ဖိလစ္ပိုင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ မိမိ ရရွိခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား – အပိုင္း (၄)

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေလ့လာေရး ခရီးစဥ္အတြင္း သိလိုေသာအခ်က္မ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေမးျမန္းခဲ့ၾကပါသည္။ အခ်ိန္မရသျဖင့္ အမ်ားအျပားေမးခြင့္မရေသာ္လည္း ခရီးစဥ္တစ္ေလၽွာက္ ေတြ႕ဆုံမႈမ်ား၌ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ သင္ခန္းစာအခ်ိဳ႕ကို ေမးျမန္းခြင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။

(၁) အစိုးရအေဟာင္း၊ အစိုးရအသစ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အစိုးရတိုင္းက ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ ရခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ပို၍ေအာင္ျမင္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ အစိုးရလက္ထက္၌  ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ၁၇ ႏွစ္တာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပန္ၾကည့္လၽွင္ အနည္းဆုံး အစိုးရသုံးဆက္မွ ေလးဆက္အထိ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရသည္ကို ေတြ႕ရမည္။ ဖိလစ္ပိုင္အေတြ႕အႀကဳံအရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို  အစိုးရတိုင္းက ဦးစားေပးေသာ္လည္း အစိုးရအသစ္တက္လာတိုင္း ေႏွာင့္ေႏွးသြားတတ္သည္ဟု ဆိုသည္။ အစိုးရသစ္တြင္ အေတြ႕အႀကဳံ နည္းျခင္း၊ ကၽြမ္းက်င္မႈနည္းျခင္းႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ စဥ္းစားခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုၾကသည္။ (မွတ္ခ်က္ – သမၼတဒူတာေတး  လက္ထက္ေရာက္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ပိုေကာင္းလာသလားဟူေသာ ေမးျမန္းခ်က္အေပၚ ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။)

(၂) Mutually Hurting Stalemate (ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လုံးအတြက္ ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ ေရွ႕မတိုး ေနာက္မဆုတ္ အေျခအေန)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေစၿပီး ေအာင္ျမင္ေစသည့္ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ အထက္ပါအေနအထားျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အေနအထား၌ ႏွစ္ဖက္လုံးက တစ္ဖက္ဖက္ကို အျပဳတ္မတိုက္ႏိုင္ဘဲ ပဋိပကၡရွည္ၾကာလာကာ War Fatigue ေခၚ စစ္ပမ္းလာသည့္အျပင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္လုံးအတြက္ အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္လာရသည့္ အေနအထားကို ဆိုလိုသည္။ ပညာရွင္မ်ား ဥပမာ – William Zartman ကလည္း  ဤအေနအထားကို ရွင္းျပထားပါသည္။ ဖိလစ္ပိုင္၌ အစိုးရလည္း အထိနာ၊  ဖိလစ္ပိုင္တပ္ကလည္း အျပဳတ္တိုက္ႏိုင္သည္ ရွိေသာ္လည္း ထိခိုက္မႈမ်ားႏိုင္သည့္ အေနအထား။ MILF ဘက္မွလည္း အစိုးရသည္ အရင္းအျမစ္မ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ တပ္မ်ားရွိသည္။ တိုက္ခိုက္ဖို႔ မခက္ခဲေပ။ သို႔ေသာ္ သမာ႐ိုးက် မတိုက္ႏိုင္လၽွင္ MILF အေနႏွင့္ ေျပာက္က်ားနည္းႏွင့္ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပန္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ေနေသးသည္ စသျဖင့္ အျပန္အလွန္ သေဘာေပါက္လာၾကသည္။ ဤအေျခအေနကို မွန္မွန္ကန္ကန္ သုံးသပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။ မွန္ကန္စြာ သုံးသပ္ႏိုင္လၽွင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လမ္းပြင့္သြားတတ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ဖိလစ္ပိုင္ပဋိပကၡအတြင္း လူေပါင္းေလးသိန္းေက်ာ္ အသက္ဆုံး႐ႈံးခဲ့သလို ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလည္းေနာက္က်ကာ ပဋိပကၡရွည္ၾကာလာျခင္း၏  အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာျခင္းစသည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအေပၚ သေဘာေပါက္လာၾကသျဖင့္ ေရွ႕မတိုး ေနာက္မဆုတ္  အေျခအေနအား အေကာင္းဆုံးေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္ဟု  ဆိုရပါမည္။

(၃) War Fatigue, Negotiation Fatigue, Internal Problem, Frustration … etc(စစ္ပန္းျခင္း၊ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး ရွည္ၾကာၿပီး အေျဖမရ၍  ပင္ပန္းလာျခင္း၊ ေနာက္ဆက္တြဲ အဖြဲ႕တြင္းျပႆနာေပၚျခင္း၊ မေက်နပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ မခ်င့္မရဲျဖစ္တတ္ျခင္း)

စစ္ဆိုသည္မွာ ၾကာလာလၽွင္ စစ္ပမ္းတတ္ပါသည္။ ဖိလစ္ပိုင္သည္လည္း စစ္ပမ္းလာသည္ဟု ေျပာသည္။ စစ္ပမ္းလာသည့္အခါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစ ပြင့္တတ္သည္။

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးအရလည္း ပမ္းလာတတ္သည္။ အဆင္မေျပသည့္အခါ၊ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ၾကာလာၿပီး အေျဖမရသည့္အခါ အတြင္း ျပႆနာမ်ား ေပၚတတ္သည္။ ျဖတ္လမ္းက လိုက္ခ်င္သူေတြ ေပၚလာတတ္သည္။

ဆိုလိုသည္မွာ အထက္ပါျပႆနာမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္  Stamina ဇြဲ ရွိရမည္ဟုဆိုသည္။ မဟုတ္လၽွင္ အထက္ပါကိစၥမ်ားက  ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ထိခိုက္လာေစလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

(၄) Internal negotiations are more difficult (မိမိအဖြဲ႕အတြင္း ၫွိႏႈိင္းေရးက ပိုခက္သည္)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေတာ့မည္ဆိုလၽွင္ တစ္သက္လုံးရန္သူအျဖစ္ ဆက္ဆံကာ အျပတ္အသတ္ေခ်မႈန္းမည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ၿပီး တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း တကယ္တမ္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းၾကေသာအခါ  ရန္သူႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းရျခင္းက ပို၍လြယ္ကူတတ္ၿပီး မိမိအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း  ၫွိႏႈိင္းမႈက ပို၍ခက္ခဲသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ရန္သူႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းလၽွင္ အဆင္မေျပပါက ‘No’ ဟု ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာႏိုင္ၾကေသာ္လည္း မိမိအဖြဲ႕အတြင္း ‘No’  ဟု ျပတ္ျပတ္သားသားေျပာဆိုႏိုင္ရန္ ခက္ခဲသည့္ ေထာက္ထားစရာမ်ား ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဖြဲ႕အတြင္း ၫွိႏႈိင္းေရးက  ပို၍ခက္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

(၅) Keeping the promise (ကတိေပးသည့္အတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္း)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေပးထားသည့္ ကတိအတိုင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ သေဘာတူညီခ်က္ပါ အခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ အထူးအေရးႀကီးသည္ဟု ဆိုပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၀၈  ခုႏွစ္တြင္ သေဘာတူခဲ့ေသာ Memorandum of Agreement on the Ancestral Domain ကို အစိုးရဘက္မွ လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိ၍ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ပြားပုံကို အစိုးရႏွင့္ MILF တို႔က ရွင္းျပခဲ့ၾကပါသည္။

ျဖစ္ပြားပုံမွာ အထက္ပါသေဘာတူညီခ်က္ကို မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ အကူအညီျဖင့္ ရယူခဲ့ၾကပါသည္။ ARMM ေခၚ လြတ္လပ္ေသာ မြတ္ဆလင္ မင္ဒါနာအိုေဒသအတြက္ လိုအပ္ေသာသေဘာတူညီခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကို ဆႏၵခံယူပြဲျဖင့္ ဥပေဒျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မင္ဒါနာအို ေဒသရွိ ခရစ္ယာန္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက  အထက္ပါသေဘာတူညီခ်က္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္မညီဟု ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏  တရား႐ုံးခ်ဳပ္ထံသို႔ တိုင္ၾကားပါသည္။ တိုင္ၾကားသည့္အေပၚ Supreme  Court က ယင္းသေဘာတူညီခ်က္မွာ တရားမဝင္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သေဘာတူညီခ်က္မွာ ပ်က္သြားခဲ့သည္။

တစ္ခါတစ္ရံ အစိုးရမဟုတ္ေသာ တပ္မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအေနႏွင့္ အစိုးရ၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို နားလည္မႈနည္းပါးၿပီး အထက္ပါကိစၥကဲ့သို႔ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ေသာအခါ အစိုးရအေနႏွင့္ ကတိပ်က္သည္ဟု တစ္ဖက္က  မွတ္ယူလိုက္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္လာရသည္။ ယင္းျပႆနာေၾကာင့္ပင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား သုံးႏွစ္ခန္႔ ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့သည္ဟု  ဆိုပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဤသင္ခန္းစာအရ ကတိမပ်က္ရန္လိုသည္ဟု  ဆိုပါသည္။

(ဤေဆာင္းပါးတြင္ ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ မိမိ ၾကားသိခဲ့ရသည္မ်ားကို တင္ျပျခင္းသာျဖစ္၍ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) ကို ကိုယ္စားမျပဳပါ)

ေအာင္ႏုိ္င္ဦး

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *