ဒဏ္ရာမ်ားစြာႏွင့္ မူဝါဒ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစေသာ လက္ရွိျပႆနာႀကီးမ်ားတြင္ ေျမျပင္အခ်က္အလက္မ်ား မည္သို႔ပင္ရွိေစကာမူ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၊ ေဘးမွရပ္ၾကည့္သူမ်ားသည္ ကိုယ့္အစြဲႏွင့္ ကိုယ္ ယုံခ်င္ရာ ယုံၾကသည္ကို အလြယ္တကူ အကဲခတ္ႏိုင္သည္။

႐ုတ္တရက္ၾကည့္လၽွင္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားအတြက္ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့စရာျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာတို႔သည္ လူသားမ်ားသာျဖစ္ၿပီး စက္႐ုပ္မ်ားမဟုတ္သည့္အတြက္ အစြဲမ်ား ရွိၾကသည္သာ။

ပညာအားနည္း၊ ဗဟုသုတအားနည္းသည့္အျပင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အေမြဆိုးမ်ားရခဲ့ကာ မက်က္ေသးသည့္ဒဏ္ရာႏွင့္ ဒဏ္ရာသစ္မ်ားလည္း ရွိေနသည့္အတြက္ ျမန္မာတို႔သည္ ပိုအစြဲႀကီးသည္၊ ယုံခ်င္ရာ ပိုယုံလြယ္သည္ ဟုဆိုရမည္။

မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ ေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔သည္ လူသားမ်ား၊ လူသားမ်ားတြင္မွ ဒဏ္ရာမ်ားသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ၿပီး မူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ထိုအေၾကာင္းကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္မွသာ မူဝါဒမ်ားထိေရာက္ၿပီး ႏိုင္ငံ့ျပႆနာႀကီးမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။

အစြဲႀကီးျခင္းသည္ ျပႆနာျဖစ္ေသာ္လည္း အစြဲႀကီးျခင္းကို မူဝါဒတြင္ထည့္သြင္းမစဥ္းစားႏိုင္သည့္ ျပႆနာက ပိုႀကီးသည္။ 

 

အယ္ဒီတာ
၂၁.၃.၂၀၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *