အေမရိက-တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

ယခုဆိုလၽွင္ အခ်ိန္ကာလ တစ္ႏွစ္ခန္႔ ရွိသြားၿပီျဖစ္ေသာ အေမရိက-တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲမွာ အဆုံးသတ္ေတာ့ မေယာင္ရွိေနရာမွ အေမရိကန္သမၼတ  ေဒၚနယ္ထရမ့္က တ႐ုတ္သြင္းကုန္မ်ားကို အခြန္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးေကာက္ရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္ရာ ျပန္လည္ပြဲဆူသြားေတာ့သည္။

ေဒၚနယ္ထရမ့္က ေသာၾကာေန႔ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔မွစတင္၍ တ႐ုတ္သြင္းကုန္အေမရိကန္ေဒၚလာဘီလီယံ ၂၀၀ ဖိုးအေပၚ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအခြန္ေကာက္ရာမွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအခြန္တိုးေကာက္ရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္သြင္းကုန္အေပၚ ဘာေၾကာင့္အခြန္ျမႇင့္

အေမရိကႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔၏ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရးတြင္ အေမရိကဘက္က လိုေငြျပေနခဲ့သည္မွာ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနကို ေျပာရမည္ဆိုပါက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိက-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရးတြင္ အေမရိက၏ကုန္သြယ္ေရးလိုေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၁၉ ဘီလီယံထိ ရွိသည္။

ယင္းသို႔ တ႐ုတ္က ကုန္သြယ္ေရးတြင္ အသာရေနရျခင္းမွာ တ႐ုတ္၏ မၽွတမႈမရွိေသာ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကက စြပ္စြဲေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္သည္ အေမရိကထံမွာ ဉာဏပစၥည္းမူပိုင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရွိေၾကာင္း အေမရိကကစြပ္စြဲထားသလို တ႐ုတ္အစိုးရ၏ စီပြားေရးမူဝါဒမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ အေမရိကက လိုလားလ်က္ရွိသည္။

တ႐ုတ္အစိုးရက ျပည္တြင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို မ်က္ႏွာသာေပးေနသည့္ မူဝါဒကိုေျပာင္းလဲရန္ အေမရိကက လိုလားေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္ရာတြင္ အေမရိကဘက္ လိုေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၁၉ ဘီလီယံရွိေနရာ တ႐ုတ္အေနႏွင့္ အေမရိကန္ကုန္စည္မ်ားကို ပိုမိုဝယ္ယူရန္ အေမရိကန္အစိုးရက လိုလားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က တ႐ုတ္သြင္းကုန္မ်ားအေပၚ အခြန္တိုးျမႇင့္ရန္ဆုံးျဖတ္လိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကသို႔ တင္သြင္းေနသည့္ တ႐ုတ္ကုန္စည္မ်ားထဲမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၀ ဘီလီယံတန္ဖိုးပမာဏရွိသည့္ ကုန္စည္မ်ားကို အခြန္တိုးျမႇင့္လိုက္ေလေတာ့သည္။

ထို႔ျပင ္ယင္းကုန္စည္မ်ားထဲမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ၂၀၀တန္ဖိုး ရွိသည့္ ကုန္စည္မ်ားကို အခြန္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံေနရာမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ႏွစ္စပိုင္းတြင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ တိုးျမႇင့္ရန္မူလက စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဆိုင္းငံ့ထားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းအစီအစဥ္ကို အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က ေမလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္က အေမရိကကို တင္ပို႔သည့္ ကုန္စည္ပမာဏမွာ စုစုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၃၉ ဘီလီယံရွိရာ က်န္ရွိသည့္ တ႐ုတ္သြင္းကုန္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၂၅ ဘီလီယံတန္ဖိုးရွိသည့္ ကုန္စည္မ်ားကိုလည္း မၾကာမီ အခြန္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးျမႇင့္မည္ဟု ေဒၚနယ္ထရမ့္က ဆုံးျဖတ္ထားသည္။

တ႐ုတ္ဘက္ကလည္း အေမရိကကို ျပန္လည္တုံ႔ျပန္သည့္အေနႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၀ ဘီလီယံတန္ဖိုးရွိသည့္ အေမရိကန္သြင္းကုန္မ်ားကို အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံခဲ့သည္။

ဘယ္ကုန္စည္ေတြ ထိခိုက္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့သည့္  ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲေၾကာင့္ ထိခိုက္ခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ကုန္စည္မ်ားတြင္ စက္ပစၥည္းမ်ားမွအစ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အထိ ပါဝင္သည္။

အေမရိကက ယခုေနာက္ဆုံး တ႐ုတ္သြင္းကုန္ဘီလီယံ ၂၀၀ တန္ဖိုးရွိကုန္စည္မ်ားကို အခြန္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးျမႇင့္လိုက္သည့္ ကုန္စည္မ်ားတြင္ ငါး၊ လက္ကိုင္အိတ္၊ အဝတ္အထည္ႏွင့္ ဖိနပ္ႏွင့္ဆိုင္သည့္ ကုန္စည္မ်ား ပါဝင္သည္။

ထို႔ျပင္ အခြန္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ တိုးျမႇင့္ေပးေဆာင္ရမည့္ တ႐ုတ္သြင္းကုန္မ်ားတြင္ သစ္သားျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္ ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ား၊ သံ၊ သတၱဳျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္ ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ ကားပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ Vinyl ၾကမ္းခင္းမ်ား၊ တယ္လီဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ဆိုင္သည့္ပစၥည္းမ်ား ပါဝင္သည္။

တ႐ုတ္ဘက္က ျပန္လည္အခြန္တိုးျမႇင့္ခဲ့သည့္ အေမရိကန္ကုန္စည္မ်ားတြင္ ဓာတုေဗဒႏွင့္ ဆိုင္သည့္ပစၥည္းမ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားႏွင့္ ဝီစကီအရက္မ်ား ပါဝင္သည္။

ထို႔ျပင္ လက္ရွိအေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္၏ ပါတီျဖစ္ေသာ ရီပတ္ဘလီကန္ပါတီ ႀကီးစိုးသည့္ နယ္ေျမမ်ားမွ ထုတ္လုပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အဓိကပစ္မွတ္ထားသလို ပဲပိစပ္ကဲ့သို႔ေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ဝယ္ယူရရယူႏိုင္သည့္ ကုန္စည္မ်ားကို အဓိကပစ္မွတ္ထားခဲ့သည္။

ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲေၾကာင့္ ကမာၻ႕ေဈးကြက္ကို ထိခိုက္ျခင္းရွိ၊ မရွိ

အေမရိက-တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻ႕ဘ႑ာေရးေဈးကြက္ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစေသာ အေရးပါသည့္အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားေၾကာင ့္ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကို ေလ်ာ့က်သြားေစသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေဟာင္ေကာင္ဟန္ဆန္စေတာ့ေဈးကြက္ၫႊန္ကိန္း ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ က်ဆင္းသြားခဲ့ၿပီး ရွန္ဟိုင္းစေတာ့ေဈးကြက္ၫႊန္ကိန္းမွာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ထိုးက်သြားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါစေတာ့ေဈးကြက္ႏွစ္ခုစလုံးမွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ေဟာင္ေကာင္ဟန္ဆန္ ေဈးကြက္မွာ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ရွန္ဟိုင္း စေတာ့ေဈးကြက္တြင္ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့သည္။

Dow Jones စေတာ့ေဈးကြက္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၌ ပ်မ္းမၽွ ၆ရာခိုင္ႏႈန္း နီးပါးက်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းထိျပန္လည္ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

အေမရိက-တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲသည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းကာလ ကမာၻ႕စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို သိသိသာသာထိခိုက္ေစေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ IMF က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ကမာၻ႕စီးပြာေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းကို ေလ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ယင္းကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲေၾကာင့္ ကာယကံရွင္ႏိုင္ငံမ်ားအျပင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း သြယ္ဝိုက္၍ ထိခိုက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အေမရိက၊ တ႐ုတ္တို႔ႏွင့္ ကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ား၊ အဆိုပါ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးကြင္းဆက္တြင္ အဓိကပါဝင္ေနသည့္ ႏ္ိုင္ငံမ်ားကို သြယ္ဝိုက္၍ထိခိုက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဧေက်ာ္

စာၫႊန္း။       ။ Trade War: U.S – China trade battle in charts – BBC

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *