လစ္ဘရယ္ဖီးနစ္ငွက္

ယခုတစ္ႀကိမ္မွာ လစ္ဘရယ္ပုံျပင္ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ယုံၾကည္မႈအက်ပ္အတည္းကို ႀကဳံရျခင္း မဟုတ္ေခ်။ ဤပုံျပင္ကမာၻကို ဩဇာစလႊမ္းသည့္ ၁၉ ရာစု၏ ဒုတိယတစ္ဝက္မွစ၍ အက်ပ္အတည္းကာလမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရသည္။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းႏွင့္ လစ္ဘရယ္လိုက္ေဇးရွင္း၏ ပထမေခတ္မွာ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္၏ အာဏာႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ တိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္ရပ္တန္႔သြားၿပီး ပထမကမာၻစစ္ႀကီးျဖစ္ကာ ေသြးေခ်ာင္းစီးျဖစ္ရပ္ႏွင့္ အဆုံးသတ္သြားရသည္။ မင္းသားဖာဒီနန္ဆာရာေယဗိုတြင္ လုပ္ႀကံခံရၿပီးေနာက္ မဟာအင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားမွာ လစ္ဘရယ္ဝါဒထက္ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္တြင္ ပိုမိုယုံၾကည္ေၾကာင္းေပၚလြင္လာၿပီး ကမာၻႀကီးကို လြတ္လပ္ၿပီးၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ ေပါင္းစည္းရမည့္အစား အင္အားသုံးၿပီး ကမာၻ႕အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို သိမ္းပိုက္ဖို႔ အာ႐ုံစိုက္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔တေစ လစ္ဘရယ္ဝါဒမွာ ဖာဒီနန္ကာလကို ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ‘ဒီစစ္ပြဲသည္ စစ္ပြဲအားလုံးကို အဆုံးသတ္ေပးမည့္စစ္ပြဲ’ ဟု ေႂကြးေၾကာ္ကာ ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲျဖစ္ေနေသာ ကာလမွ ပိုမိုေတာင့္တင္းခိုင္မာစြာ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ မႀကဳံစဖူးေသြးေခ်ာင္းစီးမႈႀကီးေၾကာင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္မွာ နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသင္ခန္းစာရလိုက္ၿပီး ယခုအခါ ကမာၻအသစ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လြတ္လပ္မႈအေပၚ အေျခခံ၍ အသစ္ျပန္စရန္အသင့္ျဖစ္ေနၿပီဟု ဆိုၾကေလ၏။

ေနာက္သိပ္မၾကာမီ ၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၄၀ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ဟစ္တလာေခတ္သို႔ ေရာက္လာျပန္၏။ ဖက္ဆစ္ဝါဒကိုလည္း အဆိုပါကာလအတြင္း စြဲမက္စရာဟု ထင္ၾကေလ၏။ သိပ္မၾကာခင္ ယင္းအႏၲရာယ္ကို ေအာင္ျမင္ေလသည္။ ေခ်ေဂြဗားရားေခတ္ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားၾကားတြင္ တစ္ဖန္ လစ္ဘရယ္ဝါဒမွာ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ေရာက္ၿပီး အနာဂတ္မွာ ကြန္ျမဴနစ္သာ ျဖစ္ေတာ့သည္ဟု ထင္ရျပန္၏။ အဆုံးတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒသာ ၿပိဳလဲသြားၿပီး ဆူပါမားကတ္က ဂူးလတ္ထက္ ပိုစြမ္းေၾကာင္း ေပၚလာသည္။ ပိုအေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မွာ လစ္ဘရယ္ပုံျပင္သည္ သူ႕ၿပိဳင္ဘက္မ်ားထက္ပို၍ ျပင္လြယ္ေျပာင္းလြယ္ၿပီး အင္တိုက္အားတိုက္ရွိသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ သူ႕အေနျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒ၊ ဖက္ဆစ္ဝါဒႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒမ်ား၏ ေကာင္းကြက္အခ်ိဳ႕ကို ယူၿပီး သူတို႔ကို အႏိုင္ယူႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လစ္ဘရယ္ပုံျပင္မွာ လြတ္လပ္မႈမၽွသာ မကေသး။ အထူးအားျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒမွ စာနာတတ္မႈႏွင့္ ညီမၽွမႈကို တန္ဖိုးထားျမႇင့္တင္ရန္ သင္ယူခဲ့ေလသည္။

အစပိုင္းတြင္ လစ္ဘရယ္ပုံျပင္မွာ ဥေရာပတိုက္သား လူလတ္တန္းစားအမ်ိဳးသားမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကိုသာ ဂ႐ုထားခဲ့ၿပီး အလုပ္သမားလူတန္းစား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူနည္းစုမ်ား၊ အေနာက္တိုင္းသား မဟုတ္သူမ်ားကို မ်က္ႏွာလႊဲထားခဲ့သည္။ ၁၉၁၈ တြင္ ေအာင္ပြဲရ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ျပင္သစ္တို႔ အားႀကိဳးမာန္တက္လြတ္လပ္မႈအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကေသာအခါ သူတို႔၏ နယ္ခ်ဲ႕အင္ပါယာႀကီးမ်ားအတြင္းမွ ေက်းေတာ္မ်ိဳး ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မရွိေခ်။ ဥပမာ – အိႏၵိယ၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ေတာင္းဆိုမႈကို ၁၉၁၉ တြင္ ၿဗိတိသၽွစစ္တပ္က လက္နက္မဲ့ဆႏၵျပသူမ်ားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ အမၼရစ္ဆာအစုလိုက္ အၿပဳံလိုက္သတ္ျဖတ္မႈႀကီးျဖင့္ အေျဖေပးျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီးအၿပီးတြင္ပင္ အေနာက္လစ္ဘရယ္မ်ားမွာ သူတို႔၏ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာဟု ဆိုၾကေသာ စံတန္ဖိုးမ်ားကို အေနာက္ကမာၻမွ မဟုတ္ေသာ လူမ်ားကို ေပးဖို႔ရန္ ဝန္ေလးေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ဆိုေတာ့ကား နာဇီမ်ား၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ၅ ႏွစ္ၾကာ သိမ္းပိုက္အုပ္စိုးမႈမွ ဒတ္ခ္်မ်ား ၁၉၄၅ တြင္ လြတ္လာၿပီးၿပီးခ်င္း ပထမဆုံးလုပ္သည္မွာ စစ္တပ္ျပန္ထူေထာင္ၿပီး ကမာၻတစ္ဝက္ေလာက္ျခားေသာ သူတို႔၏ ကိုလိုနီေဟာင္း အင္ဒိုနီးရွားကို ျပန္သိမ္းဖို႔ လႊတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္၏။ ၁၉၄၀ တုန္းကေတာ့ ဒတ္ခ္်မ်ားမွာ သူတို႔လြတ္လပ္ေရးကို ေလးရက္ေလာက္ၾကာ ခုခံတိုက္ခိုက္ၿပီး အ႐ႈံးေပးလိုက္ေသာ္လည္း အင္ဒိုနီးရွားလြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈကိုမူ ၄ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ခါးခါးသီးသီးတိုက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲဖိႏွိပ္ေလသည္။ ကမာၻတလႊား လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွာ သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔လြတ္လပ္မႈ၏ ခ်န္ပီယံမ်ားဟု ေႂကြးေၾကာ္ေသာ အေနာက္ထက္ ကြန္ျမဴနစ္ေမာ္စကိုႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ေဘဂ်င္းကို အားကိုးခ်င္ၾကသည္မွာလည္း မဆန္းလွေပ။

သို႔တေစ လစ္ဘရယ္ပုံျပင္မွာ သူ၏ မိုးကုတ္စက္ဝိုင္းကို တေျဖးေျဖးျခင္းခ်ဲ႕ထြင္လာခဲ့ၿပီး အနည္းဆုံးစာ႐ြက္ေပၚတြင္ေတာ့ လူသားအားလုံး၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ႁခြင္းခ်က္မရွိ တန္ဖိုးထားပါသည္ ျဖစ္လာသည္။ လြတ္လပ္မႈ၏ အဝန္းအဝိုင္းက်ယ္ျပန္႔လာသည္ႏွင့္အမၽွ လစ္ဘရယ္ပုံျပင္မွာ ကြန္ျမဴနစ္စတိုင္ လူမႈဖူလုံေရးအစီအစဥ္မ်ား၏ အေရးႀကီးပုံကို အသိအမွတ္ျပဳလာသည္။ လြတ္လပ္မႈမွာ လူမႈလုံၿခဳံေရးအေစာင့္အေရွာက္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးမရွိလၽွင္ သိပ္အဖိုးမတန္လွ။ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ လူမႈခ်မ္းသာေရးလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ား (Welfare States) မွာ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံက အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည္။ အရင္းရွင္ထြဋ္ေခါင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာပင္ လြတ္လပ္မႈကို အကာအကြယ္ေပးရန္ အစိုးရလူမႈဖူလုံေရးအစီအစဥ္အခ်ိဳ႕ အနည္းဆုံးလိုအပ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္လာသည္။ ငတ္ျပတ္ေနေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားတြင္ အဘယ္မွာ လြတ္လပ္မႈရွိႏိုင္ပါအံ့။

၁၉၉၀ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ အေတြးအေခၚပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားမွာ သမိုင္းနိဂုံးခ်ဳပ္ၿပီဟု ေႂကြးေၾကာ္ၾကၿပီး အတိတ္က ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးေမးခြန္းႀကီးမ်ား ပြဲသိမ္းၿပီ၊ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႕အခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္ေသာေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ အစိုးရလူမႈဖူလုံေရးအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ မြမ္းမံထားသည့္ လစ္ဘရယ္အတြဲႀကီးက လြဲလၽွင္ က်န္တာေတြ ဖြဲႏွင့္ဆန္ကြဲ (the only game in town) ဟု ခပ္ရဲရဲဆိုၾကေလသည္။ ယင္းအတြဲႀကီးသာလၽွင္ ကမာၻတလႊားျပန္႔ပြားကာ အတားအဆီးအခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္၊ ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ားကို ဖယ္ရွားၿပီး လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုကို တစ္ခုတည္းေသာ လြတ္လပ္သည့္ ကမာၻ႕လူ႕အသိုက္အဝန္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးလတၱံ႕ဟု ထင္ၾကေလသည္။

သို႔ေသာ္ သမိုင္းက နိဂုံးမခ်ဳပ္။ ဖာဒီနန္ေခတ္၊ ဟစ္တလာေခတ္ႏွင့္ ခ်ီေဂြဗားရားေခတ္မ်ား အေက်ာ္ ယခု ထရမ့္ေခတ္ႏွင့္ ႀကဳံရျပန္ေလၿပီ။ သည္ တစ္ေက်ာ့တြင္မူ လစ္ဘရယ္ပုံျပင္မွာ နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒ၊ ဖက္ဆစ္ဝါဒ၊ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒတို႔ကဲ့သို႔ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္သည့္ ဝါဒေရးရာၿပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္ ဆုံရျခင္း မဟုတ္ေပ။ ထရမ့္အခိုက္အတန္႔မွာ ပို၍နတၳိက သေဘာဆန္ေလသည္။

ႏွစ္ဆယ္ရာစု၏ အဓိကလႈပ္ရွားမႈႀကီးမ်ားတြင္ တကမၻာလုံးကို ခ်ယ္လွယ္ေရး၊ ေတာ္လွန္ေရး၊ လြတ္လပ္ေရး မည္သည့္အေရးမဆို လူသားမ်ိဳးစိတ္တစ္ခုလုံး ဘယ္လိုဘယ္ပုံျဖစ္သင့္သည္ဟု အျမင္ရွိေသာ္လည္း ေဒၚနယ္ထရမ့္မွာ ဘာအျမင္ကိုမၽွ မေပး။ သပ္သပ္ႏွင့္ တျခားျဖစ္သည္။ သူ႕၏ အဓိကအာေဘာ္ကား ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္အျမင္ပန္းတိုင္ခ်မွတ္ရန္၊ ျမႇင့္တင္ရန္မွာ အေမရိကန္အလုပ္ မဟုတ္။ ထို႔အတူ ၿဗိတိန္မွ ဥေရာပသမဂၢခြဲထြက္ေရးသမားမ်ားမွာလည္း မစည္းလုံးသည့္ ဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္၏ အနာဂတ္အတြက္ စီမံကိန္းမရွိသလို ဥေရာပႏွင့္ ကမာၻႀကီးဆိုသည္မွာ ပို၍ပင္ ေဝးေသးသည္။ ထရမ့္ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢမွ ခြဲထြက္ေရးမဲေပးခဲ့သူမ်ားမွာ လစ္ဘရယ္အတြဲကို တစ္တြဲလုံးအေနႏွင့္ လက္မခံျငင္းပယ္လိုက္ျခင္း မဟုတ္ေပ။ သူတို႔အေနျဖင့္ ယင္း၏ တစ္ကမာၻလုံးျပန္႔ပြားေရးကိစၥကိုသာ အယုံအၾကည္ကင္းမဲ့လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎တို႔မွာ ဒီမိုကေရစီ၊ လြတ္လပ္ေသာေစ်းကြက္၊ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ လူမႈတာဝန္မ်ားကို ဆက္လက္ယုံၾကည္ေသာ္လည္း အဆိုပါ အိုင္ဒီယာေကာင္းမ်ားမွာ သူတို႔၏ ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္တြင္သာ အဆုံးသတ္ေသာ ဟူ၏။ အမွန္စင္စစ္ပင္ ေယာ့ခ္႐ႈိင္းယားႏွင့္ ကန္တက္ခီတြင္ လြတ္လပ္မႈ၊ ႂကြယ္၀မႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ နယ္စပ္တြင္ တံတိုင္းႀကီးကာၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို လစ္ဘရယ္မဆန္စြာ ဆက္ဆံဖို႔က အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေလသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကေလ၏။

အင္အားႀကီးလာသည့္ တ႐ုတ္ဆူပါ ပါဝါမွာမူ ေၾကးမုံျပင္တြင္ ျမင္ရသကဲ့သို႔ ဘယ္သည္ ညာ၊ ညာသည္ ဘယ္ ျဖစ္သည္။ သူ႕အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးကို လစ္ဘရယ္ျပဳရန္ ဝန္ေလးေသာ္လည္း က်န္ကမာၻ႔ေရးရာမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္မူ လစ္ဘရယ္ဆန္စြာ ေဆာင္႐ြက္ေလ၏။ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ရွီက်င့္ပင္မွာ အိုဘားမားကို တကယ့္အမွန္တကယ္ဆက္ခံသူ ပိုဆန္သည္မွာ အမွန္ပင္။ မက္စ္-လီနင္ဝါဒကို ေခ်ာင္ထိုးထားၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္မွာ ကမာၻႀကီး၏ လစ္ဘရယ္ျဖစ္မႈအေျခအေနကို ေက်နပ္ပုံရသည္။

ျပန္လည္ရွင္သန္လာေသာ ႐ုရွားမွာ သူ႕ကိုယ္သူ ကမာၻ႕လစ္ဘရယ္အစဥ္၏ အားေကာင္းေသာ ၿပိဳင္ဘက္အျဖစ္ျမင္ၿပီး စစ္ေရးအရ စြမ္းေအာင္ျပန္ဖြဲ႕ၿပီးေသာ္လည္း ဝါဒေရးရာအားျဖင့္ အခြံသာက်န္ေလသည္။ ဗလာဒီမာပူတင္မွာ ႐ုရွားႏွင့္ ကမာၻတစ္လႊားရွိ လက္ယာစြန္းအုပ္စုမ်ားအၾကား ေသခ်ာေပါက္ေရပန္းစားေသာ္လည္း သူ႕တြင္ အလုပ္လက္မဲ့ စပိန္သူစပိန္သားမ်ား၊ မေက်မခ်မ္း ဘရာဇီးသူဘရားဇီးသားမ်ား၊ အိပ္မက္ကမာၻထဲက ကိန္းဘရစ္ခ္် ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည့္ ကမာၻ႕အျမင္မ်ိဳး မရွိေခ်။

လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အၿပိဳင္ေ႐ြးခ်ယ္စရာ ေမာ္ဒယ္တစ္ခုကို ႐ုရွားက မေပးဘူး မဟုတ္ ၊ သို႔ေသာ္ ယင္းေမာ္ဒယ္မွာ က်ိဳးေၾကာင္းကိုက္ညီသည့္ ႏိုင္ငံေရးဝါဒတစ္ရပ္ မဟုတ္ေပ။ ႏိုင္ငံ၏ အာဏာႏွင့္ ဘ႑ာကို လူတစ္စုက လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားၿပီး မီဒီယာကို သုံးကာ အာဏာၿမဲေအာင္ လုပ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းသာ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီသည္ ေအဗရာဟင္လင္ကြန္း ေျပာသည့္ ‘လူအားလုံးကို ကာလအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ လွည့္စားလို႔ ရရင္ရမယ္၊ တခ်ိဳ႕လူေတြကို အၿမဲလွည့္စားလို႔ရရင္ ရမယ္၊ လူအားလုံးကိုေတာ့ အၿမဲလွည့္စားထားလို႔ မရ’ ဆိုသည္ကို အေျခခံသည္။ အစိုးရတစ္ရပ္မွာ ျခစားၿပီး လူအမ်ား၏ ဘ၀ကိုတိုးတက္ေအာင္ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါက တစ္ခ်ိန္တြင္ ထိုအခ်က္ကို သေဘာေပါက္ကာ အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်မည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရက မီဒီယာကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ားအမွန္တရားကို မသိေအာင္ ဖုံးကြယ္ထားႏိုင္ေသာအခါ လင္ကြန္းအယူမွာ မမွန္ေတာ့။ မီဒီယာကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားႏိုင္သည့္ အတြက္ ႏိုင္ငံကိုအုပ္စိုးေနသည့္ လူနည္းစုအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အမွားမ်ားကို အျခားသူမ်ားအေပၚ ပုံခ်ႏိုင္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ အာ႐ုံကို တကယ္ဟုတ္သည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ တကယ္မဟုတ္သည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေစ ျပင္ပသို႔ လႊဲထားႏိုင္သည္။

ထိုသို႔ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို လူနည္းစုက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ စနစ္ေအာက္တြင္ ေနရသည့္အခါ တစ္ခ်ိန္လုံး အေရးႀကီးအေျခအေနတစ္မ်ိဳးၿပီး  တစ္မ်ဳိး ႀကဳံရေတာ့သည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈလို ကိစၥမ်ားမွာ ပ်င္းစရာေကာင္းသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္လာၿပီး ယင္းတို႔ အေၾကာင္းမၾကားရေတာ့။ တိုင္းျပည္မွာ ျပည္ပရန္က်ဴးေက်ာ္မႈအတြက္ ျပင္ေနရ သို႔မဟုတ္ အစိုးရျဖဳတ္ခ်ရန္ ဆိုးယုတ္လွသည့္ အားထုတ္မႈမ်ိဳးကို တားဆီးေနရသည္ဆိုလၽွင္ လူမ်ားႁပြတ္သိပ္ေနေသာ ေဆး႐ုံမ်ားႏွင့္ ညစ္ညမ္းေနသည့္ ျမစ္မ်ားအတြက္ အဘယ္သူ စိုးရိမ္ခ်ိန္ရွိပါမည္နည္း။ အေရးႀကီးအေျခအေနဆိုသည္မ်ား တစ္ခုၿပီး တစ္ခုဖန္တီးျခင္းျဖင့္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားသည့္ အာဏာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔၏ အုပ္စိုးမႈကို အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကာရွည္ေအာင္ ထိန္းထားႏိုင္ေလသည္။

လက္ေတြ႕က်င့္သုံးရာတြင္ ၾကာရွည္ခံႏိုင္ေသာ္လည္း ဤလူနည္းစုလက္ဝါးႀကီးအုပ္စနစ္ကို မည္သူမွ မႏွစ္ၿမိဳ႕ၾက။ မိမိအျမင္ကို ဂုဏ္ယူစြာတင္ျပသည့္ အျခားဝါဒမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ အုပ္စိုးေနသည့္ လူနည္းစုမွာလည္း ၎တို႔ကိုယ္တိုင္၏ အမူအက်င့္မ်ားကို မႏွစ္ၿမိဳ႕ၾကသည့္အေလ်ာက္ အျခားဝါဒမ်ားျဖင့္ ဟန္လုပ္ဖုံးဖိထားရသည္။ ဆိုေတာ့ကာ ႐ုရွားမွာ ဒီမိုကေရစီအေရၿခဳံထားၿပီး သူ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာလည္း လူနည္းစုလက္ဝါးႀကီးအုပ္ဝါဒထက္ ႐ုရွားအမ်ိဳးသားေရးဝါဒီႏွင့္ ေအာ္သိုေဒါက္ခရစ္ယာန္စံတန္ဖိုးမ်ားကို အေလးထားေၾကာင္း ဟန္ျပရသည္။ ျပင္သစ္ႏွင့္ ၿဗိတိန္ရွိ လက္ယာအစြန္းေရာက္မ်ားမွာလည္း ႐ုရွားအေထာက္အပံ့ႏွင့္ ပူတင္ကို ၾကည္ညိဳေၾကာင္း ေျပာေကာင္းေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း သူတို႔၏ မဲဆႏၵရွင္မ်ားမွာမူ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအျမစ္တြယ္ေနၿပီး အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပ်က္ယြင္းေနကာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိေသာ လူတန္းစားကြာဟမႈေၾကာက္ခမန္းလိလိ ႀကီးမားေနသည့္ ႐ုရွားေမာ္ဒယ္ကို အတုယူေသာ ႏိုင္ငံမ်ိဳးတြင္မူ မေနလိုၾကေပ။ အခ်ိဳ႕တိုင္းထြာခ်က္မ်ားအရ ႐ုရွားမွာ ကမာၻတြင္ လူတန္းစားကြာဟမႈအႀကီးမားဆုံးႏိုင္ငံမ်ားထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံႂကြယ္၀မႈ၏ ၈၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ႏိုင္ငံ့လူဦးေရ၏ အခ်မ္းသာဆုံး ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၏ လက္ထဲတြင္ ရွိသည္။ ျပင္သစ္က Front National ပါတီမွ အလုပ္သမားလူတန္းစားေထာက္ခံသူ မည္ေ႐ြ႕ မည္မၽွက ထိုသို႔ေသာ ႂကြယ္၀မႈေဝမၽွသည့္ ပုံစံကို ျပင္သစ္တြင္ ေဖာ္ေဆာင္ခ်င္ပါမည္နည္း။

လူသားမ်ားမွာ ေျခေထာက္ျဖင့္ မဲေပးၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ ကမာၻတစ္လႊား ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ အေမရိကန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ကေနဒါ၊ ဩစေၾတးလ်သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်ေနထိုင္ခ်င္သူ အေျမာက္အျမားကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္သို႔ ေျပာင္းေနခ်င္သူအနည္းငယ္ကို ေတြ႕ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ႐ုရွားသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထိုင္ရန္ စိတ္ကူးေနသူ တစ္ဦးတေလမွ မေတြ႕ခဲ့ရ။

‘ဂလိုဘယ္လ္အစၥလာမ္ဝါဒ’ မွာကား သူ႕နယ္နိမိတ္အတြင္း ေမြးဖြားလာသူ အမ်ားစုကို ဆြဲေဆာင္သည္။ ဆီးရီးယားႏွင့္ အီရတ္ရွိ လူအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဂ်ာမနီ၊ ၿဗိတိန္တို႔ရွိ ဖယ္ၾကဥ္ခံမြတ္ဆလင္လူငယ္အခ်ိဳ႕အတြက္ သေဘာက်စရာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ကေနဒါ၊ ေတာင္ကိုရီးယားထားဘိ၍ ဂရိႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကတို႔ သူတို႔ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ခလီဖြာႀကီးဆီ ဝင္လာခစားဖို႔ဆိုတာ ေတာ္ေတာ္ေလးခဲယဥ္းသည္။ ဒီကိစၥတြင္လည္း လူမ်ားက ေျခေထာက္ျဖင့္ မဲေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဂ်ာမနီမွ မြတ္ဆလင္လူငယ္တစ္ဦး အေရွ႕အလယ္ပိုင္းသို႔ ထြက္လာၿပီး မြတ္ဆလင္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ ခိုဝင္ခ်င္သည္ဆိုပါစို႔။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ရာခ်ီေသာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ လူငယ္မ်ားက လစ္ဘရယ္ဂ်ာမနီထံသို႔ ခရီးႏွင္လာကာ ဘ၀သစ္စဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရေပမည္။

ဤသို႔ဆိုလွ်င္ လက္ရွိျဖစ္ေနသည့္ လစ္ဘရယ္ပုံျပင္ေပၚ ယုံၾကည္မႈက်ဆင္းလာျခင္း အက်ပ္အတည္းမွာ ေရွးအက်ပ္အတည္းမ်ားေလာက္ မျပင္းထန္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ဖြယ္ရွိသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ႀကဳံေလသမွ် ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ညဴးရသည့္ လစ္ဘရယ္မ်ားအဖို႔ ၁၉၁၈၊ ၁၉၃၈၊ ၁၉၆၈ ေလာက္ကို ျပန္ၾကည့္ၿပီး အေျခအေနေတြ ဘယ္ေလာက္ဆိုးခဲ့သလဲဟု ျပန္ေတြးကာ ေျဖဖြယ္ရွိသည္။ အဆုံးတြင္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္မွာ လစ္ဘရယ္ပုံျပင္ကို လက္လႊတ္မည္ မဟုတ္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လူအမ်ားမွာ စနစ္ကို ပါးေတြခ်ည္း ပစ္႐ိုက္လိုက္ခ်င္ေသာ္လည္း အဆုံးတြင္ ဘယ္မွ သြားစရာမရွိေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္တန္ အိမ္ျပန္လာရမည္သာ ျဖစ္သည္။

သို႔တည္းမဟုတ္ လူအမ်ားမွာ ဘယ္လို ကမာၻ႕ပုံျပင္မ်ိဳးကိုမွ မရွာေတာ့ဘဲ ေဒသရွိ အမ်ိဳးသားေရးပုံျပင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးပုံျပင္မ်ားတြင္ ခိုလႈံလာႏိုင္သည္။ ႏွစ္ဆယ္ရာစုတြင္ အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံေရး၏ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔တြင္ ကမာၻကို အစိတ္စိတ္အပိုင္းပိုင္း အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္မ်ားအျဖစ္ ပိုင္းျခားျခင္းမွ အပ တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္းျဖစ္ၿပီး ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ေသာ ကမာၻ႕အျမင္ မရွိေခ်။ ယင္းေၾကာင့္ပင္ အင္ဒိုနီးရွားအမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ားမွာ ဒတ္ခ္်အုပ္စိုးမႈကို တြန္းလွန္ၿပီး ဗီယက္နမ္အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ားမွာ လြတ္လပ္ေသာ ဗီယက္နမ္ကို အလိုရွိေသာ္လည္း လူသားမ်ိဳးႏြယ္တစ္ခုလုံးအတြက္ အင္ဒိုနီးရွားပုံျပင္ သို႔မဟုတ္ ဗီယက္နမ္ပုံျပင္ မရွိေပ။ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ အျခားလြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံမည္သို႔ဆက္ဆံသင့္သနည္းဆိုသည့္ ေမးခြန္းႏွင့္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားျဖစ္သည့္ ႏ်ဴကလီးယားအႏၲရာယ္ကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အေျဖရွာသည့္ ကိစၥမ်ိဳးတြင္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ားမွာ လစ္ဘရယ္အိုင္ဒီယာ သို႔မဟုတ္ ကြန္ျမဴနစ္အိုင္ဒီယာဘက္သို႔သာ လွည့္ရေတာ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယခုအခါ လစ္ဘရယ္ဝါဒေရာ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒပါ အလုပ္မျဖစ္ေတာ့ဟုဆိုလွ်င္ လူသားမ်ားအေနႏွင့္ တစ္ခုတည္းေသာ ကမာၻ႕ပုံျပင္ဆိုေသာ အိုင္ဒီယာကို စြန္႔လႊတ္ရေတာ့မည္ေလာ။ တကယ္တမ္းတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒပင္အပါအဝင္ ယင္း ကမာၻ႕ပုံျပင္အားလုံးမွာ အေနာက္နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒ၏ ထြက္ကုန္မ်ားပင္ မဟုတ္တုံေလာ။ ဗီယက္နမ္မွ ႐ြာသားမ်ားမွာ ႀတီယာမွ ဂ်ာမန္ႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ မန္ခ်က္စတာမွ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးတစ္ဦး၏ ဉာဏ္အလင္းပြင့္မႈကို အဘယ့္ေၾကာင့္ နားေထာင္သင့္ပါသနည္း။ ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ကိုယ့္သမိုင္းႏွင့္ ကိုယ့္လမ္းေၾကာင္း ကိုယ္ေဖာ္သင့္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ အေနာက္တိုင္းသားမ်ားလည္း ကမာၻႀကီး ဘယ္လိုဘယ္ပုံျဖစ္သင့္သည္ လုပ္မေနဘဲ တစ္ခါေလာက္ ကိုယ့္ကိစၥေလးကို အာ႐ုံျပဳေနရင္ မေကာင္းတုံေလာ။

ကမာၻတစ္လႊား လက္ရွိတြင္ ဤသို႔ပင္ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ လစ္ဘရယ္ပုံျပင္ၿပိဳေသာအခါ သူ႕ေနရာတြင္ ေဒသရွိ ေ႐ႊေရာင္လႊမ္းေသာ ေန႔မ်ားကို ျပန္တမ္းတသည့္ ပုံျပင္မ်ား ေရာက္လာသည္။ ေဒၚနယ္ထရမ့္က အေမရိကန္သီးသန္႔ရပ္တည္ေရးမူကို ‘အေမရိကား၏ ႀကီးက်ယ္ေသာေန႔ရက္မ်ားဆီ ျပန္သြားမည္’ ဆိုေသာ ေႂကြးေၾကာ္ခ်က္ျဖင့္ တြဲမဲဆြယ္သည္။ သူတို႔ေျပာေနသည္မွာ အေမရိကန္သည္ ၁၉၈၀ သို႔မဟုတ္ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ အင္မတန္မွၿပီးျပည့္စုံေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႀကီးျဖစ္ေနသလိုလို။ ယင္းေၾကာင့္ပင္ ၂၁ ရာစုတြင္ ျပန္လုပ္သင့္သလိုလို။ ဥေရာပသမဂၢမွ ၿဗိတိန္ႏုတ္ထြက္ေရးသမားမ်ားမွာလည္း ဝိတိုရိယဘုရင္မႀကီးလက္ထက္ေတာ္မွာ ေနေနရေသးၿပီး ‘သီးျခားေနေတာ္မူျခင္း’ မွာ အင္တာနက္ေခတ္ႏွင့္ ပူေႏြးလာေသာ ကမာၻႀကီးတြင္ အလုပ္ျဖစ္ဦးမည္ ေအာက္ေမ့ကာ ၿဗိတိန္ကို လြတ္လပ္ေသာပါဝါအျဖစ္ ထူေထာင္ရန္ စိတ္ကူးဖဲ႐ိုက္ၾကသည္။ တ႐ုတ္ေရေပၚဆီမ်ားအဖို႔ကား ေရွးတ႐ုတ္ထီးေမြနန္းေမြႏွင့္ ကြန္ျဖဴးရွပ္အေမြမ်ားကို မာ့စ္ဝါဒႏွင့္ တြဲသုံးရန္ သို႔မဟုတ္ အေနာက္မွ တင္သြင္းလာသည့္ ယင္းသံသယျဖစ္ဖြယ္ မာ့စ္ဝါဒေနရာတြင္ လုံးလုံးအစားထိုးရန္ ေတြ႕ရွိသြားၾကသည္။ ႐ုရွားတြင္ကား ပူတင္၏ လူသိရွင္ၾကားတရားဝင္အျမင္မွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားေသာ လူနည္းစုလက္ဝါးႀကီးအုပ္ဝါဒ ထူေထာင္ရန္ မဟုတ္ဘဲ ေရွးဇာဘုရင္အင္ပါယာႀကီးကို ျပန္လည္အသက္သြင္းရန္ ျဖစ္သည္။ ေဘာ္ရွီဗစ္ေတာ္လွန္ေရး ရာစုႏွစ္တစ္ခုလြန္ၿပီးေနာက္ ေဘာတစ္မွ ေကာ္ေကးဆက္ထိ အာဏာျဖန္႔ၾကက္ထားႏိုင္ေသာ ဇာဘုရင္အင္ပါယာ၏ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေစာမႈမ်ားကို ျပန္အသက္သြင္းမည့္ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးထူေထာင္မည္ဟု ပူတင္က ကတိေပးၿပီး ယင္းမွာ ႐ုရွားအမ်ိဳးသားေရးဝါဒႏွင့္ ေအာသိုေဒါက္ဘာသာေရးကိုင္း႐ႈိင္းမႈအေပၚ အေျခခံမည္ျဖစ္သည္။

အလားတူ အမ်ိဳးသားေရးစြဲလမ္းမႈႏွင့္ ဘာသာေရးဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကို ေရာထားေသာ အတိတ္ကို ျပန္တမ္းတသည့္ အိပ္မက္မ်ားကို အိႏၵိယ၊ ပိုလန္၊ တူရကီႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံအေျမာက္အျမားမွ အစိုးရမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။ ဤစိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္မ်ားမွာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ ပို၍ အစြန္းေရာက္သည္။ အစၥလာမ္မစ္အစြန္းေရာက္မ်ားမွာ တမန္ေတာ္မိုဟာမက္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၁၄၀၀ ေက်ာ္က မဒီနာၿမိဳ႕တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ စနစ္ကို ကူးယူတည္ေထာင္လိုသည္။ ထို႔ထက္ ပိုဆိုးေသာ အဖြဲ႕မ်ားကား အစၥေရးက ဘာသာစြဲႀကီးေသာ ဂ်ဴးမ်ားေပတည္း။ သူတို႔က သမၼာက်မ္းစာပါ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္ထိ ျပန္သြားဖို႔ စိတ္ကူးယဥ္ၾကသည္။ အစၥေရးၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ ယေန႔ေခတ္အစၥေရးကို သမၼာက်မ္းစာပါ အစၥေရးနယ္နိမိတ္အထိ ခ်ဲ႕၍ သမၼာက်မ္းစာဥပေဒကို ျပန္အသက္သြင္းကာ ေဂ်႐ုစလင္ရွိ အယ္လ္အက္စဗလီေနရာတြင္ ယားေဝ၏ ေရွးဘုရားေက်ာင္းကို ျပန္ေဆာက္လိုေၾကာင္း သူတို႔၏ စိတ္ကူးကို ေပၚတင္ပင္ ေျပာၾကေလသည္။

လစ္ဘရယ္အီလစ္မ်ားမွာ ယင္းျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားကို အလန္႔တၾကားၾကည့္ၾကၿပီး လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေနျဖင့္ ကပ္ဆိုးဆိုက္မွာကို ေရွာင္ရွားရန္ အခ်ိန္မီလစ္ဘရယ္လမ္းျပန္လိုက္ဖို႔ ေမၽွာ္လင့္ၾက၏။ သမၼတအိုဘားမား၏ ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာက ကုလသမဂၢတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ေနာက္ဆုံးမိန္႔ခြန္းတြင္ ‘ႏိုင္ငံ၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ မ်ိဳးႏြယ္စု စသည့္ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကြဲျပားေနမႈမ်ားကို အေျခခံေသာ စိတ္ဝမ္းကြဲၿပီး ပဋိပကၡတြင္ အဆုံးသတ္ေသာ ကမာၻႀကီး’ အျဖစ္ ျပန္မသြားရန္ သူ႕ပရိသတ္ကို သတိေပးခဲ့သည္။ အိုဘားမားက ‘ပြင့္လင္းေသာ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး၊ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားကို အေျခခံေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသာလၽွင္ ဤရာစုႏွစ္တြင္ လူသားမ်ားတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းရန္ ခိုင္မာေသာ အုတ္ျမစ္’ ဟု ဆိုေလသည္။

အိုဘားမားေထာက္ျပသည္မွာ မွန္ေပသည္။ လစ္ဘရယ္အတြဲတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း အျခားဝါဒမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လၽွင္ သမိုင္းေၾကာင္းေကာင္းေလသည္။ လူသားအမ်ားစုမွာ ၂၁ ရာစုအေစာပိုင္းရွိ လစ္ဘရယ္အစဥ္ေအာက္ေနရသေလာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ ႂကြယ္၀မႈမ်ိဳး မႀကဳံဖူးေခ်။ သမိုင္းတြင္ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆုံးျခင္းမွာ သဘာ၀အတိုင္း အသက္ႀကီးရင့္ၿပီး ေသဆုံးျခင္းေအာက္ နည္း၏။ အစာငတ္မြတ္ေသဆုံးရျခင္းမွာ အဝလြန္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးရျခင္းေအာက္ နည္း၏။ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးရျခင္းမွာ မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးရျခင္း ေအာက္နည္း၏။

သို႔ေသာ္ လစ္ဘရယ္လစ္ဇင္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႀကဳံရသည့္ အႀကီးဆုံးျပႆနာမ်ား ျဖစ္သည့္ ေဂဟစနစ္ၿပိဳလဲမႈႏွင့္ နည္းပညာ၏႐ိုက္ခတ္မႈတို႔အတြက္ ေရရာသည့္အေျဖ မရွိေခ်။ လစ္ဘရယ္စနစ္မွာ သမိုင္းေၾကာင္းအားျဖင့္ ခက္ခဲေသာ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ားကို ေမွာ္ဆန္ဆန္ေျဖရွင္းျပရန္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအေပၚ မွီခိုရသည္။ လစ္ဘရယ္စနစ္မွာ ဘူဇြာမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားလူတန္းစား၊ မူရင္းေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား၊ ဥေရာပသားမ်ားႏွင့္ အာရွသားမ်ားကို လူတိုင္းပိုႀကီးသည့္ မုန္႔အစိတ္အပိုင္းရေစရမည္ဟု ကတိေပးျခင္းျဖင့္ ေျပလည္ေအာင္ ေပါင္းစည္းေပးသည္။ မုန္႔က တစ္ခ်ိန္လုံးႀကီးလာေနပါက ထိုသို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈက ကမာၻ႕ေဂဟေဗဒစနစ္ကို ကယ္တင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ် – ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈေၾကာင့္ ေဂဟေဗဒစနစ္အက်ပ္အတည္းႀကဳံရျခင္းျဖစ္သည္။ ၿပီးေတာ့ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈက နည္းပညာ႐ိုက္ခတ္မႈကို ေျပလည္ေစမည္ မဟုတ္ေပ။ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမွာ သာ၍ဂယက္႐ိုက္ေစမည့္နည္းပညာမ်ားကို မွီခိုရသည္။

လစ္ဘရယ္ပုံျပင္ႏွင့္ အရင္းရွင္စနစ္၏ လြတ္လပ္ေသာေစ်းကြက္အယူအဆက လူအမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ႀကီးႀကီးထားေစသည္။ ႏွစ္ဆယ္ရာစုေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ဟူစတန္ ျဖစ္ေစ၊ ရွန္႔ဟိုင္း ျဖစ္ေစ၊ အစၥတန္ဘူ ျဖစ္ေစ၊ ေဆာင္ေပၚလို ျဖစ္ေစ ယင္းေနရာမ်ားရွိ မ်ိဳးဆက္တိုင္းမွာ သူတို႔ေရွ႕မ်ိဳးဆက္ထက္ ပိုေကာင္းေသာ ပညာေရး၊ ပိုသာေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပိုျမင့္ေသာ ဝင္ေငြမ်ား ခံစားရသည္။ သို႔ေသာ္ လာမည့္ဆယ္စုႏွစ္တြင္ နည္းပညာ၏ ႐ိုက္ခတ္မႈႏွင့္ ေဂဟစနစ္ပ်က္ယြင္းမႈေၾကာင့္ ေနာက္မ်ိဳးဆက္သစ္မွာ ယခုအေျခက်န္လွ်င္ပင္ ကံေကာင္းသည္ ေျပာရမလို။

ယင္းေၾကာင့္ပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ ကမာၻအတြက္ ပုံျပင္ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ဆန္းသစ္ရန္ တာဝန္ရွိေလသည္။ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး၏ ကေသာင္းကနင္းျဖစ္မႈမ်ားက ႏွစ္ဆယ္ရာစု၏ သစ္ဆန္းေသာအယူဝါဒမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးလိုက္သလို လာမည့္ဇီ၀နည္းပညာႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားေၾကာင့္ အျမင္အသစ္မ်ား လိုႏိုင္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္ အတြင္းအဇၥ်တကို ျပန္လည္အျပင္းအထန္ရွာေဖြကာ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေမာ္ဒယ္အသစ္မ်ားကို ဖန္တီးရဖြယ္ရွိသည္။ ၁၉၃၀ ႏွင့္ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အက်ပ္အတည္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ အလားတူလစ္ဘရယ္ဝါဒမွာ သူ႕ကိုယ္သူ ျပန္လည္ဆန္းသစ္ကာ ေရွးကထက္ ပိုဆြဲေဆာင္မႈရွိစြာ ေပၚထြက္လာမည္ေလာ။ ေရွး႐ိုးစြဲဘာသာေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒမ်ားက လစ္ဘရယ္မ်ား မေပးႏိုင္သည့္ အေျဖကို ေပးႏိုင္မည္ေလာ။ ေခတ္မီကမာၻ႔အျမင္ကို ေရွးသူေဟာင္းတို႔၏ ပညာဉာဏ္ျဖင့္ ေဖာ္ႏိုင္ပါမည္ေလာ။ သို႔တည္းမဟုတ္ အတိတ္ႏွင့္ အဆက္ျဖတ္ၿပီး ေရွးနတ္ဘုရားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံမ်ားကို သာမက လြတ္လပ္မႈ၊ မၽွတမႈကို အေျခခံေသာ ေခတ္စံမ်ားကိုပင္ ေက်ာ္လြန္ကာ လုံးလုံးလ်ားလ်ားပုံျပင္အသစ္တစ္ပုဒ္ သီကုံးခ်ိန္တန္ၿပီေလာ။

လက္ရွိတြင္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္မွာ ဤေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အမ်ားသေဘာတူအေျဖမရေသး။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွာ ပုံျပင္အေဟာင္းမ်ားကိုလည္း အယုံအၾကည္ကင္းမဲ့ေနၿပီးေနာက္ လူအမ်ားပုံျပင္သစ္တစ္ပုဒ္ရွာမေတြ႕ေသးခင္ မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္မကိုက္၍ ေဒါသထြက္ေနေသာ ဘာမွမရွိသည့္ ဗလာအေျခနတၳိအေျခတြင္သာ ရွိေသးသည္။ ဆိုေတာ့ ဘာဆက္လာမည္နည္း။ ပထမလုပ္ရမည္မွာ ကမာၻပ်က္ပါၿပီ ေဟာေနသည္မ်ားကို ေလွ်ာ့ၿပီး ထိတ္လန္႔ေနသည့္ အျဖစ္မွ စိတ္႐ႈပ္စရာေကာင္းေသာ အေျခအေနပါဟု ေျပာင္းလက္ခံရမည္။ ထိတ္လန္႔ေနရပါသည္ဆိုသည္မွာ မာနတမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ကမာၻႀကီးေအာက္ထဲ ထိုးဆင္းေနပါၿပီဟု အပီသိသည့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အထင္ႀကီးျခင္းမွ လာသည္။ စိတ္႐ႈပ္စရာေကာင္းသည့္ အေျခအေနပါဟု ဝန္ခံျခင္းမွာ ပို၍ ႏွိမ့္ခ်ရာေရာက္သည့္အတြက္ ပိုၿပီးေကာင္းေကာင္း ျမင္ႏိုင္သည္။ ေပတစ္ရာေပၚထြက္ပတ္ေျပးၿပီး ‘ကမၻာပ်က္ပါၿပီ’ ေအာ္ခ်င္စိတ္ေပါက္လာတိုင္း ‘မဟုတ္ေသးဘူး။ တကယ္တမ္းက ကမာၻႀကီးမွာ ဘာျဖစ္လို႔ ျဖစ္ေနမွန္းမသိဘူး’ ဟု ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေျပာၾကည့္ၾကဖို႔ ေကာင္းသည္။

ေနာက္လာမည့္ အပိုင္းမ်ားတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႀကဳံေနရသည့္ ျဖစ္တန္ေျခအသစ္မ်ား၏ စိတ္႐ႈပ္ဖြယ္ေကာင္းပုံမ်ားကို ရွင္းလင္းရန္ႀကိဳးစားၿပီး ဤေနရာမွ မည္သို႔ေရွ႕ဆက္မည္ကို တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္၏ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ နည္းမရွာခင္ နည္းပညာ၏ စိန္ေခၚမႈကို ေကာင္းေကာင္းသေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာႏွင့္ ဇီ၀နည္းပညာေတာ္လွန္ေရးမ်ားက သေႏၶတည္စသာရွိေသးၿပီး လက္ရွိလစ္ဘရယ္စနစ္၏ အက်ပ္အတည္းမွာ ယင္းတို႔ေၾကာင့္ မည္ေ႐ြ႕မည္မၽွျဖစ္ပါသည္ဆိုသည္မွာ ျငင္းခ်က္ထုတ္လို႔ ရပါသည္။ ဘာမင္ဂန္၊ အစၥတန္ဘူ၊ စိန္႔ပီတာစဘတ္ႏွင့္ မြန္ဘိုင္းရွိ လူအမ်ားစုမွာ AI ထြန္းကားလာမႈႏွင့္ ယင္း၏ သူတို႔ ဘ၀မ်ားအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားကို သိတယ္ဆိုလၽွင္ပင္ မဆိုစေလာက္သာ သိၾကေပမည္။ သို႔တေစ နည္းပညာေတာ္လွန္ေရးမ်ားက ေနာက္ထပ္ဆယ္စုႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း အရွိန္ရလာမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲျဖစ္ၿပီး လူသားမ်ိဳးႏြယ္မွာ မႀကဳံစဖူးခက္ခဲသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ႀကဳံရမည္ျဖစ္သည္။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္က သစၥာေတာ္ခံမည့္ မည္သည့္ပုံျပင္မဆို သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာႏွင့္ ဇီ၀နည္းပညာပူးတြဲေတာ္လွန္ေရးမ်ားကို မည္သို႔ေျဖရွင္းႏိုင္သနည္းဆိုသည့္ အခ်က္ႏွင့္ မွတ္ေက်ာက္တင္ခံရမည္ ျဖစ္သည္။ လစ္ဘရယ္ဝါဒျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒျဖစ္ေစ၊ အစၥလာမ္ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္အယူဝါဒအသစ္မဆို ၂၀၅၀ ကမာၻႀကီးကို လႊမ္းမိုးပုံေဖာ္လိုသည္ဆိုလၽွင္ AI ၊ အႀကီးစားေဒတာအယ္လ္ဂိုရစ္သမ္ႏွင့္ ဇီ၀အင္ဂ်င္နီယာနည္းပညာမ်ားကို နားလည္႐ုံတင္မကဘဲ ယင္းတို႔ကို ပုံျပင္အတြင္း မည္သို႔အဓိပၸာယ္ရွိရွိ ထည့္သြင္းႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

ဤနည္းပညာစိန္ေခၚမႈ၏ သေဘာသဘာ၀ကို နားလည္ရန္ အလုပ္အကိုင္ေစ်းကြက္ကေန စေဆြးေႏြးၾကည့္ၾကပါစို႔။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ကမာၻတစ္လႊားလွည့္လည္ၿပီး အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ လူမႈေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး လူသားအက်ပ္အတည္းအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ AI ၊ မဟာေဒတာအယ္လ္ဂိုရစ္သမ္ႏွင့္ ဇီ၀အင္ဂ်င္နီယာနည္းပညာမ်ားအေၾကာင္း ေျပာလို႔ သူတို႔ပ်င္းလာတိုင္း သို႔မဟုတ္ စိတ္မရွည္ျဖစ္လာတိုင္း ေမွာ္စကားလုံး တစ္လုံးသုံး၍ သူတို႔ျပန္စိတ္ဝင္စားလာေအာင္ လုပ္ႏိုင္ပါသည္ – ‘အလုပ္’ ျဖစ္သည္။ နည္းပညာေတာ္လွန္ေရးက မၾကာမီ လူဘီလီယံႏွင့္ ခ်ီ၍ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေစၿပီး အသုံးမဝင္သည့္ လူတန္းစားအသစ္တစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာေစႏိုင္သည္။ ထိုအခါ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးကေသာင္းကနင္းျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ဝါဒကမၽွ မေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ အက်ပ္အတည္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေစသည္။ နည္းပညာအေၾကာင္းေတြ၊ ဝါဒေတြမွာ စိတ္ကူးသက္သက္ဆန္ၿပီး ကိုယ္ႏွင့္မဆိုင္ ထင္ရႏိုင္ေသာ္လည္း လူအမ်ားစု အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္လာႏိုင္ေျခ သို႔မဟုတ္ မိမိကိုယ္တိုင္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္လာႏိုင္ေျခ ရွိေနမႈကိုကား ဘယ္သူက တုံဏွိဘာ၀ ေနႏိုင္ပါမည္နည္း။

သီဟ၀င့္ေအာင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *