုံျပင္ၿပိဳလဲသြားၿပီး လစ္ဘရယ္ပုံျပင္တစ္ပုဒ္တည္းသာ လူ႕သမိုင္း၏ အဓိကလမ္းၫႊန္ႏွင့္ ကမာၻ႔အနာဂတ္၏ မရွိမျဖစ္လက္စြဲေတာ္အျဖစ္ က်န္ရစ္ခဲ့ေတာ့သည္ သို႔မဟုတ္ ထိုသို႔ျဖစ္ေလသည္ဟု ကမာၻ႔ေရေပၚဆီမ်ားက ထင္ၾကေလေတာ့သည္။

လစ္ဘရယ္ပုံျပင္က လြတ္လပ္မႈ၏ တန္ဖိုးႏွင့္ အစြမ္းကို မႊမ္း၏။ သည္ပုံျပင္အလိုအရ လူသားမ်ိဳးႏြယ္သည္ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖိႏွိပ္ေသာ အစိုးရမ်ားေအာက္ ေနထိုင္ခဲ့ရၿပီး လူအမ်ားအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ား၊ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားမရွိသည့္အျပင္ လူအမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္၊ စဥ္းစားေတြးေခၚခ်က္မ်ား လြတ္လပ္စြာဖလွယ္ခြင့္၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ား လြတ္လပ္စြာစီးဆင္းခြင့္မ်ားကို လြန္စြာကန္႔သတ္ခံခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ လူအမ်ားက ၎တို႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကၿပီး လြတ္လပ္မႈသည္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း အေျခတည္ အရွိန္ရလာသည္။ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားေနရာတြင္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရမ်ား ေနရာယူလာသည္။ လြတ္လပ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားလာၾကသည္။ တစ္ေၾကာင္းစြဲ ဘာသာေရးဆရာမ်ားႏွင့္ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားေနာက္ကို လူအမ်ားက မ်က္စိစုံမွိတ္မလိုက္ၾကေတာ့ဘဲ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် စဥ္းစားေတြးေခၚလာႏိုင္ၾကသည္။ တံတိုင္းမ်ား၊ က်ဳံးမ်ား၊ သံဆူးႀကိဳးခတ္ၿခံစည္း႐ိုးမ်ားေနရာတြင္ လမ္းမႀကီးမ်ား၊ ခံ့ထည္ေသာ တံတားႀကီးမ်ား၊ ပ်ားပန္းခတ္မၽွ လႈပ္ရွားေနေသာ ေလဆိပ္ႀကီးမ်ားက အစားထိုးလာသည္။

လစ္ဘရယ္ပုံျပင္တြင္ ကမာၻႀကီး၌ အစစ အရာရာ အဆင္မေခ်ာေသးဘဲ ေက်ာ္လႊားရမည့္ အက်ပ္အတည္းမ်ားရွိေနသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံထားသည္။ ၿဂိဳဟ္ကမာၻ၏ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အာဏာရွင္မ်ားႀကီးစိုးေနဆဲျဖစ္ၿပီး လစ္ဘရယ္ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ပင္ ႏိုင္ငံသားအမ်ားသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ခံစားေနရေသးသည္။ သို႔တေစ ယင္းျပႆနာမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ အေျဖက ရွိၿပီး ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ရမည္မွာ လူအေပါင္းကို လြတ္လပ္မႈပိုေပးရန္ျဖစ္သည္။ လူ႕အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ၿပီး လူတိုင္းကို မဲေပးခြင့္ေပးရမည္၊ လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး လူမ်ား၊ စဥ္းစားႀကံဆမႈမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ကမာၻတလႊားလြယ္ႏိုင္သမၽွ လြယ္လြယ္စီးဆင္းႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ယူဆပုံခ်င္း အနည္းငယ္သာကြာၿပီး ေဂ်ာ့ဗ္ဒဗလူဘုရွ္ႏွင့္ ဘားရက္အိုဘားမားတို႔ကဲ့သို႔ ပုဂၢိဳလ္မ်ား လက္ခံထားသည့္ ဤလစ္ဘရယ္နတ္ေဆးအရ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးစနစ္မ်ားကို တစ္ကမာၻလုံးပိုမိုခ်ိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ လစ္ဘရယ္ျပဳျခင္းကို ဆက္လုပ္လၽွင္ လူသားအားလုံးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး သာယာ၀ေျပာေသာ ကမာၻႀကီးျဖစ္လာမည္ အမွန္ပင္ဟု ဤပုံျပင္က ဆိုေလသည္။

ယင္း တစ္ဟုန္ထိုးတိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္ကို ဝင္ပါလာသည္ႏွင့္အမၽွ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ သာယာ၀ေျပာမႈကို ျမန္ျမန္ခံစားရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤေရွာင္လႊဲလို႔မရေသာ ျဖစ္စဥ္ကို ျငင္းဆန္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဒုကၡသုကၡမ်ိဳးစုံ ႀကဳံေတြ႕ရမည္။ သူတို႔ေတြလည္း ဉာဏ္အလင္းပြင့္လာေသာအခါ ႏိုင္ငံကို ဖြင့္ေပးလိုက္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး သူတို႔၏ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ားလည္း လစ္ဘရယ္လမ္းစဥ္ လိုက္ၾကမည္သာျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ၾကာေကာင္း ၾကာႏိုင္ေသာ္လည္း အဆုံးတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ အီရတ္ႏွင့္ အယ္လ္ဆာလ္ဗေဒါႏိုင္ငံတို႔လည္း ဒိန္းမတ္တို႔ အိုင္အိုဝါတို႔လို ျဖစ္လာၾကေပမည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ လစ္ဘရယ္ပုံျပင္သည္ တစ္ကမာၻလုံး တဖြဖြ႐ြတ္ၾကေသာ ဂါထာျဖစ္လာသည္။ ဘရာဇီးမွ အစ အိႏၵိယအဆုံး အစိုးရအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ သမိုင္း၏ ေရွာင္လႊဲမရေသာ တိုးတက္မႈႀကီးေနာက္လိုက္ရန္အလို႔ငွာ လစ္ဘရယ္ေဆးကို ေသာက္ၾကရေတာ့သည္။ ေဆးမေသာက္သည့္ သူမ်ားမွာ ဘိုးေတာ္ဘုရားေခတ္မွာ ေနရစ္ခဲ့သူမ်ားဟု အထင္ခံရသည္။ ၁၉၉၇ တြင္ အေမရိကန္သမၼတဘီလ္ကလင္တန္က ယုံၾကည္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးလစ္ဘရယ္ မလုပ္ေသာ တ႐ုတ္အစိုးရကို ‘သမိုင္း၏ မွားယြင္းေသာဘက္မွာ ရပ္သည္’ ဟုသမုတ္ေလသည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၀၈ ကမာၻ႕စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းကပ္ဆိုက္ၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ကမာၻတလႊားရွိ လူအမ်ားမွာ ဤလစ္ဘရယ္ပုံျပင္သည္ မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္မကိုက္ေၾကာင္း ပိုၿပီး သေဘာေပါက္လာၾကသည္။ တံတိုင္းမ်ားႏွင့္ စည္း႐ိုးမ်ား ျပန္ေခတ္ထလာသည္။ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်ေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီမႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္ျခင္း ျမင့္တက္လာသည္။ အျပင္ပန္းအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရမ်ားမွာလည္း တရားေရးမ႑ိဳင္၏ လြတ္လပ္စြာစီရင္ပိုင္ခြင့္ကို စြက္ဖက္ျခင္း၊ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ျခင္း၊ အတိုက္အခံမွန္သမၽွကို ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈဟု ယိုးစြပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ တူရကီႏွင့္ ႐ုရွားတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ မဟာေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားမွာမူ လစ္ဘရယ္မဆန္ေသာ ဒီမိုကေရစီမ်ားႏွင့္ အာဏာရွင္စနစ္မ်ားကို ေျဗာင္ပင္က်င့္သုံးလာၾကသည္။ ယေန႔တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို သမိုင္း၏ မွားယြင္းေသာဘက္မွာ ရပ္သည္ဟု တစ္ထစ္ခ် မည္သူေျပာရဲပါေသးသနည္း။

ၿဗိတန္ႏိုင္ငံဥေရာပသမဂၢမွ ႏုတ္ထြက္ရန္ မဲေပးခဲ့ေသာျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေဒၚနယ္ထရမ့္ ထိပ္ေရာက္လာမႈမ်ားျဖင့္ ေျပာစမွတ္တြင္ရေသာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္သည္ အမာခံလစ္ဘရယ္တိုင္းျပည္မ်ားျဖစ္ေသာ အေနာက္ဥေရာပႏွင့္ ေျမာက္အေမရိကသို႔ ဤမွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္မကိုက္မႈ ဒီေရလႈိင္းလုံးႀကီး ေရာက္လာသည့္အခ်ိန္ကို ထင္ရွားေစသည္။ လြန္ေလေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္ကမူ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပသားမ်ားမွာ အီရတ္ႏွင့္ လစ္ဗ်ားကို ေသနတ္ႏွင့္ ေတ့ၿပီး ဇြတ္လစ္ဘရယ္ခိုင္းခဲ့ေသာ္လည္း အခုခ်ိန္တြင္မူ ကန္တက္ခီႏွင့္ ေယာ့ခ္႐ႈိင္းရားမွ လူအမ်ားအျပားပင္ လစ္ဘရယ္ပန္းတိုင္ကို မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္သက္ဖြယ္မေကာင္းေတာ့ဟု ျမင္လာၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က အတိတ္ကမာၻ၏ အထက္ေအာက္အလႊာခြဲေသာစနစ္ကို ျပန္တမ္းတၿပီး သူတို႔၏ လူမ်ိဳးေရး၊ အမ်ိဳးသားေရး၊ လိင္ခြဲျခားမႈမ်ားမွ ရရွိေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို မစြန္႔လႊတ္ခ်င္ၾကေပ။ အခ်ိဳ႕ကလည္း (မွန္သည္မွားသည္ အပထား) လစ္ဘရယ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေၾကာင့္ လူအမ်ားစုမွာ နင္းျပားအျဖစ္ အနင္းခံရၿပီး ထိပ္မွ လက္တစ္ဆုပ္စာ ေရေပၚဆီလူတစ္စုကိုသာ ႀကီးပြားေစသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကသည္။

၁၉၃၈ တြင္ လူသားမ်ားမွာ ကမာၻ႔ပုံျပင္ႀကီးသုံးပုဒ္မွ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ေလ၏။ ၁၉၆၈ တြင္ ႏွစ္ပုဒ္သာ က်န္ေတာ့သည္။ ၁၉၉၈ တြင္မူ ပုံျပင္တစ္ပုဒ္တည္းသာ ႀကီးစိုးရာမွ ၂၀၁၈ တြင္ ပုံျပင္တစ္ပုဒ္မွ ေ႐ြးစရာ မက်န္ေတာ့ေပ။ ကမာၻကို ၿပီးခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားက လႊမ္းမိုးထားေသာ လစ္ဘရယ္ထိပ္သီးမ်ား ေျခမကိုင္မိလက္မကိုင္မိ၊ ခ်ာခ်ာလည္ျဖစ္ရသည္မွာလည္း မဆန္းလွ။ ပုံျပင္တစ္ပုဒ္တည္းရွိေသာအျဖစ္မွာ အင္မတန္မွ စိတ္ေအးခ်မ္းသာေနလို႔ ရသည္။ အရာရာမွာလည္း အံဝင္ခြင္က်ပင္။ ႐ုတ္ခ်ည္း ဘယ္ပုံျပင္ကိုမၽွ ကိုးစားလို႔ မရေသာအျဖစ္မွာမူ ထိတ္လန္႔စရာ။ ဘယ္အရာမွ အံမဝင္ေတာ့။ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ဆိုဗီယက္ထိပ္သီးမ်ားျဖစ္ခဲ့သလိုပင္ လစ္ဘရယ္မ်ားအဖို႔ သမိုင္းေၾကာင္းက မည္သို႔မည္ပုံအံေခ်ာ္သြားသနည္း စဥ္းစားမရ ျဖစ္ရေတာ့သည္။ ကမာၻ႕အရွိတရားကို ဘယ္မ်က္မွန္တပ္ၿပီး ႐ႈရမည္နည္း ႀကံရာမရျဖစ္ကုန္၏။ လမ္းေပ်ာက္ေနေသာအခါ အရာရာကို ကမာၻပ်က္ေတာ့မတတ္ ထင္လာသည္။ သမိုင္း၏ နိဂုံးက ထင္ထားသလို အဆုံးတြင္ အားလုံးေပ်ာ္႐ႊင္စြာေနထိုင္သြားၾကေလေတာ့သည္ဟု ျဖစ္မလာေသာအခါ ကမာၻဖ်က္မိုးႀကီး မၾကာခင္႐ြာေတာ့မည္ဟု ထင္လာ၏။ အရွိတရားကို ယထာဘူတက်က် မဆန္းစစ္ႏိုင္ေသာအခါ အလုံးစုံပ်က္သုဥ္းပုံနည္းအဖုံဖုံကို စိတ္က တစ္မ်ိဳးၿပီး တစ္မ်ဳိးေတြးလာသည္။ ေခါင္းေလးကိုက္႐ုံျဖင့္ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ဦးေႏွာက္ကင္ဆာျဖစ္ေနပါၿပီဟု ထင္သူမ်ားကဲ့သို႔ လစ္ဘရယ္အေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ၿဗိတိန္ ဥေရာပသမဂၢမွ ႏုတ္ထြက္႐ုံ၊ ေဒၚနယ္ထရမ့္ထိပ္ေရာက္လာ႐ုံႏွင့္တင္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ ပ်က္သုဥ္းေတာ့မည္ဟု ကမၼနိမိတ္ျပေလၿပီဟု ေတြးေၾကာက္ၾကေတာ့သည္။

ျခင္တဝီဝီကိုသတ္ျခင္းမွ အေတြးတစီစီကို သတ္ျခင္း

နည္းပညာ႐ိုက္ခတ္မႈ အရွိန္အဟုန္ျမင့္လာျခင္းကလည္း ခ်ာခ်ာလည္လမ္းေပ်ာက္မႈႏွင့္ ၿဂိဳဟ္ဆိုးဝင္ေတာ့မည္ဆိုေသာ ခံစားခ်က္ကို ပိုဆိုးေစသည္။ ေရေႏြးေငြ႕အင္ဂ်င္၊ ေရနံခ်က္စက္႐ုံႏွင့္ တယ္လီဗီရွင္းမ်ားရွိေသာ ကမာၻကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ လစ္ဘရယ္ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို စက္မႈေခတ္က ပုံေဖာ္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤစနစ္အေနႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာႏွင့္ ဇီ၀နည္းပညာမ်ား ထြန္းကားေျပာင္းလဲေနေသာ ေခတ္ႀကီးကို စီမံရန္မူကား ခက္ေခ်ေတာ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားေရာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားပါ နည္းပညာအသစ္မ်ား၏ ေပါက္ကြဲႏိုင္ေသာ စြမ္းပကားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ေနေနသာသာ နားလည္ႏိုင္ဖို႔ပင္ မနည္းလိုက္ယူရသည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွစ၍ အျခားအရာမ်ားထက္ အင္တာနက္က ကမာၻကို ပို၍ေျပာင္းလဲခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အင္တာနက္ေတာ္လွန္ေရးကို ဦးေဆာင္သူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားထက္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အင္တာနက္သည္ မည္သို႔မည္ပုံျဖစ္သင့္သည္ဟု စာဖတ္သူ မဲေပးရဖူးပါသေလာ။ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ သူ႕ကို ဘာက ဝင္ေဆာင့္သြားသလဲ နားလည္ရန္ပင္ မနည္းႀကိဳးစားေနရသည့္ အျဖစ္။ ေနာက္လာဦးမည့္ AI ထြန္းကားလာမႈႏွင့္ Blockchain ေတာ္လွန္ေရးကဲ့သို႔ေသာ ဂယက္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ သူ႕အေနႏွင့္ မလြယ္ကူေပ။

ယေန႔ေခတ္တြင္ပင္ ေငြေၾကးစနစ္မွာ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားေၾကာင့္ အင္မတန္႐ႈပ္ေထြးေသာ စနစ္ ျဖစ္လာၿပီး လူသားမ်ားအေနႏွင့္ နားလည္ရန္ခက္လာသည္။ AI စနစ္ တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမၽွ မည္သူမွ နားမလည္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ေငြေၾကးစနစ္ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ထိုအခါႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ဘယ္လိုသက္ေရာက္မည္နည္း။ အစိုးရတစ္ရပ္က သူ႕ဘတ္ဂ်က္ကို အတည္ျပဳရန္ သို႔မဟုတ္ အခြန္စနစ္သစ္တစ္ရပ္ကို အတည္ျပဳရန္ ကြန္ပ်ဴတာအယ္လ္ဂိုရစ္သမ္၏ အတည္ျပဳမႈကို ေျခသုတ္ပုဆိုးေႁမြစြယ္က်ိဳးသို႔ ေစာင့္ေနရမည့္အျဖစ္ကို စာဖတ္သူျမင္ေယာင္ၾကည့္ပါ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ တစ္ဦးဆီမွ တစ္ဦးဆီသို႔ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္သည့္ Blockchain ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ Bitcorn ကဲ့သို႔ေသာ လၽွိဳ႕ဝွက္ေငြေၾကး (Cryptocurrency) မ်ားေၾကာင့္ ေငြေရးေၾကးေရးစနစ္တစ္ခုလုံးကို အစအဆုံးျပန္ျပင္ၿပီး အခြန္စနစ္ကို လုံးလုံးလ်ားလ်ားဆန္းသစ္ဖို႔ လိုေကာင္းလိုလာႏိုင္သည္။ ဥပမာ – ေဒၚလာကို အခြန္ေကာက္ရန္ အဓိပၸာယ္မရွိေတာ့သည့္ အျဖစ္ သို႔မဟုတ္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ အေျခသို႔ ေရာက္လာႏိုင္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အေရာင္းအဝယ္အမ်ားစုမွာ မည္သည့္ႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ မည္သို႔ေသာ ေငြေၾကးကိုမွ သုံးရန္မလိုေသာ အျဖစ္ ေရာက္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ထိုအခါ အစိုးရမ်ားမွာ လုံးလုံးကို ဆန္းသစ္သည့္ အခြန္မ်ားေကာက္ခံရန္ ႀကံဆလာရႏိုင္သည္။ ဥပမာ – သတင္းအခ်က္အလက္ကို အခြန္ေကာက္ခံျခင္း (သတင္းအခ်က္အလက္မွာ စီးပြားေရးတြင္ အေရးႀကီးဆုံးအဖိုးတန္ပစၥည္းျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး အေရာင္းအဝယ္အမ်ားစုတြင္ လဲလွယ္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အရာ ျဖစ္လာႏိုင္သည္)။ ႏိုင္ငံေရးစနစ္အေနႏွင့္ ဤအက်ပ္အတည္းကို ေငြေၾကးလုံး၀ကုန္ခန္းသည့္အျဖစ္ မေရာက္ခင္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ စြမ္းႏိုင္ပါ့မလား။

ထို႔ထက္ပိုအေရးႀကီးသည္မွာ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာႏွင့္ ဇီ၀နည္းပညာႏွစ္ႁမႊာပူး အံ့မခန္းတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈက စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကိုသာမက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ႐ုပ္ခႏၶာႏွင့္ နာမ္ခႏၶာအေဆာက္အဦတည္ေဆာက္မႈကိုပါ သက္ေရာက္လာႏိုင္သည္ဆိုသည့္အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါ၏။ အတိတ္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လူသားမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာျပင္ပဗဟိဒၶျဖစ္ေသာ ကမာၻႀကီးကို မည္သို႔ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္နည္းကို ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ သို႔တေစ မိမိတို႔၏ ကိုယ္တြင္းအဇၥ်တၱကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သေလာက္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ဆည္တစ္စင္းေဆာက္ၿပီး ျမစ္ေရစီးမႈကို တားဆီးႏိုင္၏။ သို႔ရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ခႏၶာကိုယ္အိုမင္းရင့္ေရာ္လာမႈကို မတားဆီးႏိုင္။ ဆည္ေရေသာက္စနစ္တစ္ခု မည္သို႔တည္ေဆာက္ရမည္နည္းသိေသာ္လည္း ဦးေႏွာက္တစ္ခုကို မတည္ေဆာက္တတ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အိပ္ခ်ိန္ျခင္တဝီဝီဝဲေနပါက ျခင္ကို ဘယ္လိုသတ္ရမလဲသိေသာ္လည္း အေတြးတစီစီတဝဲဝဲေပၚေနၿပီး အိပ္မရျဖစ္ေနပါက ထိုအေတြးကို ဘယ္လိုေဖ်ာက္ရလဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အမ်ားစုက မသိၾကေခ်။

ဇီ၀နည္းပညာႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာေတာ္လွန္ေရးမ်ားက မိမိကိုယ္တြင္း အဇၥ်တၱကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး အသက္ဇီ၀ကို ဖန္တီးျပဳျပင္လာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဦးေႏွာက္မ်ား ဖန္တီးလာႏိုင္ၿပီး လူ႕သက္တမ္းရွည္ရန္လည္း စြမ္းလာမည္ျဖစ္သည္။ အေတြးမ်ားကိုလည္း မိမိတို႔အလိုရွိသလို ေဖ်ာက္ပစ္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲမည္သို႔ျဖစ္မည္ကိုမူ မည္သူမၽွမသိၾကေခ်။ လူသားမ်ားသည္ ကိရိယာမ်ားကို ဖန္တီးျခင္းတြင္ စြမ္းၾက၏။ သို႔ေသာ္ ဉာဏ္ရွိရွိၾက အသုံးမခ်တတ္ၾက။ သမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္လၽွင္ ဒါကို သိႏိုင္ေလသည္။ ျမစ္တစ္စင္းကို ဆည္ေဆာက္ၿပီး လိုသလို စီရင္ျခင္းက ေဂဟစနစ္ကို မည္သို႔႐ႈပ္ေထြးစြာ သက္ေရာက္မည္နည္း တြက္ခ်က္ရသည္ထက္ ပိုလြယ္သည္။ ထို႔အတူ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အေတြးစီးဆင္းမႈကို ျပဳျပင္ျခင္းက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္သေဘာကို မည္သို႔သက္ေရာက္မည္၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို မည္သို႔သက္ေရာက္မည္ မွန္းဆျခင္းထက္ ပို၍လြယ္မည္ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ကာလအတြင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔လူသားမ်ားသည္ မိမိတို႔ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ကမာၻႀကီးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ အစြမ္းကို ရရွိလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကမာၻ႕ေဂဟစနစ္၏ ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲမႈကို နားမလည္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားက ေဂဟစနစ္တစ္ခုလုံးကို သက္ေရာက္လာၿပီး ယခုအခါ ေဂဟစနစ္ပ်က္ယြင္းျခင္း အႏၲရာယ္ကို ႀကဳံေနရသည္။ လာမည့္ ရာစုႏွစ္တြင္ ဇီ၀နည္းပညာႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ကိုယ္တြင္းအဇၥ်တၱကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္းေပးလာမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔တေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္သေဘာ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲမႈကို နားမလည္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ျပဳလုပ္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာစနစ္တစ္ခုလုံး ပ်က္ယြင္းၿပိဳလဲႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ကို ရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည္။

ဇီ၀နည္းပညာႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာေတာ္လွန္ေရးကို ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသူမ်ားမွာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၊ စြန္႔ဦးတီထြင္စီးပြားေရးသမားမ်ားျဖစ္ၿပီး သူတို႔အေနႏွင့္ မည္သူ႕ကိုမွ ကိုယ္စားျပဳျခင္းမရွိသလို သူတို႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးပိုင္းတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို မသိၾကသေလာက္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ပါတီမ်ားအေနႏွင့္ေရာ ဤကိစၥမ်ားကို သူတို႔လက္ထဲ ေရာက္လာေအာင္ စြမ္းႏိုင္ၾကပါမည္ေလာ။ လက္ရွိတြင္ စြမ္းပုံမရ။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ နည္းပညာ႐ိုက္ခတ္မႈ အေၾကာင္းပါဝင္ျခင္းပင္ မရွိေပ။ ၂၀၁၆ အေမရိကန္သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ နည္းပညာ႐ိုက္ခတ္မႈကို ၫႊန္းဆိုရာတြင္ အဓိကေျပာၾကသည့္ကိစၥမွာ ဟယ္လာရီကလင္တန္၏ အီးေမးလ္အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံ ျဖစ္သည္။ အလုပ္အကိုင္မ်ားဆုံး႐ႈံးလာမႈကို ေျပာၾကေသာ္လည္း သမၼတေလာင္းႏွစ္ဦးလုံးက လူအစား အလိုအေလ်ာက္စက္ကိရိယာကို အစားထိုးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ သက္ေရာက္မႈကို မေျပာၾကေခ်။ ေဒၚနယ္ထရမ့္က မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို မကၠဆီကန္မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္မ်ားက သူတို႔အလုပ္ကို ဝင္ေနရာယူလာႏိုင္သည္ဟု သတိေပးၿပီး မကၠဆီကို နယ္စပ္တြင္ တံတိုင္းေဆာက္သင့္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ သို႔တေစ ကြန္ပ်ဴတာအယ္လ္ဂိုရစ္သမ္မ်ားက သူတို႔အလုပ္ကို ဝင္ေနရာယူလာႏိုင္ေၾကာင္း မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို သတိေပးျခင္းမရွိသလို ကယ္လီဖိုးနီးယားနယ္စပ္တြင္ ကြန္ပ်ဴတာတံတိုင္းႀကီး ကာသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားျခင္း မရွိေခ်။   

ဤသည္မွာ အေနာက္လစ္ဘရယ္ကမာၻ၏ အသည္းႏွလုံးေနရာတြင္ ရွိေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားပါ လစ္ဘရယ္ပုံျပင္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္ကို ယုံၾကည္မႈေလ်ာ့လာျခင္း အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္သည္ (သို႔ရာတြင္ အျခားအေၾကာင္းရင္းမ်ားလည္း ရွိေသးပါသည္)။ သာမန္ျပည္သူမ်ားမွာ Artificial Intelligence (AI) ေတြ ဇီ၀နည္းပညာေတြ နားလည္ခ်င္မွ နားလည္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အနာဂတ္မွာ သူတို႔ဘက္တြင္ မရွိေတာ့ေၾကာင္းကို ရိပ္စားမိႏိုင္သည္။ ၁၉၃၈ တြင္ ဆိုဗီယက္ ႐ုရွား၊ ဂ်ာမနီ သို႔မဟုတ္ အေမရိကန္ရွိ သာမန္ျပည္သူတစ္ဦး၏ အေျခအေနမွာ ဆိုး႐ြားေကာင္း ဆိုး႐ြားႏိုင္ေသာ္လည္း သူသည္ ကမာၻႀကီးတြင္ အေရးပါဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမာၻ႕အနာဂတ္ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာျဖစ္ေၾကာင္း အဆက္မျပတ္ၾကားေနရေလသည္ (သို႔ရာတြင္ ယင္းသာမန္ျပည္သူတစ္ဦးမွာ ဂ်ဴး မဟုတ္ သို႔မဟုတ္ လူမည္း မဟုတ္ရန္ေတာ့ လိုေသးေပ၏)။ သူ႕အေနႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း အလုပ္သမားမ်ား၊ စတီးလ္အလုပ္သမားမ်ား၊ အိမ္ရွင္မမ်ားကို သူရဲေကာင္းအေနႏွင့္ ပုံေဖာ္ျပထားသည့္ ဝါဒျဖန္႔ပိုစတာမ်ားကို ၾကည့္ၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ျပန္ျမင္ေယာင္ႏိုင္သည္။ “ပိုစတာမွာ ငါ့ပုံႀကီး။ ငါက အနာဂတ္ရဲ႕သူရဲေကာင္းပဲ” လုပ္လို႔ ရေလသည္။

၂၀၁၈ တြင္ သာမန္ျပည္သူတစ္ဦးမွာ မိမိကိုယ္ကိုယ္အေရးမပါဟု ပို၍ ခံစားလာရသည္။ TED Talks မ်ား၊ အစိုးရအႀကံေပးပညာရွင္အုပ္စုမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာဆိုင္ရာ ကြန္ဖရင့္မ်ားတြင္ အားႀကိဳးမာန္တက္ေျပာေနၾကသည့္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း၊ Blockchain ၊မ်ိဳး႐ိုးဗီဇဖန္တီးျပဳျပင္ျခင္း၊ AI ၊ Machine Learning အစရွိသည့္ ခပ္ဆန္းဆန္းစကားလုံးမ်ားက ကိုယ္နဲ႔ မဆိုင္ဟု ခံစားလာရသည္။ လစ္ဘရယ္ပုံျပင္မွာ အညတရျပည္သူမ်ား၏ ပုံျပင္ျဖစ္ေလသည္။ စက္တစ္ဝက္ လူသားတစ္ဝက္ Cyborg မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာကြန္ရက္ အယ္လ္ဂိုရစ္သ္မ်ား၏ ကမာၻႏွင့္ ဘယ္လိုမ်ား သက္ဆိုင္ပါဦးေတာ့မည္နည္း။

၂၀ ရာစုတြင္ လူထုက ဂုတ္ေသြးစုပ္ဖိႏွိပ္ျခင္းကို ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကၿပီး စီးပြားေရးလုပ္သားအင္အားစုလူထု၏ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑ကို ႏိုင္ငံေရးအာဏာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ လူထုမွာ ေခတ္နဲ႔ ကိုယ္နဲ႔ လုံးလုံးမၽွမဆိုင္ႏိုင္ေတာ့သည့္အျဖစ္ကို ေၾကာက္လာရၿပီး သူတို႔၏ လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို အခ်ိန္မေႏွာင္းခင္ ကသုတ္က႐ိုက္သုံးစြဲလာၾကသည္။ ၿဗိတိန္ဥေရာပသမဂၢမွ ႏုတ္ထြက္ျခင္းႏွင့္ ေဒၚနယ္ထရမ့္တက္လာျခင္းတို႔မွာ ေရွးက ျမင္ေနက် ဆိုရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ေရးမ်ားႏွင့္ ျပဒါးတစ္လမ္း သံတစ္လမ္း ျဖစ္သည္။ ႐ုရွား၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ က်ဴးဘားတို႔တြင္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားမွာ စီးပြားေရးအတြက္ အေရးပါၿပီး ႏိုင္ငံေရးအာဏာလက္မဲ့ျဖစ္ေနေသာ လူထု၏ ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ထရမ့္ႏွင့္ ၿဗိတိန္ Brexit ျဖစ္စဥ္တို႔မွာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာလက္ဝယ္ရွိေသးၿပီး စီးပြားေရးအရ အေရးမပါေတာ့မွာ စိုးလာရသည့္ လူထုက ေထာက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည္မွာ ၂၁ ရာစု လူထုေတာ္လွန္ေရးမ်ားသည္ လူထုကို အျမတ္ထုတ္ေနသည့္ လူကုံထံမ်ားကို ေတာ္လွန္ရျခင္းမဟုတ္ေတာ့ဘဲ လူထုကို မလိုအပ္ေတာ့သည့္ လူကုံထံမ်ားကို ေတာ္လွန္ရျခင္းျဖစ္လာႏိုင္သည္။ သည္တိုက္ပြဲမွာ ႐ႈံးဖို႔ရာသာ မ်ားေတာ့၏။ ဂုတ္ေသြးစုပ္အျမတ္ထုတ္ျခင္းကို ေတာ္လွန္ရျခင္းထက္ မိမိႏွင့္မဆိုင္ေတာ့ေသာ အျဖစ္ကို ေတာ္လွန္ရျခင္းက ခက္ဖို႔ရာသာ ရွိေတာ့၏။

သီဟ၀င့္ေအာင္

(ကမာၻေက်ာ္စာေရးဆရာ Yuval Noah Harari ၏ အေရာင္းရဆံုးစာအုပ္စာရင္း၀င္  21 Lessons for the 21st Century စာအုပ္ကို ဘာသာျပန္ဆုိေဖာ္ျပပါသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *