တရား႐ုံးမ်ား ျပည္သူကို စိတ္ေက်နပ္မႈ ရေစသေလာ

တရား႐ုံးမ်ားအေပၚ  ျပည္သူမ်ား၏စိတ္ေက်နပ္မႈ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း အစိုးရက အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ျပည္သူမ်ား အမွန္တကယ္ စိတ္ေက်နပ္ၾကပါ၏ေလာ။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တရား႐ုံးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မႈသည္ ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိလာေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံးက ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တရား႐ုံးႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္တည့္မတ္ခိုင္မာေရးကိုလည္း ထင္ရွားစြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၿပီး အမႈမ်ား ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးသားထားသည္။

ယိမ္းယိုင္ေနသည့္ တရားစီရင္ေရးဟု ကာလၾကာရွည္ေဝဖန္ခံေနရခ်ိန္ တရား႐ုံးမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္သူစိတ္ေက်နပ္မႈျမင့္တက္လာသည္ဆိုျခင္းမွာ ဆန္းစစ္ရမည့္ အေျခအေနျဖစ္လာသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအစပိုင္းအထိ တရားစီရင္မႈအေပၚ ျပည္သူမ်ား စိတ္ေက်နပ္မႈသည္ ၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိခဲၿပီး ေျခာက္လၾကာၿပီးေနာက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္အခ်ိန္တြင္ ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း အဆိုပါအစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

အဆိုပါစစ္တမ္းသည္ တရားစီရင္ေရးကို ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ား၊ အမႈသည္၊ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ သက္ေသမ်ား၊ တရား႐ုံးကို လာေရာက္သူမ်ား စုစုေပါင္းအေရအတြက္ သုံးေထာင္နီးပါး (၂,၈၆၆ ဦး) အေပၚ ေကာက္ယူထားသည့္ စစ္တမ္းျဖစ္သည္။

တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္တည့္မတ္ခိုင္မာေရး၊ ဘက္လိုက္မႈကင္းၿပီး အဂတိတရားကင္းစင္ေရး၊ တရား႐ုံး သက္ေသခံပစၥည္းမ်ား ထိေရာက္ျမန္ဆန္စြာစီမံခန္႔ခြဲေရးကို တရား႐ုံးအဆင့္ဆင့္က တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ထင္ရွားစြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟုလည္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

တရားမၽွတသည့္ တရားစီရင္ေရးျဖည့္ဆည္းေပးရန္၊ တရား႐ုံးအေပၚ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိသည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္မွာ တရားစီရင္ေရး၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရးႀကီးၾကပ္မႈ႐ုံးမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးေဒၚတင္ႏြယ္စိုးက ေျပာဆိုထားသည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္သူမ်ားက တရားစီရင္မႈအေပၚ ယုံၾကည္မႈနည္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေရွ႕ေနမ်ားက ေထာက္ျပသည္။

ယင္းစစ္တမ္းအရ ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မႈျမင့္တက္လာသည္ဟုေဖာ္ျပေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ျပည္သူမ်ားက တရား႐ုံးမ်ား၏ တရားစီရင္ေရးအေပၚ ယုံၾကည္၊ စိတ္ေက်နပ္မႈနည္းေနၿပီး စစ္တမ္းႏွင့္ ကြဲလြဲေနေၾကာင္း ဥပေဒအႀကံေပးဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ေျပာဆိုသည္။

“အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခ်က္နဲ႔ ေအာက္ေျခက ျပည္သူေတြ လက္ေတြ႕ႀကဳံေနရတဲ့ အေျခအေနကေတာ့ ကြဲလြဲမႈေတြ ရွိေနတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

အဆိုပါအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ တရားစီရင္ေရးအေပၚ ျပည္သူမ်ား စိတ္ေက်နပ္မႈ တိုးလာသည္ဟုဆိုသည့္ စစ္တမ္းသည္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံးက ၎တို႔ လက္ေအာက္ရွိ တရား႐ုံးမ်ားအေပၚ သုံးသပ္သည့္ စစ္တမ္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယုံၾကည္ရေလာက္သည့္ အေျခအေနမရွိေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က သုံးသပ္သည္။

“ဒါက အျပင္အဖြဲ႕အစည္းေတြကေန သုံးသပ္ထားတဲ့ စစ္တမ္းမဟုတ္ဘူး။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး လြတ္လြတ္လပ္လပ္သုံးသပ္တာလည္း မဟုတ္ဘူး။ တရားစီရင္ေရးက ေျပာင္းလဲတာ သိပ္မရွိေသးဘူး။ တရား႐ုံးေတြမွာ အဂတိလိုက္စားမႈေတြ၊ မသမာမႈေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႕ေနရတုန္းပဲ” ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

ဥေရာပသမဂၢ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ၿဗိတိသၽွေကာင္စီက ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ My Justice ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္စစ္တမ္းတြင္လည္း တရားစီရင္ေရးတိုးတက္လာသည္ဟု ႐ႈျမင္သည့္ ျပည္သူ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

My Justice အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေနျပည္ေတာ္အပါအဝင္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အားလုံးရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕မွ လူဦေရသုံးေထာင္ေက်ာ္ (၃,၅၆၅ဦး) ကို တရားမၽွတမႈဆိုင္ရာစစ္တမ္း ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းစစ္တမ္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တရား႐ုံးႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာတြင္ ျပည္သူမ်ားက တရား႐ုံး၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ စိတ္ေက်နပ္မႈပိုမိုျမင့္တက္လာသည္ဟု ေဖာ္ျပေသာ္လည္း မည့္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျမင့္တက္လာသည္ကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။

ျပည္သူမ်ားက ပိုမိုယုံၾကည္လာသည္ဟု စစ္တမ္းေကာက္ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း ျမင့္တက္လာရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာေျပာဆိုျခင္းမရွိပါက စာ႐ြက္ထဲတြင္သာရွိသည့္ စစ္တမ္းတစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနဦးႀကီးျမင့္က ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံးစစ္တမ္းအရ တရား႐ုံးေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္သူမ်ားစိတ္ေက်နပ္မႈပိုမိုျမင့္တက္လာသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း တရားစီရင္ေရးသည္ ေျပာင္းလဲမႈမရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

“လာဘ္စားၿမဲစားေနတယ္။ စာေရးေတြကလည္း ပိုက္ဆံယူၿမဲယူေနတယ္။ ဥပေဒဝန္ထမ္းေတြကလည္း အရင္လိုပါပဲ။ ဘာမွမေျပာင္းလဲဘူး”ဟု ၎က ဆိုသည္။

အစိုးရကမူ ယိမ္းယိုင္ေနသည့္ တရားစီရင္းေရးျပန္လည္တည့္မတ္လာရန္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ ယိမ္းယိုင္ေနသည့္ တရားစီရင္ေရးျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကို ၂၁၀၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္အထိ ငါးႏွစ္တာစီမံကိန္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

တရားစီရင္ေရးကို ျပည္သူမ်ား စိတ္ေက်နပ္ေစရန္ႏွင့္ ယုံၾကည္မႈရရွိေစရန္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံးက ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ေအာက္႐ုံးတြင္ တာဝန္ရွိသည့္ တရားသူႀကီးအခ်ိဳ႕က လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ေျပာဆိုသည္။

“လက္ေတြ႕ေဆာင္႐ြက္ရမယ့္ ေအာက္႐ုံးတရားသူႀကီးေတြ မေဆာင္႐ြက္သေ႐ြ႕ ခုနေျပာေနတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြ အစီအစဥ္ေတြက စာ႐ြက္ထဲမွာပဲ ရွိတယ္။ ဘာမွ ေျပာင္းလဲလာစရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး”ဟု ၎က ေဝဖန္သည္။

၂၀၁၈ တြင္ တရားစီရင္ေရးယိမ္းယိုင္သည္ဟု အႀကီးအက်ယ္ေဝဖန္ခံရသည့္ အမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

ဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္ ေအာင္ရဲေထြးအသတ္ခံရမႈတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူဟု ယူဆထားသူသုံးဦးကို စြဲခ်က္မတင္ခင္ တရားရွင္လႊတ္လိုက္သျဖင့္ ျပည္သူမ်ားက တရားစီရင္ေရးကို ေဝဖန္မႈမွာလည္း တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။

စကၤာပူႏိုင္ငံက ျပန္လာသည့္ အိမ္အကူအမ်ိဳးသမီးတြင္ ေငြစကၠဴအတုမ်ားေတြ႕ရွိ၍ အာမခံမေပးဘဲ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ေ႐ႊတိဂုံဘုရားတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားႏွစ္ဦးထံမွ ေငြစကၠဴအတုမ်ားေတြ႕ေသာ္လည္း အာမခံေပးခဲ့သည့္အတြက္ တရားစီရင္ေရးကို ထပ္မံေဝဖန္လာၾကသည္။

ေနာက္ပိုင္းမွသာ အိမ္အကူမိန္းကေလးကို အာမခံေပးၿပီး ေငြစကၠဴအတုတန္ဖိုးအတိုင္း ျပန္လည္ရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း သက္ေသထင္ရွားေအာင္မျပသႏိုင္ဘဲ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို ႏိုင္ငံေတာ္လၽွိဳဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္ႏွစ္ခ်မွတ္လိုက္ျခင္း အေပၚလည္း ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

ျပည္သူအမ်ားစိတ္ဝင္စားခဲ့သည့္ လက္နက္မ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားေတြ႕ရွိမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည့္ ၿဖိဳးကိုကိုတင္ဆန္းအမႈကို စစ္ေဆးေနရာတြင္လည္း တစ္ႏွစ္ခြဲခန္႔ၾကာေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔အထိ အၿပီးသတ္အမိန္႔ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

၂ႏွစ္နီးပါးၾကာျမင့္ခဲ့သည့္ ေရွ႕ေန ဦးကိုနီအမႈကိုမူ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္မွ အမိန္႔ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံးကမူ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္အမိန္႔ခ်ႏိုင္မႈ ပိုမိုျမင့္တက္လာသည္ဟု ထုတ္ျပန္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ တရားစြဲဆိုမႈ ၄,၃၄၄ မႈအထိရွိခဲ့ၿပီး ၃,၈၂၃ မႈ ၿပီးျပတ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္မူ တရားစြဲဆိုထားသည့္ အမႈငါးေထာင္ေက်ာ္ (၅,၆၆၈) ရွိၿပီး ၅,၂၀၃ မႈ ၿပီးျပတ္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ တရားစြဲမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထက္ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့ၿပီး အမႈၿပီးျပတ္မႈႏႈန္းကလည္း ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

အမႈၿပီးျပတ္မႈႏႈန္းကို ေဆာင္႐ြက္ရာ၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္က ရာဇဝတ္မႈၿပီးျပတ္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္က ရာဇဝတ္ၿပီးျပတ္မႈႏႈန္း အနည္းဆုံးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း မႏၲေလးတိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္တြင္ ရာဇဝတ္မႈ ၁၂၃၀ မႈျဖင့္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္းက ၁၀၅၈ မႈ၊ ရန္ကုန္တိုင္းက ၉၉၄ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ခ႐ိုင္မ်ားတြင္ ရာဇဝတ္မႈၿပီးျပတ္မႈရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ ခ႐ိုင္မ်ား အမႈၿပီးျပတ္မႈႏႈန္းက ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အနိမ့္ဆုံးျဖစ္ေနသည္။

အမႈၿပီးျပတ္မႈျမင့္တက္လာသည္ ဆိုေသာ္လည္း ရန္ကုန္ေလဆိပ္လူျမင္ကြင္းတြင္ ေသနတ္ျဖင့္ အနီးကပ္ပစ္ခတ္လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံရသည့္ ေရွ႕ေနဦးကိုနီအမႈတြင္ ၂ ႏွစ္နီးပါးၾကာစစ္ေဆးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရးေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာသည္ဟု ေဝဖန္ခံရသည္။

ေသနတ္အမ်ားအျပားႏွင့္ ဖမ္းမိသည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဟာင္းဦးတင့္ဆန္း၏ သားျဖစ္သူ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းအမႈမွာလည္း တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာသည္အထိ စြဲခ်က္တင္ၿပီးသည့္ အဆင့္တြင္သာ ရွိေနေသးသည္။ သ႐ုပ္ေဆာင္မိုးေအာင္ရင္အမႈမွာလည္း ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အမႈမ်ားၿပီးျပတ္မႈႏႈန္းျမင့္တက္လာျခင္းမွာလည္း ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနသည္။

အမႈမ်ားကို အျမန္ၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္မွာ တရားစီရင္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း တရားစီရင္ရာတြင္ တရားမၽွတၿပီးမွန္ကန္သည့္ တရားစီရင္မႈျဖစ္ေရးသည္ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးႀကီးျမင့္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

“တရားမၽွတမႈကို ဘာနဲ႔ တိုင္းမလဲ။ အေရးႀကီးတာ တရားမၽွတဖို႔ပဲ။ တရားမၽွတမႈမရွိလို႔ မေက်နပ္လို႔ အယူခံေတြျပင္ဆင္မႈေတြ တက္ေနၾကတာေပါ့”ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

တရားစီရင္မႈအေပၚ ျပည္သူမ်ားယုံၾကည္လာေစေရးအတြက္ တရားေရး ဝန္ႀကီးဌာနလည္း လိုအပ္ၿပီး လက္ရွိတရားစီရင္ေနသည့္ တစ္ပါးထိုင္တရားစီရင္စနစ္ထက္ ဂ်ဴရီစနစ္ျဖင့္ တရားစီရင္ေရးလုပ္သင့္ေၾကာင္း ဦးႀကီးျမင့္က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားစီရင္ေရးျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားက တရားစီရင္ေရးကို ယုံၾကည္လာေရး၊ တရားစီရင္မႈအေပၚ စိတ္ေက်နပ္မႈရွိလာေစေရးအတြက္ တရားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဖြဲ႕စည္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္းကို တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနအခ်ိဳ႕က ေထာက္ျပၾကသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တရား႐ုံးမ်ားေဆာင္႐ြက္မႈတစ္ႏွစ္တာအစီရင္ခံစာတြင္ တရား႐ုံးအသုံးျပဳသူမ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မႈသည္ လူဦးေရ ၂၈၆၆ ဦးအေပၚ အေျခခံကာ စိတ္ေက်နပ္မႈ ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ရရွိခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အဆိုပါလူဦးေရထဲတြင္ အစိုးရဝန္ထမ္း မဟုတ္သည့္ ျပည္သူ မည္မၽွပါဝင္ေၾကာင္း အတိအက်ေျပာဆိုထားျခင္း မရွိေပ။ အဆိုပါ ၂၈၆၆ ဦးတြင္ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ တရား႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ားလည္း ပါဝင္ေနသည္။

တရား႐ုံးေဆာင္႐ြက္ခ်က္ကို ျပည္သူမ်ားစိတ္ေက်နပ္မႈျမင့္တက္လာေၾကာင္း အစိုးရက ထုတ္ျပန္ေသာ္လည္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕၊ ဥပေဒေရးရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက တရားစီရင္ေရးတြင္ ထူးျခားမႈမေတြ႕ရေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတရား႐ုံးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအေပၚ ျပည္သူမ်ားက စစ္တမ္းအရ စိတ္ေက်နပ္မႈျမင့္တက္လာသည္ဟု ေဖာ္ျပခ်က္အေပၚ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနဦးႀကီးျမင့္က ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုသည္။

“ဘာေတြတိုးတက္လာလို႔ ျပည္သူက စိတ္ေက်နပ္မႈပိုမိုျမင့္လာတယ္လို႔ ေျပာတာလဲေတာ့ မသိဘူး။ ျပည္သူေတြခ်ည္းကို စာရင္းေကာက္ၾကည့္ရင္ေတာ့ သူတို႔ေျပာတာနဲ႔ ကိုက္ မကိုက္သိမွာပဲ” 

ေအာင္ၿဖိဳးဦး

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *