ဒီမိုကေရစီလမ္းေလၽွာက္ရင္း လမ္းမေပ်ာက္ေစလို

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီခရီးလမ္းကို ေလၽွာက္လွမ္းခဲ့သည္မွာ ၂၀၁၁ က စတင္ေရတြက္လၽွင္ ရွစ္ႏွစ္ရွိခဲ့ၿပီ။ ခရီးအေတာ္အတန္ေပါက္ခဲ့သည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာျဖစ္ေသာ္လည္း ပန္းတိုင္ႏွင့္လွမ္းေနေသးသည့္အတြက္ ဒီမိုကေရစီသႏၷိ႒ာန္ ခိုင္မာမွသာ လမ္းမေပ်ာက္ဘဲ ဆက္ေလၽွာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ ပန္းတိုင္ Ends ျဖစ္သကဲ့သို႔ နည္းလမ္း Means လည္း ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္သို႔ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းျဖင့္သာ အေရာက္သြားႏိုင္သည္။ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္သို႔ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမဟုတ္သည့္ အျခားျဖတ္လမ္းမရွိ။ ဒီမိုကေရစီလမ္းကမသြားလၽွင္ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္ေသာ ပန္းတိုင္သို႔သာ ေရာက္လိမ့္မည္။

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္လိုလၽွင္ ျပႆနာေျဖရွင္းရာ၊ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ရာတြင္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမ်ား သုံးစြဲေျဖရွင္းရမည္။ ျမန္မာတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမ်ား၊ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ စိမ္းေနေသးသည့္အတြက္ ျပႆနာေပၚလာသည့္အခါတြင္ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား၊ အေလ့အက်င့္မ်ားကို သုံးစြဲေျဖရွင္းသည့္ဘက္သို႔ သတိမထားမိလၽွင္ ေရာက္ေရာက္သြားတတ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဒီမိုကေရစီမဆန္ေသာနည္းမ်ားျဖင့္ လတ္တေလာျပႆနာကိုရွင္းၿပီး ဒီမိုကေရစီဟူေသာ ေနာင္ကိစၥကို ေနာင္မွရွင္းမည့္သေဘာသည္ မွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းမဟုတ္၊ သေဘာထားမဟုတ္။

ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမ်ားကို သုံးစြဲၿပီး ျပႆနာေျဖရွင္း၊ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ႀကဳံရသည္ကို အာဏာရ အာဏာမဲ့ အသိုင္းအဝိုင္းစုံတို႔ အားမရႏိုင္၊ အလိုမက်ႏိုင္ျဖစ္လာၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အခက္အခဲမ်ားေတြ႕ရျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမ်ား၏ ေပ်ာ့ကြက္ထက္ ထိုနည္းလမ္းမ်ားကို သုံးစြဲသူ၏ အရည္အေသြးစေသာ တစ္ကိုယ္ေရ အားနည္းခ်က္၊ အဖြဲ႕အစည္း၏ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ကိုမူ သတိမထားမိၾက။

ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားေလာက္မေကာင္းဟု ထင္မွတ္လ်က္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္သို႔ ဦးတည္ခ်ီတက္ေနလၽွင္ လမ္းေလၽွာက္ရင္း လမ္းေပ်ာက္သည္ႏွင့္ တူလိမ့္မည္။

ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းတြင္ မေသြမေစာင္း ေလၽွာက္လွမ္းသည္မွန္လၽွင္ ဒီမိုကေရစီအေလ့အက်င့္မ်ား၊ နည္းနာမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုယ္တိုင္က ဒီမိုကေရစီသႏၷိ႒ာန္ျဖင့္ စံနမူနာျပ သတိထားက်င့္သုံးျပျခင္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီအေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ စိမ္းေနေသးသည့္ ျပည္သူအမ်ားကို လမ္းျပရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ 

အယ္ဒီတာ
၁၆.၅.၂၀၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *