ကုန္ထုတ္စြမ္းအား

ျမန္မာ့စီးပြားေရးတိုးတက္ေစေရးအေျဖမွာ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား productivity တိုးျမႇင့္ေရးျဖစ္သည္။ ျမန္မာသည္ နယ္ပယ္စုံတြင္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားအေတာ္နိမ့္သျဖင့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားတိုးတက္ေအာင္  ဦးစားေပးကို ေပးမွ ျဖစ္မည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအၿပီးတြင္ အတိုးတက္ဆုံးနယ္ပယ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ အထည္ခ်ဳပ္တြင္ပင္ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ ဗီယက္နမ္တို႔၏ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားသည္ ျမန္မာတို႔ထက္ ေျခာက္ဆေလာက္သာသည္ဟု ဆိုသည္။  ကေမာၻဒီးယား၊ လာအိုတို႔၏ အထည္ခ်ဳပ္နယ္ပယ္သည္ပင္ ျမန္မာထက္  ႏွစ္ဆ၊ သုံးဆ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား ျမင့္ေသးသည္ ဆိုသည္။ ေနာက္နယ္ပယ္တစ္ခုကို ၾကည့္ပါဦး။ ျမန္မာသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။  ကမာၻ႕ဘဏ္ကလုပ္ေသာ သုေတသနတစ္ခုအရ တစ္ရက္အလုပ္လုပ္လၽွင္  ျမန္မာတြင္ စပါး ၂၃ ကီလိုဂရမ္သာ ထြက္သည္။ တစ္ရက္အလုပ္လုပ္လၽွင္  ကေမာၻဒီးယားတြင္ စပါး ၆၂ ကီလိုဂရမ္၊ ဗီယက္နမ္တြင္ ၄၂၉ ကီလိုဂရမ္၊  ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ၅၄၉  ကီလိုဂရမ္ထြက္သည္။

လူတစ္ေယာက္သုံးရက္လုပ္မွ ၿပီးေသာ အလုပ္ကို ေနာက္တစ္ေယာက္က တစ္ရက္ႏွင့္လုပ္လၽွင္ ေနာက္လူ၏ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား  productivity သည္ ေရွ႕လူ၏ သုံးဆရွိသည္။ ထြက္လာေသာ ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္ႏွင့္ ေျပာလၽွင္ ပိုရွင္းသည္။ လူတစ္ေယာက္တစ္ရက္လၽွင္  ျခင္းလုံး ၁၀ လုံးၿပီးေအာင္ ရက္ႏိုင္ၿပီး ေနာက္တစ္ေယာက္က ျခင္းလုံး အလုံး၂၀ ၿပီးလၽွင္ ေနာက္လူက ကုန္ထုတ္စြမ္းအားပိုျမင့္သည္။

ႏိုင္ငံအလိုက္၊ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ လူတစ္ဦးခ်င္း ကုန္ထုတ္စြမ္းအားသည္ ထိုဥပမာႏွစ္ခုထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပို႐ႈပ္ေထြးေသာ္လည္း သေဘာတရားအတူတူျဖစ္သည္။ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားနိမ့္ေသာ ႏိုင္ငံသည္  ကုန္ထုတ္စြမ္းအားျမင့္ေသာ ႏိုင္ငံေလာက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားမ်ား ျမန္ျမန္ေကာင္းေကာင္း ထုတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံထုတ္မ်ားမ်ားေကာင္းေကာင္းမထြက္သျဖင့္ ျပည္ပသို႔ မပို႔ႏိုင္၊ ျပည္ပဝင္ေငြမရ။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ တြင္းတြင္ပင္ ျပည္ပကုန္မ်ားႏွင့္ ေဈးမယွဥ္ႏိုင္၊ အရည္အေသြးမယွဥ္ႏိုင္သျဖင့္ အျပင္က ဝယ္စားရသည္က မ်ားမည္။ ၾကာေလ ခၽြတ္ၿခဳံက်ေလ ျဖစ္မည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်မည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားနိမ့္ျခင္းသည္ ရင္းျမစ္မ်ား မရွိေသာေၾကာင့္မဟုတ္။

မသုံးတတ္၊ မသုံးႏိုင္သျဖင့္ အလဟႆျဖစ္ေနရသည့္ ရင္းျမစ္မ်ားစြာရွိသည္။

ေျမႀကီးသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္ရန္ အေျခခံရင္းျမစ္ျဖစ္သည္။ ေျမ မရွိလၽွင္ စိုက္မရပ်ိဳးမရ၊ စက္႐ုံတည္မရ၊ ႐ုံးခန္းေဆာက္မရ။ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ား သန္းႏွင့္ခ်ီရွိသည္။ သို႔ေသာ္ သစ္ပင္လည္းမရွိ၊ စိုက္ပ်ိဳးထားသည္မ်ား လည္းမရွိ။ စက္႐ုံ အလုပ္႐ုံလည္း လုပ္မရ။ အဆီးအတား အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနသည္။ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္း စိုက္ခြင့္ပ်ိဳးခြင့္ ေပးေသာ္လည္း တကယ္လုပ္မည့္ သူ လက္ထဲ မေရာက္ဘဲ ေျမဦးထားသူမ်ား လက္ထဲတြင္သာ ရွိေနသည္ဟု ၾကားရသည္။ တကယ္လုပ္မေနလၽွင္ ထိုေျမမ်ား၏ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားသည္ Productivity= Zero ။ ဘာမွ် လုပ္မထားေသာ ေျမသည္ ဧကသန္းခ်ီေနၿပီဆိုလၽွင္ ႏိုင္ငံ၏ ေန႔စဥ္ေလလြင့္သြားေသာ  အခြင့္အေရးမ်ား၊ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားမ်ားကို တြက္ၾကည့္ႏိုင္သည္။  ႏိုင္ငံသည္ ခ်မ္းသာေနသည္လည္းမဟုတ္။ ဆင္းရဲႏိုင္ငံ ျဖစ္သည့္အတြက္ ရွိသမၽွ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသုံးခ်ရမည္မဟုတ္ပါလား။

လူမေနေသာ အိမ္လြတ္မ်ားစြာ၊ အိမ္ခန္းမ်ားစြာ ၿမိဳ႕တိုင္းတြင္ မ်ားစြာရွိသည္။ အိမ္ခန္းမ်ားသည္ ပိုင္ရွင္ မေနလၽွင္ေသာ္မွ အိမ္ငွားတင္ထားလၽွင္ပင္ အလုပ္ျဖစ္ေနေသးသည္။ အငွားပင္မရွိေသာ အိမ္ခန္းမ်ား၊ ဆိုင္ခန္းမ်ားမွာမူ ႏိုင္ငံ၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ အလဟႆသာ  ျဖစ္သည္။

လုပ္သားဘက္ကို ၾကည့္ပါဦး။ ျမန္မာသည္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္ လူဦးေရ working age အသက္ ၁၅-၆၄ အခ်ိဳးအစားအမ်ားဆုံးႏိုင္ငံထဲတြင္ ပါသည္။ လူငယ္မ်ားသျဖင့္ ျမန္မာသည္ ငယ္႐ြယ္ေသာ ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးလာသည္။  အလုပ္ကို အျပည့္မလုပ္ၾက၊ မလုပ္ၾကရ။ အလုပ္မလုပ္ရလၽွင္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားကိစၥ ေျပာစရာပင္ မလိုေတာ့။ အလုပ္ကို လုပ္ႏိုင္သည္ထက္  ေလၽွာ႔လုပ္ၾကလၽွင္လည္း ကုန္ထုတ္စြမ္းအားက်ဆင္းသည္။

ကိုယ့္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္အကိုင္ရွာမေပးႏိုင္ သို႔မဟုတ္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ပိုမ်ားသျဖင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ရွာေနၾကရသည္။ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္႐ုံးတြင္ ႏိုင္ငံကူး   လက္မွတ္အသစ္လုပ္သူမ်ား ၿပဳံတိုးေနၾကသည္မွာ ျမင္ေနက် ျမင္ကြင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားထြက္ၿပီး အလုပ္လုပ္၊ ၿပီးမွ ေငြျပန္ပို႔ၾကမည္။ အခ်ိဳ႕လည္း အၿပီးထြက္သြားၾကလိမ့္မည္။ 

ျမန္မာတို႔သည္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားနိမ့္သည္ဆိုေသာ္လည္း ျပည္ပေရာက္လၽွင္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား ျမင့္သြားတတ္သည္။ ကမာၻတြင္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား အျမင့္ဆုံးႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာတို႔ သိန္းဂဏန္းေရာက္ေန၊ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုျမန္မာတို႔လည္း ကုန္ထုတ္စြမ္းအား ျမင့္ၾကမည္သာ။

ျမန္မာထက္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားျမင့္သည့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ျမန္မာလုပ္သားကို ႀကိဳက္ၾကသည္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွ ေ႐ႊ႕ၿပီး စြန္႔စြန္႔စားစား သူ႕ႏိုင္ငံတြင္ သြားလုပ္ရသည့္အတြက္ အခ်ိန္ကို တန္ဖိုးထား  အလုပ္ႀကိဳးစားသည့္အတြက္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားတက္လာျခင္းလား။  ထိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စနစ္ေကာင္းမြန္သည့္အတြက္ ျမန္မာလုပ္သားတို႔၏  ကုန္ထုတ္စြမ္းအားတိုးတက္လာျခင္း၊ ပိုၿပီး လုပ္တတ္ကိုင္တတ္လာသည့္အတြက္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားတိုးတက္လာျခင္းတို႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ျမန္မာတို႔ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံအဆင့္တြင္ေရာ၊ လူတစ္ဦးခ်င္းအဆင့္တြင္ေရာ၊ လုပ္ငန္းအဆင့္တြင္ပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔လိုသည္။ နည္းပညာတြင္၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္၊ ပညာတြင္၊ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံတို႔တြင္ ယခုထက္ အဆမ်ားစြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔လိုသည္။ အလုပ္ကို အလုပ္ႏွင့္တူေအာင္ လုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္စိတ္ရွိေရးမွာမူ လူတစ္ကိုယ္ခ်င္း ႀကိဳးစားရမည့္ကိစၥ ျဖစ္သည္။ ပ်င္းေန၍ မရ။ စစ္ျဖစ္ၿပီးစ ျပာပုံဘ၀မွ ဂ်ပန္တို႔ ႐ုန္းထႀကိဳးစားခဲ့သည့္ စိတ္ဓာတ္ကို အတုယူရမည္။ က်န္သည့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ကိုမူ အစိုးရက ဦးေဆာင္ႀကိဳးစားရမည္။ ေစာေစာလုပ္လၽွင္ ေစာေစာအက်ိဳးရွိမည္။

အလဟႆျဖစ္ေနေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေျမ၊ လူတို႔ကို စနစ္တက်အသုံးခ်ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့ကုန္ထုတ္စြမ္းအားကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးသည္ ယခုေဆာင္းပါးက ေပးလိုသည့္ သတင္းစကားျဖစ္သည္။

ေဇယ်သူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *