ဘီအာအိုင္ကို ထပ္မံသုံးသပ္ျခင္း

ဘီအာအိုင္ (Belt and Road Initiative BRI ၊ ပိုးလမ္းမ သစ္စီမံကိန္းႀကီး) စီမံကိန္းမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ မည္သို႔သုံးသပ္မည္နည္းဆိုသည့္ေမးခြန္းသည္ အေရးႀကီးသည့္ အေၾကာင္းအရာျဖစ္လာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာ (အထူးသျဖင့္ အေနာက္မီဒီယာမ်ား) ၏ ဘီအာအိုင္စီမံကိန္းမ်ားအားလုံးလိုလိုသည္ ေႂကြးၿမီေထာင္ေခ်ာက္တြင္းက်ဆင္းႏိုင္သကဲ့သို႔ ေဝဖန္သုံးသပ္မႈမ်ားအေပၚ တန္ျပန္သုံးသပ္မႈမ်ား၊  ေဝဖန္မႈမ်ားလည္း ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္း၌လည္း  တ႐ုတ္အစိုးရဦးေဆာင္သည့္ ဘီအာအိုင္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လၽွင္  အဓိကအုပ္စုႀကီးႏွစ္ခုရွိသည္ဟု ယူဆမိသည္။

ပထမအုပ္စုကေတာ့ ဘီအာအိုင္စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ လုံး၀အယုံအၾကည္မရွိသည့္ သို႔မဟုတ္ ဘီအာအိုင္စီမံကိန္းမ်ားသည္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္သာ အက်ိဳးရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားသာရရွိႏိုင္သည္ဟု သုံးသပ္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဒုတိယအုပ္စုကေတာ့ ဘီအာအိုင္စီမံကိန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏  လက္ရွိအေျခအေန၌ အေကာင္းဆုံးအေျဖသာျဖစ္သည္။ ဘီအာအိုင္ စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ အေျခခံအေဆာက္အဦလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီးျဖစ္သလို စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာကိုလည္း ဖန္တီးေပးႏိုင္ၿပီး ႀကီးမားသည့္ လူမႈစီးပြားဘ၀ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစမည္ဟု ယုံၾကည္ထားသူမ်ား ျဖစ္သည္။

ထိုအုပ္စုႏွစ္စုၾကားတြင္ အခ်က္အလက္ေပၚအေျခခံ၍ တိုင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မည္သို႔ ေဝဖန္ပိုင္းျခားသင့္သနည္းဆိုသည္ကို မိမိတို႔ကိုယ္ကိုယ္ဆန္းစစ္ေလ့လာသူ သို႔မဟုတ္ ပညာရွင္ကၽြမ္းက်င္သူဟု  အမည္တပ္ထားသူမ်ားအားလုံး ေလးေလးနက္နက္စဥ္းစားရေတာ့မည့္အခ်ိန္ ေရာက္လာေနၿပီဟု မိမိအေနႏွင့္ ထင္ျမင္မိသည္။ မိမိတို႔၏ ေဝဖန္မႈမ်ား၊ ေလ့လာသုံးသပ္မႈမ်ားသည္ အခ်က္အလက္ေပၚ အေျခခံမွသာ တိုင္းျပည္အတြက္လည္း အက်ိဳးရွိမည္ဟုထင္ျမင္မိသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ဘီအာအိုင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အခက္အခဲ

အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ အာရွတိုက္၏ အေျခခံအေဆာက္အဦဆိုင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာအရ အာရွတိုက္ရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ အေျခခံအေဆာက္အဦလိုအပ္ခ်က္သည္ ၂၀၁၆ မွ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း စုစုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၆ ထရီလီယံ (trillion) ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၇ ထရီလီယံခန္႔  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ လိုအပ္သည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုပမာဏသည္ အလြန္ႀကီးမားသည့္ ပမာဏျဖစ္ေပသည္။ အလားတူပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း Global Infrastructure Hub ၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္သည့္  အစီရင္ခံစာအရ လက္ရွိအေျခခံအေဆာက္အဦ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈပန္းတိုင္မ်ားကို ဆြတ္ခူးရရွိႏိုင္ရန္ ၂၀၄၀ အထိ အေျခခံအေဆာက္အဦတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမည့္ လိုအပ္သည့္ပမာဏကြာဟခ်က္သည္ ႏွစ္စဥ္ဂ်ီဒီပီ (ႏိုင္ငံ့ဝင္ေငြ) ၏  ၅ ဒသမ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနသည္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ပို႔ေဆာင္ေရးက႑ မူဝါဒဆိုင္ရာမွတ္စု၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ပို႔ေဆာင္ေရးက႑တြင္ ႏွစ္စဥ္ဂ်ီဒီပီ၏ ၃ – ၄ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ လိုအပ္သည္။ လက္ရွိႏႈန္းထား၏ ႏွစ္ဆ၊ သုံးဆခန္႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္လိုအပ္ၿပီး ၁၅ ႏွစ္အတြင္း  အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၀ ဘီလီယံခန္႔ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း အေျခခံအေဆာက္အဦဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ ခြဲေဝေပးသည့္ ဘတ္ဂ်က္အသုံးစရိတ္သည္  ျပည္သူ႕ဘ႑ာအရအသုံး စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ လိုေငြျပမႈ ေလၽွာ႔ခ်ေရးမူဝါဒတို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၆-၁၇ ခုႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္းအသုံးစရိတ္၏ ၃၁ ဒသမ ၀၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၇-၁၈ ၌ ၂၇ ဒသမ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာ၏ တရားဝင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီ  အိုဒီေအ (Offiicial Development Assistance-ODA) တြင္  အေျခခံအေဆာက္အဦဆိုင္ရာအကူအညီမ်ားကို အဓိကပံ့ပိုးသည့္ ကမာၻ႕ဘဏ္၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) တို႔သည္လည္း ကတိကဝတ္ျပဳထားသည့္ ပမာဏထက္ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းၿပီး ေပးအပ္ေနသျဖင့္ လိုအပ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အခ်ိန္မီၿပီးစီးရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနသည္။ ကမာၻ႕ဘဏ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးေအဂ်င္စီတို႔၏ အေျခခံအေဆာက္အဦဆိုင္ရာ အကူအညီသည္ ေပးအပ္ရန္ ကတိကဝတ္ျပဳထားသည့္ ပမာဏႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လၽွင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေနသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံအေဆာက္အဦဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္သည္ ႀကီးမားလြန္းၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၊ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ လၽွပ္စစ္သုံးစြဲမႈ၊ ေက်းလက္လမ္းမ်ားအေရအတြက္ႏွင့္လမ္းမိုင္၊ အေဝးေျပးလမ္းမ်ား၊ မီးရထားလမ္းမ်ားတို႔ျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လၽွင္ ေအာက္ဆုံးအဆင့္တြင္ ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ ဘီအာအိုင္စီမံကိန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံအေဆာက္အဦဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိေနသည္။ အက်ိဳးလည္း ျဖစ္ထြန္းႏိုင္သည္။

ဘီအာအိုင္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေန

တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္၏ ၂၁ ရာစု၏ မဟာစီမံကိန္းႀကီး project of the century ဟု အမည္ေပးထားသည့္ ဘီအာအိုင္စီမံကိန္းႀကီးသည္ ေငြေၾကးပမာဏအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၈ ထရီလီယံခန္႔ ကုန္က်မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၈ ႏိုင္ငံ (ယခုအခါ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၂၃ ႏိုင္ငံသည္ ဘီအာအိုင္အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ရန္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထားသည္ဟု China Daily တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္) ႏွင့္ စႀကႍေျခာက္ခုပါဝင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏႀကီးမားလွသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေပါင္း မ်ားစြာ (ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္မ်ား၊ အေဝးေျပးလမ္းမ်ား၊ မီးရထားလမ္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕သစ္မ်ား၊ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမ်ား) ကို ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာ၌ တစ္ၿပိဳင္တည္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္းမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအင္အားသည္ အေနာက္အုပ္စုႏိုင္ငံမ်ားထက္ အဆမတန္ႀကီးထြားျခင္းေၾကာင့္လား သို႔တည္းမဟုတ္  ျပည္တြင္းစီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းေျပလည္ေစရန္ ဤစီမံကိန္းႀကီးအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရျခင္းလားဆိုသည္ကို ေမးခြန္းထုတ္ရန္ လိုအပ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရးအရ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုၿပီးလၽွင္ ဒုတိယ ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္ကုန္ (ဂ်ီဒီပီ) အျမင့္မားဆုံးႏိုင္ငံ  (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄ ထရီလီယံေက်ာ္ ဂ်ီဒီပီ) ျဖစ္ေသာ္လည္း  တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြအရၾကည့္လၽွင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ  (per capita income) ၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သာ ရွိသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ဆယ္စုႏွစ္သုံးခု ပ်မ္းမၽွ ဂ်ီဒီပီတိုးတက္မႈႏႈန္း ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ၁၉၈၀ မွ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ထိ မရပ္မနား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီးသည့္အခါမွာေတာ့ စီးပြားေရးအေဆာက္အအုံ၏ အေျခမခိုင္မႈမ်ားကို  ေတြ႕ႀကဳံလာရသည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ဘ႑ာေငြေၾကးျပႆနာႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈမ်ား၊ ေခ်းေငြျပႆနာမ်ား ေတြ႕ႀကဳံလာရၿပီးေနာက္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံစီးပြားေရးသည္ ယခင္ပုံစံ ပို႔ကုန္အဓိကထား ျပည္ပခ်မ္းသာသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဝယ္လိုအားကို မွီခိုေန၍မျဖစ္ေတာ့ေခ်။ တ႐ုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဝမ္က်ားေပါင္သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ သူ၏ စီးပြားေရးအႀကံေပးမ်ားႏွင့္  ခရီးသြားေနခ်ိန္ Lehman Brothers ဘဏ္ႀကီး ၿပိဳလဲသြားေၾကာင္း သတင္းဝင္လာခဲ့သည္။ သူသည္ ခ်က္ခ်င္းခရီးစဥ္တြင္ပါဝင္သည့္  စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးလည္း အေမရိကန္ဘ႑ာေငြေၾကး အက်ပ္အတည္းမွ ထိခိုက္မႈသက္သာေစရန္ မည္သို႔ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေလသည္။ ေနာက္ဆုံး တ႐ုတ္အစိုးရ၏  ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္း ႐ုတ္တရက္ထိုးမက်သြားရန္ stimulus အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ ယင္း stimulus အစီအစဥ္အရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ားမွ ေခ်းေငြမ်ားကို ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအား အေျမာက္အျမားထုတ္ေပးၿပီး ျပည္တြင္း၌ ျမန္ႏႈန္းျမႇင့္ရထားလမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕သစ္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း အစရွိသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ျပည္ပဝယ္လိုအားက်ဆင္းသြားမႈကို ျပည္တြင္း၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို  က်ားကန္ေပးသလို၊ ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္လုပ္မႈ ဂ်ီဒီပီကိုလည္း  ႐ုတ္တရက္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ ထိုးမက်သြားေစရန္ႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့  အမ်ားအျပားတိုးပြားၿပီး လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတည္ၿငိမ္မႈ ပ်က္ျပားမသြားေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းခဲ့ရသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုလၽွင္ နဂိုမူလကတည္းက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္မႈသည္ ဟန္ခ်က္မညီျဖစ္ေနသည္ကို ကမာၻ႔စီးပြားေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ႀကီး ေျပာင္းလဲထိုးက်မသြားေစရန္ ပုံမွန္မဟုတ္သည့္နည္းလမ္း ေခ်းေငြကို အဓိကသုံးၿပီး က်ားကန္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ debt-fueled economy ဟုလည္း ေခၚဆိုႏိုင္သည္။ ေခ်းေငြျဖင့္ ဂ်ီဒီပီတိုးတက္မႈကို ထိန္းထားရသလို ျဖစ္ေနသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲရလဒ္မ်ားကေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ debt to GDP ratio ဟုေခၚဆိုသည့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး တင္ရွိေနသည့္ ေႂကြးၿမီပမာဏသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၌ ၁၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၂၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ထိုးတက္သြားခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားအေပၚ တင္ရွိေနသည့္ ေႂကြးၿမီသည္ အမ်ားဆုံး ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ သို႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေပၚ  ျပန္လည္ရရွိသည့္ အက်ိဳးအျမတ္ (return on  investments) သည္လည္း ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္  ႏႈိင္းယွဥ္လၽွင္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္ၾကသည္။  တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုလၽွင္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ဂ်ီဒီပီ၏ ၁၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ထိုးတက္သြားသည့္ ေငြအေျမာက္အျမားသည္ မထိေရာက္သည့္ ေနရာမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသို႔ ေရာက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္လည္း စေတာ့ရွယ္ယာတန္ဖိုးမ်ား ပုံမွန္ထက္ အဆမတန္ျမင့္တက္သြားျခင္း၊ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးမ်ား အဆေပါင္းမ်ားစြာ ျမင့္တက္သြားျခင္းတို႔ျဖစ္သြားသည္။ တစ္ဖက္၌လည္း မလိုအပ္ဘဲ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့  တည္ေဆာက္ခဲ့သျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းစြာ လည္ပတ္ရန္ခက္ခဲေနသည့္ excess capacity ဟုေခၚသည့္ စက္႐ုံအမ်ားအျပားရွိေနသလို လူသူမေနသည့္ သရဲၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား (ghost cities မ်ား)လည္း အမ်ားအျပား ေပၚထြန္းခဲ့သည္။ သံမဏိတန္ခ်ိန္ ႏွစ္စဥ္သန္း ၃၅၀ ခန္႔ ပိုလၽွံေနသျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢမွလည္း ထိုပိုလၽွံေနသည့္ သံမဏိမ်ားကို ယင္းတို႔ေဈးကြက္တြင္ ေဈးႏႈန္းအလြန္သက္သာစြာ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ယင္းတို႔၏ သံမဏိစက္႐ုံမ်ားႏွင့္ သံမဏိႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ရထားလုပ္ငန္းကဲ့သို႔ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္မည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ ပိုလၽွံေနသည့္ သံမဏိတန္သန္းေပါင္း၃၅၀ကို အျမန္ေလၽွာ႔ခ်ရန္ တ႐ုတ္အစိုးရကို တိုက္တြန္းေနသည္။

တ႐ုတ္အစိုးရရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ ႀကီးမားလြန္းလွသည္။ ေႂကြးပိေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ား၊ ေဒဝါလီခံၿပီး ဖ်က္သိမ္းသင့္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ zombie firms မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ယြမ္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းတည္ၿငိမ္ေရး၊ စေတာ့ရွယ္ယာေဈးကြက္တည္ၿငိမ္ေရး၊  အရန္ေငြေၾကး ကန္ေဒၚလာေလးထရီလီယံခန္႔ အခ်ိန္တိုအတြင္း ျပည္ပသို႔ ထြက္ခြာသြားျခင္း (Capital flight) ႏွင့္အတူ ယြမ္ေငြတန္ဖိုး ထိုးက်သြားႏိုင္ျခင္းတို႔သည္ စိုးရိမ္စရာမ်ားျဖစ္သည္။ ယခင္ ႏွစ္ ၃၀ လို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ထိ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ပို႔ကုန္ဗဟိုျပဳထုတ္လုပ္သူပုံစံ (Producer  model) သည္ ၂၀၀၈ ကမာၻ႕စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈႏွင့္အတူ အလုပ္မျဖစ္ေတာ့ဘဲ စားသုံးသူဗဟိုျပဳ (consumer-led society) လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈဗဟိုျပဳ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရမ်ား၏ အဓိက ကြာျခားခ်က္မွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အာဏာတရားဝင္မႈ (legitimacy)  သည္ စီးပြားေရးတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေပၚတြင္ တည္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ လိုအပ္သည့္ စီးပြားေရးအေဆာက္အဦျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး (structural  reforms) ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ဂ်ီဒီပီသည္ အလြန္အမင္းထိုးက်သြားလၽွင္ တည္ၿငိမ္မႈကို ထိခိုက္သြားႏိုင္သည္။ လက္ရွိ စက္႐ုံေပါင္းေျမာက္ျမားစြာတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ အလုပ္သမားသန္းရာခ်ီမွ  သန္းဆယ္ဂဏန္း အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သြားလၽွင္ပင္ တည္ၿငိမ္မႈ အႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္သြားႏိုင္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရသည္လည္း ၁၉၇၈ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့သည့္ ကေလးတစ္ေယာက္သာယူရမည္ (one-child policy) ေၾကာင့္ က်ဆင္းလ်က္ရွိၿပီး အိုမင္းသူမ်ားလည္း တိုးပြားလ်က္ရွိသည္။

ထိုအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္အစိုးရသည္ လက္ရွိက်င့္သုံးေနသည့္ စီးပြားေရးပုံစံကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္သည္ကို ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ေသာ္လည္း ပိုေနသည့္စက္႐ုံမ်ား ခ်က္ခ်င္းပိတ္ပစ္ျခင္း၊ ေႂကြးပိေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္၍မရ ျဖစ္ေနသည္။ ဆင္ျခင္ႏိုင္သည္မွာ ထိုေရတိုႏွင့္ ကာလလတ္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ တည္ၿငိမ္မႈ မထိခိုက္ေရးတို႔ အတြက္ အေကာင္းဆုံးအေျဖမွာ မိမိႏိုင္ငံအတြင္း ပိုလၽွံေနသည့္  စက္႐ုံမ်ားမွ ထုတ္လုပ္လိုက္သည့္ သံမဏိကဲ့သို႔ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ေရာင္းခ်ႏိုင္မည့္၊ အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦစီမံကိန္းမ်ားကို  လိုအပ္ေနသည့္ ဘီအာအိုင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ဘီအာအိုင္စီမံကိန္းႀကီးသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏  စီးပြားေရး အင္အားႀကီးထြားလာျခင္းထက္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးအေဆာက္အဦျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ လက္ရွိ စီးပြားေရးပကတိ အေျခအေနမ်ားအရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္ႏိုင္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ဘီအာအိုင္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ျခင္းျဖင့္ လက္ရွိအက်ပ္အတည္းမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ၿပီး စစ္ေရး၊  ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအရ ပိုမို အင္အားေတာင့္တင္းသည့္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာႏိုင္သလို  ဘီအာအိုင္ေၾကာင့္လည္း ႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္ မွားယြင္းသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္မိျခင္းေၾကာင့္ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအရ အင္အားလည္း ေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ နည္းပညာဆိုင္ရာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ တ႐ုတ္သာသြားမည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊ တ႐ုတ္အစိုးရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳကုမၸဏီမ်ားမွ ယင္းတို႔၏ ေဈးကြက္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္သြားမည္ကို စိုးရိမ္မူမ်ား၊  ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးကို တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားက ထိခိုက္လာႏိုင္သည္ဟု ယူဆခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိ အေမရိကန္အစိုးရႏွင့္ အေနာက္အုပ္စုႏိုင္ငံမ်ား၏ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကလည္း ျပင္းထန္လာခဲ့သည္။

ဘီအာအိုင္တြင္ပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၌လည္း ဘီအာအိုင္စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ ျပင္းထန္သည့္တုံ႔ျပန္မႈမ်ား၊ ေႂကြးၿမီေထာင္ေခ်ာက္အတြင္း က်ဆင္းႏိုင္သည္ဟု သုံးသပ္ခ်က္မ်ား (ယင္းအခ်က္သည္ မမွန္ေသာ္လည္း အမ်ားက ထိုသို႔ ယူဆေနၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေႂကြးျပႆနာတက္ေနသည့္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံသည္ ယခင္ကလည္း အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕၏ အကူအညီကို ေတာင္းခံခဲ့ရသည္။ တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ထိုသို႔ နဂိုကတည္းက ေႂကြးပိေနသည့္ ဂရိကဲ့သို႔ႏိုင္ငံမ်ိဳးကို ေခ်းေငြမ်ား ထပ္မံထုတ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္) ကလည္း ျပင္းထန္လ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္  ႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းမွေပးသည့္ သင္ခန္းစာ

ဘီအာအိုင္စီမံကိန္းမ်ား မစတင္ခင္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း  (အထူးသျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္) တြင္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးတက္မ်ားျပားလာသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။ ပထမပိုင္းမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားသည္ စြမ္းအင္ႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာသည္  ကို ေတြ႕ရသည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစရွိသျဖင့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အာဖရိကတိုက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာခဲ့သည္။ ဤသည္မွာလည္း ယင္း၏ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လည္ပတ္ရန္ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ပိုင္း ဘီအာအိုင္စီမံကိန္းစတင္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားသည္ ၿမိဳ႕သစ္တည္ေဆာက္ ေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ဦးစားေပး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

သင္ခန္းစာ (၁)

သတိျပဳရန္လိုသည္မွာ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားမွ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္ဆိုေသာ္လည္း စီမံကိန္းအားလုံးသည္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံေငြသက္သက္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္ မဟုတ္။ တ႐ုတ္၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို သုံးမ်ိဳးခြဲျခားၾကည့္သင့္သည္။ ပထမတစ္မ်ိဳးမွာ တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္ဘဏ္မ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားသို႔ ေငြထုတ္ေခ်းၿပီး ယင္းတို႔ပိုင္ကုမၸဏီမ်ားမွ ကန္ထ႐ိုက္တာအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား (Engineering Procurement Contract-EPC) ျဖစ္သည္။ ဥပမာ – ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ဘဏ္မ်ားထံမွ ေခ်းေငြယူၿပီး တ႐ုတ္ကုမၸဏီမွ မီးရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ေပးျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအမ်ိဳးအစားမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီ (aid) ျဖစ္သည္။ ဥပမာ – သန္လ်င္တံတား ေဖာက္လုပ္ေပးခဲ့ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ တတိယအမ်ိဳးအစားကသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသက္သက္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ တတိယအမ်ိဳးအစားတြင္လည္း သတိျပဳရမည္မွာ ယင္းတို႔၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ေပၚလစီဘဏ္မ်ားထံမွ ေခ်းေငြယူရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အိမ္ရွင္အစိုးရက မည္သို႔ေသာ အာမခံခ်က္ေပးရသည္ဆိုသည္ကိုျဖစ္သည္။ Guarantees  (Or) contingent liabilities မ်ား မည္မၽွေပးရသည္ကို သုံးသပ္ေလ့လာရန္လိုအပ္သည္။

တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သလို ၂၀၀၈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ေခ်းေငြအလြယ္တကူရရွိျခင္းေၾကာင့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တိုးတက္မ်ားျပားလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဥပမာ – မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ထိ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ မေျပာပေလာက္ေသာ္လည္း ၂၀၁၃ ေနာက္ပိုင္းမွ စတင္မ်ားျပားလာခဲ့ရာ  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ မေလးရွားေငြ ၂၄၂ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိခဲ့သည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ျခင္းထိစပ္ေနသည့္ ဂ်ဟိုးျပည္နယ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ Forest City စီမံကိန္းသည္ မေလးရွားရင္းဂစ္  ၁၀၅ ဘီလီယံေက်ာ္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစီမံကိန္းႀကီးမ်ားကို အဓိကကန္ထ႐ိုက္တာအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ကုမၸဏီမ်ားမွာ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ မေလးရွားေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား တိုးတက္မ်ားျပားလာသည့္အတြက္  ေယဘုယ်ၿခဳံငုံၾကည့္လၽွင္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေသာ္လည္း တ႐ုတ္ကုမၸဏီအမ်ားအျပား ဝင္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား မယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ျဖစ္လာမည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားသည္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း၏ လက္ေအာက္ခံလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း တ႐ုတ္ကုမၸဏီငယ္ေလးမ်ားကိုသာ ကန္ထ႐ိုက္တာခြဲမ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္ခ်ေပးသည္က မ်ားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားတြင္လည္း  ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းလုပ္သားမ်ားထက္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီအခ်င္းခ်င္းႏွင့္ တ႐ုတ္လုပ္သားမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္း ပိုမိုမ်ားျပားေနသလို ျဖစ္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ နည္းပညာျမင့္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားမွာေတာ့ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားႏွင့္ နည္းပညာမရွိျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ မတူညီမႈမ်ား၊ ဘာသာစကားအခက္အခဲ၊ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား၏ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ား ေပးသြင္းႏိုင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္နည္းပါးမႈႏွင့္  တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ဘ႑ာေငြေၾကး ေခ်းေငြ အလြယ္တကူ ရရွိႏိုင္မႈတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်ဳပ္ကိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲၾကသည္။

အျခား ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမတို႔တြင္လည္း ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမလိုအပ္သည့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးၿပီး နည္းပညာျမင့္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းအလုပ္သမားမ်ား အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈက နည္းပါးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ ေဒသတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားသို႔ နည္းပညာလႊဲေျပာင္းမႈ  (technology transfer) က နည္းပါးေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ျပင္ဆင္ေနသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတြင္လည္း တ႐ုတ္အလုပ္သမား ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပါဝင္မည္ဟုဆိုျခင္းက သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားအေနႏွင့္ ျပန္လည္စဥ္းစားသင့္ သည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။

သင္ခန္းစာ (၂)

ေဒသတြင္း တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္စီမံကိန္းမ်ားမွ ထပ္မံေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္မွာ အရည္အေသြးပိုင္းႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ အေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ ဥပမာ – ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ မိုးပ်ံ ရထားလမ္းစီမံကိန္းႏွစ္ခုကို ေလ့လာၾကည့္ရာ တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဘဏ္ (Exim Bank) ေခ်းေငြ၊ တ႐ုတ္အစိုးရ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီႏွင့္ ဗီယက္နမ္အစိုးရ၏ ဘတ္ဂ်က္တို႔ျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သည့္ ဟႏြိဳင္းမက္ထ႐ိုစီမံကိန္းသည္ မူလခန္႔မွန္း တည္ေဆာက္ေရး ကုန္က်စရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ထက္ ၃၁၅ သန္း ေက်ာ္ ပိုကုန္က်သည္ကိုေတြ႕ရသလို တည္ေဆာက္ေရးကာလအတြင္း မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္  တည္ေဆာက္ေရးကာလ ငါးႏွစ္ထက္ ပိုမိုၾကာျမင့္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား၏ ၄၀  ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ သတ္မွတ္ခ်ိန္ထက္ ပိုမိုၾကာျမင့္သည္ကိုေတြ႕ရၿပီး  တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ သတ္မွတ္ခ်ိန္ထက္ ပိုမိုၾကာျမင့္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားကို ေဆာက္လုပ္သူ ကန္ထ႐ိုက္တာက မလိုက္နာမႈမ်ားလည္း ေတြ႕ရသည္။ ဂ်ပန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ တည္ေဆာက္သည့္ ဟိုခ်ီမင္းၿမိဳ႕မွ မက္ထ႐ို မိုးပ်ံရထားလမ္းစီမံကိန္းတြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သင္ခန္းစာ (၃)

တတိယအခ်က္အေနႏွင့္ ဘီအာအိုင္စီမံကိန္းမ်ားအပါအဝင္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ ေတြ႕ရွိရသည့္အခ်က္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ (governance) ဆိုင္ရာျဖစ္သည္။ ဥပမာ – မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္  ယခင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း နာဂ်စ္လက္ထက္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ ယခု လတ္တေလာသတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေနသည့္ East Coast Rail Link  ကဲ့သို႔ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အလြန္ႀကီးမားေနျခင္းႏွင့္  ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အပါအဝင္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ား၌ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား ေတြ႕ရွိရသည္။ သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္လည္း အလားတူပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက တ႐ုတ္ေခ်းေငြက တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ အဓိကျပႆနာမဟုတ္။ အဓိကျပႆနာမွာ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ အစိုးရတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ရွိ မရွိ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ရွိ မရွိတို႔ျဖင့္ သက္ဆိုင္ေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္  လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျမစ္ဆုံအပါအဝင္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အဓိကျပႆနာမွာလည္း ထိုအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

သင္ခန္းစာ (၄)

စတုတၳအခ်က္အျဖစ္ ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္မွာေတာ့ အိမ္နီးခ်င္း ႏ္ိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အဆိုျပဳထားသည့္  စီမံကိန္းမ်ား၏ ပမာဏသည္ ႀကီးမားလြန္းေနျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းကုမၸဏီႏွင့္  စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရးကို ေဆာင္႐ြက္မည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကန္ထ႐ိုက္တာသည္ မိခင္ကုမၸဏီျဖစ္ေနျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ ယင္းကို tied-supply chain ဟုလည္း ေခၚဆိုသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုလၽွင္  စီမံကိန္းတစ္ခုလုံးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ား ေပးသြင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလုံးကို ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းက ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ Whole supply chain ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသျဖင့္  တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားသည္ တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ အျခားႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားထက္ ေဈးေလ်ာ့နည္း၍ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သလို၊ တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္စရာမလိုသည့္ ေနရာမ်ား၌လည္း စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုန္က်စရိတ္ (project capital cost)ကိုလည္း ျမႇင့္တင္ထားႏိုင္သည္။ ဥပမာ မူဆယ္-မႏၲေလးရထားလမ္းတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းတြင္ စီမံကိန္းကုမၸဏီႏွင့္ ရထားလမ္းေဖါက္လုပ္ေပးမည့္ ကန္ထ႐ိုက္တာသည္ အတူတူျဖစ္ၿပီး မိခင္ကန္ထ႐ိုက္တာကုမၸဏီ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားမွ လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းအားလုံးကို တင္သြင္းျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ နဂိုမူလထဲက စီမံကိန္းကုန္က်စရိတ္ကို လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းစရိတ္မ်ားကိုျမႇင့္ထားျခင္းျဖင့္ အမွန္တကယ္ ကုန္က်ထိုက္သည္ထက္ ပိုမ်ားေအာင္ျပဳလုပ္ထားႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ စီမံကိန္း  မစတင္ခင္ကပင္ စီမံကိန္းကုမၸဏီသည္ အျမတ္ရေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။  အျမတ္မရလၽွင္ေတာင္ အရင္းအႏွီးကို ပိုျပထားျခင္းျဖင့္ ဘီအိုတီစာခ်ဳပ္သက္တမ္းကို အရင္းေက်ကာလၾကာျမင့္မည္ အေၾကာင္းျပ၍  တိုးေတာင္းဆိုႏ္ိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပီပီပီ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျဖစ္သည့္  ဘီအာအိုင္စီမံကိန္းမ်ား၏ အဆိုျပဳလႊာမ်ားတြင္ပါဝင္သည့္ ဘ႑ာေရးအပိုင္းကို ကၽြမ္းက်င္စြာစိစစ္ႏိုင္သည့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား အစိုးရဘက္တြင္ရွိရန္ အထူးလိုအပ္သည္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းပါ အခ်က္ အလက္မ်ားကို ကၽြမ္းက်င္စြာစစ္ႏိုင္သည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားလည္း အထူးလိုအပ္သည္။

ဘီအာအိုင္စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ သတိျပဳသင့္သည္မ်ား

အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားေပၚ အေျခခံ၍ အဆုံးသတ္ သတိျပဳရန္ အႀကံေပးလိုသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

(၁) ေရတိုတြင္ စီမံကိန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေၾကာင့္ မိမိႏိုင္ငံ၊ မိမိ ျပည္နယ္/တိုင္းအေနႏွင့္ မည္သည့္အက်ိဳးအျမတ္မ်ားႏွင့္ မည္သည့္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ရရွိႏိုင္သနည္း။ ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအေရအတြက္ မည္မၽွဖန္တီးေပးမည္နည္း သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔ဘက္မွ တ႐ုတ္ လုပ္သားအေရအတြက္ မည္မၽွကိုေခၚယူလာမည္နည္း။ မိမိျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အေသးစား/အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားမွ မည္သည့္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စီမံကိန္းမွ ဝယ္ယူျခင္း၊ အသုံးခ်ျခင္း ျပဳလုပ္မည္နည္း။

(၂) ေရရွည္အေနႏွင့္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ စီမံကိန္းမွ မည္သည့္အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ႏိုင္ငံအတြက္ ဖန္တီးေပးမည္နည္း။  စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးအရလည္း စီမံကိန္းသည္ အမွန္တကယ္  တည္တံ့ခိုင္မာႏိုင္သည့္ အေျခအေနရွိသလား (economic and financial viability)။ ဥပမာ – ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ားသည္  တည္ေဆာက္ေရးၿပီးေနာက္ အမွန္တကယ္ ေမၽွာ္မွန္းထားသလို  ဝင္ေငြရရွိမည္လားဆိုသည့္ ေမးခြန္းကို  ေသခ်ာဆန္းစစ္ေလ့လာသင့္သည္။

(၃) အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈႏွင့္ဆိုင္သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားသည္ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ပိုမိုမ်ားျပားလာႏိုင္သလားဆိုသည့္ ေမးခြန္းကိုလည္း ဆန္းစစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းအစိုးရမ်ားအေနႏွင့္လည္း ဘီအာအိုင္စီမံကိန္းမ်ားကို ေရရွည္စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ မည္မၽွရွိ သည္ဆိုသည္ကိုလည္း ဆန္းစစ္ေလ့လာသင့္သည္။

(၄) အထူးအႀကံျပဳလိုသည္မွာ ဘ႑ာေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပုံစံ ႐ႈပ္ေထြးလွသည့္ ဘီအာအိုင္စီမံကိန္းမ်ား (ပီပီပီ စီမံကိန္းမ်ားအားလုံး) အတြက္ ဘ႑ာေငြေၾကးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ျပည္နယ္/တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပီပီပီ ဗဟိုဌာနတို႔တြင္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပး၍ ဘီအာအိုင္ႏွင့္ ပီပီပီစီမံကိန္းမ်ားကို ဆန္းစစ္သုံးသပ္သင့္သည္။

(၅) လတ္တေလာက်င့္သုံးေနသည့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး လိုအပ္လၽွင္ ႏိုင္ငံအေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊  စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ျပန္လည္ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းသင့္သည္။

တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ဘီအာအိုင္စီမံကိန္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔  အေျခခံအေဆာက္အဦလိုအပ္ခ်က္ မ်ားျပားလွသည့္ႏိုင္ငံထက္ အေျခခံအေဆာက္အဦ ပိုမိုျပည့္စုံသည့္ႏိုင္ငံမ်ားကပင္ လက္ခံရန္ျပင္ဆင္ေနလ်က္ ရွိသည္။ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားပင္ ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ဘီအာအိုင္စီမံကိန္းမ်ားကို ေရွာင္လႊဲျခင္းထက္  မိမိႏိုင္ငံ၏ ပကတိအေျခအေနမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေစရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားျပင္ဆင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းရင္း  နိဂုံးခ်ဳပ္ပါသည္။

ခိုင္ဝင္း

(စာေရးသူသည္ Sandi Governance Institute ကို တည္ေထာင္သူျဖစ္သည္။)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *