၂၁ ရာစုအတြက္ သင္ခန္းစာ ၂၁ ခု

စက္ထဲက မိုးဇာ့တ္

အနည္းဆုံးေတာ့ ေရတိုကာလအတြင္း AI ႏွင့္ စက္႐ုပ္မ်ားက လက္ရွိ ရွိေနသည့္ လုပ္ငန္းကိုင္ငန္းမ်ားအားလုံးကို လုံးလုံးလ်ားလ်ား အစားထိုးႏိုင္ဦးမည္မဟုတ္ပါ။ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္အတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ အနည္းအက်ဥ္းေသာ အလုပ္မ်ားတြင္သာ အလိုအေလ်ာက္ လုပ္စက္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးႏိုင္ဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သမား႐ိုးက်သိပ္မဆန္ဘဲ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ိဳးစုံကို တစ္ၿပိဳင္တည္း လိုအပ္ေသာအလုပ္မ်ားႏွင့္ ေမၽွာ္မွန္းမထားႏိုင္သည့္အေျခအေနမ်ိဳး ႀကဳံလာႏိုင္ေသာ အလုပ္မ်ားတြင္မူ လူသားမ်ားကို စက္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးရန္ ခက္ခဲေနဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ – က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကိုၾကည့္ပါ။ ဆရာဝန္အမ်ားစု၏ အလုပ္မွာ သတင္းအခ်က္အလက္ကိုသာ အဓိကအားျဖင့္ ဆန္းစစ္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူနာ၏ ေရာဂါႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကိုရယူၿပီး ဆန္းစစ္သုံးသပ္ကာ ေရာဂါအမည္တပ္ရပါသည္။ သူနာျပဳမ်ားမွာမူ ေဆးထိုးျခင္းအလုပ္လုပ္ရန္၊ ပတ္တီးလဲေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ခပ္ဆိုးဆိုး လူနာတစ္ေယာက္ကို ခ်ဳပ္ထားရန္ ခႏၶာကိုယ္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားလည္း လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ AI ဆရာဝန္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စမတ္ဖုန္းမ်ားေပၚတြင္ အရင္ရႏိုင္ဖို႔ကမ်ားၿပီး စိတ္ခ်ရမည့္ သူနာျပဳစက္႐ုပ္မ်ားေပၚလာဖို႔ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာေစာင့္ရႏိုင္ပါသည္။ လူနာမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္သည့္ လူသားေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုလုံးမွာ လူသားအလုပ္အကိုင္ ခံတပ္ႀကီးသဖြယ္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ က်န္ရွိေနဦးမည့္သေဘာျဖစ္ပါသည္။ အမွန္ပင္ ကေလးသူငယ္မ်ားနည္းလာၿပီး လူသားမ်ား အသက္ရွည္လာသည္ႏွင့္အမၽွ သက္ႀကီး႐ြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမွာ အလ်င္အျမန္ပင္ႀကီးထြား လာႏိုင္သည့္ လူသားအလုပ္သမား ေဈးကြက္တစ္ခု ျဖစ္လာဖို႔ရွိပါ၏။

လူသားေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းနည္းတူ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းမွာလည္း အလိုအေလ်ာက္လုပ္စက္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးရန္ အထူးသျဖင့္ ခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ ဂီတကိုေရာင္းဝယ္ရန္ လူသားမ်ား မလိုေတာ့ေခ်။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ ဂီတကို iTunes စတိုးမွ တိုက္႐ိုက္ ေဒါင္းလုတ္ခ်ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ေတးေရးဆရာမ်ား၊ အဆိုေတာ္မ်ား၊ ဂီတသမားမ်ား၊ ဒီေဂ်မ်ားမွာ အေသြးႏွင့္အသားႏွင့္ လူသားမ်ား ျဖစ္ေနပါေသးသည္။ ဂီတအသစ္မ်ားကို ဖန္တီး႐ုံသာမက အံ့ခမန္းမ်ားျပားသည့္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ားထဲမွ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ သူတို႔၏ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္မႈကို လိုအပ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ျငားလည္း ေရရွည္တြင္မူ မည္သည့္အလုပ္မၽွ အလိုအေလ်ာက္လုပ္စက္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးခံရျခင္းမွ လြတ္လမ္းမျမင္ပါ။ အႏုပညာရွင္မ်ားကိုလည္း ဒီကိစၥသတိေပးထားရမည္ျဖစ္သည္။ ေခတ္သစ္ကမၻာတြင္ အႏုပညာဟုဆိုလၽွင္ လူသားမ်ား၏ စိတ္ခံစားခ်က္မႈအေၾကာင္းက ပါလာစၿမဲ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထင္ေလ့ရွိသည္က အႏုပညာရွင္မ်ားမွာ ရင္ဘတ္ထဲက ဖန္တီးရျခင္းျဖစ္ၿပီး အႏုပညာ၏ အႏၲိမရည္႐ြယ္ခ်က္မွာလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို မိမိတို႔၏ ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ မိမိတို႔ကို ေပါင္းစည္းေပးရန္ႏွင့္ ခံစားခ်က္အသစ္မ်ား ေမြးဖြားေပးရန္ျဖစ္သည္။ ဆိုေတာ့ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ အႏုပညာတစ္ရပ္ကို ဆန္းစစ္သည့္အခါ ပရိသတ္၏ရင္ထဲ ဘယ္ေလာက္ေရာက္သလဲ၊ ဘယ္လိုခံစားရသလဲဆိုသည္ႏွင့္ တိုင္းထြာေလ့ရွိသည္။ သို႔တေစ အႏုပညာကို လူသားမ်ား၏ စိတ္ခံစားခ်က္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုပါလၽွင္ ျပင္ပအယ္လ္ဂိုရစ္သမ္မ်ားက လူသားမ်ား၏ စိတ္ခံစားခ်က္ကို ရွိတ္စပီးယားတို႔၊ ဖ႐ိုင္ဒါခါလိုတို႔၊ ဘီယြန္းေစးတို႔ထက္ ပိုၿပီးနားလည္လာမည္ဆိုလၽွင္၊ ပိုၿပီး ခံစားတတ္ေအာင္ လုပ္လာႏိုင္မည္ဆိုလၽွင္ ဘာေတြျဖစ္ကုန္မည္ထင္ပါသလဲ။

တကယ္တမ္းေတာ့ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားမွာ လၽွိဳ႕ဝွက္ဆန္းၾကယ္ျဖစ္ရပ္ႀကီးမွ လာျခင္းမဟုတ္။ သူတို႔မွာ ဇီ၀ဓာတုျဖစ္စဥ္၏ ရလဒ္သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ သိပ္မေဝးေတာ့ေသာ အနာဂတ္တြင္ ကြန္ပ်ဴတာအယ္လ္ဂိုရစ္သမ္တစ္ခုက စာဖတ္သူ၏ ခႏၶာကိုယ္ထဲႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ေပၚတြင္ တပ္ထားေသာ အာ႐ုံခံကိရိယာမ်ားမွ အဆက္မျပတ္ ဇီ၀တိုင္းတာခ်က္ ေဒတာမ်ားကိုသုံးသပ္ကာ စာဖတ္သူ ဘယ္လိုလူစားမ်ိဳးျဖစ္သည္၊ စိတ္ခံစားခ်က္ ဘယ္လိုအေျပာင္းအလဲျဖစ္ေနသည္၊ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ သို႔မဟုတ္ ဂီတကီးတစ္ကြက္ေၾကာင့္ စာဖတ္သူ စိတ္ဘယ္လိုျဖစ္သြားႏိုင္သည္ကို တြက္ခ်က္လာႏိုင္စြမ္းရွိသည့္အေျခအေန ေရာက္လာႏိုင္သည္။

အႏုပညာပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးထဲမွ ဂီတမွာ မဟာေဒတာဆန္းစစ္မႈ (Big Data Analysis) ကို အခံရႏိုင္ဆုံးျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဂီတႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဝင္ေရာ အထြက္ေရာပါ သခ်ၤာနည္းအရ တိက်စြာ ပုံေဖာ္လို႔ရသည္။

ဂီတႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဝင္ဆိုသည္မွာ အသံလႈိင္းမ်ား၏ သခ်ၤာပုံစံမ်ားျဖစ္ၿပီး အထြက္တြင္ ဦးေႏွာက္အာ႐ုံေၾကာလႈိင္းမ်ား၏ လၽွပ္စစ္ဓာတု ပုံစံမ်ားျဖစ္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ဂီတႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ခံစားရမႈသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ေလ့လာထားၿပီးျဖစ္သည့္ အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္တစ္ခုအေနႏွင့္ မည္သို႔အဝင္ပုံစံမ်ားရွိပါက မည္သည့္အထြက္ပုံစံမ်ား ရႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္း၍ရလာႏိုင္သည္။

စာဖတ္သူ ရည္းစားႏွင့္ အႀကီးအက်ယ္ ျပႆနာေတြတက္လာသည္ဆိုၾကပါစို႔။ စာဖတ္သူ၏ အသံစနစ္ကို တာဝန္ယူထားသည့္ အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္အေနႏွင့္ ရင္ထဲမွ ဗေလာင္ဆူေနေသာအျဖစ္ကို ခ်က္ခ်င္း ရိပ္စားမိမည္။ စာဖတ္သူအေၾကာင္း သူသိထားေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ လူသားမ်ား၏ စိတ္အေျခအေနအေပၚ ေယဘုယ်သိမႈတို႔ကို အေျခခံကာ စာဖတ္သူ၏ ပူေဆြးမႈႏွင့္ ေၾကကြဲဝမ္းနည္းမႈတို႔ကို ထင္ဟပ္ႏိုင္မည့္သီခ်င္းမ်ား ဖြင့္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသီခ်င္းမ်ားမွာ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ကိုက္ခ်င္မွ ကိုက္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း စာဖတ္သူႏွင့္ေတာ့ လုံး၀ကြက္တိကိုက္မည္ျဖစ္သည္။ အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္က စာဖတ္သူ၏ ပူေဆြးမႈကို ေျဖသိမ့္ေပးၿပီးေသာအခါ စာဖတ္သူကို အားေပးႏိုင္မည့္သီခ်င္းမ်ိဳးကို ေ႐ြးၿပီး ဖြင့္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသီခ်င္းမွာ စာဖတ္သူပင္မသိဘဲ ေပ်ာ္႐ႊင္ခဲ့ေသာ ကေလးဘ၀အမွတ္တရတစ္ခုခုႏွင့္ မိမိမသိစိတ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနတာမ်ိဳး ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဘယ္လူသား ဒီေဂ်မွ ဤကဲ့သို႔ေသာ AI ၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈကို ယွဥ္ႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။

စာဖတ္သူအေနႏွင့္ ယင္းသို႔ဆိုလၽွင္ AI သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အတိတ္က ႀကိဳက္မႈ၊ မႀကိဳက္မႈတို႔ကိုသာ အေျခခံေသာ ဂီတအမ်ိဳးအစား ခပ္က်ဥ္းက်ဥ္းထဲတြင္ပင္ ပိတ္မိကာ အသစ္အသစ္ေသာ အမွတ္မထင္အႀကိဳက္ေတြ႕ႏိုင္သည့္ ဂီတအသစ္မ်ား ရွာေတြ႕ႏိုင္မႈကို ပိတ္ပင္ရာ ေရာက္လိမ့္မည္ဟု ျငင္းခ်က္ထုတ္ဖြယ္ရာရွိပါသည္။ ဂီတအသစ္မ်ား၊ ပုံစံအဆန္းမ်ားကို ဘယ္လိုရွာရပါေတာ့မည္နည္း။ ျပႆနာမရွိပါ။ စာဖတ္သူေနျဖင့္ အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္ကို ခ်ိန္ၫွိထားကာ ေ႐ြးခ်ယ္မႈ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို က်ပန္းျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးထားလို႔ ရပါသည္။ ဤနည္းျဖင့္ အမွတ္မထင္ အင္ဒိုနီးရွားဆိုင္းဝိုင္းဂီတကို ဖြင့္ျပတာမ်ိဳး၊ Rossini ၏ ေအာ္ပရာဂီတကို ဖြင့္ျပတာမ်ိဳး၊ ဒါမွမဟုတ္ ေနာက္ဆုံးေပၚ K-Pop ဖြင့္ျပတာမ်ိဳးလုပ္ေအာင္ ေ႐ြးထားလို႔ရႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမၽွ AI မွာ စာဖတ္သူ၏တုံ႔ျပန္မႈကို မွတ္သားထားကာ သူ႕၏ က်ပန္းျဖစ္မႈကို ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ေလၽွာ႔ သို႔မဟုတ္ ၈ ရာႏိုင္ႏႈန္းသို႔ တင္ျခင္းျဖင့္ သင့္ေတာ္ေသာ က်ပန္းပမာဏ ေ႐ြးခ်ယ္ကာ စာဖတ္သူ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစဘဲ အသစ္ရွာေဖြမႈကို အေနေတာ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္လာႏိုင္ပါသည္။

ေနာက္ထပ္ ျငင္းခ်က္ထုတ္ႏိုင္သည္မွာ အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္သည္ ဘယ္လိုစိတ္ခံစားခ်က္မ်ိဳးေပးေအာင္ ေ႐ြးရမွန္းမသိ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ စာဖတ္သူက ရည္းစားႏွင့္ ျပႆနာေတြ တက္လာသည္ဆိုလၽွင္ အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္က စာဖတ္သူဝမ္းနည္းေအာင္ လုပ္သင့္သလား ဒါမွမဟုတ္ ေပ်ာ္ေအာင္လုပ္ေပးရမလားဆိုတာ သိခ်င္မွသိပါမည္။ သူ႕အေနႏွင့္ မ်က္လုံးစုံမွိတ္ကာ ‘ေကာင္းေသာ’ ခံစားခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ‘ဆိုးေသာ’ ခံစားခ်က္မ်ား ေနာက္သို႔ လိုက္သင့္ပါသလား။ ဘ၀မွာ တစ္ခါတေလ ဇြတ္ေပ်ာ္ခိုင္းတာမ်ိဳးမလုပ္ဘဲ ဝမ္းနည္းေနတာက ပိုေကာင္းမည္ဆိုတာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္မလား။ အမွန္ေတာ့ ဤေမးခြန္းမွာ လူသားဂီတပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဒီေဂ်မ်ားကိုလည္း ေမးလို႔ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္ရွိလာေသာအခါ ဤေမးခြန္းအတြက္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ အေျဖမ်ား ေပၚလာသည္။

ပထမတစ္နည္းမွာ သုံးစြဲသူကိုစိတ္ႀကိဳက္ေ႐ြးခြင့္ ေပးထားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ စာဖတ္သူအေနႏွင့္ မိမိစိတ္ခံစားခ်က္ကို မိမိဘာသာ ဆန္းစစ္ကာ အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္အေနႏွင့္ စာဖတ္သူေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္အတိုင္း လိုက္လုပ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ စာဖတ္သူ ေၾကကြဲဝမ္းနည္းေနလိုသည္ျဖစ္ေစ၊ ျမဴးတူးခုန္ေပါက္ေနလိုသည္ျဖစ္ေစ အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္က သင္ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္အတိုင္း စုံမွိတ္လိုက္နာမည္ျဖစ္သည္။ အမွန္ပင္ အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္အေနႏွင့္ စာဖတ္သူ မိမိကိုယ္တိုင္ပင္ သိမလာေသးခင္ ဘယ္လိုေ႐ြးမည္ဆိုသည္ကိုပင္ ႀကိဳသိလာႏိုင္သည္။

သို႔တည္းမဟုတ္ စာဖတ္သူက ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈကို စိတ္မခ်ဘူးဆိုလၽွင္ အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္က စာဖတ္သူ စိတ္ခ်သည့္ ဘယ္နာမည္ႀကီး စိတ္ပညာရွင္မဆို၏ ၫႊန္ၾကားမႈအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ ရည္းစားက ပစ္သြားသည္ဆိုလၽွင္ အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္က ပူေဆြးျခင္း အဆင့္ငါးဆင့္အတိုင္း လမ္းၫႊန္ေပးႏိုင္သည္။ ပထမတစ္ဆင့္အေနျဖင့္ Bobby McFerrin ၏ ‘စိတ္မညစ္နဲ႔၊ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေန’ ကိုဖြင့္ျပၿပီး ျဖစ္သြားသည့္ကိစၥကို မဟုတ္ပါဘူးဟု ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ေျဖသိမ့္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ Alanis Morissette ၏ ‘မင္းသိဖို႔ ေကာင္းတယ္’ ႏွင့္ မိမိ၏ ေဒါသေတြဖြင့္ဟပစ္လိုက္လို႔ရသည္။ ယင္းေနာက္ Jacques Brel ၏ ‘ထားမသြားပါနဲ႔’ ႏွင့္ Paul Young ၏ ‘ျပန္လာပါ’ ျဖင့္ ေဈးဆစ္ခိုင္းမည္။ ၿပီးေနာက္ Adele ၏ ‘မင္းလိုလူ’ ႏွင့္ ‘ဟဲလို’ တို႔ျဖင့္ အပီအျပင္ ေၾကကြဲပက္လက္ျဖစ္ၿပီး အဆုံးတြင္ Gloria Gaynor ၏ ‘ငါ ဒါနဲ႔ေတာ့ မေသပါဘူး’ ျဖင့္ လက္ရွိအေျခအေနကို လက္ခံႏိုင္ရန္ အကူအညီေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္က သီခ်င္းမ်ား၊ တီးလုံးမ်ားကိုပါ စာဖတ္သူ စိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္ေစရန္ စၿပီးကလိလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အင္မတန္ေကာင္းတဲ့ သီခ်င္းေလးတစ္ပုဒ္တည္းမွာပဲ စာဖတ္သူ မႀကိဳက္လွသည့္ အပိုင္းေလးတစ္ပိုင္း ရွိသည္ဆိုပါစို႔။ အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္က စာဖတ္သူ မႀကိဳက္မွန္းကိုသိ၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုအပိုင္းကိုနားဆင္ေသာအခါ စာဖတ္သူ ရင္ခုန္သံေျပာင္းသြားၿပီး Oxytocin ပမာဏလည္း နည္းနည္းေလးက်သြားသည္။ အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္က ထိုမႀကိဳက္သည့္ အပိုင္းမ်ားကို ျပန္ျပင္ေရးေပးမည္ သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ထုတ္ေပးလိုက္မည္ ျဖစ္သည္။

ေရရွည္တြင္ အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္မ်ားမွာ ေတးသြားမ်ားကိုပါ အစအဆုံး သီကုံးလာႏိုင္ဖြယ္ရွိၿပီး လူသားမ်ား၏ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကိုလည္း ခလုတ္ႏွိပ္ကာ စႏၵယားႀကီးတီးသလို တီးလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စာဖတ္သူ၏ ဇီ၀တိုင္းထြာခ်က္ ေဒတာမ်ားကိုသုံး၍ တစ္ေလာကလုံးတြင္ မိမိတစ္ဦးတည္းအတြက္ျဖစ္မည့္ စိတ္ႀကိဳက္ဂီတသံစဥ္မ်ား ဖန္တီးလာႏိုင္ေကာင္း လာႏိုင္ေပမည္။

ေျပာေလ့ရွိၾကသည္မွာ လူသားမ်ား အႏုပညာကို ႏွစ္သက္ရျခင္းမွာ ယင္းအႏုပညာတြင္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ရွာေတြ႕ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဟူ၏။ ထိုအခ်က္မွာ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က စာဖတ္သူအေၾကာင္း သူသိထားသမၽွေပၚ မူတည္ၿပီး စာဖတ္သူ ႀကိဳက္ႏိုင္ေလာက္မည့္ ပုဂၢလိက အႏုပညာမ်ား စဖန္တီးေပးလာပါလၽွင္ အံ့ဩစရာေကာင္းၿပီး တစ္နည္း ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းႏိုင္သည့္ ရလဒ္မ်ားျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ကိုယ့္ရည္းစားက ကိုယ့္ကိုပစ္သြားသည္ဆိုလၽွင္ Adele တို႔၊ Alanis Morissette တို႔၏ အသည္းကိုခြဲသြားသည့္ ဘယ္သူမွန္း ကိုယ္မသိသည့္သူအေၾကာင္း မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အဲဒီေသာက္က်င့္မေကာင္းသည့္ေကာင္အေၾကာင္း ဖြဲ႕ထားသည့္သီခ်င္းကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က သင့္အတြက္ ဖန္တီးလာႏိုင္သည္။ သီခ်င္းထဲတြင္ ဤေလာကဝယ္ သူႏွင့္ကိုယ္သာ သိႏိုင္သည့္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာကိစၥမ်ားပင္ ထိုသီခ်င္းထဲမွာ ပါေကာင္းပါဝင္လာႏိုင္ဖြယ္ ရွိေလသည္။

ဟုတ္ပါသည္၊ ပုဂၢလိက အႏုပညာမ်ားမွာ ေခတ္စားလာခ်င္မွ လာပါလိမ့္မည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူအမ်ားမွာ လူတိုင္းႀကိဳက္ေသာ ေပါက္သည္ဆိုသည့္ အရာမ်ားကိုသာ ဆက္လက္ႏွစ္သက္တာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ကိုယ့္အျပင္ ဘယ္သူမွ မၾကားဖူးေသာ သီခ်င္းမ်ားကို အျခားသူမ်ားႏွင့္ အတူတြဲဆိုရန္၊ ကရန္ခုန္ရန္ ခက္ပါလိမ့္မည္။ သို႔တေစ အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္မ်ားမွာ လူတစ္ဦးခ်င္းသာႏွစ္သက္သည့္ ရွားရွားပါးပါး အႏုပညာမ်ား ဖန္တီးသည္ထက္ ကမၻာလုံး ခ်ီေပါက္သည္ဆိုသည့္ အႏုပညာမ်ားကို ဖန္တီးရာတြင္ ပို၍ပင္စြမ္းပါဦးမည္။ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ လူသားမ်ားထံမွ စုေဆာင္းရရွိသည့္ ဇီ၀တိုင္းထြာခ်က္ ေဒတာမ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ ႏွိပ္ရမည့္တစ္ကမၻာလုံး အ႐ူးအႏွမ္း ျမဴးႂကြကခုန္ၾကမည့္ သီခ်င္းမ်ားကို ဖန္တီးလာႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ အႏုပညာသည္ လူသားမ်ား၏ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို ၫႈိ႔ငင္ဖမ္းစားျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပဳျပင္ဖန္တီးျခင္း ျဖစ္သည္ဆိုပါက လူသားဂီတပညာရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္မ်ိဳးႏွင့္ ယွဥ္ဖို႔ခက္ပါလိမ့္မည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူသား၏ ဇီ၀ဓာတုစနစ္ဆိုသည့္ အဓိက တူရိယာကို အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္မ်ား နားလည္သလို လူသားမ်ား နားလည္ဖို႔ ခက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ဆိုေတာ့ကား ဤသို႔ျဖစ္အင္မ်ားမွာ ေကာင္းလွသည့္ဆိုေသာ အႏုပညာမ်ား ေပၚေပါက္လာေစမည္ေလာ။ ဤအခ်က္မွာ အႏုပညာ၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အေပၚတြင္ မူတည္ပါလိမ့္မည္။ အလွတရားဟူသည္ နားဆင္သူ၏ ေသာတအာ႐ုံတြင္သာ ရွိသည္ဟုဆိုပါက သုံးစြဲသူသည္ အၿမဲမွန္သည္ဟုဆိုပါက ဇီ၀တိုင္းထြာခ်က္ကို အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ အယ္လ္ဂိုရစ္သစ္မ်ားမွာ သမိုင္းႏွင့္ခ်ီ၍ အေကာင္းဆုံးဆိုသည့္ အႏုပညာမ်ား ဖန္တီးရန္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အႏုပညာသည္ လူသားမ်ား၏ စိတ္ခံစားခ်က္ထက္ ပိုမိုနက္႐ႈိင္းၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဇီ၀ဓာတု တုန္ခါမႈမ်ားထက္ ပိုမိုသည္ဆိုပါက ဇီ၀တိုင္းထြာခ်က္မ်ားကိုသုံးသည့္ အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္မ်ားမွာ သိပ္ေကာင္းလွသည့္ အႏုပညာရွင္မ်ား ျဖစ္မည္မဟုတ္ ေပ။ သို႔ေသာ္ လူသားအႏုပညာရွင္မ်ားအေနႏွင့္လည္း ထိုသို႔ဆိုလၽွင္ သိပ္ထူးလွမည္ မဟုတ္ေပ။ အႏုပညာေဈးကြက္ထဲသို႔ဝင္ၿပီး လူသားေတးေရးဆရာမ်ားႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ားကို အစားထိုးရန္မွာ အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္မ်ားအေနႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ခ်ိဳင္ေကာ့ဗ္စကီးထက္သာရန္ မလိုေပ။ ဘရစ္တနီးစပီးယားထက္သာလၽွင္ပင္ အဆင္ေျပပါၿပီ။ 

 

သီဟဝင့္ေအာင္
ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *