အေပါင္း အႏုတ္တို႔ မ႐ႈပ္

ေပါင္းႏုတ္ ေျမႇာက္စား ဤနည္းမွား၏၊ ေျမႇာက္စားေပါင္းႏုတ္ ဤနည္းဟုတ္၏ဆိုတဲ့ သခ်ၤာကြင္းရွင္းတြက္နည္း အၫႊန္းစာကို မွတ္သားမိပါတယ္။ လူတိုင္း ေန႔စဥ္စကၠန္႔မလပ္ သခ်ၤာကိန္းဂဏန္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေနပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ လူရဲ႕ ႐ုပ္ပိုင္းနဲ႔ စိတ္ (နာမ္) ပိုင္းအားလုံးကို သခ်ၤာကိန္းဂဏန္းအေျခခံ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ႐ုပ္ ၁၈ ပါး၊ စိတ္ တစ္ပါး၊ ေစတသိတ္ ၅၂ ပါး အားလုံး ေပါင္း ၇၁ ပါးျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္နဲ႔ ေစတသိတ္ယွဥ္ေတာ့ စိတ္ခ်ည္း ၈၉ ပါးျဖစ္ပါတယ္။ ကုသိုလ္ေစတသိက္ ၂၅ ပါးနဲ႔ယွဥ္တဲ့စိတ္က ကုသိုလ္စိတ္ျဖစ္ပါတယ္။ အကုသိုလ္ေစတသိက္ ၁၄ ပါးနဲ႔ယွဥ္တဲ့စိတ္က အကုသိုလ္စိတ္ျဖစ္ပါတယ္။ လူဟာ အခါမလပ္ ဒီစိတ္ႏွစ္မ်ိဳးနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသိပညာနဲ႔ ပါးနပ္လိမၼာသူက ကုသိုလ္စိတ္နဲ႔ ေနတတ္လို႔ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ၿပီး ဘ၀အရည္အေသြး တိုးတက္ပါတယ္။ အသိပညာမဲ့ တုံးအသူကေတာ့ အကုသိုလ္စိတ္နဲ႔သာ ေနတတ္လို႔ ဘ၀အရည္အေသြးက်ဆင္းညစ္ေထးပါတယ္။

ျမန္မာအမ်ားစုက ယခုခ်ိန္အထိ အသိပညာေရခ်ိန္နိမ့္၍ ႏိုင္ငံေရးအျမင္တိမ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး (ရင္ၾကားေစ့ေရး) နဲ႔ လတ္တေလာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားနဲ႔ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို တစ္ထပ္တည္း၊ တစ္စိတ္တည္းျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္က အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မူဝါဒလမ္းစဥ္ရဲ႕ လက္ေအာက္ခံျပႆနာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးျပႆနာက ဦးေသာအေၾကာင္းအားျဖင့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ တစ္ပါတီေခတ္မွာ အစျပဳခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားစိတ္ဝမ္းကြဲျပားမႈျပႆနာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ေဝးေသာအေၾကာင္းအားျဖင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းအရ ၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္ေလာက္မွ စတင္ေပၚေပါက္လာတဲ့ ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးပါတီေခတ္မွာ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းအင္အားစု (သခင္ေအာင္ဆန္းပါဝင္) နဲ႔ သခင္ဗစိန္အင္အားစု (သခင္႐ႈေမာင္ပါဝင္) တို႔ သေဘာထားကြဲတဲ့အခ်ိန္ကတည္းက အစပ်ိဳးတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားက မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာ လူတန္းစားခြဲျခားဆက္ဆံေရးစနစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားၿပီလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားမွာေတာ့ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းတယ္ဆိုတာ မွန္ပါလိမ့္မယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားမွာမူ လူတန္းစားခြဲျခားဆက္ဆံေရးစနစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္ေနဆဲလို႔ ျမင္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျပႆနာက တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေရးရာ ျပႆနာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါက လူတန္းစား ခြဲျခားဆက္ဆံေရးျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသားေရးျပႆနာရဲ႕ လက္ေအာက္ခံျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေဒသေတြမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ လက္နက္ကိုင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားဟာ တကယ့္သ႐ုပ္မွန္ဘ၀အေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားကို လွည့္စားၿပီး လက္နက္နဲ႔ ျခယ္လွယ္အုပ္စိုးတဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အတူ ျပည္မေဒသမ်ားမွာလည္း ျပည္သူလူထုကို ေငြေၾကးနဲ႔ ျခယ္လွယ္လႊမ္းမိုးမႈမ်ား ရွိေနပါေသးတယ္။ ေငြေၾကးအင္အားႀကီးမားတဲ့ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ စတဲ့ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားက ျမန္မာျပည္သူလူထုအေပၚ ေငြအားနဲ႔ ျခယ္လွယ္မႈမ်ားရွိေနေသးတာ ထင္ရွားပါတယ္။ တန္းတူကုန္သြယ္မႈအခြင့္အေရး မရရွိေသးဘူးလို႔ ယူဆပါတယ္။

ဗ်ဴ႐ိုကရက္တစ္မူဝါဒနဲ႔ ဒီမိုကရက္တစ္မူဝါဒရဲ႕ ဝိေရာဓိ (ပဋိပကၡ) က ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအဓိကနဲ႔ ေဝမၽွေရး အဓိကအရင္းခံ ဆန္႔က်င္ဘက္သေဘာထားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗ်ဴ႐ိုကရက္တစ္မူဝါဒက ပုဂၢလိကဗဟို ျပဳဝါဒ၊ ဒီမိုကရက္တစ္က လူထုဗဟိုျပဳဝါဒျဖစ္ပါတယ္။ ဗ်ဴ႐ိုကရက္တစ္ဝါဒက လူတန္းစားခြဲျခားဆက္ဆံေရးမူကိုကိုင္စြဲၿပီး ဒီမိုကရက္တစ္က လူတန္းစားခြဲျခားဆက္ဆံေရးမူဝါဒကို ဆန္႔က်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရတဲ့အခါ ဆိုရွယ္လစ္အင္အားစု (ဖဆပလ) အာဏာရပါတီအတြင္းမွာ ဆိုရွယ္လစ္ အျပာ အဝါ အနီလို႔ (ဗ်ဴ႐ိုကရက္တစ္နဲ႔ ဒီမိုကရက္တစ္) အုပ္စုကြဲေတြ ေပၚလာပါတယ္။ တကယ္လို႔သာ လြတ္လပ္စျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဗ်ဴ႐ိုကရက္တစ္မူဝါဒကို က်င့္သုံးႏိုင္ခဲ့ရင္ ယခုအခ်ိန္မွာ အာဆီယံထိပ္တန္းႏိုင္ငံထဲမွာ ပါဝင္ႏိုင္ေကာင္းပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္လို႔ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ျဖစ္ေစ၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာျဖစ္ေစ ဒီမူကိုက်င့္သုံးႏိုင္ရင္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈက ယခုအေျခအေနထက္ မ်ားစြာ သာလြန္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒါက ျဖစ္တန္ေကာင္းတဲ့သေဘာကိုသာ ေျပာတာပါ။ တကယ့္လက္ေတြ႕ဘ၀မွာ အေျခအေနမေပးလို႔ မတိုးတက္ဘဲ ယခုလက္ရွိ အေျခဆိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက အေျခခံလူတန္းစား လႊမ္းမိုးတဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ မူဝါဒသေဘာထားခံယူခ်က္က ခြင့္တူညီမၽွ (ကံ ဉာဏ္ ဝီရိယ) ဝါဒျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ဖက္သတ္လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္ေရး အေျခခံသေဘာထားရွိတဲ့ ဗ်ဴ႐ိုကရက္တစ္မူဝါဒကို ယုံၾကည္လက္ခံလိုျခင္း မရွိပါဘူး။ ဆန္႔က်င္ျငင္းပယ္တဲ့သေဘာထားရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုက လက္ရွိ NLD အစိုးရကို စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအရ ခြင့္တူညီမၽွမႈလိုလားခ်က္နဲ႔ ဝန္းရံေနတာျဖစ္ပါတယ္။ လိုလားခ်က္မျပည့္၀ရင္ ေသြဖည္ေက်ာခိုင္းသြားႏိုင္ပါတယ္။ လတ္တေလာ အေျခအေနကို မီဒီယာတခ်ိဳ႕က မူလသေဘာထားအတိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး စတဲ့အခ်က္မ်ားကိုပဲ အဓိကထားစဥ္းစားပါတယ္။ NLD ပါတီနဲ႔ အစိုးရကလည္း ဒီသေဘာထားအတိုင္း ရွိပုံရပါတယ္။

၂၀၂၀ အခ်ိဳးအေကြ႕က ၂၀၁၅ အေျခအေနနဲ႔ ထပ္တူမျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ လူထုေခါင္းထဲမွာ ထိုအတိတ္အေရးကိစၥမ်ားက မွိန္ေဖ်ာ့ၿပီး လတ္တေလာကုန္ေဈးႏႈန္းနဲ႔ ဝင္ေငြအလုပ္အကိုင္အေရးကိစၥမ်ားက ပိုၿပီးထက္သန္အားေကာင္းႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလူထုသေဘာထားကို လတ္တေလာ ေဒသအႏွံ႔ ထူေျပာျပန္႔ပြားေနတဲ့ ဒုစ႐ိုက္မႈေတြက သ႐ုပ္ျပေနပါတယ္။ ခိုဆိုးတိုက္လုသတ္ မီး႐ႈိ႕ ဗုံးခြဲ စတဲ့ျပႆနာေတြဟာ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးလႈံ႔ေဆာ္မႈလို႔ ဆိုႏိုင္ေပမယ့္ လူထုမေက်နပ္ခ်က္ (ပစၥည္းမဲ့ ေဒါသ) နဲ႔လည္း တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ဆက္စပ္ေနတဲ့ သေဘာကို နားလည္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ ကုန္ေဈးႏႈန္း ထူးၿပီးမတက္ပါဘူး၊ ဘာျပႆနာမွ မရွိပါဘူးဆိုတဲ့အသံေတြကို ယုံထားလို႔မရပါဘူး။ ယခင္က တစ္ေဒၚလာတန္ပစၥည္းကို ၉၀၀/၁၀၀၀ က်ပ္နဲ႔ ဝယ္လို႔ရႏိုင္ေပမယ့္ ယခုအခါ ၁၅၀၀ က်ပ္ ေပးရပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကုန္ေဈးႏႈန္း ထူးၿပီးမတက္ဘူးဆိုတဲ့အသံက ကူမေယာင္နဲ႔ ထိုးႏွစ္တဲ့အသံလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပြဲစည္ေအာင္ စု႐ုံးႏိုင္ေပမယ့္ အားျဖစ္ေအာင္ မေပါင္းစည္းႏိုင္ပါဘူး။ သမၼတႀကီးကလည္း ဓားကိုထက္ေအာင္ ေကာင္းေကာင္းေသြးႏိုင္ေပမယ့္ ျပတ္ေအာင္မခုတ္ႏိုင္ပါဘူး။ သစ္တုံးက မာလို႔လား၊ ခုတ္အားေပ်ာ့တာလားေတာ့ မသိႏိုင္ပါဘူး။ ၿခဳံယူယုတၱိနဲ႔ၾကည့္ရင္ အေျခအေနက နည္းနည္းေတာ့ ရင္ေလးစရာေကာင္းပါတယ္။

ဒီၾကားထဲမွာ ခုတစ္ေလာ မီဒီယာစာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာ ေတြ႕ျမင္ရတဲ့ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ၾကားက မ်ဥ္းေၾကာင္းပါးေလးကလည္း ေကာင္းတဲ့လကၡဏာလို႔ မထင္ပါဘူး။ အေပါင္းလကၡဏာေမၽွာ္ကာမွ အႏုတ္လကၡဏာေတြခ်ည္း ေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ AA အေရး၊ တစ္ေက်ာ့ျပန္ျမစ္ဆုံအေရး၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး စတဲ့ျပႆနာေတြကလည္း တိုက္ဆိုင္တာလည္း ျဖစ္ႏိုင္သလို အခ်ိန္ကိုက္ျဗဳန္းစား ေပၚလာတယ္ထင္လို႔လည္း စိုးရိမ္မိပါတယ္။ ဒါေတြကလည္း အေပါင္းလကၡဏာေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္မရွိပါဘူး။ အႏုတ္လကၡဏာပဲ ေဆာင္ပါလိမ့္မယ္။ ႐ႈံးတာ၊ ႏိုင္တာအပထားၿပီး ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီး ေအးေအးေျပေျပ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ၿပီးေျမာက္ႏိုင္ပါ့မလားလို႔ ကၽြန္ေတာ္ေတြးေတာ စိုးရိမ္မိတာ အမွန္ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေန႔စဥ္ေတြ႕ျမင္ၾကားသိေနတာေတြကလည္း ၾကည္လင္သာယာတယ္လို႔ မထင္ပါဘူး။ မႈန္မႈိင္းအုံ႔ဆိုင္းေနတဲ့ သေဘာလို႔ပဲ ယူဆပါတယ္။ တစ္ေနရာမွာ ဒီအဖြဲ႕ကဝင္ေတာ့ ဟိုအဖြဲ႕က ထြက္သြားပါတယ္။ ဟိုအဖြဲ႕ကဝင္ေတာ့ ဒီအဖြဲ႕က ထြက္ပါတယ္။ တစ္ေန႔ တစ္ေန႔ ဒီလိုပဲ အစုအဖြဲ႕ေတြဟာ ဝင္လိုက္ထြက္လိုက္၊ စုလိုက္ၿပဲလိုက္၊ ေပါင္းလိုက္ ႏုတ္လိုက္နဲ႔ ႐ႈပ္ေပြေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အိမ္တြင္းမွာ ၿငိမ္ကုပ္ေနၿပီး နားနဲ႔မ်က္စိကိုပဲ ဖြင့္ထားရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္စာက အစိုးရကို အပူတိုက္ေပးေနသလား သို႔မဟုတ္ သိမ္ငယ္ေအာင္လုပ္ေနသလားလို႔ အျမင္တိမ္းမွာ စိုးမိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ တကယ့္ေစတနာက ျပႆနာအားလုံး ေျပေျပေအးေအး ၿပီးၿငိမ္းေစခ်င္တာ အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာလိုရင္းပါဗ်ာ။ 

 

ေက်ာ္ေအာင္ဗလ

မွတ္ခ်က္ – ပါတီေထာက္ပံ့ေပးကမ္းမႈဟာ အႀကီးဆုံးအဂတိ လိုက္စားမႈနဲ႔ အဆိုးဆုံးသပ္လၽွိဳေသြးခြဲမႈ ျဖစ္ပါတယ္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *