အဂတိ

တနသၤာရီတိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကို အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က အမႈဖြင့္အျပီးတြင္ ေနာက္ျပန္ေတြးမိသလို အေရွ႕သို႔လည္း ေမွ်ာ္ၾကည့္မိပါသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးထိေရာက္ရန္ ‘ငါးၾကီးၾကီးကိုေၾကာ္ရမည္’ ဟူေသာ သီအိုရီရွိၿပီး စီးပြားေရးပညာရွင္ဆရာၾကီးဦးျမင့္ ေျပာစကားမွ တစ္ဆင့္ ေရပန္းစားသြားသည္။ ငါးေသး၊ ငါးလတ္မ်ားကို ေၾကာ္ခဲ့ရာမွ ငါးၾကီးၾကီးကို ေၾကာ္ျပီလား။

ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ႏွစ္ခြဲခန္႔သာလိုခ်ိန္တြင္ ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမႈရေအာင္ အဂတိလုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ျပေနသည္ဟု အခ်ဳိ႕က ေ၀ဖန္သည္။ စာေရးသူအျမင္ လက္ခုပ္သံရေအာင္၊ မဲရေအာင္ လုပ္သည္ ဟုတ္ဟုတ္ မဟုတ္ဟုတ္ ေနာင္ထြက္မည့္ ရလဒ္က ပိုအေရးၾကီးသည္။ ေနာင္တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားဖို႔သာ လိုသည္။ လက္ခုပ္သံညံေသာ္လည္း အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးမသြားလွ်င္၊ အေရးယူခံရသည္မ်ားသာ နည္းသြားၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ကိုယ္ေပ်ာက္သြားလွ်င္မူ ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးမရွိပါ။

ငါးၾကီးႀကီးကို ေၾကာ္ျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ္လည္း ေၾကာ္ရသည့္ အဆင့္ မေရာက္လွ်င္ ပိုေကာင္းသည္၊ အဂတိလိုက္စားခြင့္ မရလွ်င္ ပိုေကာင္းသည္။ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းသည္ ကုသျခင္းထက္ သာလြန္သည္။ စနစ္ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ရန္ လိုပါေသးသည္။
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားအထိအရွ မ်ားေနသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတြင္မူ အထိအရွနည္းေနသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အျပစ္ပိုကင္းေနသလား။ ထိုေမးခြန္းကို ေမးအၿပီး ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲတြင္ ဆက္စပ္ေမးခြန္းမ်ားေပၚလာသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ေကာင္းစြာလည္ပတ္ေနျပီး ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသၾကီးနွင့္ ဗဟိုအစိုးရအၾကား အာဏာခြဲေ၀ပုံ ေကာင္းမြန္ေနသလား။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားသည္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရေနသလား။ သံုးခုထပ္စဥ္းစားမိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဟု အစိုးရႏွစ္လႊာရွိရာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ သမၼတစနစ္ပုံစံျဖစ္သည္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔သည္ ပါလီမန္စနစ္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာႏိုင္သည္။ အဂတိကိစၥတြင္ ပါလီမန္စနစ္ႏွင့္ သမၼတစနစ္တို႔အၾကား မည္သို႔ကြာဟပါသလဲ။ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ Check and Balance ေခၚ ထိန္းညိႇမႈစနစ္ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ျခြင္းခ်က္အခ်ိဳ႔မွလြဲၿပီး အေတာ္ေလးျငိမ္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအစိုးရမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ထိန္းညိႇႏိုင္သလား။ ေနာက္ဆုံးအခ်က္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရ အဖြဲ႔၀င္မ်ား ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ရာတြင္ ဟာကြက္မ်ား ရွိေနသလား။ လူမွန္ေနရာမွန္ ေရာက္သလား။ ေနာက္ဆုံးအခ်က္တြင္ပင္ ေတြးစရာႏွစ္ခ်က္ရွိသည္။ တစ္ခ်က္မွာ‘Power Corrupts’ ‘အာဏာသည္ လူကို ပ်က္စီးေစသည္”။ အာဏာမရေသးေသာ သူကို အာဏာေပးၾကည့္လွ်င္ ေျပာင္းလဲသြားတတ္သည္။ အာဏာမရမီက ႐ုိးသားသူဟု ထင္ရသူသည္ အာဏာရလွ်င္ အာဏာကိုအလြဲသုံးစားလုပ္တတ္သည္မ်ား ၾကဳံၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ တစ္ခ်ီတည္းျဖင့္ မွန္ရန္ ခက္သည္။ သို႔ဆိုေသာေၾကာင့္ လြန္မွ အေရးယူရမည္ဟု မဆိုလို။ Monitoring and Evaluation စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္ရန္ လိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္သည့္ စနစ္ သို႔မဟုတ္ ယႏၱရား ရွိရမည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ားကို မခန္႔မီ ေသခ်ာစြာ အကဲျဖတ္ျပီးမွ ခန္႔အပ္သလားဟူေသာ ေမးခြန္းပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ပါတီႏွင့္ ဆိုင္သည္။ ပါတီက ရာထူးမ်ားကို မည္သည့္ေပတံမ်ားျဖင့္ တိုင္းတာအကဲျဖတ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သလဲ။

တနသၤာရီတိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကိစၥသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီးသို႔ သြားေရာက္အၿပီးတြင္မွ ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထု၏ တိုက္ရိုက္အသံမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၾကားအၿပီး တစ္ႏို္င္ငံလုံးဟိုးေလးတေက်ာ္ျဖစ္အျပီးတြင္ ယခုကိစၥ ျဖစ္ပြားသည့္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာ ထုိသို႔ မသြားခဲ့၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံးသို႔ ဟိုးေလးတေက်ာ္ မျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ယခုကဲ့သို႔ အမႈဖြင့္ျခင္းမ်ား ေပၚလာမလား။

တိုင္မွေပၚႏွင့္ စနစ္

ဂတိလိုက္စားမႈမ်ားသည္ တိုင္မွေပၚျခင္းထက္ စနစ္ျဖင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္လွ်င္ ပိုေကာင္းသည္။ အစိုးရစီမံကိန္းမ်ား၊ အလုပ္မ်ားကို လက္ရွိအာဏာရပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ား၏ ကုမၺဏီမ်ားက အရမ်ားေနသလား။ အာဏာရအၿပီးတြင္ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ား ကုမၸဏီေထာင္ႏႈန္း တက္လာသလား။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ား၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ႏွစ္ ၃ႏွစ္အတြင္းတြင္ ကုမၺဏီမ်ား ပိုေထာင္လာၾကသလား။ ထိုသို႔ စနစ္တက်ေလ့လာဆန္းစစ္ႏိုင္လွ်င္ လြန္မွ သိျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္မည္ မဟုတ္ပါ။ ‘အစိုးရစီမံကိန္းမ်ားကို လုပ္လိုသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ အစိုးရက ၀ယ္ယူလိုေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းမည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေလလံဆြဲရာတြင္ သူတို႔ႏွင့္ ေတာ္စပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ရွိေနလွ်င္ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ တိက်စြာ ေရးသားေဖာ္ျပရမည္’ ဟူေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ိဳးခ်လ်င္ သင့္ေလ်ာ္မလား အေျဖရွာသင့္္သည္။

အစိုုးရအဖြဲ႔ျပင္ပမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ၾသဇာ

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ရာထူးယူမထားေသာ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ၾသဇာကိစၥကိုလည္း အေလးထားေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္းမွ ရာထူးရွိမ်ားေၾကာက္ရသည့္ ပုဂၢိဳလ္ ( ဥပမာ ပါတီတြင္းမွ ပုဂၢိဳလ္) က ၾသဇာသုံးေသာေၾကာင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားလွ်င္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။ မိမိတို႔အေပၚ ၾသဇာေညာင္းသည့္ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္က မေလ်ာ္ၾသဇာသုံးလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာအရာရွိမ်ားသည္ အနည္းႏွင့္ အမ်ား ၾသဇာဒဏ္ခံရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းကို မည္သို႔စည္းျခားၾကမည္နည္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပုဂၢိဳလ္ေရးၾသဇာကို အေလးထားေသာႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္းသို႔ ျပင္ပၾသဇာႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အခန္းက႑ကို စဥ္းစားတြက္ခ်က္ထားသင့္ပါသည္။

ေငြေၾကးအေပးအယူကိစၥပါမွသာ အဂတိဟု ေတြးထင္ၾကသည္မ်ားရွိသည္။ မေပးသင့္ေသာ အခြင့္အေရးတစ္ခုကို ေက်းဇူးခံေက်းဇူးစားတစ္ခုခုေၾကာင့္၊ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာေၾကာင့္ အာဏာရပုဂၢိဳလ္က ေပးအပ္ၿပီး ေငြေၾကးအရ ျပန္မယူလွ်င္ေရာ အဂတိတြင္ အက်ဳံးမ၀င္ေပဘူးလား။ တိုင္းျပည္ကမူ နစ္နာေနၿပီ။

တနသၤာရီတိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကိစၥသည္ ငါးၾကီးၾကီးျဖစ္ရုံမက ေရထဲတြင္ ေမ်ာေနေသာ ေရခဲေတာင္၏ ေရတြင္ ေပၚေနေသာ ထိပ္စြန္းေလး ျဖစ္ေနသည္လား။ ေရေမ်ာ ေရခဲေတာင္တို႔ မည္သည္ အစိတ္အပိုင္းေသးေသးေလးသာ ေရေပၚတြင္ ေပၚေနၿပီး မျမင္ရေသာ ေရေအာက္တြင္ ၈၅၊ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနတတ္သည္။ အဂတိေရခဲေတာင္ကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ စနစ္ အျမန္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ပါေစ။

ေဇယ်သူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *