အက်ပ္႐ိုက္ ၂၀ ရာစုေခတ္ ျမန္မာ့ဘဏ္ေလာက

ဘဏ္ေလာကကို ဗဟိုဘဏ္က ေနာက္ထပ္ဝက္အူတစ္ရစ္ ထပ္တင္းလိုက္ျပန္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔က ဘဏ္ေလာကကို အက်ပ္႐ိုက္သြားေစသည့္ စည္းမ်ဥ္းေလးခ်က္ၿပီးေနာက္ ယခုတစ္ႀကိမ္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ငါးခ်က္ျဖင့္ မုန္တိုင္းဆင္ေလၿပီ။

ဘဏ္ပိုင္ရွင္၊ ဘဏ္ရွယ္ယာရွင္၊ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္၊ အႀကီးတန္းအရာရွိႏွင့္ ျပင္ပစာရင္းစစ္တို႔၏ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ျခင္းရွိမႈဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ၫႊန္ၾကားခ်က္အျဖစ္ ဗဟိုဘဏ္က အတိအက် ၫႊန္ၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ လက္ရွိျမန္မာ့ဘဏ္ေလာကတြင္ တာဝန္ယူထားေသာ ဘဏ္ဒါ႐ိုက္တာအခ်ိဳ႕မွာ တာဝန္မွ အနားယူရမည့္ အေျခအေနေရာက္သြားသည္။

ဗဟိုဘဏ္၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၈/၂၀၁၉ အရ ဘဏ္ဒါ႐ိုက္တာသည္ ဘဏ္ သို႔မဟုတ္ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံ အနည္းဆုံး ခုနစ္ႏွစ္မရွိထားလၽွင္ ဘဏ္ ဒါ႐ိုက္တာရာထူးကို စြန္႔လႊတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ ဘဏ္၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္သည္ ဆုံးျဖတ္ခြင့္အာဏာရွိေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈပိုင္းတြင္ ေနာက္ဆုံး ခုနစ္ႏွစ္ တာဝန္ယူဖူးသူျဖစ္ရန္လိုၿပီး ဘဏ္လုပ္ငန္းတြင္ အဆင့္ဆင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေတြ႕အႀကဳံ အနည္းဆုံး ၁၀ ႏွစ္ရွိသူ ျဖစ္ရမည္။

အဆိုပါၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ ထုတ္ျပန္ၿပီး တစ္ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္တြင္ စတင္အသက္ဝင္မည္ျဖစ္ရာ ဗဟိုဘဏ္၏ စံ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ျပည့္မီမည့္ ဒါ႐ိုက္တာအသစ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဘဏ္ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ရရွိရန္ တစ္ႏွစ္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းဘဏ္အမ်ားစု၏ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ ဘဏ္ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ၎၏ဆက္ႏႊယ္ေနသူမ်ား ပါဝင္ေနေလ့ ရွိရာ ဗဟိုဘဏ္ၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား၏ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ‘႐ုံခါ’ လိုက္ျခင္းပင္။

“ဒါ႐ိုက္တာ၊အရာရွိေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ကို လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲသူေတြ မကိုက္ညီရင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။ ဒါကိုရတယ္လို႔ ေျပာမွာလား၊ မရဘူး အကုန္အသစ္ရွာခန္႔လို႔ ေျပာမွာလား” ဟု ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္ဘဏ္ဥကၠ႒ ဦးရဲမင္းဦးက ေမးခြန္းထုတ္သည္။

ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးအမ်ားအျပားပိုင္ဆိုင္သူမ်ားသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ ၾကသည့္ ျမန္မာ့ဘဏ္ေလာကတြင္ ဘဏ္ပိုင္ရွင္၊ ဘဏ္၏အဓိကရွယ္ယာရွင္မ်ားမွာ ဘဏ္ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ဗဟိုဘဏ္၏ ယခုၫႊန္ၾကားခ်က္အရ ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးႏွင့္ျပည့္မီရန္ အခက္ႀကဳံေနျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္ေတြ အရည္အခ်င္းျပည့္ရမယ္ေျပာတာ တကယ္တမ္းက ဒီသတ္မွတ္ခ်က္အရ ဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္ရွိၾကမလဲ။ ဘဏ္အသစ္ေတြ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ။ ၾကားကာလကို ဒီထက္ နည္းနည္း Relax လုပ္ဖို႔ေတာ့ လိုမယ္” ဟု ကေမာၻဇဘဏ္၏ အႀကီးတန္းအႀကံေပး ဦးသန္းလြင္က ေထာက္ျပသည္။

ဘဏ္အက်ပ္အတည္းျဖစ္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းတတ္ကၽြမ္းသူ Banker မ်ိဳးဆက္ျပတ္သြားၿပီး ယင္းမွာ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားတြင္သာမက ဗဟိုဘဏ္တြင္ပါ ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအနက္ သက္တမ္းအရင့္ဆုံးဘဏ္ျဖစ္ေသာ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္၏ သက္တမ္းမွာ ၂၇ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္မီအထိ ပုဂၢလိကဘဏ္ ၁၅ ခုရွိခဲ့သည္။

ဘဏ္သက္တမ္း ၁၀ ႏွစ္မျပည့္ ေသးေသာ ပုဂၢလိကဘဏ္ ၁၀ ခုရွိၿပီး ယင္းအနက္ ေ႐ႊေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (Shwe Bank) ၊ ဧရာ၀တီေတာင္သူလယ္သမားမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (A Bank) ႏွင့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ေတာင္သူလယ္သမားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (G Bank) တို႔မွာ ဘဏ္သက္တမ္း ငါးႏွစ္ပင္ မျပည့္ၾကေသးေပ။

ဘဏ္တည္ေထာင္ကာ ဒါ႐ိုက္တာရာထူးယူထားသူမ်ားမွာ ဗဟိုဘဏ္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္မညီပါက ႏုတ္ထြက္ေပးရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သက္တမ္းႏု ဘဏ္မ်ားအတြက္ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္ရရန္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ရွာေဖြရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

“ဒါကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္လုပ္ရင္ေတာ့ ဘဏ္ကို ျပန္ေရာင္းတာေတြဘာေတြျဖစ္လာႏိုင္တာေပါ့။ မျဖစ္သင့္တဲ့ ကိစၥေတြျဖစ္လာရင္ေတာ့ မေကာင္းဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ဘဏ္ပိုင္ရွင္အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္တာက ဒီဘဏ္အေပၚ လူေတြရဲ႕ ရွိၿပီးသားယုံၾကည္မႈကို ျပန္ေလ်ာ့ေစတာေပါ့” ဟု ဦးသန္းလြင္က ဆိုသည္။

ထိုစံသတ္မွတ္ခ်က္ကို အက်ိဳးသက္ေရာက္မည့္အခ်ိန္ တစ္ႏွစ္ေပးထားသည့္အတြက္ ယင္းကာလအတြင္း ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြး ၫွိႏႈိင္းရန္လိုေၾကာင္း ျပည္တြင္းဘဏ္အသိုင္းအဝိုင္းက သုံးသပ္ၾကသည္။

ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား ရင္ဆိုင္ရမည့္ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ဆက္ႏႊယ္သူမ်ားဆိုင္ရာၫႊန္ၾကားခ်က္ ျဖစ္သည္။

ဘဏ္၏ မတည္ရင္းႏွီးေငြ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ကို တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ပိုင္ဆိုင္သူ၊ လုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ကို တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သူကို ဘဏ္၏ အဓိက်သည့္ အက်ိဳးစီးပြားရွိသူအျဖစ္ ဗဟိုဘဏ္က သတ္မွတ္ထားသည္။

ဘဏ္၏ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊အရာရွိဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစု ေဆြမ်ိဳးမ်ား၊ ၎တို႔ပိုင္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အေပါင္ပစၥည္းအာမခံထားျခင္း၊ ေဈးကြက္စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ေငြထုတ္ေခ်းျခင္းမွလြဲ၍ မည္သည့္ အေၾကာင္း၊ မည္သည့္အခြင့္အေရးႏွင့္မၽွ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္းမျပဳရန္ ဗဟိုဘဏ္က တားျမစ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ ဘဏ္၏ဆက္ႏႊယ္သူကို ေငြထုတ္ေခ်းရာတြင္လည္း ၎ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဒါ႐ိုက္တာမပါဝင္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕၏ အနည္းဆုံး သုံးပုံႏွစ္ပုံက သေဘာတူမွသာ ေငြထုတ္ေခ်းရန္ အဆိုပါ ၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္တြင္းဘဏ္အမ်ားစုကို လုပ္ငန္းမ်ားစြာပိုင္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားကသာ တည္ေထာင္ထားၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘဏ္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားၾကား ေငြထုတ္ေခ်းမႈ အေျခအေနကို ဗဟိုဘဏ္က ဝင္ေရာက္ထိန္းေက်ာင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘဏ္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သူမ်ားကို ေငြ ထုတ္ေခ်းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကတည္းက စည္းမ်ဥ္းေလးခ်က္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ပါဝင္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုတစ္ႀကိမ္ အေသးစိတ္ထပ္မံၫႊန္ၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဘဏ္ေထာင္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူအပ္ႏွံေငြကို ကိုယ့္အထဲကိုပဲ ကိုယ္ျပန္ေခ်းေနရင္ အျပင္က တကယ္ လိုအပ္ေနတဲ့၊ ပ်ိဳးေထာင္ရမယ့္ SME လုပ္ငန္းေတြဆီ ဘယ္ေရာက္ေတာ့မလဲ။ ကိုယ့္အတြက္ပဲ ဖန္တီးသလို ျဖစ္ေနမယ္။ အဲဒါကိုေတာ့ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္လုပ္ဖို႔ လိုတယ္”ဟု ဦးသန္းလြင္က ဆိုသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ႏွစ္ ဗဟိုဘဏ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ စည္းမ်ဥ္းေလးခ်က္တြင္ ပမာဏမ်ားျပားေသာ ေႂကြးၿမီဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းပါဝင္ၿပီး ထိုစည္းမ်ဥ္းမွာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ဘဏ္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သူမ်ားကို ဘဏ္၏ အဓိကမတည္ေငြရင္း ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ပိုမေခ်းရန္ႏွင့္ ေက်ာ္လြန္ထုတ္ေခ်းထားပါက သတ္မွတ္ကာလအတြင္း အခ်ိန္မီျပန္ေပးသြင္းရန္ ဗဟိုဘဏ္က ၫႊန္ၾကားထားျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုၫႊန္ၾကားခ်က္မွာ ထိုစည္းမ်ဥ္းကို ထပ္မံအေသးစိတ္ကာ ျဖည့္စြက္လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုတ္ျပန္သည့္ေန႔မွစ၍ ခ်က္ခ်င္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

“ဘဏ္ေတြက အဲဒါကို ဆင္ျခင္ဖို႔ လိုတယ္။ ဒါကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္လုပ္ဖို႔ေတာင္ လိုမယ္။ ေျခလြန္လက္လြန္ ျဖစ္ေနတာေတြေတာင္ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္တယ္” ဟု ဦးသန္းလြင္က ေျပာသည္။

အဆိုပါၫႊန္ၾကားခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္သည့္ ေငြထုတ္ေခ်းထားမႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို မည္သို႔ေျဖရွင္းမည္ဆိုသည္ကို တစ္လအတြင္း ဗဟိုဘဏ္သို႔ အစီရင္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး လိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္ပါက ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဥပေဒအရ အေရးယူခံရမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းဘဏ္အမ်ားစု၏ ေခ်းေငြမ်ားမွာ ဘဏ္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ၊ ရင္းႏွီးမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ထုတ္ေခ်းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြေဈးကြက္မွာ က်ယ္ျပန္႔မႈမရွိေၾကာင္း ယမန္ႏွစ္က ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးဘိုဘိုငယ္က ေျဖၾကားထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေငြရင္းလိုအပ္ေနေသာ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထံသို႔ ေခ်းေငြမေရာက္ဘဲ အသိုင္းအဝိုင္း က်ဥ္းက်ဥ္းေလးတြင္သာ ေခ်းေငြမ်ား ေရာက္ရွိေနျခင္းကို ဗဟိုဘဏ္က အားမလို အားမရ ျဖစ္လာသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကိုပါ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားနည္းတူ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေငြေခ်းခြင့္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထိုစဥ္က ဗဟိုဘဏ္တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဘဏ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ကိုယ့္လုပ္ငန္းကို ေငြေခ်းတာ ဘဏ္ပုံရိပ္ကိုလည္း ထိခိုက္ေစတယ္။ တကယ္က ကိုယ့္ ျပည္တြင္း SME ေတြကို ပ်ိဳးေထာင္ေပးဖို႔ လုပ္ရမွာ။ သူတို႔ေတြဆီ ေခ်းေငြေတြ ေရာက္သြားေအာင္ လုပ္ရမွာေပါ့” ဟု ဦးသန္းလြင္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ဘဏ္၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရယူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗဟိုဘဏ္၏ ၫႊန္ၾကား ခ်က္အမွတ္ ၁၂/၂၀၁၉ တြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ ရွိေနသည္။

ယင္းမွာ ဘဏ္၏ မတည္ရင္းႏွီးေငြ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ ပိုင္ဆိုင္ရယူမည္ဆိုပါက ဗဟိုဘဏ္၏ ႀကိဳတင္သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ယူရန္လိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္က ၫႊန္ၾကားထားရာ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းဝင္ထားေသာ ဘဏ္မ်ား၏ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းမႈမရွိေပ။

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္းဝင္ဘဏ္လုပ္ငန္း၏ ရွယ္ယာ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အထက္ကို တစ္ဦးတည္း သို႔မဟုတ္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕အစည္းျဖင့္ ဝယ္ယူမည္ဆိုလၽွင္ မည္သို႔ေဆာင္႐ြက္ရမည္ကို ၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပမထားေပ။

“စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတင္ထားတဲ့ ဘဏ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ ဝယ္တဲ့ သူကို မေရာင္းဘူးဆိုၿပီး ထားရမလား။ ဒါက ဗဟိုဘဏ္နဲ႔ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ဘယ္လိုဆက္သြယ္အတည္ျပဳခ်က္ယူမလဲဆိုတဲ့ အခ်က္ေပါ့” ဟု ဦးရဲမင္းဦးက ေျပာသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ႏွစ္က စည္းမ်ဥ္းေလးခ်က္ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား အက်ပ္႐ိုက္ကာ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမႈႏႈန္း ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္အထိ နာလန္မထူႏိုင္ေသးေပ။

ဘဏ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မႈကို ယခင္က ေပါ့ေလ်ာ့ကိုင္တြယ္ရာမွ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း တစ္ရစ္ထက္ တစ္ရစ္ ဝက္အူတင္းခ်ိန္တြင္ ပကတိအေျခအေနကိုၾကည့္ကာ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာသင့္ေၾကာင္း ဘဏ္အသိုင္းအဝိုင္းက ဆိုသည္။

“တကယ္ေတာ့ ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြတင္ မဟုတ္ဘူး။ ဗဟိုဘဏ္ပါ ေအာက္ေျခကစၿပီး ျပန္ပ်ိဳးေထာင္ဖို႔ လိုေနတာ။ ကိုယ့္ဆီကလူေတြေရာ အရည္အခ်င္း ျပည့္ရဲ႕လား ျပန္စစ္ၾကည့္သင့္တယ္” ဟု ဦးသန္းလြင္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

စစ္ၿငိမ္းသူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *