ျမန္မာႏိုင္ငံ လိုေနေသာ ႏွစ္သစ္

ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကူးသည္ ျမန္မာတို႔အတြက္ အေဟာင္းမွ အသစ္သို႔  ကူးေျပာင္းသည့္ကာလျဖစ္သည္။ အဆိုးမွ အေကာင္းသို႔ ေျပာင္းသည့္ကာလ  ျဖစ္သည္။ ထိုအတိုင္းဆိုလ်င္ ယခုျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကူးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အလိုအပ္ဆုံး ျဖစ္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယခုျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကူးမတိုင္မီ တစ္ႏွစ္တာကာလသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အခက္အခဲမ်ားႀကီးမားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ရခိုင္အေရးေၾကာင့္ ဥေရာပသမဂၢက အေရးယူရန္ စုံစမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ား တစ္ဖြဲ႕ၿပီးတစ္ဖြဲ႕ လာေရာက္သည္။ အေရးယူလၽွင္ ျမန္မာလုပ္သား သိန္းႏွင့္ခ်ီအလုပ္ရေနေသာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား ဗုန္းဗုန္းလဲမည္။ အေရးယူႏိုင္ေခ်လည္းရွိသည္။ AA သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ဝင္ေရာက္လာၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ေတာက္ေလၽွာက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္ နဂိုကတည္းက ႐ႈပ္ေထြးထိခိုက္ေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ပိုၿပီးပင္ ႐ႈပ္ေထြးအထိနာသြားသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပိုင္းတြင္ နဂိုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ထားၿပီးသားအဖြဲ႕မ်ားပင္ တစ္ဖန္ျပန္စဥ္းစားေနၾကသည့္အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေတာက္ေလၽွာက္  က်င္းပေနၾကရသည္။ စီးပြားေရးဘက္ျခမ္းကို အစိုးရျပန္အာ႐ုံစိုက္လာေသာ္လည္း ႐ုန္းကန္ေနၾကရသည္။

တစ္ဖက္ကၾကည့္လၽွင္ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးမတိုင္မီေလးတြင္ ဒီမိုကေရစီအရပ္သားအစိုးရ၏ သက္တမ္း သုံးႏွစ္ျပည့္သြားခဲ့သည္။ အဟမ်ား ရွိေနေသးေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ အရပ္သားအစိုးရတို႔ လက္တြဲအလုပ္လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပသခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးစတင္ခ်ိန္ကိုပါ ထည့္တြက္လွ်င္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အစိုးရသက္တမ္း စုစုေပါင္း ရွစ္ႏွစ္ျပည့္ၿပီ။  ထို ရွစ္ႏွစ္တာအတြင္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးတို႔သည္ ေပါက္ဖတ္မွသည္  လိပ္ျပာကဲ့သို႔ မမွတ္မိေလာက္ေအာင္ အသြင္ေျပာင္းသြားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မေသးလွေသာ ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္က မွန္းဆ၍ပင္ မရေသာ ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာတို႔သည္ ေလာေလာဆယ္တြင္ အခက္အခဲႀကီးမ်ားကို ႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ္လည္း အားလုံး စုေပါင္းအားျဖင့္ ႐ုန္းကန္ႀကိဳးစားလၽွင္ မၾကာမီေက်ာ္လြန္ႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။

 The Voice Journal အေနႏွင့္လည္း အခက္အခဲႀကီးမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားရာတြင္ သတင္းမီဒီယာက႑မွ  ဆက္လက္ကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္သစ္ကို ႀကိဳဆိုရင္း ထပ္ေလာင္း သႏၷိ႒ာန္ခ်အပ္ပါသည္။ 

အယ္ဒီတာ

၁၁.၄.၂၀၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *