ျပည္ပအႀကံေပး ထားသင့္ မသင့္

ျပည္ပပညာရွင္ႏွင့္ အႀကံေပးကိစၥ အေတာ္ပြဲဆူသြားသည္။ ေဆြးေႏြးထိုက္သည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအက်ိဳး ရွိ မရွိ ဆုံးျဖတ္ဖို႔သာလိုသည္။ ျပည္ပအႀကံေပး၊ ပညာရွင္ ထားသင့္၊ မသင့္ ေမးလၽွင္ တစ္ခြန္း ျပန္ေမးရမည္။ ‘ဘယ္ အႀကံေပး’ လဲ။ ဆိုလိုသည္က အႀကံေပးဆိုသူတိုင္း ေကာင္းသည္မဟုတ္၊ မေကာင္းသည္မဟုတ္။ ထို႔ျပင္ အႀကံေပး၏ အႀကံဉာဏ္ကို ယူသင့္၊ မယူသင့္ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္သည့္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအရာရွိမ်ားသည္ တာဝန္အရွိဆုံးျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏွင့္ နီးနီးစပ္စပ္ ေအာင္ျမင္သည့္ဇာတ္လမ္း Success Story ျဖစ္သည့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ ထူေထာင္ေနဆဲကာလတြင္ စင္ကာပူေခါင္းေဆာင္ လီကြမ္ယုသည္ ႏိုင္ငံျခားအႀကံေပးမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့သည္။ သူ ပုံမွန္တိုင္ပင္ေလ့ရွိသည့္ ႏိုင္ငံျခားအႀကံေပးတစ္ေယာက္ ရွိသည္။ ထိုသူ၏ အႀကံမ်ားသည္ တတိယကမၻာမွ ပထမကမၻာသို႔ စင္ကာပူ၏ခရီးတိုတြင္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္။ စင္ကာပူ၏ လီကြမ္ယုသည္ စင္ကာပူအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိသူ၊ စင္ကာပူသြားမည့္လမ္းေၾကာင္းကို အနီးအေဝး စဥ္းစားထားသူ၊ ကမၻာ့အေရး ေဒသအေရး သေဘာေပါက္သူျဖစ္ေၾကာင္းကိုမူ သတိထားမိရန္လိုသည္။ ဆိုလိုသည္က အႀကံေပး၏ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို သင့္၊ မသင့္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္စြမ္း လီကြမ္ယုတြင္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေခတ္ကတည္းက ႏိုင္ငံတကာအႀကံေပးမ်ား ေခၚခဲ့သည္။ အလုပ္မျဖစ္သည္မ်ားရွိသလို အလုပ္ျဖစ္သည္မ်ားလည္းရွိသည္။ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံအေျခအေနကို ေသခ်ာစြာ မသုံးသပ္ႏိုင္ဘဲ အႀကံေပးသည့္ ႏိုင္ငံတကာအႀကံေပးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာမက အျခားေနရာမ်ားတြင္လည္း ေအာင္ျမင္မည္မဟုတ္။ ဘာသာရပ္ကၽြမ္းက်င္ၿပီး အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအေၾကာင္းကိုလည္း ေသခ်ာစြာ ေစ့ငုတြက္ခ်က္ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ားသည္ ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္သည္။

ပထမဆုံးအခ်က္။ ကိုယ့္ထံတြင္ ကိုယ္လုပ္ခ်င္သည့္ စီမံကိန္းအတြက္ လူမရွိလၽွင္ ျပည္ပမွ အႀကံေပးငွားသင့္သည္။ အႀကံေပးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္း သိေသာသူျဖစ္လ်င္ ပိုေကာင္းသည္။ ျမန္မာအေၾကာင္း သိပ္မသိလၽွင္လည္း သူသည္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္လၽွင္ သီအိုရီ ကၽြမ္းမည္၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားသူ ျဖစ္မည္။ ထိုအေတြ႕အႀကဳံမ်ား၊ ပညာမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာအတြက္ အက်ိဳးရွိမည္။

ေနာက္တစ္ခု အေရးႀကီးတာရွိသည္။ ပိုက္ဆံ။ ပိုက္ဆံမရွိလၽွင္ အႀကံေပးမငွားႏိုင္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနအရ ႏိုင္ငံတကာအေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီးသာ အႀကံေပးငွားရသည္က မ်ားပုံရသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့ပါလာလၽွင္ ကိုယ့္သေဘာသာမက သူ႕သေဘာပါ ပါလာသည္။ စီမံကိန္းအတြက္ ေထာက္ပံ့ထားသည့္ ႏိုင္ငံအလိုက္ သူ႕ႏိုင္ငံကလူ ပိုေခၚခ်င္တတ္သည္။ ဥပမာ – B ႏိုင္ငံက ေထာက္ပံ့ထားေသာ စီမံကိန္းျဖစ္လၽွင္ B ပညာရွင္မ်ား ေရာက္လာတတ္သည္။ ဤတြင္လည္း အနည္းဆုံး ႏွစ္ခ်က္ရွိသည္။ B က B ပညာရွင္မ်ားအေၾကာင္း ပိုသိမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူအရည္အေသြး စိတ္ခ်ေသာ၊ ႀကဳံဖူး သုံးဖူးသူ B က လူမ်ားေခၚသည္။ ဒုတိယ။ B က ေထာက္ပံ့လၽွင္ ထိုေငြ မ်ားသည္ B အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ား၏ ေငြမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ အရည္အခ်င္း ခ်င္းတူလၽွင္ B မ်ားကို ျပန္ေခၚသုံးရမည္ဟူေသာ မူဝါဒသည္ နဂိုစေထာက္ပံ့ကတည္းက ပါၿပီးျဖစ္ႏိုင္သည္။

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ပါေနသည့္အတြက္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံအတြက္ ထိခိုက္ႏိုင္သလားဟူေသာ စဥ္းစားခ်က္မ်ားရွိသည္။ ယင္းသည္ သဘာ၀က်သည္။ ႏိုင္ငံမဟုတ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ပင္ လုပ္ငန္းလၽွိဳ႕ဝွက္ခ်က္ Trade Secret ရွိသည္ျဖစ္ရာ မေပါက္ၾကားေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ၾကရသည္။ ႏိုင္ငံျခားသားပညာရွင္ သို႔မဟုတ္ အႀကံေပးသုံးရာတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားအေပၚထားသည့္ သေဘာထား၊ ႏိုင္ငံသမိုင္းေၾကာင္းေပၚ မူတည္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံမတူပါ။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံက ခပ္ျမင့္ျမင့္ေနရာမ်ားအထိ သုံးၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က ပညာရပ္အထူးဆန္ေသာ နယ္ပယ္မ်ားအတြက္သာ သုံးသည္။ ႏိုင္ငံ့ေရေျမႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းေပၚ တည္သည္။ ဘယ္ေနရာတြင္ သုံးသင့္သလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ထိ ေပးသိသင့္သလဲသည္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ သို႔မဟုတ္ ေခါင္းေဆာင္၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေနရာေပးသည့္အတြက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေကာင္းအဆိုးကို သက္ဆိုင္ရာအစိုးရက တာဝန္ခံရမည္။

ျမန္မာသည္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ခ်ီေသာ စီမံကိန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပညာရွင္မ်ား နည္းပါေသးသည္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံက ပညာရွင္မ်ား ႏိုင္ငံျခားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည္မ်ားရွိေသာ္လည္း သူတို႔အလုပ္ႏွင့္ သူတို႔ျဖစ္သည့္အတြက္ ကိုယ္လိုအပ္ခ်ိန္တြင္ ေခၚႏိုင္ရန္ခက္ႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ လုပ္ကိုင္ရသည့္ စီမံကိန္းမ်ားစြာရွိသည့္အတြက္ ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း သေဘာထားႏွင့္မရပါ။ ထို႔ျပင္ ကိုယ့္ထက္ သူက ပိုသိသည့္ေနရာမ်ားရွိသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ Development Partner ၏ အျမင္မ်ားကို လက္ခံစဥ္းစားရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာအႀကံေပးမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား ဆက္သုံးရဦးမည္။ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ တြဲလုပ္မည့္ ပိုးလမ္းမသစ္စီမံကိန္းႀကီးမ်ားဆိုလၽွင္ ေဒၚလာဘီလီယံခ်ီတန္သည့္ ဧရာမစီမံကိန္းႀကီးမ်ား Mega Projects မ်ားျဖစ္ၿပီး က႑ေပါင္းစုံပါသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ထိုစီမံကိန္းႀကီးမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ႏိုင္သည့္ အေတြ႕အႀကဳံမရွိပါ။ ထိုစီမံကိန္းႀကီးမ်ား၏ အက်ိဳးအျမတ္ထြက္ႏိုင္ေျခမ်ား ဆန္းစစ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္ လိုကိုလိုပါသည္။ ထို႔ျပင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ အေသးစိတ္မ်ား၊ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လမ္းေၾကာင္း၊ အ႐ြယ္အစား စသည့္စီမံကိန္းဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို အိမ္ရွင္ ႏိုင္ငံအက်ိဳး ရွိ၊ မရွိ ႐ႈေထာင့္မွ ေလ့လာဆန္းစစ္မည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အႀကံေပးမ်ား လိုပါသည္။ သို႔မဟုတ္လၽွင္ ေဒၚလာဘီလီယံခ်ီလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ အနည္းအက်ဥ္းနစ္နာလၽွင္ပင္ သန္းရာခ်ီၿပီး၊ ႏိုင္ငံ့အနာဂတ္ႏွင့္ခ်ီၿပီး နာႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ားကို ေဒၚလာ သန္းဂဏန္းေပးရလၽွင္ပင္ ေခၚသင့္သည္။ ေထာင္ျမင္ရာ စြန္႔သေဘာ။

ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ားသည္ အခ်ိန္တန္လၽွင္ အိမ္ျပန္မည့္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ သူ႕အလုပ္တာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာေဆာင္႐ြက္မည့္ ပညာသည္ Professional မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း စီမံကိန္းမ်ား၏ အေကာင္းအဆိုးကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကသာ ခံစားရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ားေပးသည့္ အႀကံဉာဏ္ကို စဥ္းစားၿပီး ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ အစိုးရအရာရွိမ်ားကသာ အၿပီးသတ္ဆုံးျဖတ္ရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအရာရွိမ်ားသည္ သိစပ္ျမင္ႏွံ႔သူမ်ား၊ အျမင္က်ယ္သူမ်ားျဖစ္ရန္လိုသည္။ ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ားကေပးသည့္ အႀကံဉာဏ္မ်ား၏ သက္ေရာက္ႏိုင္စြမ္း အတိုင္းအတာကို သေဘာေပါက္သူမ်ား ျဖစ္ရန္လိုသည္။

ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ား၏ အႀကံကို သင့္၊ မသင့္ စဥ္းစားရာတြင္ သူတို႔၏ အစြဲအလမ္းမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္လိုသည္။ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအလိုက္ အစြဲအလမ္းမ်ား၊ ပညာရပ္ေနာက္ခံအရ အစြဲအလမ္းမ်ား ရွိတတ္သည္။ လူမွန္လၽွင္ အစြဲႏွင့္ မကင္းႏိုင္။

ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ား၏ အႀကံဉာဏ္ကို ယူရာတြင္ Conflict of Interests ေခၚ အက်ိဳးစီးပြားခ်င္း ဆန္႔က်င္ဘက္ကိစၥမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ လခေပးေသာႏိုင္ငံ၊ မိခင္ႏိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည္ကမ်ားၿပီး ျမန္မာ့အက်ိဳးသိပ္မရွိလၽွင္ ထိုအႀကံဉာဏ္မ်ားကို မယူသင့္ပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ ဆုံးျဖတ္သည့္သူကိုယ္တိုင္က သိစပ္ျမင္ႏွံ႔သူျဖစ္ရန္လိုသည္။ သို႔မဟုတ္လၽွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မေကာင္းသည့္အႀကံဉာဏ္မ်ားကို ေကာင္းသည္ထင္ၿပီး ျမန္မာအတြက္ေကာင္းေသာ အႀကံဉာဏ္မ်ားကို ဒုကၡေပးမည့္အႀကံမ်ားဟု ထင္ေနလိမ့္မည္။ ‘အခ်က္မသိက သမက္သူခိုးထင္’ မဟုတ္ပါလား။

ျပည္တြင္းပညာရွင္မ်ားအျပင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ားထံမွ ပညာရေအာင္ စနစ္တက်တြဲဖက္ေပးႏိုင္ရန္ လိုပါသည္။ သို႔မွသာ ကိုယ္ပိုင္လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေငြေၾကးမေတာင့္တင္း၊ ပညာအားနည္း အေတြ႕အႀကဳံနည္းသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ား အႀကံေပးမ်ားကို အားကိုးေနရဦးမည္။ သူတို႔ထံမွ အက်ိဳးမ်ားမ်ားရယူႏိုင္ေအာင္၊ အဆိုးနည္းႏိုင္သမၽွနည္းေအာင္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က အားထုတ္ရေပမည္။ 

ေဇယ်သူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *