အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အစီရင္ခံစာႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေ႐ႊ႕ဆိုင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၁၅

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး တြင္ အျငင္းပြားေနၾကသည့္ အစီရင္ခံစာ ႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည့္ကိစၥရပ္ မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးသို႔ ေ႐ႊ႕ ဆိုင္းလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

“ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ က်န္ရွိတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမွာ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးအၿပီး နိဂုံးခ်ဳပ္စကားေျပာဆိုရာတြင္ ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းထြန္းအပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄၃ ဦးက တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္က ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ႏိုင္မည့္ ပုဒ္မ ၂၆၁ ကို ျပင္ဆင္ရန္ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေလ့လာစိစစ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ေလ့လာစိစစ္ကာ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔က လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံခဲ့ၿပီး ပုဒ္မတစ္ခုတည္းကို သီးျခားျပင္မည့္အစား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းသင့္ရန္သာ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာကို တပ္မေတာ္၊ ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီငယ္အခ်ိဳ႕က မတ္လ ၁၅ ရက္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ၿပီးဆုံးသည္အထိ ကန္႔ကြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းကိုယ္စားလွယ္ ၆၈ ဦးေဆြးေႏြး ၿပီးေနာက္ နာယကက အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ NLD ပါတီက ပူးေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းကာ အားလုံးလႊမ္းၿခဳံေသာ စိစစ္ျပင္ဆင္ရန္ ရည္႐ြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီက ပုဒ္မ ၂၆၁ တစ္ခုတည္းမွ ပုဒ္မခြဲ (ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င) ကိုသာ ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ေရးဆြဲကာ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီက ဦးေဆာင္တင္သြင္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ဥပေဒတစ္ရပ္လုံး စိစစ္ေလ့လာျပင္ဆင္မည့္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီတြင္ ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ အစီရင္ခံစာ ယင္းတင္ျပခ်က္သည္ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး နည္းလမ္းႏွင့္ ေသြဖည္ေနေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္၊ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီအခ်ိဳ႕က ကန္႔ကြက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အားလုံးလႊမ္းၿခဳံေသာ စိစစ္ျပင္ဆင္မႈျပဳမည့္ ၄၅ ဦးေကာ္မတီ၏ အစည္းအေဝးမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ လိုအပ္သလို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု သေဘာတူညီမႈ ရရွိထားသည္။

(၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးကို ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္မွ စတင္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ ရပ္နားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးကို သႀကၤန္ကာလအၿပီး ျမန္မာႏွစ္ဆန္းပိုင္းရက္တြင္ ျပန္လည္က်င္းပမည္ဟု လႊတ္ေတာ္အသိုင္းအဝိုင္းထံမွ သတင္းရရွိသည္။ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *