၂၁ ရာစုအတြက္ သင္ခန္းစာ ၂၁ ခု

‘လူတိုင္းအတြက္’ ဆိုတာကို ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ၾကမလဲ

ဝင္ေငြေပးအပ္သည့္ ပုံစံႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္သည့္ ပုံစံႏွင့္ျဖစ္ေစ လူတိုင္းအတြက္ အေျခခံအေထာက္အပံ့ဟုဆိုရာတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဆိုလိုသည္မွာ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အေျခခံအေထာက္အပံ့ ျဖစ္သည္။ ယေန႔အခ်ိန္အထိ လူတိုင္းအတြက္ အေျခခံဝင္ေငြေပးအပ္သည့္ အစီအမံမ်ားမွာ ႏိုင္ငံအလိုက္ သို႔မဟုတ္ ျမဴနီစပယ္အလိုက္သာ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၇ တြင္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၌ အလုပ္လက္မဲ့ ႏိုင္ငံသား ၂၀၀၀ ကို တစ္လ ယူ႐ို ၅၆၀ ေပးအပ္သည့္ စမ္းသပ္စီမံကိန္းတစ္ခုကို ၂ ႏွစ္တာ စမ္းၾကည့္ခဲ့သည္။ ယင္းစီမံကိန္းမွာ သူတို႔ အလုပ္ရွာသည္ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္မရွာသည္ျဖစ္ေစ ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အလားတူ စမ္းသပ္စီမံကိန္းမ်ားကို ကေနဒါႏိုင္ငံ အြန္တာရီယိုျပည္နယ္၊ အီတလီႏိုင္ငံရွိ လီေဗာ္ႏိုၿမိဳ႕ႏွင့္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံၿမိဳ႕အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိသည္။ (၂၀၁၆ တြင္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အေျခခံဝင္ေငြေပးအပ္ေရး စီမံခ်က္တစ္ခုစတင္ရန္ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပခဲ့ေသာ္လည္း မဲဆႏၵရွင္မ်ားက ကန္႔ကြက္မဲေပးခဲ့ၾကသည္။)

သို႔တေစ ထို႔သို႔ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ျမဴနီစပယ္ စီမံခ်က္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္မွာ အလိုအေလ်ာက္ လုပ္စက္မ်ားေၾကာင့္ ဒဏ္ခံရမည့္သူအမ်ားစုမွာ အဆိုပါ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတို႔၊ အြန္တာရီယိုျပည္နယ္တို႔၊ လစ္ဗာႏိုၿမိဳ႕၊ အမ္စတာဒမ္ၿမိဳ႕ စသည့္ေနရာမ်ားကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ ဂလိုဘယ္လ္လိုက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရွိ လူအမ်ားမွာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားရွိ ေဈးကြက္မ်ားကို လုံးလုံးမွီခိုရသည္။ သို႔ေသာ္ အလိုအေလ်ာက္လုပ္စက္မ်ားက ယင္းကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္ေရး အခ်ိတ္အဆက္အမ်ားအျပားကို ပ်က္ေစၿပီး အားအနည္းဆုံးေနရာမ်ားကို ဒုကၡေရာက္ေကာင္း ေရာက္ေစႏိုင္သည္။ ႏွစ္ဆယ္ရာစုတြင္ သယံဇာတမထြက္ရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ အလုပ္ၾကမ္းသမားမ်ား၏ ေဈးေပါေသာ လုပ္အားကိုေရာင္းခ်၍ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံရွိ သန္းခ်ီေသာ အလုပ္သမားမ်ားမွာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ေနၿပီး ယင္းတို႔ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ ဝယ္သူ (Customer) မ်ားထံ ေရာင္းခ်ရသည္။ ထို႔အတူ ဘဂၤေလာၿမိဳ႕ရွိ လူမ်ားမွာလည္း အေမရိကန္ဝယ္သူမ်ား၏ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖေပးရေသာ Call Center မ်ားတြင္ အလုပ္ လုပ္ၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေနရသည္။

သို႔ေသာ္ 3-D ပရင္တာမ်ား၊ စက္႐ုပ္မ်ားႏွင့္ AI ထိပ္တန္းေရာက္လာသည္ႏွင့္အမၽွ ေဈးခ်ိဳေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္အားမွာ အသုံးဝင္မႈ နည္းလာႏိုင္သည္။ ဒကၠာတြင္ အက်ႌခ်ဳပ္ၿပီး အေမရိကန္ထိ သေဘၤာျဖင့္ပို႔မည့္အစား Amazon မွ အက်ႌတစ္ထည္၏ ကုတ္နံပါတ္ကို အြန္လိုင္းမွဝယ္ယူ၍ နယူးေယာက္တြင္ အက်ႌကို 3-D ပရင္တာျဖင့္ ထုတ္လိုက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနေရာက္လာႏိုင္သည္။ Fifth Avenue လမ္းမႀကီးရွိ Zara ႏွင့္ Prada ဆိုင္ႀကီးမ်ားကိုလည္း ဘ႐ြတ္ကလင္းရွိ 3-D ပရင့္ထုတ္သည့္စင္တာမ်ားက အစားထိုးေကာင္း အစားထိုးသြားႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕လူမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ 3-D ပရင္တာမ်ားပင္ ပိုင္ၾကမည့္ အေျခအေနမ်ိဳးပင္ ျဖစ္ႏိုင္ေသး၏။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဘဂၤေလာၿမိဳ႕ရွိ Customer Service မ်ားကိုဖုန္းေခၚၿပီး မိမိ၏ 3-D ပရင္တာအေၾကာင္း ေစာဒကတက္မည့္အစား Google Cloud ထဲမွ AI ကိုယ္စားလွယ္ကို မိမိသိလိုသမၽွ ေမးျမန္းႏိုင္သည္ဆိုတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ေသး၏ (ယင္း AI ကိုယ္စားလွယ္၏ ေလယူေလသိမ္း၊ ေျပာေပါက္ဆိုေပါက္ကို စာဖတ္သူစိတ္ႀကိဳက္ ခ်ိန္ၫွိထားႏိုင္ေသးဦးမည္ဟူ၏)။ ဒကၠာၿမိဳ႕ႏွင့္ ဘဂၤေလာၿမိဳ႕ရွိ ပူပူေႏြးေႏြး အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သြားသည့္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ Call Center ေအာ္ပေရတာမ်ားမွာ ဖက္ရွင္မိုက္သည့္ အက်ႌမ်ား ဒီဇိုင္းဆြဲရန္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာကုတ္မ်ားေရးသည့္ အလုပ္ေျပာင္းလုပ္ရန္ဆိုတာမ်ိဳးအတြက္ လိုအပ္သည့္ပညာေရး ရွိမည္မဟုတ္ေခ်။ သည္လိုဆိုလၽွင္ သူတို႔ ဘယ္လို ဘ၀ရပ္တည္ၾကပါမည္နည္း။

AI ႏွင့္ 3-D ပရင္တာမ်ားက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ဘဂၤေလာမွလူမ်ားကို အမွန္တကယ္ အစားထိုးသြားမည္ဆိုၾကပါစို႔။ ေတာင္အာရွသို႔စီးဆင္းေနသည့္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ားမွာ ကယ္လီဖိုးနီးယားရွိ လက္တစ္ဆုပ္စာ နည္းပညာလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏ အိတ္ထဲေရာက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈက ကမၻာတစ္လႊား လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ား တိုးျမင့္လာေစမည္ဆိုတာမ်ိဳးအစား ဆီလီကြန္ေတာင္ၾကား (Silicon Valley) ကဲ့သို႔ေသာ နည္းပညာျမင့္ေနရာမ်ားမွာသာ သူေဌးေၾကးပင့္သလို ပိုက်ိက်ိတက္ ခ်မ္းသာလာၾကၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအမ်ားအျပား ၿပိဳလဲသည့္အျဖစ္ႏွင့္ ႀကဳံေကာင္းႀကဳံရဖြယ္ ရွိေလသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ စီးပြားေရးတိုးတက္လာေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ အိႏၵိယႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔လိုႏိုင္ငံမ်ားမွာ အခ်ိန္မီလ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာၿပီး အ႐ႈံးႏွင့္ရင္ဆိုင္စရာမလိုသည့္အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိန္လုံေလာက္စြာရပါက အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ Call Center ေအာ္ပေရတာမ်ား၏ သားသမီး ေျမးျမစ္မ်ားမွာ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ 3-D ပရင္တာမ်ား ပိုင္သည့္၊ တည္ေဆာက္သည့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေသးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းကဲ့သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းရန္အခ်ိန္မွာ နည္းလာၿပီျဖစ္ပါသည္။ ယခင္ကမူ ေဈးခ်ိဳေသာ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမလိုေသာ လုပ္သားမ်ား၏ လုပ္အားကို တံတားအျဖစ္အသုံးခ်၍ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ရယူကာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား စီးပြားေရးကြာျခားခ်က္ကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးေနသည္ဆိုဦးေတာ့၊ တစ္ခ်ိန္တြင္ လုံၿခဳံသည့္အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရန္ ေမၽွာ္လင့္ႏိုင္ေသးသည္။ လၽွင္ျမန္စြာ တိုးတက္မႈရရန္ထက္ ေျခလွမ္းမွန္မွန္လွမ္းႏိုင္ရန္က ပိုအေရးႀကီးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ ယင္းတံတားမွာ လႈပ္ခါေနၿပီျဖစ္ၿပီး မၾကာခင္ က်ိဳးပ်က္သြားႏိုင္သည္။ ေဈးသက္သာေသာလုပ္အားကို အသုံးခ်သည့္ အေျခအေနမွ ျမင့္မားေသာကၽြမ္းက်င္မႈကို အသုံးခ်ေနသည့္ စီးပြားေရးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲၿပီးေသာႏိုင္ငံမ်ားမွာ ယင္းတံတားကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔မွာ အဆင္ေျပေကာင္း အဆင္ေျပႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္က်က်န္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ေခ်ာက္နက္ႀကီး၏တစ္ဖက္ကမ္းတြင္ က်န္ခဲ့ႏိုင္ၿပီး တစ္ဖက္ကမ္းသို႔ကူးရန္ လုံးလုံးနည္းမရွိသည့္အျဖစ္ကို ႀကဳံေကာင္းႀကဳံရႏိုင္သည္။ မိမိႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ ေဈးခ်ိဳသည့္၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိသည့္ လုပ္သားအင္အားကို ဘယ္သူကမွ မလိုအပ္ေတာ့ေသာအခါ၊ တစ္ဖန္ ကိုယ့္မွာကလည္း အလုပ္သမားမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္မႈအသစ္မ်ား သင္ေပးရန္လိုသည့္ ပညာေရးစနစ္ကို တည္ေဆာက္ဖို႔ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားမရွိေတာ့ေသာအခါ မည္သို႔လုပ္ရပါမည္နည္း။

ထိုအခါ ေနာက္က်န္ရစ္သူမ်ား၏ ကံၾကမၼာမွာ မည္သို႔ျဖစ္လာမည္နည္း။ အေမရိကန္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားမွာ Amazon ႏွင့္ Google တို႔မွရသည့္ အေမရိကန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခြန္မ်ားမွ ပန္ဆဲလ္ေဗးနီးယားရွိ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သြားသည့္ သတၱဳတြင္းတူးအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ နယူးေယာက္ရွိ အလုပ္လက္မဲ့ တကၠစီေမာင္းသမားမ်ားကို စတိုင္ပင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြႏွင့္ အခမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္ သေဘာတူသည့္အျဖစ္ကို ႀကံၾကည့္လို႔ရေကာင္းရႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအေမရိကန္မဲဆႏၵရွင္မ်ားမွာ သမၼတထရမ့္အလိုအရ ‘ခ်ီးထုပ္ႏိုင္ငံမ်ား’ ဆိုသည့္ေနရာမ်ားမွ အလုပ္လက္မဲ့ျပည္သူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ရန္ အေမရိကန္အခြန္မ်ားကို သုံးစြဲမည့္အျဖစ္ကို ၾကည္ျဖဴၾကပါမည္ေလာ။ ၾကည္ျဖဴၾကမည္ဟု စာဖတ္သူထင္ပါက ဘိုးဘိုးေအာင္ႏွင့္ ရွင္အဇၨေဂါဏတို႔မၿပီး ယင္းျပႆနာမ်ား ေျပလည္သြားမည္ဟု ယုံသည္ႏွင့္ ထူးၿပီး မျခားေတာ့ပါေခ်။

‘အေျခခံလိုအပ္ခ်က္’ ဆိုတာကို ဘယ္လိုသတ္မွတ္ၾကမလဲ

လူတိုင္းအတြက္ အေျခခံအေထာက္အပံ့ဆိုသည္မွာ လူသားမ်ား၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆီးေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအတြက္ အားလုံးလက္ခံထားသည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ မရွိေပ။ ဇီ၀႐ႈေထာင့္သတ္သတ္မွၾကည့္ပါက လူသား Sapiens တစ္ဦးမွာ အသက္ရွင္သန္ရန္အတြက္ ေန႔စဥ္ ကယ္လိုရီ ၁၅၀၀ မွ ၂၅၀၀ ၾကား လိုအပ္သည္။ သည့္ထက္ပိုပါက ဇိမ္ခံ႐ုံသက္သက္သာျဖစ္သည္။ သို႔တေစ အဆိုပါဇီ၀အားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ဥ္း၏ အထက္တြင္ သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္ လူ႕ယဥ္ေက်းမႈအသီးသီးက အပိုေဆာင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ‘အေျခခံ’ လိုအပ္ခ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္ဖန္တီးခဲ့ၾကသည္သာ။ အလယ္ေခတ္ဥေရာပတြင္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမ်ားမွာ အစားအေသာက္ထက္ ပိုအေရးႀကီးသည္ဟု ယူဆၾကေသာဟူ၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမ်ားက မိမိ၏ မၿမဲေသာခႏၶာကိုယ္ႀကီးထက္ အၿမဲထာ၀ရရွိေနမည့္ အသက္ဝိဥာဥ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည္ဟု မွတ္ယူေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ ယေန႔ေခတ္ဥေရာပတြင္ သင့္တင့္သည့္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အေျခခံလူသားလိုအပ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ခံယူၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က အင္တာနက္သုံးစြဲႏိုင္မႈကိုပင္ အမ်ိဳးသားတိုင္း၊ အမ်ိဳးသမီးတိုင္း၊ ကေလးတိုင္းအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ၂၀၅၀ တြင္ ဒကၠာၿမိဳ႕တြင္ ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ဒီထ႐ိုက္ၿမိဳ႕တြင္ေနသည္ျဖစ္ေစ ကမၻာေပၚရွိ လူသားတိုင္းအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား ေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကမၻာ့အစိုးရက Google၊ Amazon၊ Baidu ႏွင့္ Tencent ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားကို အခြန္ေကာက္သည္ ဆိုၾကပါစို႔။ သူတို႔က ‘အေျခခံ’ လိုအပ္ခ်က္ဆိုတာကို မည္သို႔အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုၾကမည္နည္း။

ဥပမာဆိုၾကပါစို႔။ အေျခခံပညာေရးဆိုရာတြင္ မည္သည့္အရာမ်ား ပါဝင္သင့္ပါသနည္း။ စာေရးတတ္ဖတ္တတ္႐ုံသာ ပါဝင္ပါသေလာ။ သို႔တည္းမဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာကုတ္မ်ားေရးျခင္း၊ တေယာတီးျခင္းမ်ားေရာ ပါဝင္သင့္ပါသည္ေလာ။ မူလတန္း ေျခာက္ႏွစ္အတြက္သာ ေထာက္ပံ့ရမည္ေလာ။ သို႔တည္းမဟုတ္ ပါရဂူဘြဲ႕ရသည္အထိ အစစအရာရာ ပါဝင္ပါသေလာ။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက႑တြင္လည္း ထို႔အတူျဖစ္သည္။ ၂၀၅၀ တြင္ ေဆးပညာတိုးတက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အသက္အ႐ြယ္အိုမင္းျခင္းကို ေႏွးေကြးေအာင္ ျပဳလုပ္လာႏိုင္ၿပီး လူ႕သက္တမ္းရွည္လာသည္ဆိုလၽွင္ အဆိုပါေဆးနည္းမ်ားကို ကမၻာေပၚရွိ လူသား ကုေဋတစ္ေထာင္ အကုန္လုံးအတြက္ ျဖစ္ေစမည္ေလာ သို႔မဟုတ္ သန္းႂကြယ္ သူေဌးႀကီးမ်ားအတြက္သာ ထားၾကမည္ေလာ။ ဇီ၀နည္းပညာတိုးတက္လာမႈေၾကာင့္ မိဘမ်ားက မိမိကေလးမ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္လာႏိုင္သည္ဆိုလၽွင္ ယင္းကို လူသားတစ္ဦး၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ေလာ။ သို႔တည္းမဟုတ္ သူေဌးမ်ားက ဆူပါစြမ္းအားမ်ားရလာၿပီး ဆင္းရဲသားလူသား Homo Sapiens မ်ားထက္ အစစအရာရာသာကာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္မွာ ဇီ၀လူတန္းစား (Biological Castes) ကြဲျပားသြားသည့္အျဖစ္မ်ိဳး ႀကဳံရမည္ေလာ။

‘အေျခခံလူသားလိုအပ္ခ်က္မ်ား’ ကို စာဖတ္သူ မည္သို႔သတ္မွတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ လူတိုင္းကို အဆိုပါလိုအပ္ခ်က္မ်ား အခမဲ့ေထာက္ပံ့ေပးေသာအခါ လူအမ်ားက အဆိုပါအေထာက္အပံ့မ်ားကို အလိုလိုရကိုရရမည့္အရာမ်ားဟု မွတ္ယူေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ အေျခခံဟု မသတ္မွတ္ထားသည့္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား – ဥပမာ အလိုအေလ်ာက္ေမာင္းႏွင္သည့္ တန္ဖိုးႀကီးကားမ်ား၊ အစစ္နီးပါးဟု ထင္မွတ္ရသည့္ အတုအေယာင္ကမၻာ (Virtual Reality) ကစားကြင္းမ်ား၊ ဇီ၀အင္ဂ်င္နီယာနည္းျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားသည့္ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ား အစရွိသည္တို႔ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား ျပင္းထန္စြာေပၚေပါက္လာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ သို႔တေစ လူအမ်ားမွာ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေန ပါက စီးပြားေရးပိုင္ဆိုင္မႈရွိမည္မဟုတ္ဘဲ အဆိုပါ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားကို ရရွိႏိုင္ဖို႔ထားဘိ၍ အိပ္မက္မက္ဖို႔ပင္ ခက္ခဲေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးဆက္မွာ သူေဌးသူႂကြယ္မ်ား (Tencent ကုမၸဏီမန္ေနဂ်ာမ်ား၊ Google ရွယ္ယာရွင္မ်ား)ႏွင့္ သူဆင္းရဲမ်ား (‘လူတိုင္းအတြက္ အေျခခံဝင္ေငြ’ အေပၚ မွီခိုရသူမ်ား) အၾကားကြာဟခ်က္မွာ ႀကီးမားသည္ ဆို႐ုံမၽွမကဘဲ ဘယ္လိုမွ လက္လွမ္းမမီေတာ့သည့္ အေျခအေနျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္လာႏိုင္ေပသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ၂၀၅၀ တြင္ ဆင္းရဲသားမ်ားကို လူတိုင္းအတြက္ေပးသည့္ အေထာက္အပံ့စီမံခ်က္တစ္ခုခုျဖင့္ ယေန႔ေခတ္ထက္ ပို၍ေကာင္းေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပညာေရးေပးအပ္ထားလၽွင္ေတာင္မွ သူတို႔အေနႏွင့္ တစ္ကမၻာလုံးတြင္ျဖစ္ပြားေနသည့္ တန္းတူညီမၽွ မရွိမႈႏွင့္ လူမႈေရးအရ တိုးတက္လာျခင္း မရွိမႈတို႔အေပၚတြင္ လြန္စြာေဒါသထြက္ေနသည္မ်ိဳး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ လူအမ်ားအေနႏွင့္ စနစ္က မၽွတျခင္းမရွိဟု ခံစားရႏိုင္ၿပီး အစိုးရကလည္း ထိပ္တန္းသူေဌးႀကီးမ်ားအတြက္သာ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနသည္ဟု ေတြးထင္ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ မိမိကေလးမ်ား၏ အနာဂတ္မွာလည္း ပို၍ပင္ဆိုးႏိုင္ေသးသည္ဟု ခံစားရႏိုင္သည္။

လူသား Homo Sapiens မ်ားမွာ စိတ္ေက်နပ္႐ုံသပ္သပ္ကို တင္းတိမ္ႏိုင္ျခင္း မရွိၾကေပ။ လူသားမ်ား၏ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈမွာ ယထာဘူတက်က် လက္ရွိရွိေနသည့္ အေျခအေနအေပၚတြင္ မ်ားစြာမွီခိုျခင္းမရွိဘဲ မိမိတို႔ ထင္ထားသလို ျဖစ္လာျခင္းရွိမရွိအေပၚတြင္ ပို၍ မွီခိုသည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ လိုခ်င္ေသာအရာမ်ားမွာလည္း အေျခအေနအေပၚမူတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲေလ့ရွိသည္။ အျခားသူမ်ား၏ အေျခအေနကို ေတြ႕ျမင္ၿပီး မိမိလိုခ်င္ေသာအရာမ်ားမွာလည္း ေျပာင္းလဲလာေလ့ရွိသည့္ သဘာ၀ရွိသည္။ အေျခအေနမ်ား တိုးတက္လာေသာအခါ လိုခ်င္ေတာင့္တမႈက ပို၍မ်ားျပားလာသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အေျခအေနအရပ္ရပ္ အဆမတန္ တိုးတက္လာေသာအခါတြင္ေတာင္မွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ မေက်နပ္ မတင္းတိမ္ႏိုင္ေသးဘဲ ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ ၂၀၅၀ တြင္ လူတိုင္းအတြက္ အေျခခံအေထာက္အပံ့မွာ သာမန္လူတစ္ဦး၏ လက္ေတြ႕အေျခအေနကို ေယဘုယ်တိုးတက္လာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ရည္႐ြယ္သည္ဆိုလၽွင္ ထိုရည္႐ြယ္ခ်က္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေျခ အထိုက္အေလ်ာက္ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းမွာ လူအမ်ားကို ကိုယ့္လက္ရွိအေျခအေနအေပၚ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ေက်နပ္ဖို႔ရာႏွင့္ လူမႈေရးမေက်နပ္မႈမ်ား မရွိေတာ့ေအာင္ ေမၽွာ္မွန္းပါသည္ဆိုလၽွင္ ယင္းေမၽွာ္မွန္းခ်က္မွာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ဖို႔ အလားအလာမရွိလွပါ။

လူတိုင္းအတြက္ အေျခခံအေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အစီအစဥ္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား အမွန္တကယ္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ အားကစားမွအစ ဘာသာေရးအဆုံး အျခားေသာ အဓိပၸာယ္ရွိသည့္ လိုက္စားမႈမ်ားျဖင့္ ျဖည့္စြက္ေပးဖို႔ လိုအပ္ႏိုင္သည္။ အလုပ္ေခတ္လြန္ ကမၻာႀကီး (post- work world) တြင္ မည္သို႔ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ေနထိုင္မည္နည္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး လက္ရွိတြင္ အေအာင္ျမင္ဆုံးဟုဆိုလို႔ရသည့္ စမ္းသပ္ခ်က္တစ္ခုကို အစၥေရးတြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ အစၥေရးတြင္ ေရွး႐ိုးစြဲ ဘာသာေရးအစြဲျပင္းထန္သည့္ ဂ်ဴးအမ်ိဳးသားမ်ား၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္က လုံး၀ အလုပ္မလုပ္ၾကေပ။ သူတို႔မွာ ဘ၀ကို ဘာသာေရးစာေပမ်ား ဖတ္႐ႈေလ့လာျခင္းႏွင့္ ဘာသာေရး႐ိုးရာဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ျခင္းတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံထားသည္။ သူတို႔ႏွင့္ သူတို႔မိသားစုမ်ားမွာ ထမင္းေတာ့ မငတ္ၾက။ အေၾကာင္းမွာ တစ္ပိုင္းက သူတို႔၏ ဇနီးမ်ား မ်ားေသာအားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး တစ္ပိုင္းမွာ အစိုးရက ရက္ေရာေသာ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားႏွင့္ အခမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔အတြက္ ဘ၀အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္စုံေနသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အစီအမံမွာ ‘လူတိုင္းအတြက္ အေျခခံ အေထာက္အပံ့’ ဆိုသည့္ စကားရပ္မေပၚခင္ကပင္ ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းေရွး႐ိုးစြဲ ဘာသာေရးအစြဲႀကီးသည့္ အခ်င္းဂ်ဴးအမ်ိဳးသားမ်ားမွာ ဆင္းရဲၿပီး အလုပ္လက္မဲ့မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္တမ္းမ်ား တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေကာက္ယူခ်က္အရ အစၥေရးလူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ အျခားအစိတ္အပိုင္းမွသူမ်ားထက္ ပိုၿပီးဘ၀ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ ရွိၾကသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ သူတို႔၏ ရပ္႐ြာလူ႕အသိုင္းအဝိုင္းအၾကား စည္းေႏွာင္မႈအားေကာင္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ဘာသာေရးစာေပမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမွရရွိေသာ စိတ္ေက်နပ္မႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဂ်ဴးဘာသာေရးက်မ္း Talmud အေၾကာင္း အခန္းခပ္က်ဥ္းက်ဥ္းႏွင့္ အျပည့္ေဆြးေႏြးေနၾကေသာ ဂ်ဴးအမ်ိဳးသားမ်ားမွာ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံတြင္ တကုပ္ကုပ္ျဖင့္ ႀကိဳးစားပမ္းစား အလုပ္လုပ္ေနရေသာ အလုပ္သမားမ်ားထက္ ပိုၿပီး ေပ်ာ္႐ႊင္မႈရႏိုင္ၿပီး ပိုၿပီး တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ထိေတြ႕ဆက္ဆံခြင့္ရ၊ ပိုၿပီး ဉာဏ္ကြန္႔ျမဴးခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဆိုခဲ့သည့္ ဆင္းရဲသားအလုပ္လက္မဲ့ ဂ်ဴးအမ်ိဳးသားမ်ားေၾကာင့္ တစ္ကမၻာလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေကာက္ယူေသာ ဘ၀ေပ်ာ္႐ႊင္မႈစစ္တမ္းမ်ားတြင္ အစၥေရးမွာ အၿမဲထိပ္ဆုံးနီးပါးက ပါေလ့ရွိသည္။

ဘာသာေရးအစြဲမႀကီးလွသည့္ အစၥေရးႏိုင္ငံသားမ်ားမွာ ယင္းေရွး႐ိုးစြဲ၊ ဘာသာစြဲႀကီးသည့္အုပ္စုမ်ားက လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ထည့္ဝင္ကူညီမႈမရွိဘဲ အျခားသူမ်ား ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ထားရေသာအလုပ္အေပၚ မွီခိုေနသည္ဟု မေက်မခ်မ္း ေစာဒကတက္ေလ့ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ဘာသာစြဲမႀကီးလွသည့္ အစၥေရးသားမ်ားမွာ ယင္းေရွး႐ိုးစြဲအုပ္စု ေနပုံထိုင္ပုံမွာ ေရရွည္တြင္ အဆင္မေျပႏိုင္ဟု ဆိုၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ေရွး႐ိုးစြဲအုပ္စုမ်ား၏ မိသားစုမ်ားတြင္ ပ်မ္းမၽွအားျဖင့္ ကေလး ခုနစ္ေယာက္ေလာက္ေမြးေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သိပ္မၾကာမီတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ သည္ေလာက္မ်ားလွသည့္ အလုပ္လက္မဲ့မ်ားကို ေထာက္ပံ့ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ ယင္းေရွး႐ိုးစြဲ ဘာသာေရးသမားမ်ားမွာ အလုပ္ထြက္လုပ္ရလိမ့္မည္ဟု ဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္ ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လာႏိုင္သည္။ စက္႐ုပ္မ်ားႏွင့္ AI ေၾကာင့္ လူသားမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္လာေသာအခါ ေရွး႐ိုးစြဲ ဘာသာေရးသမား ဂ်ဴးမ်ားမွာ အတိတ္တြင္ ခ်န္ထားခဲ့ရမည့္ ေရွး႐ိုးစြဲႀကီးမ်ား မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အနာဂတ္တြင္ မည္သို႔ေနထိုင္ရမည္ဆိုသည္၏ စံေမာ္ဒယ္လ္ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ လူတိုင္း ေရွး႐ိုးစြဲဂ်ဴးမ်ားျဖစ္လာၿပီး ေရရွီဗသို႔သြား၍ တာလ္မတ္က်မ္းကို ဖတ္ၾကမည္ဟုဆိုျခင္း မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ လူတိုင္းအေနႏွင့္ အလုပ္ေနာက္လိုက္ျခင္းထက္ ဘ၀အဓိပၸာယ္ရွာပုံေတာ္ ဖြင့္ျခင္းႏွင့္ ရပ္႐ြာလူ႕အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ ဘာလုပ္ေပးထိုက္သည္ကို ရွာေဖြျခင္းက အစားထိုးလာႏိုင္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ လူတိုင္းအတြက္ စီးပြားေရးလုံၿခဳံမႈႏွင့္အတူ အားေကာင္းသည့္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၊ အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ဘ၀ေနထိုင္နည္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ဆိုလၽွင္ကား အလုပ္အကိုင္မ်ားကို အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္မ်ား လက္ထဲထည့္လိုက္ရသည့္ အေျခအေနမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ဆုလာဘ္တစ္ပါးဆိုတာမ်ိဳးပင္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လာႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ မိမိတို႔၏ ဘ၀ကို မိမိတို႔ဘာသာထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ျခင္းက ပိုၿပီးေၾကာက္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။ လူအမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိျငားေစကာမူ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပိုၿပီးစိတ္ပူပန္သင့္သည္မွာ လူသားမ်ား၏လက္ထဲမွ အာဏာမွာ အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္မ်ားလက္ထဲေရာက္လာသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္လာလၽွင္ လစ္ဘရယ္ပုံျပင္အေပၚတြင္ က်န္ရွိေနသည့္ ယုံၾကည္မႈမွာ လုံးလုံးပ်က္ျပားသြားႏိုင္ၿပီး ဒစ္ဂ်စ္တယ္အာဏာရွင္မ်ား ေပၚေပါက္ေကာင္း ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္ အေျခအေနပင္ျဖစ္သည္။ 

သီဟဝင့္ေအာင္
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *