ဘဏ္ေလာကအတြက္ IMF ၏ တပ္လွန္႔သံ

တင္းက်ပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းအသစ္မ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျမန္မာ့ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ အႏၲရာယ္ရွိေနေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (IMF) က တပ္လွန္႔လိုက္သည္။

မၾကာမီကာလတြင္ ဘဏ္ေလာကသာမက ျမန္မာ့စီးပြားေရးတစ္ခုလုံးတြင္ပါ အႏၲရာယ္ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း IMF ၏ ယခုေနာက္ဆုံးထုတ္ Article IV အစီရင္ခံစာတြင္ သတိေပးထားသည္။

ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ထိန္းထားႏိုင္ၿပီး ဗဟိုဘဏ္က တင္းက်ပ္သည့္ ေငြေၾကးမူဝါဒကို ဆက္လက္က်င့္သုံးသည္ကို IMF က ေထာက္ခံအားေပးေသာ္လည္း တစ္ဖက္တြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ ထိလြယ္ရွလြယ္ျဖစ္ေနမႈမွာ စိုးရိမ္စရာျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပထားသည္။

 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္း ဗဟိုဘဏ္က စည္းမ်ဥ္းေလးခ်က္ကို ထုတ္ျပန္သည္။ ၎တို႔မွာ မတည္ရင္းႏွီး ေငြလုံေလာက္ေရး အခ်ိဳးဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္း၊ ဘဏ္ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ဘဏ္မတည္ရင္းႏွီးေငြ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္လြန္ မထုတ္ေခ်းေရးဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ေငြအပ္ႏွံသူမ်ား၏ ေငြကိုျပန္လည္ထုတ္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိ မရွိ တိုင္းတာသည္ ေငြေၾကးလြယ္မႈအခ်ိဳး သတ္မွတ္ခ်က္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းတို႔ျဖစ္သည္။

အဓိကအခ်က္မွာ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခရွိေသာ ေခ်းေငြမ်ား၏ အတိုးႏွင့္ အရင္းပမာဏအေပၚတြက္ခ်က္ၿပီး ေငြေၾကးသီးသန္႔ဖယ္ထားျခင္းဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္း ျဖစ္သည္။

ဘဏ္ေလာကျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျမင္သာထင္သာစြာစတင္သည့္ အဆိုပါစည္းမ်ဥ္းေလးခ်က္ထြက္ၿပီးေနာက္တြင္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား၏ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းႏိုင္မႈ သိသာစြာေလ်ာ့က်သြားျခင္းႏွင့္ ေဖာ္ျပရန္ ခက္ခဲေနဆဲ ေႂကြးဆုံးျပႆနာ မ်ားေၾကာင့္ ဘဏ္၏ အျမတ္ရႏိုင္ေျခႏွင့္ မတည္ေငြရင္းကို ဖိအားျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အမ်ားျပည္သူအပ္ႏွံေငြ ထိခိုက္မႈ မရွိေစရန္ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခရွိေသာ ေႂကြးၿမီမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးသီးသန္႔လ်ာထား ဖယ္ခ်န္ထားရန္ ဗဟိုဘဏ္က ၫႊန္ၾကားလိုက္ခ်ိန္တြင္ ထုတ္ေခ်းထားေသာ ေခ်းေငြအမ်ားစုမွာ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခရွိသည့္ ေႂကြးၿမီစာရင္းတြင္ အက်ဳံးဝင္သြားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဗဟိုဘဏ္သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ေခ်းေငြ အတိုး၊ အရင္း ပုံမွန္ျပန္မဆပ္သည့္ေႂကြးၿမီမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးသီးသန္႔ လ်ာထားဖယ္ခ်န္လိုက္ခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းဘဏ္အမ်ားစုမွာ ေခ်းေငြအသစ္ ထပ္မံထုတ္ေခ်းရန္ ခက္ခဲ သြားသည္။

ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား၏ ႏွစ္အလိုက္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းႏိုင္မႈႏႈန္းသည္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ဘ႑ာႏွစ္အကုန္တြင္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ က်ဆင္းသြားေၾကာင္း IMF က တြက္ခ်က္ထား သည္။

ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား၏ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းႏိုင္မႈမွာ ဆက္လက္ေလ်ာ့နည္းႏိုင္ၿပီး ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္သို႔ပင္ ေရာက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း IMF က ခန္႔မွန္းထားသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ေခ်းေငြအားလုံး၏ အေပါင္အာမခံျဖစ္သည့္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေဈးႏႈန္းမွာလည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ က်ဆင္းေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမႈကို ဘဏ္မ်ားက ေလၽွာ႔ခ်လိုက္သည္။

မတန္တဆ ေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္ခဲ့သည့္ အိမ္ၿခံေျမေဈးမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ႏွင့္ လက္ရွိအခ်ိန္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၃၀ မွ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းသြားၿပီး အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးကြက္အတြင္းရွိ ေဆာက္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ အက်ပ္႐ိုက္ေနေၾကာင္း အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအက်ိဳးေဆာင္ iMyanmarHouse.com မွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေနမင္းသူက ဆိုသည္။

ေခ်းေငြျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အတိုးႏႈန္းျမင့္မားမႈ၊ ေငြလဲႏႈန္းျမင့္တက္မႈတို႔ေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္ပိုမ်ားကာ တစ္ဖက္တြင္လည္း အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးႏႈန္းမွာ တအိအိက်ဆင္းေနေသာ္လည္း ေရာင္း မထြက္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ၎ကေျပာျပသည္။

“အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမက႑ထဲမွာရွိေနတဲ့ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြ အထိနာေနတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာ့အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးႏႈန္း ျပန္လည္က်ဆင္းလာသည္မွာ ေလးႏွစ္ေက်ာ္၊ ငါးႏွစ္ရွိလာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ရွိသင့္သည့္ ေဈးထက္ အဆမတန္ျမင့္တက္ခဲ့သည့္ေဈးႏႈန္းမွ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သည့္ေဈးႏႈန္းသို႔ ဆက္လက္က်ဆင္းေနဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း IMF ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမက႑မွ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား က်ပ္တည္းေနခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားမွာလည္း မလူးသာ မလြန္႔သာ ေတာင္မင္းကို ေျမာက္မင္းမကယ္ႏိုင္သည့္အခ်ိန္။

“ေခ်းေငြယူထားသူေတြအေနနဲ႔လည္း လစဥ္အတိုးေတာင္ ပုံမွန္မဆပ္ႏိုင္တာေတြရွိတယ္။ ဒီေတာ့ ဘဏ္ကလည္း အေပါင္ပစၥည္းကို ျပန္ထုတ္ေရာင္းရတာေတြ ရွိလာေရာ။ ဒီလိုသာ ထုတ္ေရာင္း၊ ထုတ္ေရာင္း လုပ္ေနရင္ေတာ့ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးနဲ႔ ဘဏ္သာမကဘူး။ တျခားက႑ေတြကိုပါ ဆင့္ကဲ႐ိုက္ခတ္ၿပီး တိုင္းျပည္စီးပြားေရးကို ထိခိုက္သြားလိမ့္မယ္” ဟု ဦးေနမင္းသူက ဆိုသည္။

တိုင္းျပည္စီးပြားေရးမွာ နဂိုကပင္ တုံ႔ဆိုင္း၊ ေႏွးေကြးေနစဥ္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား၏ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းႏိုင္မႈ ထိုးက်ျခင္း၊ အိမ္ၿခံေျမေဈးကြက္ နာလန္မထူႏိုင္ေသးျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တည္ရန္ ခက္ခဲေနျခင္းတို႔က ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေခ်ာက္ကမ္းပါးထိပ္ေရာက္ေနသည့္အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း IMF က သတိေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“တိုင္းျပည္စီးပြားေရးမေကာင္းရင္ ဘဏ္ေတြလည္း အခက္အခဲျဖစ္မွာပဲ။ သိတဲ့အတိုင္း စီးပြားေရးကလည္း တုံ႔ဆိုင္းေနတယ္။ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျမန္ျမန္လုပ္ဖို႔၊ အတိုးႏႈန္း၊ အခြန္ကိစၥေတြ အတိုးအေလၽွာ႔လုပ္ဖို႔ ဝိုင္းေျပာေနၾကတာပဲ။ စဥ္းစားဖို႔ လိုတာေပါ့” ဟု ကေမၻာဇဘဏ္ အႀကီးတန္းအႀကံေပး ဦးသန္းလြင္က ဆိုသည္။

စီးပြားေရးေႏွးေကြးခ်ိန္၊ တုံ႔ဆိုင္းေနခ်ိန္တြင္ အတိုးႏႈန္းကို သင့္ေတာ္သည့္ ႏႈန္းတစ္ခုသို႔ ေလၽွာ႔ခ်သင့္ၿပီး ျပည္တြင္း SME လုပ္ငန္းမ်ားကို တြန္းအားေပးႏိုင္ရန္ အခြန္ေလၽွာ႔ေပါ့ျခင္းမ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ရန္လိုေၾကာင္း ၎က တိုက္တြန္းသည္။

ျပည္တြင္းဘဏ္အမ်ားစု၏ အဓိကအားနည္းခ်က္မွာ မိသားစုပိုင္၊ လုပ္ငန္းစုံလုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းပိုင္မ်ား ျဖစ္ေနျခင္းပင္။

ဘဏ္တည္ေထာင္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ပမာဏမ်ားျပားသည့္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းထားမႈမွာ ေျခလြန္လက္လြန္အခ်ိဳ႕ရွိေနၿပီး ထိုအေျခအေနကို ျပန္လည္တည့္မတ္ရန္ အခ်ိန္ယူေနရေၾကာင္း ဘဏ္လုပ္ငန္း အသိုင္းအဝိုင္းက ဝန္ခံထားသည္။

“ဘဏ္နဲ႔ဆက္ႏႊယ္သူေတြကို ပမာဏအမ်ားအျပားေငြထုတ္ေခ်းထားတာကို တင္းက်ပ္တာကေတာ့ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ကို လုပ္သင့္တာ” ဟု ဦးသန္းလြင္က ဆိုသည္။

ဘဏ္ေခ်းေငြ၊ အေပါင္အာမခံႏွင့္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမမွာ တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ေနရာ ယခုလို ေဈးကြက္က်ဆင္းေနခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားအေနႏွင့္ ေႂကြးဆုံးမ်ားကို ေငြျပန္ေဖာ္ရန္ ေပါက္ေဈးျဖင့္ ျပန္ထုတ္ေရာင္းမႈတခ်ိဳ႕ ရွိသည္။

ယင္းသို႔ထုတ္ေရာင္းမႈ မ်ားလာပါက အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးကြက္ ၿပိဳဆင္းသြားမည္ကို အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမက႑ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

“ဘဏ္ေခ်းေငြနဲ႔ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမမွာ ဝယ္ရင္းႏွီးထားတယ္၊ ေဈးကြက္က်ေနခ်ိန္မွာ ထုတ္မေရာင္းဘဲ ကိုင္ထားၿပီး ေငြမေပၚေတာ့ အတိုးမဆပ္ႏိုင္၊ အဲဒီအခါ ေႂကြးဆုံးေတြျဖစ္ကုန္ေရာ။ တကယ္က လုံး၀ျပန္မဆပ္ႏိုင္ၾကတာ မဟုတ္ဘူး။ တကယ္ေၾကာက္ရမွာက ျပန္ဆပ္ဖို႔ လုပ္ငန္းကိုမရွိေတာ့တာမ်ိဳးကို ေၾကာက္ရမွာ” ဟု မက္စ္ျမန္မာလုပ္ငန္းစု၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေသာင္းဟန္က ေျပာသည္။

ဘဏ္ေခ်းေငြ ေႂကြးဆုံးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္စိန္ေခၚမႈမွာ ပိုင္ဆိုင္မႈစာခ်ဳပ္စာတမ္းအ႐ႈပ္အရွင္းႏွင့္ လႊဲေျပာင္းရယူႏိုင္မႈျဖစ္သည္။

ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထား ျပည့္စုံစြာမရွိဘဲ အေပါင္အာမခံထားခြင့္ျပဳကာ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမႈအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ေငြေၾကးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့သလို ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထားကို မိတၱဴပြားကာ ဘဏ္ႏွစ္ခု၊ သုံးခုတြင္ ေခ်းေငြရယူခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္တြင္းဘဏ္အခ်ိဳ႕တြင္ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ေႂကြးဆုံးျဖစ္သြားသည့္ ေခ်းေငြတစ္ခု၏ အေပါင္ပစၥည္းကို လြယ္ကူစြာ လက္ေရာက္လႊဲေျပာင္းယူႏိုင္မည့္ ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အားနည္းေနျခင္းျဖစ္သည္။

“အေပါင္ဆုံး၊ ေႂကြးဆုံးကို လြယ္လြယ္ကူကူ လက္လႊဲယူႏိုင္ေလာက္တဲ့ က်င့္သုံးႏိုင္တဲ့ ဥပေဒေတြရွိလာေအာင္ ျပင္ေပးဖို႔လိုတယ္။ ဒီမွာ နာမည္ႀကီးေနတာက အဲဒီလို လက္လႊဲယူဖို႔ အနည္းဆုံး သုံးႏွစ္ကေန ငါးႏွစ္ေလာက္ၾကာမွ လက္ထဲ ေရာက္တာမ်ိဳးျဖစ္ေနတာ။ ဒီေတာ့ ေႂကြးဆုံးကိစၥေတြ ပိုမ်ားလာတာေပါ့” ဟု ေဒါက္တာေသာင္းဟန္က ရွင္းျပသည္။

ထိုေႂကြးဆုံးျပႆနာေၾကာင့္ မတည္ေငြရင္းအခ်ိဳးျပည့္မီရန္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး ထပ္မံျဖည့္တင္းရမည့္ စိန္ေခၚမႈကို ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး အခ်ိန္မီျဖည့္တင္းႏိုင္ျခင္းမရွိပါက အားနည္းသည့္ဘဏ္အခ်ိဳ႕ၿပိဳလဲသြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း IMF အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္ IMF ေထာက္ျပသည့္ ဘဏ္ၿပိဳလဲျခင္းႏွင့္ ဘဏ္စနစ္တစ္ခုလုံး ၿပိဳလဲသြားမည့္ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္သည္ဆိုျခင္းကိုမူ ဘဏ္လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သေဘာမတူေပ။

IMF ၏ ယခုေနာက္ဆုံးထုတ္ အစီရင္ခံစာကို တြက္ခ်က္ျပဳစုထားသည့္ ကိန္းဂဏန္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္အမ်ားစုမွာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ကို အေျခတည္ကာ သုံးသပ္တြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိအေျခအေနကို ထင္ဟပ္ႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ကြာဟခ်က္ရွိေနသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ စည္းမ်ဥ္းေလးခ်က္ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား အ႐ႈိက္ထိခဲ့သည္မွန္ေသာ္လည္း ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္လုနီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ထိုအေျခအေနကို ေက်ာ္လြန္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မက္စ္ျမန္မာ လုပ္ငန္းစု၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေသာင္းဟန္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

“ခုခ်ိန္မွာ ဘဏ္တိုင္းလိုလိုက အေတာ္ေလး အသိႀကီးႀကီးရွိေနၿပီ။ ၂၀၁၇ ဇူလိုင္ကစတဲ့ အခက္အခဲက ခုခ်ိန္ထိ ဘာမွမျဖစ္ေသးဘူးဆိုရင္ ဘဏ္ေတြၿပိဳႏိုင္တယ္ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ IMF ေျပာတဲ့ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈစီမံခ်က္ေတြ Safety Net ေတြကေတာ့ ရွိကိုရွိသင့္တယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျပည္တြင္းဘဏ္အမ်ားစုမွာ စည္းမ်ဥ္းအသစ္၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္အသစ္မ်ားေၾကာင့္ မတည္ေငြရင္းအခ်ိဳးလုံေလာက္မႈတြင္ အခက္အခဲႀကဳံေနရေသာ္လည္း ထိုအခက္အခဲကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ကို ဗဟိုဘဏ္အက ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ဦးစားေပးအဆင့္တြင္မရွိေသာ ေႂကြးၿမီဆိုင္ရာ (Subordinated Debt) စည္းမ်ဥ္းကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ယင္းမွာ မတည္ေငြရင္း လိုအပ္ခ်က္ရွိေနေသာ ဘဏ္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မည့္ နည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈခြင့္ျပဳထားၿပီး ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကိုလည္း ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေငြေခ်းခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္သည္။

“ဘဏ္တစ္ခု ၿပိဳလဲဖို႔ဆိုတာ ဒီေလာက္လြယ္တဲ့ကိစၥေတာ့မဟုတ္ဘူး။ ၿပိဳလဲေလာက္တဲ့အဆင့္လည္း မေရာက္ဘူး။ တစ္ခုရွိတာက ဗဟိုဘဏ္အေနနဲ႔ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ စည္းမ်ဥ္းကို အရမ္းႀကီး ဆုပ္ကိုင္တင္းက်ပ္ထားလို႔ေတာ့မရဘူး။ အေလၽွာ႔အတင္းလုပ္သင့္ရင္ လုပ္ရမယ္” ဟု ဦးသန္းလြင္က အႀကံျပဳေျပာၾကားသည္။ 

စစ္ၿငိမ္းသူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *