ထိုင္းေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအလားအလာ ႏွစ္ရပ္

ယခုဆိုလၽွင္ ရွစ္ႏွစ္အတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္က်င္းပမည့္ ထိုင္းေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ အခ်ိန္တစ္ပတ္ခန္႔သာ (ဤဂ်ာနယ္ ထြက္ခ်ိန္တြင္ တစ္ရက္ခန္႔သာ) က်န္ေတာ့ေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံေရးတင္းမာမႈမွာမူ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ မည္သို႔ထြက္သည္ျဖစ္ေစ ေျဖရွင္းႏိုင္ဖြယ္ မရွိေသးပါ။  ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္အေပၚအေျခခံ၍ ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈပုံစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိလာႏိုင္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈဆိုသည္ကိုမူ ဆက္လက္သယ္ေဆာင္သြားဖြယ္ရွိပါသည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခအလားအလာ (၁)

လက္ရွိအာဏာသိမ္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္သာဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနမည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အလားအလာ။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ထိုင္းေအာက္လႊတ္ေတာ္၌ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရပါတီမ်ားႏွင့္ ၫႊန္႔ေပါင္းဖြဲ႕၍ လည္းေကာင္း၊ ထိုင္းစစ္အစိုးရက ေ႐ြးခ်ယ္ေပးခဲ့သည့္ စစ္တပ္လိုလားေသာ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ လည္းေကာင္း အာဏာသိမ္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ပရာယြတ္ခ်န္အိုခ်ာမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဆက္လက္တာဝန္ယူဦးမည္ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ဆန္႔က်င္ေသာ ပါတီျဖစ္သည့္ Thai Raksa Chart ပါတီကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီျခင္း မရွိဟု ပိတ္ပင္ႏိုင္သလို အျခားေသာစစ္တပ္ဆန္႔က်င္သည့္ ပါတီမ်ားကိုလည္း ဖိအားေပးပါလိမ့္မည္။

ပရာယြတ္အတြက္ အားသာခ်က္မွာ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို (အမတ္ေနရာ ၂၅၀) စစ္အစိုးရက ခန္႔အပ္ထားသည္ျဖစ္ရာ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ ေထာက္ခံမႈရရွိၿပီးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ အေ႐ြးခံရရန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ မဲ ၁၂၆ မဲသာ လိုအပ္မည့္ အားသားခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအားသာခ်က္ေၾကာင့္ပင္ လက္ရွိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ပရာယြတ္မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္ဆက္လက္ရယူႏိုင္ေျခပိုမ်ားေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေသခ်ာေပါက္ေျပာႏိုင္သည္မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပရာယြတ္အႏိုင္ရဖို႔မွာမူ မည္သည့္နည္းလမ္းႏွင့္မၽွ မျဖစ္ႏိုင္ပါေခ်။ ပရာယြတ္မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံတစ္ခြင္လွည့္လည္၍ ဖိႏွိပ္ေသာ၊ သည္ခံႏိုင္စြမ္းမရွိေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဟူသည့္ ပုံရိပ္ကို ေလ်ာ့က်ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ ‘အမာပုံရိပ္’ေလ်ာ့က်ေရးမဟာဗ်ဴဟာမွာ လက္ေတြ႕အလုပ္ျဖစ္သည့္ အေထာက္အထား မေတြ႕ရသလို၊ သူ၏ ပါတီပါလန္းပရာခ်တ္ပါတီကိုလည္း အႀကီးအက်ယ္ေထာက္ခံသည့္ အေထာက္အထားမ်ား မေတြ႕ရပါေပ။

သို႔ေသာ္ ပါလန္းပရာခ်တ္ပါတီႏွင့္ ၫြန္႔ေပါင္းဖြဲ႕ရန္ အလားအလာရွိသည့္ မဟာမိတ္ပါတီမ်ားမွာလည္း ပရာယြတ္ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ရန္အေျခအေနလည္း ရွိေနပါေသးသည္။ ဤေနရာတြင္ ေမးရန္ရွိသည္မွာ ပရာယြတ္သည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္တြင္ ထိေရာက္ေအာင္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ဖြယ္ရွိပါမည္ေလာဆိုသည့္ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။

အေျဖမွာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ဖြယ္မရွိဟုသာ ေျပာရပါလိမ့္မည္။ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း ပရာယြတ္မွာ အစိုးရဆန္႔က်င္သူမ်ား၊ ေဝဖန္သူမ်ားကို သည္းခံႏိုင္စြမ္းမရွိသူအျဖစ္သာ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ထို႔ျပင္ ထိုင္းေဒသတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကြာဟမႈကို တံတားထိုးေပးႏိုင္မည့္ အိုင္ဒီယာအနည္းငယ္သာရွိသူ၊ ထိုင္းစစ္တပ္ကို ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဝင္ေငြမညီမၽွမႈတိုးျမင့္လာျခင္းကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အိုင္ဒီယာအနည္းငယ္သာရွိသူ အျဖစ္သာ ေတြ႕ျမင့္ခဲ့ရသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ပရာယြတ္၏ စစ္အစိုးရသက္တမ္းငါးႏွစ္အတြင္း ထိုင္းအေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ထိုင္းပညာေရးစနစ္တြင္ ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈႀကီးမ်ားကို ကိုင္တြယ္ျခင္း၊ ထိုင္းေတာင္ပိုင္းထႂကြမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း၊ ကာလအတန္ၾကာၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးကေသာင္းကနင္းျဖစ္မႈမ်ား အဆုံးသတ္ေရးအတြက္ အနည္းငယ္သာ တိုးတက္မႈရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ စစ္အစိုးရကာလျဖစ္သည့္ ဖိႏွပ္သည့္အေျခအေနတြင္သာ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုခ်င္က ဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ယခုေ႐ြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္မူ ပရာယြတ္မွာ ယခင္ကထက္ ပိုမိုလြတ္လပ္ေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္ ဦးေဆာင္ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ပိုမိုလြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာမ်ားရွိလာမည္ျဖစ္သလို ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵျပမႈမ်ားမွာလည္း ပိုမ်ားလာဖြယ္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ပရာယြတ္အေနႏွင့္ အျပင္းအထန္ယွဥ္ၿပိဳင္ရသည့္ ႏိုင္ငံေရးဝန္က်င္တြင္ ထိေရာက္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိသည့္ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ျပသႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ယုံၾကည္ရေလာက္သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္ မရွိပါေပ။ ထို႔ျပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အကြဲအၿပဲ နက္႐ႈိင္းစြာရွိေနေသာ ေရရွည္စိန္ေခၚခ်က္ႀကီး ျဖစ္သည့္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္အေပၚ ပို၍ အာ႐ုံစိုက္ႏိုင္စြမ္းရွိမည္ဆိုသည့္ ယုံၾကည္ရေလာက္ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္လည္း မရွိပါေပ။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခအလားအလာ ၂

ထိုင္းေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး ဒုတိယျဖစ္ႏိုင္ေျခမွာ စစ္တပ္ဆန္႔က်င့္သည့္ ပါတီမ်ားၫြန္႔ေပါင္းဖြဲ႕၍ အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္သည့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ ၃၇၆ ေနရာ (လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း အမတ္ေနရာ ထက္ဝက္ေက်ာ္) ရရွိသြားသည့္  အေျခအေနျဖစ္သည္။ (ထိုင္းေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ေနရာ ၅၀၀၊ အထက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ေနရာ ၂၅၀ စုစု ေပါင္း ၇၅၀ က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။) သို႔ေသာ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ ေန႔အထိ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနရသလို၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရလည္းေကာင္း အေျခခံဥပေဒအရလည္းေကာင္း အတားအဆီးမ်ားရွိေနသည့္ စစ္တပ္ဆန္႔က်င္ေသာ ၫြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕မွာ အမတ္ေနရာ ၃၆၇ ေနရာအႏိုင္ရရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း လုံး၀မျဖစ္ႏိုင္ဟု မဆိုႏိုင္ပါေပ။ ဤအတိုင္းသာ ျဖစ္လာပါက ေဖ့ထိုင္းပါတီ၊ Future Forward ပါတီႏွင့္ ေဖ့ထိုင္း၏ အဓိကၿပိဳင္ဘက္ ဒီမိုကရက္ပါတီတို႔မွာ (ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက ယင္းသို႔ေသာ ၫြန္႔ေပါင္းဖြဲ႕ျခင္းကို ျငင္းဆိုထားျခင္း မရွိ) ၫြန္႔ေပါင္းဖြဲ႕၍ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ေလာက္သည့္ ( ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္း) အမတ္ေနရာအေရအတြက္ကို အႏိုင္ရဖြယ္ရွိသည့္ အေျခအေန ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းပါတီမ်ားကနဦး ေအာင္ပြဲေနာက္တြင္ အဓိကက်ေသာ ႏိုင္ငံေရးအတားအဆီးမ်ား ေစာင့္ႀကိဳေနပါေတာ့သည္။ ထိုင္းစစ္တပ္အေနႏွင့္ စစ္တပ္ဆန္႔က်င္ေသာ ပါတီၫြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕အာဏာရျခင္းကို လက္ခံခြင့္ျပဳဖြယ္ မရွိပါ။ စစ္တပ္ဆန္႔က်င္သည့္ အရပ္ဘက္ပါတီၫြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕သာ အာဏာရယူခဲ့ပါက ထိုင္းစစ္တပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ထိုင္းစစ္တပ္ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ေလၽွာ႔ခ်ျခင္းႏွင့္ အရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို တိုးျမႇင့္တည္ေဆာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ကို ထိုင္းစစ္တပ္အေနႏွင့္ ခြင့္ျပဳဖြယ္ မရွိပါ။

ထိုင္းေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကလည္း စစ္တပ္ဆန္႔က်င္သည့္ ၫႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အရည္အခ်င္း မျပည့္မီေၾကာင္း သတ္မွတ္ေၾကညာမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာဖြယ္ရွိသည္။ သို႔ျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲျပန္လည္ျပဳလုပ္၍ စစ္တပ္ဆန္႔က်င္သည့္ ၫြန္႔ေပါင္းပါတီမ်ားေအာက္ လႊတ္ေတာ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းဖြယ္ရွိသည္။ ထိုင္းတရား႐ုံးကလည္း Future Forward ပါတီကို ဖ်က္သိမ္းေကာင္းဖ်က္သိမ္းပစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

ထိုင္းစစ္တပ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္းရွိ ထိုင္းစစ္တပ္မဟာမိတ္မ်ားက ေဖ့ထိုင္းပါတီ၏ ၿပိဳင္ဘက္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို ပရာယြတ္၏ ပါတီျဖစ္ေသာ ပါလန္းပရာခ်တ္ပါတီႏွင့္ ၫြန္႔ေပါင္းဖြဲ႕ရန္ ဖိအားေပးဖြယ္ရွိသည္။ ဤအတိုင္းသာျဖစ္ခဲ့ပါက ႏိုင္ငံေရး မတည္မၿငိမ္ျဖစ္မႈမ်ားအၿပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ ပရာယြတ္၏ ပါလန္းပရာခ်တ္ပါတီ ဦးေဆာင္ေသာ ၫြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕က အာဏာရယူသြားဖြယ္ရွိသည္။ စစ္တပ္ဆန္႔က်င္သည့္ ၫြန္႔ေပါင္းပါတီမ်ားကို ေထာက္ခံခဲ့သည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ အႀကီးအက်ယ္ေဒါသထြက္စရာျဖစ္ဖြယ္ ရွိသည္။

နိဂုံးခ်ဳပ္ဆိုရပါက ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ မည္သို႔ေသာျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ိဳး ျဖစ္လာသည္ျဖစ္ေစ အနာဂတ္ အလားအလာမွာမူ အေကာင္းျမင္၍မရဟုသာ ဆိုခ်င္ပါေတာ့သည္။

စာၫႊန္း။       ။ Potential Scenarios in Thailand’s Election

ဉာဏေက်ာ္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *