ကိုရီးယားႏွင့္ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္သည့္ International Studies ဒီပလိုမာ

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပညာဌာနႏွင့္ ကိုရီးယားအစိုးရတို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ထားေသာ Myanmar-Korea Centre for International Studies (KIS) တြင္ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာတန္းအေနႏွင့္ Diploma in International Studies သင္တန္းကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလာခဲ့ရာ ယခုႏွစ္တြင္ 7 th Batch အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါသင္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ား၊ တက္ေရာက္လိုသူမ်ားအတြက္ အသုံးဝင္မည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပညာဌာနဌာနမႉး ပါေမာကၡ ေဒါက္တာခ်ာေခ်ာစိန္က ေျဖၾကားေပးထားပါသည္။

သင္ၾကားေသာဘာသာရပ္မ်ား

ၿပီးခဲ့သည့္ပညာသင္ႏွစ္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈(6 th Batch) တြင္ သင္ၾကားေသာ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ Introduction to International Relations, History of International Relations, Theories of International Relations, Foreign Policy Analysis, Principles of Economics, International Political Economy, International Relations in East Asia, International Development or International Law and Organizations တို႔ျဖစ္ၿပီး ထပ္မံဖြင့္လွစ္မည့္ သင္တန္းမ်ားတြင္လည္း ပင္မဘာသာရပ္ ေျပာင္းလဲမႈရွိမည္ မဟုတ္ဘဲ လတ္တေလာ အသစ္ျဖစ္ေပၚ သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားေပၚတြင္ မူတည္သည့္ အေျပာင္းအလဲသာရွိမည္ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ၊ လူ႕အခြင့္အေရး စသည္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည္တို႔ကို အေရွ႕၊ အေနာက္ေမာ္ဒယ္လ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အဓိက သင္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

သင္တန္းဝင္ခြင့္

သင္တန္းဝင္ခြင့္အတြက္ ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲ ေျဖစရာမလိုဘဲ လူေတြ႕စစ္ေဆးမႈ ေျဖဆိုရသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ဘာသာရပ္ေလ့လာႏိုင္စြမ္း အလားအလာေပၚမူတည္ၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္သည္။ သင္တန္းေၾကးေပးသြင္းရန္ မလိုေပ။ ေမလတြင္ ေလၽွာက္လႊာေခၚယူေလ့ရွိၿပီး ေလၽွာက္လႊာတြင္ Essay ေရးသားတင္ျပရသည္။ သင္တန္းသား ၃၀ ခန္႔ လက္ခံသင္ၾကားသည္။ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုမႈပုံစံမွာ Close Book ျဖစ္သည္။

သင္ၾကားမႈ

အျခားဒီပလိုမာတန္းမ်ားထက္ပို၍ စာသင္ခ်ိန္တိုးျမႇင့္ထားၿပီး သင္တန္းကာလ ေလးလသာျဖစ္သည္။ ဘာသာရပ္အခ်ိဳ႕ကို ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ Chung- Ang University မွ ပါေမာကၡမ်ားက လာေရာက္သင္ၾကားသည္။ လတ္တေလာ တြင္ ယင္းသို႔ ပညာရွင္မ်ား ပိုမိုလာေရာက္ႏိုင္ေရး ေတာင္းဆိုထားသည္။

တက္ေရာက္သူမ်ား

KIS စတင္ဖြင့္လွစ္စဥ္က ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အရည္အေသြး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္ကာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ပညာဌာနမ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္မွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို သင္ၾကားေပးခဲ့ကာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမွ အရာရွိမ်ားလည္း ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အျခားေသာ စိတ္ဝင္စားသူ သင္တန္းသားမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

စတင္တည္ေထာင္ျခင္း

KIS အျဖစ္မဖြင့္လွစ္ခင္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ Chung-Ang တကၠသိုလ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု John Hopkins တကၠသိုလ္တို႔ ပူးေပါင္းကာ ICoE (International Center of Excellence) တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး John Hopkins မပါဝင္ေတာ့ခ်ိန္တြင္ KIS အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အလားအလာရွိ အစီအစဥ္

ယခုသင္တန္းသည္လည္း ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပညာ ဒီပလိုမာကဲ့သို႔ပင္ တစ္ခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးမဟာတန္းသို႔ ေပါင္းကူးတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ အလားအလာရွိေနရာ ယခုဒီပလိုမာသင္တန္းတြင္ အားစိုက္ႀကိဳးပမ္းထားရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ 

ဇင္ဇင္ေသာ္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *