ေဈးကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်မည့္ စားသုံးဆီမ်ား စံခ်ိန္စံၫႊန္းသတ္မွတ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္မည္

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၅

က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ စားသုံးဆီမ်ား ဝယ္ယူစားသုံးႏိုင္ရန္ ေဈးကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်မည့္ဆီမ်ားကို အရည္အေသြးႏွင့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္သည့္ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီသို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆီစက္ပိုင္ရွင္မ်ား အသင္းဒုတိယ ဥကၠ႒ (၁) ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တြင္းဆီလုပ္ငန္းရွင္မ်ား စုေပါင္းကာ စားသုံးဆီအရည္အေသြးႏွင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရွိသည့္ အခ်က္မ်ားစုစည္း၍ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ခ်ဳပ္ (UMFCCI) မွတစ္ဆင့္ ဒုတိယသမၼတသို႔ တင္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

အဓိကအားျဖင့္ စားသုံးဆီမ်ားအတြင္း ဓာတုေဗဒနည္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ အနံ႔မ်ား ထည့္သြင္းမေရာင္းခ်ရန္၊ ေရာေႏွာဆီမ်ားတြင္ ေရာေႏွာသည့္ အမ်ိဳး အစားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားကို ေဖာ္ျပ၍ ေရာေႏွာဆီအျဖစ္သာ မွတ္ပုံတင္ေရာင္းခ်ၾကရန္ႏွင့္ ေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၏ စားသုံးဆီေရာင္းခ်ခြင့္ လက္မွတ္ရရွိမွသာ ေရာင္းခ်ရန္ စသည့္ အခ်က္မ်ားပါဝင္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ဒါေတြ မထုတ္ျပန္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ဓာတုအနံ႔သုံးၿပီး မမွန္မကန္ေရာင္းေနတာေတြ၊ လိမ္ေရာင္းေနတာေတြက ႀကီးစိုးၿပီးေတာ့ ေဈးကြက္ရဲ႕ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက ဒီဟာေတြ(ဓာတုအနံ႔ အသုံးျပဳေရာေႏွာဆီ) ျဖစ္သြားတယ္။ ဒီအတြက္ မွန္မွန္ကန္ကန္ထုတ္လုပ္သူေတြလည္း မရပ္တည္ႏိုင္ဘူး။ စားသုံးသူေတြလည္း လိမ္ညာခံေနရတယ္။ ေရာဂါဘယေတြနဲ႔ ဆိုးက်ိဳးေတြႀကဳံရတဲ့ သေဘာ ရွိတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆီစက္ပိုင္ရွင္မ်ားအသင္းက တင္ျပသည့္အခ်က္မ်ားကို အစိုးရက စိစစ္အတည္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္း အတည္ျပဳခ်က္ပါ သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံၫႊန္းအတိုင္း စားသုံးဆီေရာင္းခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြနိမ့္က်မႈေၾကာင့္ ပဲဆီ၊ ႏွမ္းဆီမ်ား အစားျပည္ပမွ အဓိကတင္သြင္းသည့္ စားသုံးဆီကို အဓိကစားသုံးၾကၿပီး ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ဆီ (Vegetable Oil)၊ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ ဆီ (Cooking Oil) ဟုဆိုကာ ေရာင္းခ်သည့္ ေရာေႏွာဆီမ်ားကိုလည္း စားသုံးမႈတြင္က်ယ္ေနေၾကာင္း ေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။     

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *